ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤០៩៩៧  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៣៦៨១  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២៣៦១២៨  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២១-ឧសភា-២០១៦  ២១-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៦១៣១  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ២១-ឧសភា-២០១៦  ២១-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៦១៣៣  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២១-ឧសភា-២០១៦  ២១-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧២២៤  1 bedroom 300$ ======================================.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  TOUl Kork  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧២៣០  3 bedrooms= 300$ Near Russian Market=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧២៤៩  1beds=300$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧២៦២  1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧៣១១  *❤**❤**❤* Service apartment in BKK3 bedroom 400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧៣២២  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧៣៣៨  1 bedroom =300$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៧៣៤៧  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NearToul Sleng  ២៣-ឧសភា-២០១៦  ២៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៨៩៣  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៥១  Nice furnished flat 1bed=180$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៦៤  ==☻====☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market Free wifi, tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៦៦  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៦៧  ======= ==see pic==> furnished flat 1st 1bed=270$ for rent in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៦៩  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៧១  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ Studio room for rent​​ near Russian market Free wifi,tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៧៥  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ Studio room for rent​​ near Russian market Free wifi,tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៧៩  =============2bed 250$ furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៨៥  Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៨៨  ==☻=☻===>1bed=230$ Nice flat for rent​​ near toul sleng museum Free wifi, Tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៩០  ==☻===========☻===>3bed=500$ Nice A/P for rent​​ near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near royal palace  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១៩៣  ===========Nice studio room for rent = 250$ near russian market Free wifi, TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៨២  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៦៩២  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧០១  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧៥៨  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧៦៤  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧១២  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧២៩  big service apartment with pool near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧៧២  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧៧៨  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧៨២  New service apartment with Gym near BKK1 with 2 bedroom $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Boeng Trobak  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៧៩២  Service apartment close to Russian market 2bedroom $1100 with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៥៦៤  Honda XR 650L SOLD  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  Honda  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៥៧០  7 Makara 2 Bedroom Flat  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៩,៨៨៨.០០  7 Makara  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៥៧៦  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  Royal Palace  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០៧៣៩  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០៧៤១  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៦០  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៦២  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៦៤  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៦៥  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៦៧  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៦៩  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៧០  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៧២  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា