ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម នៅ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប - ដែល​មាន​ន័យ​ថា​តម្រូវ​ទៅ​តាម​ទំហំ​នៃ​អេក្រង់​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​មានភាពងាយស្រួលនិង​ស្រួលប្រើ។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩២១១៨០  HOUSE KEEPING  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៤-មិថុនា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣១០៩១  B and A Occupational Safety and Health Training August 2015  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៤៨៧  Hard Disk SATA Laptop 320GB used: $30, 500GB:$37, 640:$45, 750GB: $53  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤២៣៣៩  Land for sale 20*43 from Toulsangke pagoda 100m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  20*43  ៨-កក្កដា-២០១៥  ៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៣៣១៨  Land 300 square for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-កក្កដា-២០១៥  ៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៤៤២០  Professional translation  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  Pro Translation  ១១-កក្កដា-២០១៥  ១១-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៩៨៦២  Web Development Service  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១៦-កក្កដា-២០១៥  ១៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៥០៧៥៦  English Tutor/Instructor  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  Practical English  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥១០៣០  Original Memory, Lowepro Bag, Nikon D7000 Grip, Case Sony RX100-II  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥១០៥០  Sell land-ដីលក់: កំបូល-Kambol, near high street #4,  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥១០៧៩  លក់គ្រឿងសង្ហារឹម Sell some wood furniture: chair, table etc…  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥១០៨៣  រៀបចំឯកសារឯកសារច្បាប់ Legal Service-Business Building  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥២៣៥៨  012 លេខពិសេស ធានាតំលៃថោកជាងទីផ្សារក្រៅ លេខក៏ពិសេសល្អទៀត  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  cellcard  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៥២៣៦១  012/089/078 SPECIAL Number Cheap Price Updated List for June Super Discount  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  ???????  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៦៨៥  Nowinhome is one point solution for the buy/sell/rent or construction of dream  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  រតនៈគីរី  --  --  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៨១៣  Business Consultant  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Consultant  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៧១  មានធុងសំរាមកែច្នៃពីសំបកកង់ឡានលក់ (មើលរូប)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Trash Bin  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៥៩  Recycled Rubbish Bin from Automobile Tire for Sale (see picture)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Litter Bin  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦៤៥  Chinese to English-native freelance translator  ចង់បានការងារ  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  Freelance Translator  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៧៨០  KCT Khmer & Culture Tutor (since 2007)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥១២  English tutor available morning  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩២០៥  looking for partners for consulting & training company  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៨៩១  B and A- Fire Safety and First Aid training courses 2015  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៥៤២  Bentley Watch Business For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Bentley Watches  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២៣៨៤  Nice and clean twin villa for updated for rent in Chomkarmon  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Twin Villa  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២៤៥៣  ត្រូវការទិញដីនៅតំបន់ជំពុះក្អែកនិងកេាះក្រ បី​ដែលមានតំលៃចាប់ពី 50,000USD-100,000USD  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤១៤១  Need housekeeping, Nanni, cleaner or Cook?  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៤១៦  Cute!!!! Western Serviced Apartment 1 bed room For Rent $500/month!!!Cute!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៤២៥  Cute!!!! Apartment 1 bed room For Rent $350/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៥៣៥៨  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៣១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៥៣៦០  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៣១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៥៣៩៤  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៣១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៥៥៩៧  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៦១៦៥  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ៣១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៦២៣៩  Save Money Save Power With Active plus solar water heater  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  --  active plus  ៣១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៦៨៤០  សាងសង់ និងជួសជុលសំងន់  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Construction  ១-សីហា-២០១៥  ១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧០០៥  Alarm Security Systems  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  TAIWAN  ១-សីហា-២០១៥  ១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧១២៩  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២-សីហា-២០១៥  ២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៨១២៩  ក្រុមវាស់វែងដី  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Survey Team  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៨២៧៩  Nice Fully Furnished Apt in Russian Market for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៨២០៦  Construction and Design Co.;Ltd  ការបោះពុម្ពផ្សាយ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Chbar Ampov  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៨៤៩២  Start Your Own Business Today! (SPH15-680)  ផេ្សងៗ  បាត់ដំបង  $០.០០  Softprohost.us  ៤-សីហា-២០១៥  ៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៦០៣  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៩៥៥  Standard Finance Ltd (Get Your Reliable Loan Now)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៩៧៤  Website Design  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Website  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៩៧៥  Online Shop  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Website  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៩៧៦  Travel and Tour Website  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Website  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៩៩៤  Real Estate Website  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Website  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧០០១  Alarm Systems  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ១-សីហា-២០១៥  ១-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧០១២  Printer Receipt U80300i  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ១-សីហា-២០១៥  ១-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា