ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៦៧៦២៥  ជាងជួសជុលផ្ទះ  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៤៥៨៣  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២០-មិនា-២០១៧  ២០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧០  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៩២  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៩០៣  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦១៦៤  1beds=320$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Toul Kork  ២៤-មិនា-២០១៧  ២៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦១៧០  1BEDROOM=200$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  BKK3  ២៤-មិនា-២០១៧  ២៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦១៩៨  1bedrooms= 250$ Toul Kork=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ២៤-មិនា-២០១៧  ២៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨០៨១  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៣៨១  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៣៨៤  ==☻=☻===>1bed=320$ Nice furnished a/p for rent​​ near Russian market Free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  near russian market  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៨៣  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៨៤  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៨៧  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៩២  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៩៣  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៩៧  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៤៩៩  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៥០២  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦០៨០  SBLC,DLC,MTN. Loans and project funding  ទូទៅ - សំរាប់លក់  កំពង់ធំ  $៣,៤៥៥.០០  sblc  ២៤-មិនា-២០១៧  ២៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៧៧  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៨៣  *❤*available now2bedroom750$ pool,gym service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near russian market  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៨៨  =======1bed=450$ brand new western apartment see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៨៩  *❤*available now! 3bed=350$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៩៤  *❤*available now! 1bed=400$beautiful apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  phsar doem thkov  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧២០៣  aparment for rent,3bed=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧២១១  good space apartment for rent,3bed=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk1  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧២១៤  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៤៦៤៥  Great Location BKK1 western apartment in safe area 1 bedroom $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២០-មិនា-២០១៧  ២០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៦៩  Branch new apartment in safe area near City mall studio room $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  City mall  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧០  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧១  service apartment with swimming pool in Tuol Kok area 2 bedroom $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧២  swimming pool service apartment in tuol KOK 1 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toul kork  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៣  Very beautiful garden Balcony flat 1BR, 2 bath room $350 in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៤  western style service apartment in safe area near Tuol Kok market 2 bedroom $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul kork  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៥  western service apartment in safe area near NAGA WORLD 2bedroom $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near NAGA World  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៦  Swimmin pool service apartment near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៧  Western style apartment 1BR 500$, 2 bedroom $700 near Russian market with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian market  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៨  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៩  Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  royal palce  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៣៨៦  Flat near street 310, 2 bed rooms $400 large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near street310  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៥២  Be an IB with Natureforex and you could earn up to $5000 per month  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៨៥៧៩  Hostel/Guesthouse with Travel Services Office in Sihanoukville for Sale/Lease  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២,៥០០.០០  Ochheauteal  ៣-មិនា-២០១៧  ៣-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៦៧១៣  Cars Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Lexus  ២៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៦៧១៦  Cars Rental - Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota Higlander  ២៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣០-មិនា-២០១៧ 
២៤៦៧២៧១  ==☻=☻☻☻===>1bed=450$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free internet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៧៧  =====================1bed=250$ a/p for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៧៩  ============2bed=400$funished flat ground floor for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៦៤  service A/P for rent furnished 2bed =500$ near derm thkov roundabout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  derm thkov market  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៧១  ***************furnished 2nfloor a/p 1bed=25០$ in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា