ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៣២៦១៥  10 rooms house Toul Sangkae ID: WALLC-23272  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៧៦២៩  US Scholarship Program for Women  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-កញ្ញា-២០១៦  ៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៣៨៧៩៥  Land for Sales (Chroy Changvar) - Urgent - River Front  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-កញ្ញា-២០១៦  ៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៤០៥០៨  *❤*3bedroom apartment for rent in phnom penh see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  phnom penh  ៦-កញ្ញា-២០១៦  ៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៣២៣៧  Twin villa for sale in Borey Angkor Phnom Penh.  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Borey Angkor P.P.  ៩-កញ្ញា-២០១៦  ១០-តុលា-២០១៦ 
២៣៥១២១៨  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ១៧-កញ្ញា-២០១៦  ១៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៦  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៩  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៤៦៨  Flat for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Flat for Rent  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៣២  Boutique Hotel Business for Sale-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៦៨  1bedroom=200$ new cute 2nd floor apartment near independnet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៧  Samsung Tab A 9.7, iPad Air2-4G-16G, Surface RT-2-32Gb (Exchange)  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២២  Panasonic GX1, Canon EOS M and Some Lenses (Exchange)  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៧៩៨  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៤៩០  New Sunny Gym- Furnished 1BR Apartment:$500/month in BKK2 (MLS : BKK15)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨២២៩  Nice and new servicewith 3 Bd apartment for rent in toul kork =1,200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨២៨៣  ផ្ដល់ប្រឹក្សាសំណង់ Individual Consultant  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  International  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨២៨៧  ម៉ាស៊ីនរក្សាសុខភាព Ceragem Master VE  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Ceragem Master VE  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨០៣១  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨១៧៥  Many many Apartments for rent in www.barefootproperty.net  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Phnom Penh Area  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៩៨០  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧០៣៩  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧១១៦  012 Good number for sale  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥១៤១  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៤៥៣១  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ១០-កញ្ញា-២០១៦  ១១-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៤១៧១  ដីសំរាប់សង់ផ្ទះល្វែង (លក់ប្រញាប់លុយ) ភ្នំពេញ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  LAND - For Sale  ១០-កញ្ញា-២០១៦  ១១-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៤១៧៤  MALYN Original BRAND  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  SHOP & SERVICES  ១០-កញ្ញា-២០១៦  ១១-តុលា-២០១៦ 
២៣៤០៥៤២  ចំណេះដឹង និងការងារ  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៦-កញ្ញា-២០១៦  ៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៣៣១១៥  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣១១៦  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣១១៧  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៥៤១៦១  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៣៧  --  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦១  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៣៤៧៦១  Promotion Name Card (5 boxes free 1 box) (Hurry up)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ៣១-សីហា-២០១៦  ១-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៤៥៣៣  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១០-កញ្ញា-២០១៦  ១១-តុលា-២០១៦ 
២៣៤០៧៤២  ដំណឹងលក់ឥវ៉ាន់របស់ស្ថានទូតអាមេរិក  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  USA  ៦-កញ្ញា-២០១៦  ៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៣០១៨២  ប្ដូរប្រាក់ រហែក ពុក ប្រឡាក់ ឆេះ គ្រប់ប្រភេទ  ផេ្សងៗ  តាកែវ  $១.០០  Exchange Money  ២៦-សីហា-២០១៦  ២៦-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១០៧៤  CAMBODIA Business Investment  ការបោះពុម្ពផ្សាយ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Business Investment  ២៧-សីហា-២០១៦  ២៧-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២១៣១  SEWING YOUR CLOTHES IN OUR GARMENTS ???!!!  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៤៨៨១៥  BUSINESS PROPERTY OPPORTUNITY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១៤-កញ្ញា-២០១៦  ១៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៨៨១៦  DID YOU KNOW INVESTORS LOOKING FOR TO BUYS BIG LANDS AND PROPERTY INVESTMENT?  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១៤-កញ្ញា-២០១៦  ១៥-តុលា-២០១៦ 
២៣២៩១៤២  Warehouse For Rent 700 sqm  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  --  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៥៤១  Factory-warehouse Ang Snoul ID: WALLC-13704  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Ang Snoul  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៤៤៣០៣  WAREHOUSE SIZE 3,000 m2 AVAILABLE FOR RENT NOW !!!  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses For Rent  ១០-កញ្ញា-២០១៦  ១១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៣៧៥  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ១៩-កញ្ញា-២០១៦  ២០-តុលា-២០១៦ 
២៣៣២៥២២  Brand new factory Ang Snoul ID: WALLC-13706  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.២០  Ang Snoul  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៥៧៨៩៦  Smart (7755) បញ្ចុះតំលៃ10% ទៅ 20%  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  --  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៥  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៩៩៨  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥០៦  14ha land in Prey torteng, kompong speu for sales  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៨០  prey torteng  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា