ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៥១៨១៥  Dried Yellow Corn for Animal Feed Wanted  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-តុលា-២០១៥  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៥៤៨៤៥  ផ្ទះល្វែង លក់ / Flat house for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  ??????  ៣០-តុលា-២០១៥  ៣០-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៥៥៥៥៥  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៣១-តុលា-២០១៥  ១-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៦៣៣៥  I HAVE MEXICAN PESO TO EXCHANGE IN DOLLAR. PLEASE EMAIL ME  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ១-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៦៤៨៩  Land in Khan Posen Chey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  PosenCheyPhumPreyTea  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦០២៥៩  Land 300 square for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៣២៦៣  SALE LAND along 6A road. about 3km from chhroychongvar bridge. size ~550m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  st6A,chhroychongvar  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៦៤០៣  Khmer Language and Culture Tutor  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១២-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៧៥៨៩  F/S Brand New Canon EOS 5D==Nikon D90==D700==D3  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  --  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៧៥៩២  F/S New Gretsch Guitars G6136T White Falcon==Pioneer DVJ 1000  ទូទៅ - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  --  --  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧១០១៤  ***** Laptop Broken Hinge *******  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧១៦៣៧  Studio room Apartment 1 bedroom near bkk1 area for rent, 250$/monoth  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Near BKk1 area  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧១៧១៥  #1 Website Development Company For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២២២០  Apartment For Rent-Studio room with Pool & Gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Chroy Changvar  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២២២៥  Brand New Western Designed Apartment For Rent Two Bedrooms: $700-$800/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Turlkok  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២២៤៤  Cute!!!! Western Serviced Apartment 1 bed room For Rent $500/month!!!Cute!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៣០៧  Modern stylist Serviced Apartment for Rent 1-2-3bedrooms,$1350-and more  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Boeung Keng Kang1  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៣១៤  Cute!!!! Apartment 1 bed room For Rent $350/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៣១៩  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៣២៧  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៩៧៤  **Beautiful Khmer wooden house 3beds furnished , nice garden $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៤៧១១  bedroom nice2/450$/month apartment for rent at Derm Tkov  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២១-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៨៧៦  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩៤៨  Original Charger, Battery, Memory, Nikon Grip and Lowepro Bag  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩៥២  Sell land-ដីលក់: ពោធិចិនតុង, កំបូលផ្លូវជាតិលេខ៤-Kambol  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩៥៤  លក់គ្រឿងសង្ហារឹម Sell some wood furniture: chair, table etc…  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩៥៥  កម្មវិធីបញ្ចុះតម្លៃពិសេស, Special Promote  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩៥០  iPad4-4G-64G, Surface2-RT-64Gb, Lenovo G500 (exchange)  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៦៩៣៨  Italian native language teacher  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៦៩៤០  Italian cooker Pizza and Italian food  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៣៤៣  លក់កុំព្យូទ័របន្ទាន់  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៩២៨  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨២៥០  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៤៥៥០  012 996 168 FOR SALE  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២១-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៣០៣៧  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៦៦៨  012 Good number for sale  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Cellcard  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៧៣២៣  កាត់កញ្ចក់ តុ ទូ ទ្វារ បង្អួច អំពីអាលុយមីញូម គ្រប់ប្រភេទ  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Home  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៦១៧៥  ************ 1bedrooms Nice apartment Bkk3 with security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១២-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៥១១៧  Tundra 2015  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Toyota  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១១-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៥១២៥  New flat in safe, quiet no flooding area near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៣០-តុលា-២០១៥  ៣០-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៥៤៩៦៧  Buy American Products from Amazon and Ebay with us  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  Amazon Ebay  ៣០-តុលា-២០១៥  ៣០-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៥៧៧៨៧  second-hand stuffs FOR SALE  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  second hand stuffs  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៩៤៣  Cellcard 077 Special Number  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨០១៤  Professional Accounting and Finance Practical Training  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨០៦២  លេខការ៉េ 012 សំរាប់លក់  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  MOBITEL  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៤៩២  បង់មុន20%U get your car 4 left Call:012 992 177  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Promo!  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៤៩៩  បង់មុន20%U get ទ្បានក្រដាសពន្ឋថ្មី 4 left Tel:069 336 006  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  4 left Tax Nov26  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៧១៩  REAL ESTATE PHOTOGRAPHY : professional yet very affordable photo services  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $០.០០  PHOTOdesign  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
១៩៥៨០៤២  Cambodian ice cream cup and paper bowl supplier  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ៥-ធ្នូ-២០១៥ 
១៩៥៨១០២  Cambodian straw supplier with and without logo printing  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ៥-ធ្នូ-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល   ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា