ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៨៣៩៣១  2012 Hyundai Tucson Limited  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៤,០០០.០០  used  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៩៧  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤២៩៨  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៣៩០  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៦៩៩  ROOM FOR RENT PER MONTH! Starting at 60 US $ per Month!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  សៀមរាប  $៦០.០០  Svay Dangkum  ១៩-ឧសភា-២០១៧  ១៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៨៩៨  1beds=300$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩០១  1BEDROOM=200$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  BKK3  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩០៥  1bedrooms= 250$ Toul Kork=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩៥៧  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៤០  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៤៥  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៤៩  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៥២  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៥៦  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៥៩  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៦២  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧៧៤៦៣  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ៣០-មេសា-២០១៧  ៣១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៨៤១៧៤  New Apartment For Rent 1bed $250/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៨៥  Nice Apartment For Rent 1bedroom $170/m in BKK 3 Free Fiwi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Beoung Kang Kong 3  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨០៨២៦  Instant Bulk SMTP provides several SMTP  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  បាត់ដំបង  $៣០០.០០  --  ១០-ឧសភា-២០១៧  ១០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១២១  1bedroom400$ top floor ,huge terrace new building apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk2  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១២៣  3bedroom700$ huge terrace new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  near russian market  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១២៤  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១២៦  *❤*available now2bedroom750$ pool,gym service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near russian market  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៣០  whole furnished flat for rent,2bedroom500$ with huge terrace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near river side  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៣២  1bedroom550$ huge terrace, service apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  bkk2  ២១-ឧសភា-២០១៧  ២១-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៦៤  Service Apartment For Rent 2bedroom $700/m BKK 1 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Beoung Kang Kong 1  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤១៦៦  Nice Villa For Rent 4bedroom $700/m In Chrouy Changvar Garden Trees  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Chrouy Changvar  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨០៦០៤  Flat near street 310, 2 bed rooms $400 large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near street310  ៩-ឧសភា-២០១៧  ៩-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៥៣  western service apartment in safe area near NAGA WORLD 2bedroom $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near NAGA World  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៥៥  Swimmin pool service apartment near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៦២  Western style apartment 1BR 500$, 2 bedroom $700 near Russian market with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian market  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៦៩  western style service apartment in safe area near Tuol Kok market 2 bedroom $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul kork  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៧៨  swimming pool service apartment in tuol KOK 1 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toul kork  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៧៩  Branch new apartment in safe area near City mall studio room $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  City mall  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៩៨  Great Location BKK1 western apartment in safe area 1 bedroom $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០២  Very beautiful garden Balcony flat 1BR, 2 bath room $350 in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០៣  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០៤  service apartment with swimming pool in Tuol Kok area 2 bedroom $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០៥  Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  royal palce  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០៦  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០០  =====================1bed=250$ a/p for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩០១  ============2bed=400$funished flat ground floor for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៩៥២  ==☻=☻☻☻===>1bed=450$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free internet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៩៦  ===============2nd floor new furnished a/p 1bed=250$ near toul sleng museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  toul sleng museum  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៣៨៩៩  ==☻=☻☻☻===>1bed=200$ Nice A/P for rent​​ in boeng tom pun area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  boeng tompun area  ២០-ឧសភា-២០១៧  ២០-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៤៤៩  1bed=230$ furnished apartment for rent near Toul sleng Meseum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៣-ឧសភា-២០១៧  ២៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៤៥០  =☻===☻===> 1bed280$ Nice A/P for rent​​ near russian market free wifi,lift  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near russian market  ២៣-ឧសភា-២០១៧  ២៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៤៥២  ===========Very beautiful furnished A/P 2bed=400$ in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២៣-ឧសភា-២០១៧  ២៣-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨៤៣២៦  Nice furnished flat 3bed=350$ near toul sleng museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul sleng museum  ២២-ឧសភា-២០១៧  ២២-មិថុនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា