ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១៨៤៨២៥  Farm Land for sale 5 hectares = $40000 (លក់ដីចំការ)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $០.៨០  Tek Chhou  ៣១-មិនា-២០១៦  ១-ឧសភា-២០១៦ 
២១៩៨៦៨២  Land 2 hectares along National road 4, at km 88 , price 120000 $  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $១២០,០០០.០០  Cheap land  ១៥-មេសា-២០១៦  ១៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០២៩៦៦  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២០-មេសា-២០១៦  ២១-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៦៤៦៤  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ២៣-មេសា-២០១៦  ២៤-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៦៩៥៣  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២៤-មេសា-២០១៦  ២៥-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៦៩៧២  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៤-មេសា-២០១៦  ២៥-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៦៨១  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣២៦  1 bedroom with furnished 300$ ,Free WIFI,Cable, Garbage,......  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  TOUl Kork  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៣០  3 bedrooms= 300$ Near Russian Market=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៤០  1beds=300$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៤៦  1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៥១  *❤**❤**❤* Service apartment in BKK3 bedroom 400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៥៥  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៦៦  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NearToul Sleng  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៧៣៦៣  1 bedroom =300$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-មេសា-២០១៦  ២៦-ឧសភា-២០១៦ 
២១៩៩៨៩៥  Need to sell Highlander Limited Full option 2001, cost $1,3000  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣,០០០.០០  Toyota  ១៨-មេសា-២០១៦  ១៩-ឧសភា-២០១៦ 
២១៨៨៥៤៥  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ៤-មេសា-២០១៦  ៥-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៦១៤  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៦១៧  New service apartment with Gym near BKK1 with 2 bedroom $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Boeng Trobak  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៦១៩  big service apartment with pool near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៦២៦  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៦៤៩  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៦៩៥  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៧០៨  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៧១១  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៧១៤  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៧២៣  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៥៧៣៣  Service apartment close to Russian market 2bedroom $1100 with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២២-មេសា-២០១៦  ២៣-ឧសភា-២០១៦ 
២១៩៩១៩៦  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  Royal Palace  ១៨-មេសា-២០១៦  ១៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០០២៨  Honda XR 650L  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  Honda  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០០៣៣  7 Makara 2 Bedroom Flat  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៩,៨៨៨.០០  7 Makara  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥២៣  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥២៧  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥៤៨  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥៥៥  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥៦៦  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥៧៣  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥៨៩  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥៩៨  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៦០៤  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៦០៨  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥១៣  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៤៩៨  ======1bed=250$ furnished studio apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near independent  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥០១  *❤*available now! 1bed=300$very clean apartment+BIG BALOCNY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៥០៤  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៤៤៤  aparment for rent,3bed=500$+ balocony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៤៥៤  *❤*available now! 3bed=300$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៤៦៦  new western furnished apartment for rent,1bed=400$ SEE PIC  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  in doun penh  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៤៧១  *❤*available now! 1bed=350$furnished apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near river side  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១២៤៧៤  =======1bed=200$ furnished apartment  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk2  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា