ខ្មែរ   Install Khmer Unicode
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.  
Member Login
Sign Up
Employer Login
Quick Links
 
» Customer Service / Support New
» Contact Us
» Post Your CV
» Add New Job
» Add New Classified
» List of Companies
» Live Music & DJ Gig Guide
 
Job Quick Lists
 
Special Schedule
» Part-time  (22)
» Short-term  (35)
 
Organization Type
» Agriculture / Agronomy Company  (6)
» Bank / Micro-Finance  (46)
» Bar / Restaurant  (9)
» Computer Shop  (1)
» Construction Company  (2)
» Factory  (2)
» Foreign Embassy  (1)
» Government of Cambodia  (5)
» Govt. + NGO Project  (3)
» Hospital / Medical Clinic  (14)
» Hotel / Resort  (6)
» International Private Company  (71)
» Media / Publication  (3)
» NGO - International  (69)
» NGO - Local  (65)
» Pharmaceutical Company  (3)
» Private Company  (52)
» Private Company​ - Local  (27)
» Real Estate Agent  (14)
» School / University  (36)
» Small Company - Other  (105)
» Small Company - Travel Agent  (8)
 
Other Announcements
» Call for Proposals  (3)
» Invitation for Bids  (5)
» Training / Workshops  (1)
 
» All job categories…
 
Other Services
» Khmer / English / French
   MP3 Phrasebook
website security
Quick View Latest Jobs    ( = New )
   
 •   Operation Officer (Urgent)
  Khmer Rich Holding Co., Ltd 
 •   Listing Coordinator, and Sales Agent
  ELEVATED REALTY CO. 
 •   Various Positions
  Bodia 
 •   Senior Consultant Executive, Consultant Executive, Accountants, and Receptionist
  ALPHA International Corporation Ltd. 
 •   Various Positions
  AIA (Cambodia) Life Insurance Plc 
 •   Sales Executive, and Sales Representative
  CAMAD Agency 
 •   Sale Agent
  Century 21 GOLDEN REALTY 
 •   Various Positions
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Account Receivable Assistant/Clerk (Urgent)
  Krawma 
 •   Financial Consultant
  Prudential (Cambodia) Life Assurance PLC. 
 •   Various Positions
  Learning Jungle International School 
 •   Marketing Executive
  Krawma 
 •  
 •   Various Positions
  Kyeryong Constrution Industrial Co., Ltd.  
 •   Education Expert
  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  
 •   Consultancy - A Rapid Assessment on Herpetological and Fish Resources of Anlung Pring Wetland
  Wildfowl & Wetlands Trust  
 •   មន្ត្រី​សម្រប​សម្រួល​អភិវឌ្ឍន៍​សហគមន៍
  Development and Partnership in Action  
 •   Assistant to Senior Programme Coordinator
  UNOPS  
 •   Site Engineer, សវនករ, និង ប្រធាន​បច្ចេកទេស​សំណង់
  Borey Hi-Tech  
 •   Admin & Finance Officer, and Admin Assistant
  Advocacy and Policy Institute  
 •   Project Manager, and Civil Engineer
  Red Furnesse Co., Ltd.  
 •   Account Assistant, Marketing Coordinator, Supervisor & Captain, and Assistant Operation Manager
  Starfood Enterprise  
 •   Various Positions
  Poi Pet PPSEZ Co., Ltd  
 •   Various Positions (Urgent)
  Phnom Penh SEZ Plc.  
 •   Concierge
  Hongkong Land (Premium Investments) Limited  
 •   Sales Representative, and Medical Representative
  Mega Life Sciences Pty Limited.  
 •   Legal Assistant, Legal Advisor, and Legal Intern
  Bun & Associates  
 •   Credit Officer, H.R Supervisor, and Sales Executive
  Microfinance Amatak Capital Plc.  
 •   Branch Manager
  Brand INT Collection Co.,Ltd  
 • Field Coordinator
  WorldFish  
 • Stock Assistant & Service
  Hung Hiep (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Graphic Designer, and Technical Support Officer
  URBAN HUB (CAMBODIA) CO., LTD  
 • Admin and Finance Officer, Grants and Finance Officer, and Management Support Intern
  Branch of ARD INC  
 • Credit Analyst, Credit Operation Officer, Internal Audit Manager, Internal Audit Officer, and Risk Manager
  Cambodian Commercial Bank Limited  
 • Procurement Officer (Administrative Coordinator)
  University Research Co., LLC  
 • ភ្នាក់ងារ​លក់​និង​ទីផ្សារ, និង អ្នក​គ្រប់​គ្រង​ស្តុក
  AMC Company Co., Ltd.  
 • Sales Representative, Tele Sales Representative, Accountant, and Office Assistant
  Doctor Cam Healthcare Co., Ltd.  
 • Teachers of English and Chinese
  The River Land Academy for Foreign Language  
 • គ្រូ​បង្វឹក​អំណាន
  World Education Cambodia  
 • Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning Officer
  Catholic Relief Services  
 • Various Positions
  Ministry of Economy and Finance  
 • Summer Camps Volunteers
  Pour un Sourire d Enfant  
 • Senior Procurement Officer
  CARE Cambodia  
 • Billing Accountant, and Human Resources Officer
  D F D L Mekong (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Various Positions
  NagaWorld Limited  
 • តំណាង​ផ្នែកលក់​តាមខេត្ត
  S.Y INDUSTRY CO., LTD.  
 • Sales Representative, Inventory Officer, Engineer Officer, and Finance Account Receivable
  N Health (Cambodia) Co., Ltd.  
 • Outdoor Sale
  HONOUR LANE LOGISTICS (CAMBODIA) CO., LTD.  
 • Various Positions
  Pour un Sourire d Enfant  
 • Operation Officer (Urgent)
  Khmer Rich Holding Co., Ltd  
 • Administrative Assistant
  RTI International  
 • Various Positions
  BBC Media Action  
 • Personal Assistant to Chairman, Senior IT Support, Sale Manager, Sales Representative, and Barista
  H.G.B AUTO Co., Ltd  
 • Listing Coordinator, and Sales Agent
  ELEVATED REALTY CO.  
 • Various Positions
  WayHome Capital Management  
 • Technical
  HENRY INTERNATIONAL CONSULTANCY LTD.COMPANY  
 • Community Development Project Manager
  Good Neighbors Cambodia (GNC)  
 • Registered Nurse, and Programme Manager
  Hope for Justice  
 • Full Stack Developer
  Okra Solar Company Limited  
 • Firmware Engineer
  Okra Solar Company Limited  
 • Waiter/Waitress, and SPA Masseur
  PAVILION HOTEL  
 • Program Coordinator
  The Fred Hollows Foundation  
 • EQHA MIS Coordinator, Management Information System Intern, and Quality Assurance Officer
  Population Services International Cambodia  
 • Consultant for Review and Updating the Monitoring and Evaluation Practical Guideline
  Cooperation Committee for Cambodia  
 • Consultancy - Conduct Research
  Save the Children  
 • Vocational Training Coordinator
  Mith Samlanh  
 • Data Collection and Reporting
  Mith Samlanh  
 • Front Desk
  Hongkong Land (Mansions) Limited  
 • Receptionist
  S.J Asset Management Co.,Ltd  
 • Technical Project Coordinator-Youth for Change
  World Vision International  
 • Admin and Finance Assistant
  World Vision International  
 • ICT Customer Support Lead
  World Vision International  
 • Accountant and Accountant Assistant, Operation Export, and Operation Import Executive
  AR Build Cambodia Co., Ltd.  

Quick view all active jobs
 

Quick View Latest Classifieds
 
 
 • ភាសាវិទូបកប្រែ និងបង្រៀនតាមផ្ទះ PV Translation and Tutoring
  EDUCATION & TRAINING 

 •  
 • safe apartment 2BR $750 with pool near Zaman University in Tuol Kok area
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Flat/House For Sale
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • *❤* new apartment for rent300$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ****************2bed=350$ funished apartment for rent in BKK3 photos inside
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Comfortable apartment !!!(2bedroom 600$ only) safety area olympic stadium
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ========☻===☻===> 1bed=200$ Nice A/P for rent​​ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • =====>1bed=320$ Nice furnished a/p for rent​​ near Russian market Free wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • only 350$ per month 1bed furnished apartment for rent Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Urgent-House for Sale
  HOUSES/FLATS - For Sale 

 •  
 • western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Nice furnished apartment 1bed=300$ near toul sleng museum
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Western Service Apartment in Russian market 2 bed room $500************
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • big balcony flat in safe location in BKK1 with 2 bedroom $550
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2 bedroom 430$ big balcony apartment for rent in bkk2
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Furnished First Floor Flat For Rent, 2 Bedroom 400$
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 2bedroom390$ furnished first floor flat for rent+ big balcony
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤*1 Bedroom350$ Comfortable Apartment For Rent Free, wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • សេវាជួយទិញទំនិញ ពី eBay និង Amazon
  SHOPS & SERVICES 

 •  
 • Air Ticket Season Promotion!
  SHOPS & SERVICES 

 •  
 • =☻===☻===> 1bed280$ Nice A/P for rent​​ near russian market free wifi,lift
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • !!!!!!!!!!!!!!!!! furnished apartment 1bed=300$ near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Very Beautiful Balcony Apt 4 Rent near derm thkov round about,2BR=$450 +wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ==☻=☻☻☻photos inside===>1bed=230$ Nice A/P for rent​​ in BKK2
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • =============western apartment 1bed=350$ for rent in BKK3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • service apartment for rent,1bedroom350$,wifi,cleaning,lift
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 3bed=550$ new apartment for rent near chinese embassy free wifi
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • studio room apartment only 250usd per month fully furnished
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ==☻=☻☻☻===>1bed=400$ Nice A/P for rent​​ near Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • =======================>@@@@1bed=350f urnished A/P for rent russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver
  VEHICLES - For Rent 

 •  
 • *❤*2bedroom700$ service apartment for rent,
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • *❤* *❤* *❤*2bedroom Apartment 430$/month, Toul Kork*❤* *❤* *❤*
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ========☻===☻===> 1bed=200$ Nice A/P for rent​​ top floor in Bkk3
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • 1bed=180$ furnished Room for rent near russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Big and western apartmeent available 2BR on the 10th floor near russian Market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • ==☻=☻☻☻===>3bed=550$ Nice A/P for rent​​ south of Russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Gym, Swimming pool apartment near Russian market 1 bed rooms $770
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • Cellcard 077 Special Number
  TELEPHONES 

 •  
 • available now! 2bed=500$new furnished apartment south of russian market
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  
 • New Service apartment with pool near Riverside available with 1, 2 , 3 bedroom
  HOUSES/FLATS - For Rent 

 •  

Quick View all classified ads
 


[Contact Us]    [Terms and Conditions]    [Corporate Members]

Copyright © 2000 - 2019. Krawma Co.