ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៦២៣៨៤  Nice and clean twin villa for updated for rent in Chomkarmon  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Twin Villa  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៦៨៤០  សាងសង់ និងជួសជុលសំងន់  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Construction  ១-សីហា-២០១៥  ១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧០០៥  Alarm Security Systems  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  TAIWAN  ១-សីហា-២០១៥  ១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៨១២៩  ក្រុមវាស់វែងដី  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Survey Team  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៤៨៣៩  Toothpick Printing Supplier in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-សីហា-២០១៥  ៩-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៥៦៣៦  Business Consultant  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Consultant  ១០-សីហា-២០១៥  ១០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៥៧៧១  Straw Logo Printing Supplier in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-សីហា-២០១៥  ១០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៥៨១៩  Baking Paper/Oil Paper Supplier in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-សីហា-២០១៥  ១០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៦០៦៧  Web Development Service  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-សីហា-២០១៥  ១១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៨១១៩  Hard Paper Box/Strong Paper Box Supplier in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៣-សីហា-២០១៥  ១៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៨១៦៣  Sticker Printing Supplier in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៣-សីហា-២០១៥  ១៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៨៨៦១  លេខទូរស័ព្ទ ប្រូមូសិន តំលៃ ១០ដុល្លាចុះ​មក ៥​ដុល្លារ  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៤-សីហា-២០១៥  ១៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៩០៥៤  Wanted part time conversational Japanese Teacher  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៤-សីហា-២០១៥  ១៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨០៨៨៣  Need Partime Job  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-សីហា-២០១៥  ១៧-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៣៨២៩  Professional English trainer for Company Staff  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-សីហា-២០១៥  ១៩-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧០  Plastic Cup, Paper Cup and Paper Bowl in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧១  Plastic Card in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧២  Premium Gift in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៣  Packaging, Paper Bag, Paper Box and Plastic Bag in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៤  White sugar and brown sugar for coffee shop and Restaurant in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៥  Cambodian Plastic Card Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៦  Cambodian Premium Gift Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៧  Cambodian white sugar and brown sugar supplier for Coffee Shop and Restaurant  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៨  Cambodian Plastic Cup, Paper Cup and Paper Bowl supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៧៩  Cambodian Pizza box, Cake box, Cake bag supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៨០  Cambodian Thermal Paper/Receipt Paper Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៨១  Balloon with Logo Printing Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៦៨២  Eco Bag/Non Woven Bag/Fabric Bag Supplier in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៤៨៧៦  ត្រូវការ​បុគ្គលិកផ្នែកលក់ជាច្រើននាក់  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៥០៩២  Bentley Watch Business For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Bentley Watches  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៥៨៤២  Land for sale or rent near borey phnom penh thmey sen sok hospital  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  22*28  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៦០៩៩  Need housekeeping, Nanni, cleaner or Cook?  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-សីហា-២០១៥  ២០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧២៦៨  ម៉ាស៊ីនរក្សាសុខភាព Ceragem Master VE  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Ceragem Master VE  ២១-សីហា-២០១៥  ២១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧២៧៣  Flat 4 Rent with Long Contract  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Sen Sok  ២១-សីហា-២០១៥  ២១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨០៨៩  ដីសង់រោងចក្រសំរាប់លក់  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  --  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៣៣៧  ត្រូវការទិញដីនៅតំបន់ជំពុះក្អែកនិងកេាះក្រ បី​  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៣៤៩  Recycled Rubbish Bin from Automobile Tire for Sale (see picture)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Litter Bin  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៣៥២  មានធុងសំរាមកែច្នៃពីសំបកកង់ឡានលក់ (មើលរូប)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Trash Bin  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៣៧១  KLT Khmer Language Tutor (since 2007)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៩១៨  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៩១៩  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៩៣០  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៩០៥១  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៩៦៦៤  Land for sale $150/m² in Siem Reap Town ដីលក់ តំលៃ$150/m²  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  --  Chreav  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០២៩៨  Modern stylist Serviced Apartment for Rent 1-2-3bedrooms,$1350-and more  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Boeung Keng Kang1  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០៩២៨  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៧៧៨  Cute!!!! Western Serviced Apartment 1 bed room For Rent $500/month!!!Cute!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៧៨៥  Cute!!!! Apartment 1 bed room For Rent $350/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៨៦  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩២១០៩  Cleaning, Pest Control, Housekeeping, Maintenance, Gardening...  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  Housekeeping  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា