ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៧៥២៦៣  Versatile,experienced hotel GM seeks new challenge in Cambodia  ចង់បានការងារ  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  --  ២៣-មេសា-២០១៧  ២៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៥២៧៥  Experienced,versatile, Hotel, Resort, Condominium Management provider  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-មេសា-២០១៧  ២៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៦៥០៩  At Steoung Mean Chey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Steoun Mean Chey  ២៧-មេសា-២០១៧  ២៨-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៦៥១៤  Link House  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Elite Town  ២៧-មេសា-២០១៧  ២៨-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៨៣៣៧៣  Canon S200, Sony Nex-3N, Sigma 24-70mm (Exchange-Phone/laptop)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-ឧសភា-២០១៧  ១៨-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤០១៦  New Western Furnished 1BR Apartment:$270/month near EOAN Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Tonle Bassas  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៨០  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៩៧៧  គេហទំព័រទំនើប  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២-ឧសភា-២០១៧  ២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៩៧៨  ប្លកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២-ឧសភា-២០១៧  ២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៩៧៩  ហង្សស  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២-ឧសភា-២០១៧  ២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៩៨១  Monorom Inn Guesthouse  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២-ឧសភា-២០១៧  ២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៣០៣  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ១៨-ឧសភា-២០១៧  ១៨-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩២៤  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៣៨  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2002 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨០៤៣៨  Digital Marketing With Email and SMS  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០៣  GrepTech  ៩-ឧសភា-២០១៧  ៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៦២៨  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៦៥  Srae Ambel  ១៩-ឧសភា-២០១៧  ១៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៨៨០  Krishna Restaurant and Banquit Hall  ផេ្សងៗ  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $១.០០  Krishna Restaurant  ១៣-ឧសភា-២០១៧  ១៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៣៧  BUSINESS PROPERTY OPPORTUNITY INVESTMENT IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៦២៣  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $១.៥០  Sihanouk  ១៩-ឧសភា-២០១៧  ១៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩៥០  Warehouses For Sale and Rent...  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  --  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៣៤  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨០៧៦៧  3M-T-SHIRT-Print T-Shirt-full color printing start from 3$  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៣.០០  3M  ១០-ឧសភា-២០១៧  ១០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩៤៣  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៣៤  ការរ៉ូសម្រាប់លក់មានបោះដុំនិងរាយ, ជាប្រភេទការ៉ូស្ងួត មានតំលៃទាបជាងទីផ្សា  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៤.០០  Stueng Menachey  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៦៦  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤.០០  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៦២៦  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Batdoeung  ១៩-ឧសភា-២០១៧  ១៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣១០៨  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១៧-ឧសភា-២០១៧  ១៧-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩៤៨  Commercial Lands / Factory Lands and Agricultural Lands For Sale and Rent.  ផេ្សងៗ  កំពង់ស្ពឹ  $៨.០០  --  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៦៧  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៨៤១៧  ទទួលសាងសង់និងជួសជុល  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១១.០០  --  ៣-ឧសភា-២០១៧  ៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៦៨  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៩៤៥០  The Fourth floor potential Office space for lease in BKKI  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦.០០  Office Building  ៥-ឧសភា-២០១៧  ៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៥៦  Nice apartment in S.V for rent (1 day = 25$, free wifi & water expense, kitchen)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២៥.០០  Kompong Som  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៣៣  Commercial Lands along the National Road 04 and Road 51 For SALE !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥.០០  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៦៩  The Best price for Visa Thai Extention  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤៣.០០  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២៤០៦  Toyota Highlander 02 For Rent Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Highlander  ១៦-ឧសភា-២០១៧  ១៦-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០០៤  Modern Apartment for rent 2BR near Sorya Super market(MLS:339)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥.០០  PP  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៦៩៩  ROOM FOR RENT PER MONTH! Starting at 60 US $ per Month!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  សៀមរាប  $៦០.០០  Svay Dangkum  ១៩-ឧសភា-២០១៧  ១៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៥៣៧២  Sell urgent smart phone Huawei Y5II in cheap price  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $៨០.០០  New  ២៣-មេសា-២០១៧  ២៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៥៣៧៣  Vietnamese Teacher  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  $៨០.០០  --  ២៣-មេសា-២០១៧  ២៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៨១៨១  Want to get More Sales and Profit? Digital Marketing with SMS Strategy can help  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៩.០០  GrepTech  ៣-ឧសភា-២០១៧  ៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៩៤៣៣  4 CPU-Pentium 4 Series for sale $100 for all  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Del  ៥-ឧសភា-២០១៧  ៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៨  ផ្ទះជួល នៅជិតផ្សារសំណង់១២ សិវត្ថិភាព ធូថ្លៃ  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Near Samang12  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៤២៦  mattress ពូក  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១០៥.០០  Phase Deom Tkao  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៤៣៤  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ២៣-ឧសភា-២០១៧  ២៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៥០៦  ដីលើផ្លូវកៅសូ៍ធំកូរ៉េ សៀមរាប$116/m2  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  $១១៦.០០  Siem Reap  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៨៣៣០៥  007 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  MOBITEL  ១៨-ឧសភា-២០១៧  ១៨-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៥០៥  ដី ល្អសំរាប់លំនៅដ្ថាន/Great property for villa/ guesthouse 20 m X 33m  ផេ្សងៗ  សៀមរាប  $១២១.០០  Siem Reap  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៨៤៣៦៦  Bed  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២៩.០០  --  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៥៩៩  ****Flat for Rent 1B-130$ in Russian Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៣០.០០  Russian  ១២-ឧសភា-២០១៧  ១២-មិថុនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា