ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៥៥០៦៦  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៩  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩០៤៧  Executive Manager looking for work  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤៨  small Guesthouse @ Riverside Ohnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦១១៦៧  Bungalow For Sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  Near Kor Laor  ៤-តុលា-២០១៦  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៥៣៤  Flat for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Flat for Rent  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៦៤៩៨  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ១២-តុលា-២០១៦  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៩៩៣៣  ផ្ដល់ប្រឹក្សាសំណង់ Individual Consultant  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  International  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៩៩៤៣  ម៉ាស៊ីនរក្សាសុខភាព Ceragem Master VE  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Ceragem Master VE  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១០២០  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១៦១៥  Boutique Hotel Business for Sale-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១៧៨៩  New Sunny Gym- Furnished 1BR Apartment:$500/month in BKK2 (MLS : BKK15)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៨៤៧  Recruitment Agency In Cambodia | Staffing Agencies – Firsthr.biz  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៨៥៤  *❤*3bedroom apartment for rent in phnom penh see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  phnom penh  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៩៤៦  Make a website varying complexity. WebTool Team  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  WebTool  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៩៦៨  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦១៦០៩  Hospitality Job - Wanted  ចង់បានការងារ  កំពត  $០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៦  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦២២៤០  Warehouse For Rent  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Khan Posenchey  ៦-តុលា-២០១៦  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥២០១  Many many Apartments for rent in www.barefootproperty.net  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Phnom Penh Area  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៤២៣  出售土地(急)宽度45米  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $០.០០  LAND - For Sale  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៤២៦  出售土地(急)宽度22米  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $០.០០  LAND - For Sale  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៤២៩  出售土地(急)宽度33米  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $០.០០  LAND - For Sale  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៤៣៤  出售土地(急)宽度30米  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $០.០០  LAND - For Sale  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៤៣៦  MALYN Original BRAND  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  SHOP & SERVICES  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៥៤៧  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៥៤៨  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៥៤៩  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៥៨១  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៦៨៨  ក្តាងឿបេងមុខ1.35mx 2.2m ឈេីបង  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៦៩៦  កៅអីឈេីបេង  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៦១  012 Good number for sale  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៧៥  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៧៦  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៣៧  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៩៩៥  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៦១៣០  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៣៧  Srae Ambel  ១១-តុលា-២០១៦  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦១  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០៥៣៥  Cambodian Plastic Cup Supplier | www.CupMonster.com  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៣៦  Cambodia paper cup, plastic cup, ice cream cup paper bowl supplier  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៣៧  Ice cream cup, paper bowl, paper cup, plastic cup supplier in Cambodian  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៣៨  Brown coffee paper cup plastic cup supplier | www.CupMonster.com  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៣៩  plastic cup holders suppliers - paper cup holder suppliers - Cup sleeve  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤០  Coffee cups wholesale in Camboidan  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤១  Disposable coffee cups Suppliers in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤២  Takeaway coffee cups Supplier in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤៣  Custom coffee cups supplier in Cambodia  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤៥  White Brown sugar sachets supplier in Cambodia with your customized logo  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤៧  Cambodian Plastic card, Membership card, VIP card supplier  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤៩  Cambodian mug pen printing Supplier and other premium promotional gifts supplier  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៥៣  Cambodian Paper Cup Supplier | www.CupMonster.com  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  Cup Monster  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា