ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៧១០១៤  ***** Laptop Broken Hinge *******  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១១៧៤៦  Khemarak Properties  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  សៀមរាប  --  Khemarak Properties  ៦-មករា-២០១៦  ៦-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១២៩១៤  Land for lease/sale in PPTmey  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  PP Tmey  ៨-មករា-២០១៦  ៨-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៤៨១១  សេវាធ្វើដេគ័រទ្វា បង្អួច ពិដាន លាបថ្នាំពណ៌ បិទកញ្ចក់ ជួសជុលប្រព័ន្ធទឹកនិងភ្លើង  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-មករា-២០១៦  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៤៨១៤  Decor window, door, painting,​​ mirror sticker, electric and water Maintenance  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-មករា-២០១៦  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៥២៤៣  ***** Taxi *****  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១២-មករា-២០១៦  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៥៧០២  011 5555 84 nice number: 1  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៣-មករា-២០១៦  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៧៨៤២  TOYOTA Camry 2002 Rent 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Balen 02  ១៦-មករា-២០១៦  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២០៥១៩  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-មករា-២០១៦  ២០-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦០៩  Nissan NAVARA 2010 Auto yellow inside  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២២៦០៨  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-មករា-២០១៦  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២៣៤០៦  Studio room Apartment 1 bedroom near bkk1 area for rent, 250$/monoth  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Near BKk1 area  ២៥-មករា-២០១៦  ២៥-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២៦៩៣២  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-មករា-២០១៦  ២៩-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២៧៤៩៧  Wanted: Looking for an Isuzu Trooper Four Wheel Drive.  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  ISUZU TROOPER 4WD  ៣០-មករា-២០១៦  ១-មិនា-២០១៦ 
២១២៧៤៩៩  Now available: Apple iPad Pro 4G, Samsung N920 Galaxy Note 5, iPhone 6s Plus  ទូរស័ព្ទ  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  --  --  ៣០-មករា-២០១៦  ១-មិនា-២០១៦ 
២១២៧៥០០  Pentax 645Z, Nikon D810, Canon EOS 5D Mark III, Nikon D D3x 24.5 MP  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  --  --  ៣០-មករា-២០១៦  ១-មិនា-២០១៦ 
២១២៨២៥៣  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ៣១-មករា-២០១៦  ២-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៥១១  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៩៥៦  Need a part job on Saturday and Sunday  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៩៩១៧  Monthly and Annual tax service  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Cambodia Tax  ២-កុម្ភៈ-២០១៦  ៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣០៥៦៥  Land in Khan Posen Chey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  PosenCheyPhumPreyTea  ៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣០៩៤៦  10 rooms house Toul Sangkae ID: WALLC-23272  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣១១៥៤  Taxi Meter in Phnom Penh 098 80 44 80 / 099 80 40 80  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Taxi Meter  ៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣១១៦៧  The Great Escape- Challenging & Fun Siem Reap Attraction  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  --  Great Escape  ៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣១១៨១  ផ្ដល់ប្រឹក្សាសំណង់ Individual Consultant  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  International  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១១៨៧  ម៉ាស៊ីនរក្សាសុខភាព Ceragem Master VE  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Ceragem Master VE  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១១៩១  ផ្ទះជួលរយៈពេលយូរ Flat 4 Rent with Long Contract  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Sen Sok  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៤៧៨  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៧៧៣  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣២០៥៦  1BR/250$/month full furnished apartment for rent at Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៦៥៦  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១១៤៣  012 Good number for sale  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣១០៦៦  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៨៨៥  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៣៩០  កាត់កញ្ចក់ តុ ទូ ទ្វារ បង្អួច អំពីអាលុយមីញូម គ្រប់ប្រភេទ  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Home  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៦៧៥  Many Properties, Many Apartments, for rent in www.barefootproperty.net  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Phnom Penh Area  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៨១៩៩  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៣០-មករា-២០១៦  ១-មិនា-២០១៦ 
២១១៨៩៩១  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៨-មករា-២០១៦  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៨៩៩២  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៨-មករា-២០១៦  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៨៩៩៥  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៨-មករា-២០១៦  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៥៧០៨  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ១៣-មករា-២០១៦  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២៦៩១៧  Acer Core i3/ 2GB/ 160GB: $135 & More computer cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៩-មករា-២០១៦  ២៩-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២៦៩៤៦  Promotion Name Card: $3.5/box (Hurry up)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៩-មករា-២០១៦  ២៩-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១៣០០៨១  INVESTORS NEEDED WITH OUR BUSINESSES IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២-កុម្ភៈ-២០១៦  ៤-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៩៩១  DID YOU KNOW INVESTORS LOOKING FOR TO BUY BIG LANDS AND PROPERTY INVESTMENT?  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៤៩៩៥  Farm Land with special offer 5 ha and $1.15/ m2 in Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១.១៥  Tekchhou  ២៦-មករា-២០១៦  ២៦-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១១៨៧៩៤  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $១.២០  --  ១៨-មករា-២០១៦  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២៨៥១៥  RAM Desktop & Laptop Best Price DDR1 1GB: $6.5, DDR2 1GB: $5/$5/5 2GB: $13  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.៥០  --  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៦៨៤  Factory-warehouse Ang Snoul ID: WALLC-13704  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Ang Snoul  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
២១២៨៨៩៦  Farm Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.០០  Land for sale  ១-កុម្ភៈ-២០១៦  ៣-មិនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា