ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥៧១៣៣  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៨៣៨៥  Are you in need of an urgent cash?  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-មិនា-២០១៧  ៣-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៥៤១  Link House  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Elite Town  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៤៤៩១  Webdesign and Linux / UNIX Administration by german professional  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  សៀមរាប  --  Greyboard  ២០-មិនា-២០១៧  ២០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៣០  New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Tonle Bassas  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧២៨៤  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៥២  Be an IB with Natureforex and you could earn up to $5000 per month  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៨៩  Water Sports Rentals Business for Sale or Partnership 20k – 80k  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  water sports  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៦២៤  Home Repairing Service  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៦២៥  ជាងជួសជុលផ្ទះ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨០៨៩  *❤*3bedroom apartment for rent in phnom penh see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  phnom penh  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៣២៤៣៤  ផ្ទះលែ្វង Shop House LEថ្មី សង់ហើយ100%ទិញភ្លាមចូលនៅបានភ្លាម  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Shop House for Sale  ១០-មករា-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៤៧៦  RG59 cable + 2C (HD quality support)  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៤៧៨  Digital Video Switcher SE-650 (DataVideo) HD quality HDMI/SDI.  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៤៨២  LED Candle for sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៤៨៨  LED box light for sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៥៣៦  បរិក្ខារសំរាប់ជួល / Equipment for Rent (LCD projector, screen...)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Vi Pic Vi Pro  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៦០៧៤៩  Nice aprtment in Sv for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រុងព្រះសីហនុ  $០.០០  free water supply  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២៣០១  គេហទំព័រទំនើប  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៤-មិនា-២០១៧  ១៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២៣០២  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៤-មិនា-២០១៧  ១៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២៣០៤  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៤-មិនា-២០១៧  ១៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២៣០៥  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៤-មិនា-២០១៧  ១៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៥៩៣៥  ឡានលក់បន្ទាន់តំលៃពិសេស  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Visto  ២៣-មិនា-២០១៧  ២៣-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨២១៦  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៣៩៦  Shop House for SALE (Urgent) @ Borey Peng Huoth Prekleap  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤១០  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2002 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៥៣  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៥៦០  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៦៥  Srae Ambel  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤០៩  BUSINESS PROPERTY OPPORTUNITY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦៣០  Warehouses For Sale and Rent...  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤០៥  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦១៣  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៧៥៤  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤.០០  --  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៥៦៥  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Oudong  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៥៦១៧  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ២៣-មិនា-២០១៧  ២៣-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦២៤  Agriculture Lands For RENTAL and SALE in Kampong Speu Province  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៨.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦២៦  Commercial Lands / Factory Lands and Agricultural Lands For Sale and Rent.  ផេ្សងៗ  កំពង់ស្ពឹ  $៨.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៧៥៦  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១១៩៣  Wicker 5 gallon water bottle stand.  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១១៧៧  Fan  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  SenFen  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៧៥៩  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៣៦៥  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ២៤-មិនា-២០១៧  ២៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៧២១១  VEHICLES RENTAL SERVICE WITH A DRIVER !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០.០០  lexus  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៦១១៥៤  Cooler  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០.០០  Tylien  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨១៥៩  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២១៧៥  Good land in Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២៥.០០  Andoung Khmer  ១៤-មិនា-២០១៧  ១៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១១៧១  Patio chairs and table  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  --  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១១៧៤  Printer  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  HP DeskJet 2130  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៩៥៥៩  LS006 ដីលើកោះរ៉ុង ​  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥.០០  SHV Real Estate  ៦-មិនា-២០១៧  ៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤០៤  Commercial Lands along the National Road 04 and Road 51 For SALE !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥.០០  --  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា