ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៥៣៣៦៨៤  I want to sale Ford Wildtract 2016 White color  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Ford Wildtract  ២១-ធ្នូ-២០១៧  ២១-មករា-២០១៨ 
២៥៣៣៩៧៥  House 2nd Floor for sale in Phnom Penh Town Area  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Oubek K'oum  ២៤-ធ្នូ-២០១៧  ២៤-មករា-២០១៨ 
២៥៣៥១៥៨  Brand new, Spacious Serviced Apartment for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Russian Market  ២៩-ធ្នូ-២០១៧  ២៩-មករា-២០១៨ 
២៥៣៥៣៨២  TV Commercial Production (TVC)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Angkor Films  ៣១-ធ្នូ-២០១៧  ៣១-មករា-២០១៨ 
២៥៣៥៤១៨  New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Tonle Bassas  ១-មករា-២០១៨  ១-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៥៤៦៨  Sell/exchange: 0314444442,066444446,089681111,061664666,0889876543  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ១-មករា-២០១៨  ១-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៦២៥៥  Gym, Serviced Apartment for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  BKK1  ៦-មករា-២០១៨  ៦-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៦៩៥៤  Business For Sale on Hotel/Apartment & Coffee Shop (Urgent)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Near TK Avenue  ៩-មករា-២០១៨  ៩-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧៤៨៦  11 Year old company selling ERP Software with Source Code  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  បន្ទាយមានជ័យ  --  --  ១២-មករា-២០១៨  ១២-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧៥២៨  Looking for house or office building for office - Phnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១២-មករា-២០១៨  ២២-មករា-២០១៨ 
២៥៣៧៩៣៨  1bed western slyle 300usd include cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៦-មករា-២០១៨  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៤៣៩  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-មករា-២០១៨  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៤៧១៩  គេហទំព័រទំនើប  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៧-ធ្នូ-២០១៧  ២៧-មករា-២០១៨ 
២៥៣៤៧២០  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៧-ធ្នូ-២០១៧  ២៧-មករា-២០១៨ 
២៥៣៤៧២១  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៧-ធ្នូ-២០១៧  ២៧-មករា-២០១៨ 
២៥៣៤៧២២  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៧-ធ្នូ-២០១៧  ២៧-មករា-២០១៨ 
២៥៣៥៧១១  Free ride up to 20,000KHR with Exnet App  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Exnet Taxi Cambodia  ៣-មករា-២០១៨  ៣-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧២៩៤  ផ្សព្វផ្សាយអជីវកម្មរបស់លោកអ្នកតាមរយះអនឡា ញដោយឥតគិតថ្លៃ  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Adxygen  ១២-មករា-២០១៨  ១២-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧២៩៩  FREE Online Advertising for your business  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Adxygen  ១២-មករា-២០១៨  ១២-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨០២៥  Car for sale test 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រុងព្រះសីហនុ  $០.០០  --  ១៦-មករា-២០១៨  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៤៣៧  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ១៨-មករា-២០១៨  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៦៧៨  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ១៩-មករា-២០១៨  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៤៨១៩  Land for Sale in Odong districit, 1.4$/ m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $១.៤០  --  ២៨-ធ្នូ-២០១៧  ២៨-មករា-២០១៨ 
២៥៣៤៨០៨  Land for Sale, 7km north of Batdoeung market, near big road  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.៥០  Land for sale  ២៨-ធ្នូ-២០១៧  ២៨-មករា-២០១៨ 
២៥៣៧៣២៦  Opennet0962222490  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៥.០០  OpennetCambodia  ១២-មករា-២០១៨  ៣១-មករា-២០១៨ 
២៥៣៧៨៩៧  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥.០០  Khan Chamkarmon  ១៦-មករា-២០១៨  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨២៣៩  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ១៧-មករា-២០១៨  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨២៤០  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ១៧-មករា-២០១៨  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៥៧០៣  ឳកាសរកប្រាក់ 10$ ទៅ 20$ ក្នុង ១ថ្ងៃ  អ្វីត្រូវធ្វើ  ភ្នំពេញ  $២០.០០  Phnom Penh  ៣-មករា-២០១៨  ៣-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨២៤១  The Best price for Visa Thai Extention  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤៣.០០  --  ១៧-មករា-២០១៨  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧៥៣២  ផ្ទះជួល(ថ្មីធំទូលាយបរិស្ថានល្អមានសុវត្ថិ ភាពនិងតំលៃសមរម្យ) និងប្រើភ្លើងរដ្ឋ  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០.០០  near russian hospita  ១៣-មករា-២០១៨  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៥៣៧៤  POS / Mart / Stock / Sale Management software 2017 90$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០.០០  MHgroup  ៣១-ធ្នូ-២០១៧  ៣១-មករា-២០១៨ 
២៥៣៨៧៤០  Mattress / ពូក  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៩៩.០០  --  ១៩-មករា-២០១៨  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៧១៥  Bed  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១០៩.០០  --  ១៩-មករា-២០១៨  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨២៣៧  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១១១.០០  --  ១៧-មករា-២០១៨  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧២០៦  Design Personalized t-shirts at best price. Print your designs on your t-shirts  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  បន្ទាយមានជ័យ  $១២០.០០  --  ១១-មករា-២០១៨  ១១-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៤៥០  007 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  MOBITEL  ១៨-មករា-២០១៨  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៥៣៥៧  Ground floor furnished Studio Apartment:$140/month near Russia Market $140  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  near Russian Market  ៣១-ធ្នូ-២០១៧  ៣១-មករា-២០១៨ 
២៥៣៧៦៩៧  Room Let For Rent 1 Bedroom In Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  Toul Kork  ១៤-មករា-២០១៨  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៥០៩  New Room Apartment:$140/month free wifi,cable TV on street440  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  near Russian market  ១៩-មករា-២០១៨  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៣០១០  New Furnished Apartment 1Bed $150-200/month near Kampucheakrom blvd  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  --  ១៩-ធ្នូ-២០១៧  ១៩-មករា-២០១៨ 
២៥៣៣៥២២  150$ apartment for rent near sovanna market , free car parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  sovanna center  ២១-ធ្នូ-២០១៧  ២១-មករា-២០១៨ 
២៥៣៥៣៣១  Large Balcony Furnished Studio Apartment:$150/m in Tonle Bassas near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Tonle Bassas  ៣០-ធ្នូ-២០១៧  ៣០-មករា-២០១៨ 
២៥៣៥៩៨៧  Furnished Studio Room Apartment:$150/month in BKK3 free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK3  ៥-មករា-២០១៨  ៥-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៦១៧៣  Studio Apart for rent,“nearby Sovana shop . 1BR:$150(Free Wi-Fi ,Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near Sovana  ៥-មករា-២០១៨  ៥-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៦៩៥៧  Shop & Rooms for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  --  ៩-មករា-២០១៨  ៩-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧១៨១  second floor new flat for rent in Beoung Tompun 2BR=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Beoung Tompun  ១១-មករា-២០១៨  ១១-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧២០០  1bed=150$ furnished studio for rent near st 271  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  near st 271  ១១-មករា-២០១៨  ១១-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៧៧០១  Room For Rent :1Bed Near Toul Kork Antenna  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  room let  ១៤-មករា-២០១៨  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៨ 
២៥៣៨៣០៥  Nice service studio apartment for rent near Sovanna Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Sovanna Market  ១៨-មករា-២០១៨  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៨ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2018. ក្រុមហ៊ុនក្រមា