ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
Jobs/Page ទំព័រ:       
បងធំ- លេខដំរី  តំណែងការងារ  ឈ្មោះក្រុមហ៊ុន  កាលបរិចេ្ឆទផុតកំណត់  ប្រភេទ
៨១៣៨១ Service Engineer, and Sales
(ចុះផ្សាយម្តងទៀត)
Nipon Corporation ១៧-តុលា-២០១៩  ការលក់/ការធ្វើទីផ្សារ, វិស្វករ - អគ្គីសនី  
៨១១៥៣ Various Positions Mega Life Sciences Pty Limited. ៦-តុលា-២០១៩  គណនេយ្យ, ទីប្រឹក្សា, ការបើកបរ/ការដឹកជញ្ចូន, ការប្រតិបត្តិ/ការគ្រប់គ្រង, សុខភាព/ការពិនិត្យពេទ្យ, ការលក់/ការធ្វើទីផ្សារ, ធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ  
៨០៧០១ District Sales Manager, and Medical Representative Dexa Medica ២០-កញ្ញា-២០១៩  សុខភាព/ការពិនិត្យពេទ្យ, ការលក់/ការធ្វើទីផ្សារ  
៨០៦៥៧ Account Manager, and Deliver Man CYS Pharma Co., Ltd ១៩-កញ្ញា-២០១៩  គណនេយ្យ, ការបើកបរ/ការដឹកជញ្ចូន, ការប្រតិបត្តិ/ការគ្រប់គ្រង, ធនាគារ/ហិរញ្ញវត្ថុ  

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា