ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤២២២៩៧  ចង់ទិញផ្ទះ Want to buy up flat or apartment  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ធ្នូ-២០១៦  ២៧-មករា-២០១៧ 
២៤២៦៧២៩  Vespa PX 1984  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Vespa PX 1984  ១-មករា-២០១៧  ១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០០៨៦  Original Accessories Camera: Memory, Bag, Charger and Batteries  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៦-មករា-២០១៧  ៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០០៩៣  Macbook Pro Retina 2014 and Toshiba Satellite A660  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៦-មករា-២០១៧  ៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០៩២៧  English Tuition with a Native Speaker at your house  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  study english  ៨-មករា-២០១៧  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣២១៥២  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ១០-មករា-២០១៧  ១០-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣៧៩៨  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ១២-មករា-២០១៧  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤០៥០  INVESTMENT OPPORTUNITIES AND BUSINESS PARTNERSHIPS NEEDED  ផេ្សងៗ  ខេត្តត្បូងឃ្មុំ  --  --  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៥៩៣  Land in Kouk Roka  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Kouk Roka  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៥៦៧០  New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Tonle Bassas  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៥៨៩  *❤*3bedroom apartment for rent in phnom penh see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  phnom penh  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៥២៩  New Sunny Gym- Furnished 1BR Apartment:$500/month in BKK2 (MLS : BKK15)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨១២៤  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤១៤០៨៧  Flate house for sell urgent at Chom Chao  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Flate  ១៤-ធ្នូ-២០១៦  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៥៣២០  Twin Villa for Rent at Angkor Phnom Penh  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Twin Villa  ៣០-ធ្នូ-២០១៦  ៣០-មករា-២០១៧ 
២៤៣០១៥៦  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៦-មករា-២០១៧  ៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០១៥៧  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៦-មករា-២០១៧  ៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០១៥៨  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៦-មករា-២០១៧  ៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៩២  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2002 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦៦៣  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨៥៨  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨១៩៨  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៥៥  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៦៥  Srae Ambel  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦០៩០  Use Automatic AD posting Software(150 ad/ 0.5see), Earn Rs.45,000/- Per month  ផេ្សងៗ  កោះកុង  $១.០០  --  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៩៤  BUSINESS PROPERTY OPPORTUNITY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៩១  WAREHOUSE SIZE 3,000 m2 AVAILABLE FOR RENT NOW !!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses For Rent  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៩៣  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨២៦  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៥៧  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤.០០  --  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៥៦  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Oudong  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៩៨៤  Space for Rent is suitable for opening: Office, Show Room, Shop, Restaurant  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣២៦៦៦  Beach land about 40000 sqm for sale  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៨.០០  KEO PHOS  ១១-មករា-២០១៧  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៥៩  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០៦៥៣  Pet Care Services == Dog Walking, Sitting, Day Care & Overnight Boarding  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១០.០០  Family Pet Friend  ៧-មករា-២០១៧  ៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២២៦៤៨  VTrust MTP Office Center - any space from 45sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  7 Makara  ២៧-ធ្នូ-២០១៦  ២៧-មករា-២០១៧ 
២៤៣៧៧៣០  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៣១  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៣២  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៤៣  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៤៧  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៣០  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៣១  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៣២  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៣៣  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៣៥  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៤២  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៥៨៦៨  DIMMING LED FLASHLIGHT Torch New 100% box  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  Dimming CREE  ៣០-ធ្នូ-២០១៦  ៣០-មករា-២០១៧ 
២៤២៥៨៩២  Police Torch - 1101 Type Electric Shock Flashlight (PLUS) - New 100% in Box  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  1101 Flashlight  ៣០-ធ្នូ-២០១៦  ៣០-មករា-២០១៧ 
២៤៣៧៧៦០  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៩១  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា