ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩២២៦៧៨  2 Flat For Sale In Sangkat PsarTmey 3  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥,០០០.០០  PsarTmey 3  ១៦-មិថុនា-២០១៥  ១៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣២៥៥៥  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៦-មិថុនា-២០១៥  ២៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០៨៤០  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ១៣-មិថុនា-២០១៥  ១៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០៩០៥  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ១៣-មិថុនា-២០១៥  ១៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០៩០៨  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ១៣-មិថុនា-២០១៥  ១៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០៩៥៦  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ១៣-មិថុនា-២០១៥  ១៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៨៧១៧  Flat 2 floor and half for sale only $55,000 (direct from owner)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥,០០០.០០  Tek Thla  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៧៣២  E1 flat for sale next to Depo Market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៨,០០០.០០  Depo Market  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩២៦៨៣១  2014 Recond Motorcycles For Sale = Honda Shadow  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៤០០.០០  Honda  ១៩-មិថុនា-២០១៥  ២០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៨៣១៨  *❤**❤**❤* Service apartment in BKK3 1 bedroom 350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៣៤០  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៣៥២  1 bedroom =250$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៣៦៨  Car parking1 BEDROOM=350$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៣៨០  1 bedroom with furnished 400$ ,Free WIFI,Cable, Garbage,......  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៣៩១  Western Apartment 2 bedrooms= 500$ BKK3=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៤១៥  1beds=300$ per month Furnished BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៤៣០  1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩១៨៥២២  Fill a year with great memories of your favourite photos. (VISION0384)  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  កោះកុង  $១៥០.០០  new  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨៦៦៩  Brand New Furnished Apartment in Russian Market for Rent ,1BR=$300/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១០-មិថុនា-២០១៥  ១១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៨១២  King & Moon Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣,៩០០.០០  King & Moon  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៣២៥៣  Buy your own house at “SHIVNAGAR”  ផេ្សងៗ  បាត់ដំបង  --  --  ២៦-មិថុនា-២០១៥  ២៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៤០១១២  Professional fridge and oven for restaurant for sell  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  toul sleng  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩២៦៣៧៣  7 Makara 2 Bedroom Flat 25 meters RENOVATED  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥២,០០០.០០  7 Makara  ១៩-មិថុនា-២០១៥  ២០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៦៣៧៥  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥០,០០០.០០  Royal Palace  ១៩-មិថុនា-២០១៥  ២០-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៧៣៥៧  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៣៦២  New Apartment For Rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៣៦៥  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៥៨  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៦៧  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៨២  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៨៨  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៩៩  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៨០៣  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៩៤  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៨១៣  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៨២០  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩២១១៥២  Mr  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  NEW FLOOR FOR RENT  ១៤-មិថុនា-២០១៥  ១៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៦៥  *❤*available now! 5bed=2200$ whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៦៨  new western furnished apartment for rent,3bed=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk2  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៧១  =======1bed=320$ furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  TOUL TOM POUNG  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៧៥  new western service apartment for rent,3bed=1200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  TOUL KORK  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៨២  *❤*available now! 2bed=450$furnished first floor flat+BIG BALOCNY see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៨៦  ======2bed=450$ brand new apartment for rent in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៩០  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩៩៧  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០០០១  *❤*available now! 1bed=400$furnished 2nd floor flat see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០០០៤  2bedroom1350$ brand new service apt with pool for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  in doun penh  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០០០៨  2bedroom450$ new WESTERN cute apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០០១១  *❤*available now5bedroom2000$ whole villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០០១៥  *❤*available now! 5bed=2000$whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា