ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម នៅ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប - ដែល​មាន​ន័យ​ថា​តម្រូវ​ទៅ​តាម​ទំហំ​នៃ​អេក្រង់​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​មានភាពងាយស្រួលនិង​ស្រួលប្រើ។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៥២៣៦១  012/089/078 SPECIAL Number Cheap Price Updated List for June Super Discount  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  ???????  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៥២៣៧២  ទទួលទិញកុំព្យូទ័រ Laptop Desktop Spare part ដែលខូច ចាស់ រឺមិនដំណើរការគ្រប់ប្រភេទ  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៨៨.០០  all  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៥២៣៥៨  012 លេខពិសេស ធានាតំលៃថោកជាងទីផ្សារក្រៅ លេខក៏ពិសេសល្អទៀត  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  cellcard  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៨១២  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤១៩៣  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤២០០  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤១៩៨  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤២៧៣  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៥០៥  Flate for sale $50,000  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  St.2002  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៨៧០៩  E1 flat for sale next to Depo Market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៨,០០០.០០  Depo Market  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៨៧១០  Flat 2 floor and half for sale only $50,000 (direct from owner)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Tek Thla  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៥២  *❤**❤**❤* Service apartment in Toul Kork 1 bedroom 350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toul Kork  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៥៥  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៦០  1 bedroom =250$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៧២  Car parking1 BEDROOM=350$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៧៨  1 bedroom with furnished 400$ ,Free WIFI,Cable, Garbage,......  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៨៦  Western Apartment 2 bedrooms= 500$ BKK3=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៣៣១  1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៣០០  1beds=300$ per month Furnished BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៧៩១  ===//=== 2bed Near Russian market with brand new 400$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៧៩២  ************ 1bedrooms Nice apartment Bkk3 with security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៧៩៣  ===== Apartment Available with 2bedrooms near national museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៣  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៥៧១៦  Professional fridge and oven for restaurant for sell  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  toul sleng  ១២-កក្កដា-២០១៥  ១២-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៥៦២៩  7 Makara 2 Bedroom Flat 25 meters RENOVATED  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥២,០០០.០០  7 Makara  ១២-កក្កដា-២០១៥  ១២-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៥៦៣០  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥០,០០០.០០  Royal Palace  ១២-កក្កដា-២០១៥  ១២-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៣២  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៣៣  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៤៤  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៤៨  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៥៤  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៦២  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៦៦  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៧១  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៧៩១  New Apartment For Rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៨០១  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៨០៥  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៤៨០៨  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ៣០-កក្កដា-២០១៥  ៣០-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៩៧០៩  KTM Duke 200cc (late 2012)  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,៣០០.០០  KTM Duke  ១៦-កក្កដា-២០១៥  ១៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៤០  *❤*available now! 5bed=2200$ whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៥០  new western furnished apartment for rent,3bed=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk2  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៧១  new western service apartment for rent,3bed=1200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  TOUL KORK  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៧៥  *❤*available now! 2bed=450$furnished first floor flat+BIG BALOCNY see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៨៤  ======2bed=450$ brand new apartment for rent in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៩៨  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥១១  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៣៣  *❤*available now! 1bed=400$furnished 2nd floor flat see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៤៨  2bedroom1350$ brand new service apt with pool for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  in doun penh  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៦៩  2bedroom450$ new WESTERN cute apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៦០  =======1bed=320$ furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  TOUL TOM POUNG  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា