ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣១៩៥២៤  ផ្ទះលក់លើក្រោមបឹងត្របែកផ្លូវធំថ្នល់កៅស៊ូ អាចរកស៊ីកើត $​40000  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០,០០០.០០  Boeung Trabek  ១៤-សីហា-២០១៦  ១៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៣៨៨  Land 7NG 12000$ for two plots  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៥១០  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៤១៦២  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ៣០-កក្កដា-២០១៦  ៣០-សីហា-២០១៦ 
២៣១៣៧០៣  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៦២៧  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៨៤៣  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩១៧  1 bedroom 250$ ======================================.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL Kork  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩២៨  1bedrooms= 320$ Toul Kork=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Toul Kork  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៣៨  1beds=250$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Toul Kork  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៤២  1BEDROOM=250$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៥០  *❤**❤**❤* One Bedroom Flat bedroom 200$,Cleaning, WIFI Free  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៥៦  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Toul Sleng  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៧៥  1 bedroom =300$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៨៩  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NearToul Sleng  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៣៦  Yamaha TTR250 Raid Motorbike  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៤០០.០០  Yamaha  ២៥-សីហា-២០១៦  ៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩០៨  Gaming computer, UPS, monitor and speakers  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  MSI  ២៥-សីហា-២០១៦  ៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២២៦៩០៩០  Need to sale Nissan Frontier 2006 for price $15000  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  Nissan Frontier  ២២-មិថុនា-២០១៦  ១៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤២៦  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ Studio room for rent​​ near Russian market Free wifi,tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៣២  ==☻====☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market Free wifi, tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៣៧  ==☻====☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market Free wifi, tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៣៨  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៣៩  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៥០  Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៥១  Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៥៤  ======= ====> furnished a/p 2nd 1bed=280$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៥៥  ======= ====> furnished a/p 2nd 1bed=280$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៥៩  =============2bed 300$ furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៦២  =============2bed 300$ furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៧០  ==☻===========☻===>3bed=500$ Nice A/P for rent​​ near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near royal palace  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៧១  ==☻===========☻===>3bed=500$ Nice A/P for rent​​ near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near royal palace  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៨២  ==☻=☻===>1bed=230$ Nice flat for rent​​ near toul sleng museum Free wifi, Tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៨៣  ==☻=☻===>1bed=230$ Nice flat for rent​​ near toul sleng museum Free wifi, Tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៩២  ===========Nice studio room for rent = 250$ near russian market Free wifi, TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៩៤  ===========Nice studio room for rent = 250$ near russian market Free wifi, TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤២០  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤២៣  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤២៩  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៣០  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៤២  New service apartment with Gym near BKK1 with 2 bedroom $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Boeng Trobak  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៤៥  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៥៤  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៥៧  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៧១  Service apartment close to Russian market 2bedroom $1100 with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៤៧៨  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៥០០  big service apartment with pool near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៥២២  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៦៧០៧  7 Makara 2 Bedroom Flat 100 sq meter  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២,៨០០.០០  Monorom 7 Makara  ១១-សីហា-២០១៦  ១១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៨២  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៩៤  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា