ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
ARIYA CE CO., LTD.
RIYA GROUP CO., LTD (in Thailand) is a dealer for sale construction machinery equipment KOBELCO excavator and SAKAI Roller. We also provide service and sale Spare Parts for all those machines over 45 years operation, Currently Ariya Group had employed more than 800 staffs to operate 32 Branch in Thailand. ARIYA CE CO., LTD is a sub company of ARIYA Group, We had set up and operation in Cambodia since year 2011 which has central office in Phnom Penh. During 7 years operation in Cambodia, Company’s business had grown up rapidly. To support customer more effective, we had open a New Branch office at Battambang in year 2018.
 
រាល់​សកម្មភាព​ការងារ​ទាំង​អស់​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ: ក្រុម​ហ៊ុន​នេះ​មិន​មាន​ ឬ​ពេល​នេះ​អត់​មាន​សកម្ម​ភាព​ការ​ងារ
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា