ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២២១៨៩៨  Land in Khan Posen Chey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  PosenCheyPhumPreyTea  ៧-ឧសភា-២០១៦  ២០-កក្កដា-២០១៦ 
២២៣៩១១១  Business For Sale on Hotel/Apartment  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៥៦៤  Urgent: Selling furniture លក់ហង្សទេ និងគ្រែព្រះនាង  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Selling Furnitures  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៥៨៨  Private Praxis for Rent in Medical Clinic - Suitable for all Medical Specialties  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Chamkarmon  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៩០៧០  Automotive Manager  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-មិថុនា-២០១៦  ៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៩០៧១  Electroplating Chemistry Manager 25 years experience in Europe company  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-មិថុនា-២០១៦  ៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៩០៧២  Italian native language teacher  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-មិថុនា-២០១៦  ៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៩០៧៤  Italian cooker Pizza and Italian food  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-មិថុនា-២០១៦  ៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៩៩៩២  *** New Weekend Graphic Design Course***  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  V.Train  ៦-មិថុនា-២០១៦  ៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥៦២១៥  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-មិថុនា-២០១៦  ១២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥៦៤៨៣  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-មិថុនា-២០១៦  ១២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥៨៨៨៤  Khmer Tutor for Foreigners (KTF)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៣-មិថុនា-២០១៦  ១៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦០២៤៨  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៤-មិថុនា-២០១៦  ១៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦០៩៧០  Web Design Services- Let Us Create Your Presence For You!  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៥-មិថុនា-២០១៦  ១៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៦៧  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧០  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៥៣២៣  1bedroom=200$ new cute 2nd floor apartment near independnet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-មិថុនា-២០១៦  ១៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៥៣៣០  Nice and new servicewith 3 Bd apartment for rent in toul kork =1,200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-មិថុនា-២០១៦  ១៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៦៤៨៤  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២០-មិថុនា-២០១៦  ២១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៦៥១២  10 rooms house Toul Sangkae ID: WALLC-23272  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-មិថុនា-២០១៦  ២១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៧៤៣៨  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២១-មិថុនា-២០១៦  ២២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០១៥៤  Boutique Hotel Business for Sale-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៥៨១  មាលក់ធុងសំរាមអនាម័យកែច្នៃពីសំបកកង់ឡាន-ហ្ វ្រី ដឹកដល់ផ្ទះ  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៥៨៨  Cambodian Language Tutor for Foreigners(CLTF)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  Khmer Tutor  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៤៩  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥២  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៩១៨៣  012 Good number for sale  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២២-មិថុនា-២០១៦  ២៣-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០០៦៦  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៧៧៧២  (15% Off) Sell/exchange: 0768888874,0316099999,0318765432,013444441  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-មិថុនា-២០១៦  ២២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៧៧៨៩  Canon 40D, Nikon D70, Fujifilm, Panasonic (Exchange-Phone/Laptop)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-មិថុនា-២០១៦  ២២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៧៧៩៤  Macbook Pro Mid 2012, iPad Air2-16G-4G, Samsung Galaxy Note 4 Edge (Exchange)  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-មិថុនា-២០១៦  ២២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៨៤៣៦  ^^^^^^^ 3units 1bed, 2beds, available price from 300usd to 700usd bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-មិថុនា-២០១៦  ២២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៨៤៣៧  #### 5 Units Western Style apartment Available Tonle Basac price 400$ to 1200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-មិថុនា-២០១៦  ២២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦០៣២៤  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៤-មិថុនា-២០១៦  ១៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥៥៥០០  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ១០-មិថុនា-២០១៦  ១១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៨៧៣១  New Korea Guest House Room available for Rent (remain 2 rooms)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៤-មិថុនា-២០១៦  ៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៣៩៦៣៥  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៤០  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៤១  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៩៤០  Habitat Condominiums  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Condominiums  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤២៥៤១  ### House For Urgent Sale, BKK3 (Street 386 main road) ###  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  BKK3  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤២៥៤៨  ### Land for Sale at BKK1 ###  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Beng Keng Kang1  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៥៧៤០៧  Very cheap and reliable taxi meter-book through mobile app or call dispatcher  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.៤៥  Exnet Taxi Cambodia  ១២-មិថុនា-២០១៦  ១៣-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦១៤២៩  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៥៥  Srae Ambel  ១៥-មិថុនា-២០១៦  ១៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧៥  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៨៨  Promotion Name Card (5 boxes free 1 box) (Hurry up)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០០៦៨  DID YOU KNOW INVESTORS LOOKING FOR TO BUYS BIG LANDS AND PROPERTY INVESTMENT?  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០០៤៦  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០០៥៣  BUSINESS PROPERTY OPPORTUNITY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៩៤៥០  INVESTORS NEEDED WITH OUR BUSINESSES IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២២-មិថុនា-២០១៦  ២៣-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា