ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤២៤១៤៩  ដីលក់បន្ទាន់​​ (5x​ 20m=$24,000 ក្រោយព្រលានយន្តហោះ) ម្ចាស់ត្រូវការលុយ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤,០០០.០០  --  ២៩-ធ្នូ-២០១៦  ២៩-មករា-២០១៧ 
២៤២៧០២៧  ដីលក់ Land For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៤៥,០០០.០០  ????? Land For Sale  ២-មករា-២០១៧  ២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៧៧១៦  សេងហាង ខារ៉ាអូខេ 10000usd (nego.)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  ???  ៣-មករា-២០១៧  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០៨៨៥  Borey Piphop Thmey Chamkar Dong  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥,០០០.០០  Borey  ៨-មករា-២០១៧  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៨៨០៨  លក់ផ្ទះលែ្វងជាន់ទី3  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០,០០០.០០  Flat  ៥-មករា-២០១៧  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៤៨១៣  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៩-ធ្នូ-២០១៦  ២៩-មករា-២០១៧ 
២៤៣៤៣០១  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៣១៦  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៤២១  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៤៦៣  1BEDROOM=250$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៤៧២  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Toul Sleng  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៤៨៨  1bedrooms= 250$ Toul Kork=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៤៩៨  1 BEDROOM=250$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  NearToul Sleng  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៥២៣  1beds=320$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Toul Kork  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៧០៨  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨២៩៣  ==☻=☻===>1bed=320$ Nice furnished a/p for rent​​ near Russian market Free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  near russian market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨២៩៨  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨០៥  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨០៦  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨០៧  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨០៨  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨០៩  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨១០  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨១១  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨១២  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៣៧៣៦  City center 2 Bedroom Flat 100 sq meter  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៩,០០០.០០  Monorom 7 Makara  ២៨-ធ្នូ-២០១៦  ២៨-មករា-២០១៧ 
២៤៣៧៨២៦  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Free WiFi Cable TV , In BKK 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  In BKK 3  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨២៧  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨២៨  Nice Apartment For Rent 3bedroom $600/m Near Lucky Super Market Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near Lucky Market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨២៩  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨៣១  Nice Apartment For Rent 2bedroom $400/m Near BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near BKK1  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨៣២  Apartment For Rent 2bedroom $300/m Free WiFi Cable TV Near Russian Markey  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨៣៣  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៨៣៥  Nice Apartment For Rent 2bedroom $500/m Free WiFi Cable TV Near BKK 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near BKK 1  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៤១  *❤*available now2bedroom750$ pool,gym service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near russian market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៤៥  =======1bed=450$ brand new western apartment see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៤៨  *❤*available now! 3bed=350$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៥៦  *❤*available now! 1bed=400$beautiful apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  phsar doem thkov  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៦០  GROUND aparment for rent,3bed=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៦៥  good space apartment for rent,3bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៧១  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩៧៤  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៥៥៦  New Apartment for Rent 1bedroom $300/m free Wifi Near BKK1 Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៥៦១  Nice Apartment for Rent 2bedroom $400/m free Wifi Near BKK1 Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៥៦៦  Nice Apartment for Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market Balcony Free WIF  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៥៦៩  New Apartment for Rent 1bedroom $400/m free Wifi Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២២៨៤៦  មានសេវាជួលបង់រំលោះលក់នឹងជាវលក់បន្ត(GPS)!  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៨.០០  Solar&GPS  ២៧-ធ្នូ-២០១៦  ២៧-មករា-២០១៧ 
២៤៣១០៧២  Branch new apartment in safe area near City mall studio room $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  City mall  ៨-មករា-២០១៧  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣១០៧៣  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ៨-មករា-២០១៧  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣១០៧៤  Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  royal palce  ៨-មករា-២០១៧  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា