ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១៨៧០៣៤  土地2公顷出售近乡务金边Thmey。  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  ???Thmey????  ១-មេសា-២០១៦  ៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២១២៣៣៥  Sihanoukville International Clinic  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  Medical Clinic  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៥៣២២  *❤*luxury apartment for rent in (www.phnompenhdailyproperty.com)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  phnom penh  ២-ឧសភា-២០១៦  ២-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៥១  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧១១៤  Construction  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Construction  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៦១១  Best things to do in Siem Reap  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  --  --  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៦១៣  Siem Reap Attractions  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  --  --  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៨៩៨  Land in Khan Posen Chey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  PosenCheyPhumPreyTea  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣០៧៦២  10 rooms house Toul Sangkae ID: WALLC-23272  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-ឧសភា-២០១៦  ១៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៣៦៦៦  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-ឧសភា-២០១៦  ១៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៥១២២  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២១-ឧសភា-២០១៦  ២១-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៦៨០៥  ផ្ដល់ប្រឹក្សាសំណង់ Individual Consultant  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  International  ២២-ឧសភា-២០១៦  ២២-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៦៨១១  ម៉ាស៊ីនរក្សាសុខភាព Ceragem Master VE  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Ceragem Master VE  ២២-ឧសភា-២០១៦  ២២-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨៦២៧  Cambodian Language Tutor for Foreigners(CLTF)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  KhmerTutor  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨៩៨០  Khmer Tutor for Foreigners (KTF)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩១១១  Business For Sale on Hotel/Apartment  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩១៨០  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៥៦៤  Urgent: Selling furniture លក់ហង្សទេ និងគ្រែព្រះនាង  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Selling Furnitures  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៥៨៨  Private Praxis for Rent in Medical Clinic - Suitable for all Medical Specialties  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Chamkarmon  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១១៩៨  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១២០២  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១២១៤  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៥២៧  Boutique Hotel Business for Sale-BKK1  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៥៣០  Boutique Hotel Business for Sale-BKK1  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៥៣៦  Boutique Hotel Business for Sale-BKK1  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៥៥៥  Business House for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៦០៧  1bedroom=200$ new cute 2nd floor apartment near independnet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៦២៩  Nice and new servicewith 3 Bd apartment for rent in toul kork =1,200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៧៥៨  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៨៦៧  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៩៤០  Habitat Condominiums  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Condominiums  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៣៦៣  012 Good number for sale  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៣៥  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៤០  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៤១  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០៧១៣  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០៧១៦  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧៣០៨  Plantation and Resort Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  រតនៈគីរី  $០.០០  Plantation  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៩៦០៦  ### Land for Sale at BKK1 ###  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Beng Keng Kang1  ១៦-ឧសភា-២០១៦  ១៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៩៦៦១  ### House For Urgent Sale, BKK3 (Street 386 main road) ###  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  BKK3  ១៦-ឧសភា-២០១៦  ១៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៩៨១៩  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៦-ឧសភា-២០១៦  ១៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៩៦៩០  Many many Apartments for rent in www.barefootproperty.net  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Phnom Penh Area  ៦-ឧសភា-២០១៦  ៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧១២៤  THE ONLINE DOG TRAINER  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Doggy Dan  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣១១៩០  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៨០  Srae Ambel  ១៧-ឧសភា-២០១៦  ១៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣១៤៣៤  INVESTORS NEEDED WITH OUR BUSINESSES IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១៧-ឧសភា-២០១៦  ១៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៦៩៦៧  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ១៣-ឧសភា-២០១៦  ១៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៣៩២  BUSINESS PROPERTY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១១៩១  Promotion Name Card (5 boxes free 1 box) (Hurry up)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៩៥៣  PROPERTY Business Investment in Cambodia  ការបោះពុម្ពផ្សាយ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Business Investment  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៩៥៤  CAMBODIA Business Investment  ការបោះពុម្ពផ្សាយ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Business Investment  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា