ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៥៤៦២១៧  យើងខ្ញុំមានទទួលរចនាក្រាហ្វិក គេហទំព័រ បង្ហោះវេបសាយ  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-មិនា-២០១៨  ២០-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៧៣០៣  The flat in a safe area 5 bedroom $600-$1000 per month (​Toul Sangkea)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toul Sangkea  ៣០-មិនា-២០១៨  ៣០-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៧៨៣៣  Vietnamese Private Tours  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  --  --  ៣-មេសា-២០១៨  ៤-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៤០  Chef (ចុងភៅ)  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  Lala.kh  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៧៦១  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ១២-មេសា-២០១៨  ១៣-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៧៦២  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ១២-មេសា-២០១៨  ១៣-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៦១៥១  paper cup, plastic cup, ice cream cup paper bowl supplier in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  CM  ២០-មិនា-២០១៨  ២០-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៦៩៥៤  Mango Farm for sale 2$/m2 (Kampot)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២.០០  Tek Chhou  ២៧-មិនា-២០១៨  ២៧-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៦៤៨៣  Land for Sale, 7km north of Batdoeung market, near big road  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.៥០  Land for sale  ២៣-មិនា-២០១៨  ២៣-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៨៦៤៥  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥.០០  Khan Chamkarmon  ១១-មេសា-២០១៨  ១២-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៦៤៨៦  25 of factory land for sale , along road N0 51  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $១១.០០  Land for factory  ២៣-មិនា-២០១៨  ២៣-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៧៥៨៨  Land sales in Kep  ដី - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $១៩.០០  Land sales in Kep  ១-មេសា-២០១៨  ២-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៦៤៨៤  25 ha of land for sale, along Road No 51, 4km from Road No 4  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៥.០០  Good land  ២៣-មិនា-២០១៨  ២៣-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៦២២០  Website Hosting, Domain Registration and E-Mail Solution  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៩.០០  --  ២០-មិនា-២០១៨  ២០-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៦៥២៥  Original Camera Accessory: Memory, Bag, Charger and Battery  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៩.០០  --  ២៣-មិនា-២០១៨  ២៣-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៩២៥៦  Air ticket special promotion!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤៩.០០  Air Ticket  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៩១៥  POS /Mart / Stock / Sale Management software 2017. 90$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០.០០  MHgroup  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៩២២  Mattress / ពូក  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៩៩.០០  --  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៦៣៦  ដីលក់ land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Porsenchey  ១០-មេសា-២០១៨  ១១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៨៥៦  Bed  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១១៩.០០  --  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩០១៣  007 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  MOBITEL  ១៩-មេសា-២០១៨  ២០-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១៨៤  Tourism services from Asia Explorer Travel  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  Asia Explorer Travel  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៦៥៣៣  New Room Apartment:$140/month free wifi,cable TV on street440  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  near Russian market  ២៤-មិនា-២០១៨  ២៤-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៩១៣៥  Room For Rent :1Bed Near Toul Kork Antenna  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  Tuol Kork  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២២៧  Nice Apartment for Rent 1bedroom $140/m Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  Near Russian Market  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៤៧  Apartment for Rent 1bed $140/m Near Sovanna Super Market Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  Near Sovanna Market  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៦៣៩  Shop & Rooms for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  --  ១០-មេសា-២០១៨  ១១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៩៩៣  =============1bed=150$ furnished studio for rent near st 271  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  near st 271  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៩៩៥  1bed=150$ furnished studio for rent near st 271  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  near st 271  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១០៤  Nice service studio apartment for rent near Sovanna Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Sovanna Market  ១៩-មេសា-២០១៨  ២០-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១៥៨  flat for rent in Beoung Tompun 2BR=$150  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Beoung Tompun  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១៧៣  Furnished Studio Room Apartment:$150/month in BKK3 free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK3  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១៧៨  Cambodia Logistics & Transportation  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Cambodia Logistics  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១៧៩  1BR/150$ studio apartment for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK3  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៥១  Apartment for Rent 1bedroom $150/m Near BKK1 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near BKK 1  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៩៩៨  Land 4Sale On National Road Nº 1, around 20km from Wat Phnom, LS:14HA,155$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៥.០០  Land For Sale  ១៩-មេសា-២០១៨  ២០-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៨០៦  one-bed-room furnished in toul kork $250 a month comfortable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  TOUL KORK  ១៤-មេសា-២០១៨  ១៥-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១២០  Apartment for Rent 1bedroom $160/m Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Near Russian Market  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២២៩  Nice Apartment for Rent 1bedroom $160/m Balcony Near BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Near BKK 1  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៣០  Nice Apartment for Rent 1bedroom $160/m Balcony Near BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Near BKK 1  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៤២  Apartment for Rent 1bed $160/m Near Phnom Penh Sport Club Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Near Russian Market  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៤៤  Apartment for Rent 1bedroom $160/m Near BKK 1 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Near BKK 1  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៦៨៤៧  ========☻===☻===> 1bed=170$ Studio A/P for rent​​ in beong tompun area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  boeng tompun area  ២៦-មិនា-២០១៨  ២៦-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៨៩៥១  studio apartment for rent,170$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  bkk3  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩១២១  Nice Apartment for Rent 1bedroom $170/m Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Near Russian Market  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៩២៣៣  New Apartment for Rent 1bedroom $170/m Near SOVANNA Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Near Sovanna Market  ២០-មេសា-២០១៨  ២១-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៨៩២៣  wardrobe (Rolling) ទូសម្លៀកបំពាក់ (មានកង់រុញ)  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១៧៩.០០  --  ១៨-មេសា-២០១៨  ១៩-ឧសភា-២០១៨ 
២៥៤៦៥៤៥  New Furnished Studio Apartment:$180-$200/month near ACE School,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  toul kork  ២៤-មិនា-២០១៨  ២៤-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៧២១៨  flat in BKK3 with 1 bed room $180  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  BKK3  ៣០-មិនា-២០១៨  ៣០-មេសា-២០១៨ 
២៥៤៧៣០៨  1bed=180$ furnished Room for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  near russian market  ៣០-មិនា-២០១៨  ៣០-មេសា-២០១៨ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2018. ក្រុមហ៊ុនក្រមា