ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៥១៦៤៥១  Australia Tourist Visa Helpline សេវាកម្មបំពេញទិដ្ធាការទេសចរណ៍ប្រទេសអូស្រ្តាលី  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-កញ្ញា-២០១៧  ៣០-តុលា-២០១៧ 
២៥១៦៤៥៣  សេវាកម្មកម្ចីឥណទាន  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-កញ្ញា-២០១៧  ៣០-តុលា-២០១៧ 
២៥១៧១៨៩  Popular Hotel For Sale  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  Hotel - Riverside  ២-តុលា-២០១៧  ២-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៧៤៨១  ឡានផ្ទាល់ខ្លួននៅល្អ Personal Car, Mitsubishi Montero 2001  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-តុលា-២០១៧  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៧៤៨៧  Sell/exchange: 0314444442,066444446,085999799,089681111,061660666  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-តុលា-២០១៧  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៧៧៦៥  Business For Sale on Hotel/Apartment (Urgent)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Near TK Avenue  ៦-តុលា-២០១៧  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៨៥២៥  1bed western slyle 300usd include cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១០-តុលា-២០១៧  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៩៦០៦  New Apartment Available For Rent Near Russian Market Area (Toul Tompong).  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  near russian market  ១៤-តុលា-២០១៧  ១៤-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០០៤០  Space available - 1800 sq metres - 5th Floor with Elevator (lift)  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Unit - Riverside  ១៦-តុលា-២០១៧  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៧៨២  ជាងជួសជុលផ្ទះ  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៧៨៤  Home Repairing Service  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៨៤៤  service apartment for rent 3Bedroom=$500 at Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៨៩១  Brand new Unit for rent at Derm Thkov circle(Russian market) 1BR(big)=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Russian market  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៨៩៣  New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Tonle Bassas  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៩៨៨  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៨៨៩  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១-តុលា-២០១៧  ១-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៨៩០  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១-តុលា-២០១៧  ១-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៨៩១  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១-តុលា-២០១៧  ១-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៨៩៣  គេហទំព័រទំនើប  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១-តុលា-២០១៧  ១-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៧៧៥  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២១២៥០  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០២៦៤  Warehouse and Land for Rent = 1.9$ per square meter  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១.៩០  Near Grand PhnomPenh  ១៧-តុលា-២០១៧  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៩៧៧១  Land for Sale, 7km north of Batdoeung market, near big road  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.៥០  Land for sale  ១៥-តុលា-២០១៧  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៩៧៦៩  10ha of Land Along Road No 132, in Oddong district, for Sale, price= 4.5$/m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Commercial land  ១៥-តុលា-២០១៧  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៧៨៦  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥.០០  Khan Chamkarmon  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៩៧៦៨  50ha of Land Near Road No 51, Badoeung Market for Sale,  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៦.០០  Commercial land  ១៥-តុលា-២០១៧  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៩៧៧២  100ha of Land Along Road No 51,south west of Badoeung Market for Sale,  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៦.៥០  Commercial land  ១៥-តុលា-២០១៧  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៦០៨  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៥៤៨៤  office space for rent $13 per square meter grad B new building good location  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៣.០០  Mao Stel Toung  ២០-កញ្ញា-២០១៧  ២១-តុលា-២០១៧ 
២៥១៥៤៩០  office space for rent $14/sqm new building fully security system 60m2-290m2  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤.០០  Mao Stel Toung  ២០-កញ្ញា-២០១៧  ២១-តុលា-២០១៧ 
២៥២០៦១១  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០២៧២  ដីលក់ 24$/m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤.០០  Dangkor  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៩៦៦០  Nice apartment in S.V for rent (1 day = 25$, free wifi & water expense, kitchen)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២៥.០០  Kompong Som  ១៤-តុលា-២០១៧  ១៤-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៦១២  The Best price for Visa Thai Extention  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤៣.០០  --  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២១០០៨  Motorbike Rental Phnom Penh & Siem Reap  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  --  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៤៦០  ROOMS for RENT per MONTH starting at 60 US$. SIEM REAP  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  សៀមរាប  $៦០.០០  Svay Dangkum  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០២៧៥  ផ្ទះជួលតម្លៃតែ 90$ ក្នុុង១ខែ  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩៥.០០  Chamcarmorn  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២១២៥១  Mattress / ពូក  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៩៩.០០  --  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២១០០៦  Bed  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១០៩.០០  --  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០២៧០  ដីលក់ land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Porsenchey  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៦០៦  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១១១.០០  --  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២១២០២  Air-condition-Bedroom,Bathroom(hot shower),Washing Machine,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  សៀមរាប  $១១៥.០០  Near Brown Coffee  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៥៤៥៧  ជំរាបសួរមិត្តទាំងអស់គ្នា! Rooms For Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  CHBAR AMPOV  ២០-កញ្ញា-២០១៧  ២១-តុលា-២០១៧ 
២៥២០២៧៤  Flat for rent ផ្ទះជួល 120$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  Chamkarmorn  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៥៣០  Furnished studio Apartment for rent:$120/m street 271,near Sovan Super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  street271  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៩៥៧  007 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  MOBITEL  ២០-តុលា-២០១៧  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០២៦៩  House for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២៥.០០  Chamkarmorn  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦០៥២  Battery Charger and Maintenance  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥.០០  CTEK  ២៥-កញ្ញា-២០១៧  ២៦-តុលា-២០១៧ 
២៥១៩២០១  Room Let For Rent 1 Bedroom In Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  Toul Kork  ១២-តុលា-២០១៧  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០៥៣២  New Room Apartment:$140/month free wifi,cable TV on street440  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  near Russian market  ១៨-តុលា-២០១៧  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា