ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩១៤៣៣៨  Want to exchange MacBook Pro 2010 with iPad Air-4G  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-មិថុនា-២០១៥  ៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៦២២៥  looking for partners to start a financial training company  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ៥-មិថុនា-២០១៥  ៦-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៦៦៦០  Web Development Service  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ៦-មិថុនា-២០១៥  ៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៦៨៦៣  English Grammar tutorials for Primary and Highschool  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ៦-មិថុនា-២០១៥  ៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៧៩៥៣  Web Solutions services  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-មិថុនា-២០១៥  ១០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៧៩៥៥  IT Engineer at your service  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-មិថុនា-២០១៥  ១០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៧៩៦៤  Land for sale at Phnom Penh Thmey  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Phnom Penh Thmey  ៩-មិថុនា-២០១៥  ១០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៧៩៦៦  House for sale close to ELT  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Psa Thmey 3  ៩-មិថុនា-២០១៥  ១០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨១៧២  ROOMS in TERRACE APARTMENT FOR RENT /WEEK or /MONTH  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Beng Raing-Soriya  ៩-មិថុនា-២០១៥  ១០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៤២  Plastic Cup, Paper Cup and Paper Bowl in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៤៣  Plastic Card in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៥០  Premium Gift in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៧៣  Cambodian Plastic Card Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៧៥  Cambodian Premium Gift Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៧៧  Cambodian white sugar and brown sugar supplier for Coffee Shop and Restaurant  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៨១  Cambodian Plastic Cup, Paper Cup and Paper Bowl supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៨៤  Cambodian Pizza box, Cake box, Cake bag supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៨៩  Cambodian Thermal Paper/Receipt Paper Supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៥២១  *Graphic Design Course Weekend*  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  V.Train  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៥៣  Packaging, Paper Bag, Paper Box and Plastic Bag in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៣៥៥  White sugar and brown sugar for coffee shop and Restaurant in Cambodia  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៩២២៤  Tax Service  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-មិថុនា-២០១៥  ១២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០១៦១  House for sale with good income of business  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  --  House for sale  ១២-មិថុនា-២០១៥  ១៣-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០៩០៤  Learn to be a Ticketing Officer in Travel Agency for ***FREE***  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  Ticketing Officer  ១៣-មិថុនា-២០១៥  ១៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០៩៧៧  Wasdale Web (SPH15-665)  ផេ្សងៗ  បន្ទាយមានជ័យ  --  --  ១៣-មិថុនា-២០១៥  ១៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២១១៨០  HOUSE KEEPING  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៤-មិថុនា-២០១៥  ១៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២២៩១៩  Freelancer Architect  ចង់បានការងារ  សៀមរាប  --  --  ១៦-មិថុនា-២០១៥  ១៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៥៧៦១  Balloon with Logo Printing Supplier  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-មិថុនា-២០១៥  ១៩-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៦៨១១  SALE : Bar in Phnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-មិថុនា-២០១៥  ២០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៧៩៣០  french bulldog puppies for free adoption  ផេ្សងៗ  កណ្តាល  --  --  ២០-មិថុនា-២០១៥  ២១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៧៩៣២  Serviced Apt Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Russian Market  ២០-មិថុនា-២០១៥  ២១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨០៣១  A store at Dermkor market  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨៣៩០  $$ Loan/Mortgage $$  ការបោះពុម្ពផ្សាយ  ភ្នំពេញ  --  $$ Loan $$  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩០២៩  Social Work International Conference Registration  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  @ Sunway Hotel  ២២-មិថុនា-២០១៥  ២៣-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩០៦៤  English training for company  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-មិថុនា-២០១៥  ២៣-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៣៥៩  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៥៣  មានធុងសំរាមកែច្នៃពីសំបកកង់ឡានលក់ (មើលរូប)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Trash Bin  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៥៦  Recycled Rubbish Bin from Automobile Tire for Sale (see picture)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Litter Bin  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣១០៩១  B and A Occupational Safety and Health Training July 2015  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣១១៨០  B and A- Fire Safety and First Aid training courses 2015  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-មិថុនា-២០១៥  ២៦-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣១១៨៨  Occupational Safety and Health "Get Together" July 2015  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-មិថុនា-២០១៥  ២៦-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣១៦៨៤  Nice Flat for Rent near Orussey Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Orussey  ២៥-មិថុនា-២០១៥  ២៦-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៣២៥១  looking for provincial dealership  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  shangpree  ២៦-មិថុនា-២០១៥  ២៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៣២៥៣  Buy your own house at “SHIVNAGAR”  ផេ្សងៗ  បាត់ដំបង  --  --  ២៦-មិថុនា-២០១៥  ២៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៤៣៦៩  Technical Service Providing  ការបោះពុម្ពផ្សាយ  ភ្នំពេញ  --  TSP  ២៩-មិថុនា-២០១៥  ៣០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៤៩២០  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-មិថុនា-២០១៥  ៣០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥១៤២  Land 300 square for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-មិថុនា-២០១៥  ៣០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៤៦០  Cute!!!! Western Serviced Apartment 1 bed room For Rent $500/month!!!Cute!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៤៧៤  Cute!!!! Apartment 1 bed room For Rent $350/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៦០៨០  Now in home is one point solution for the buy/sell/rent.  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  --  now in home  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា