ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៤០៣៥១  Maid In Siem Reap Home and Small Office Cleaners  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  សៀមរាប  --  Cleaners  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤០៧៧៨  ចង់ទិញផ្ទះ Want to buy a flat in PP  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-មករា-២០១៧  ២៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤០៨០៩  Original Accessories Camera: Memory, Bag, Charger and Batteries  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-មករា-២០១៧  ២៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤៨៣៧៧  IT Network / web  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០១៩៥  New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Tonle Bassas  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៥៣០  Online Jobs – Daily payment into your Bank Account  ផេ្សងៗ  កំពង់ស្ពឹ  --  --  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៩-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៨០៨  *❤*3bedroom apartment for rent in phnom penh see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  phnom penh  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៩-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៦៣១  Kredits loan Serious individual gomezkredits94@yahoo.com  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  --  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣០១៣  New Sunny Gym- Furnished 1BR Apartment:$500/month in BKK2 (MLS : BKK15)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៤១៦  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៩១៥  Affordable Loan Here Apply Today!!!  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១២៣  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១២៥  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៦១២  Get Loan Today  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  --  Loan Offer  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៤០១  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៤០២  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៤០៣  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៥៨៥  SELL RESTAURANT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  ITALIAN HOUSE  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៤៨០  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2002 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៤៦៣  LED Candle for sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥០៦  LED box light for sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥១២  Coaxial cable RG59 + 2C * 0.75 mm  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥៣០  បរិក្ខារសំរាប់ជួល / Equipment for Rent (LCD projector, screen...)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Vi Pic Vi Pro  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥៣៩  RG59 cable + 2C (HD quality support)  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥៥៦  Digital Video Switcher SE-650 (DataVideo) HD quality HDMI/SDI.  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥១៧១  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥២១៩  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥២៣៣  Nice aprtment in Sv for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រុងព្រះសីហនុ  $០.០០  free water supply  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៤៧៩  BUSINESS PROPERTY OPPORTUNITY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៧២  WAREHOUSE SIZE 3,000 m2 AVAILABLE FOR RENT NOW !!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses For Rent  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៧៣  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៤០០  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៦១  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៦១២  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Oudong  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៨៦  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៣៧៥៩  Beach land about 40000 sqm for sale  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៨.០០  KEO PHOS  ២-កុម្ភៈ-២០១៧  ៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៦៣  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៦៣០  offer of loan between serious individual without expenses  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពង់ធំ  $១០.០០  --  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៤០០២១  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤០០៩១  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៥១២៥៦  RAM DDR2 Desktop 2GB: $13, 1GB: $5, DDR3 2GB: $11, DDR1 1GB: $6.5  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣.០០  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៦៤  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៤០០៤៨  GT Tower - High Grade Office Space From 100 sqm to a whole floor  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦.០០  7 Makara  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៥៣៨៦៥  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៤០០៤៤  GT Tower Whole 9th Floor Office Space  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០.០០  VTRUST Property  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៥២៩០៨  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៥៩  The Best price for Visa Thai Extention  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤៣.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៩១១០  Land in Kien Svay  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Kien Svay  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៩១១៤  Memoria Palace & Resort  អ្វីត្រូវធ្វើ  ក្រុងប៉ៃលិន  $៤៥.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២១០៦  Travel with safety & Comfort  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Many Cars  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា