ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៧១៦៨៣  ផ្ទះលក់លើក្រោមផ្លូវធំថ្នល់កៅស៊ូអាចរកស៊ីប ាន  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០,០០០.០០  Boeung Trabek  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៩៤៤៧៤  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៨១៣០  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ១២-កក្កដា-២០១៦  ១២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨២៣៣  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨២៤៧  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨២៥៧  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៥៣  1 bedroom 250$ ======================================.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL Kork  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៥៧  1bedrooms= 300$ Near Russian Market=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៦៨  1beds=250$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Toul Kork  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៧៥  1BEDROOM=250$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៨១  *❤**❤**❤* One Bedroom Flat bedroom 315$,Cleaning, WIFI Free  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣១៥.០០  Russian Market  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៨៩  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Toul Sleng  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៧៩៦  1 bedroom =300$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៨៤៨០៥  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NearToul Sleng  ៨-កក្កដា-២០១៦  ៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៦៤  ==☻=☻===>1bed=230$ Nice flat for rent​​ near toul sleng museum Free wifi, Tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៦៨  ===========Nice studio room for rent = 250$ near russian market Free wifi, TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៧៥  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៧៧  ==☻====☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market Free wifi, tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៨១  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ Studio room for rent​​ near Russian market Free wifi,tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៨៣  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៩០  ======= ====> furnished a/p 2nd 1bed=280$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៩១  Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៩៥  ==☻===========☻===>3bed=500$ Nice A/P for rent​​ near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near royal palace  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៩៣  =============2bed 300$ furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០១៨  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០២១  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០៤៣  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០៤៨  New service apartment with Gym near BKK1 with 2 bedroom $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Boeng Trobak  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០៥៣  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០៥៦  Service apartment close to Russian market 2bedroom $1100 with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣០៩១  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣១០៧  big service apartment with pool near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣១២១  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣១៣១  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣១៤៣  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២១៧៥៧០  7 Makara 2 Bedroom Flat  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២,៨០០.០០  Monorom 7 Makara  ៤-ឧសភា-២០១៦  ១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៨៤  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៨៩  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៥០  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៥១  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៥៤  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៥៦  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៦០  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៥៨  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៦៤  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៧៧០  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១១  *❤*available now! 3bed=350$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១២  *❤*available now! 1bed=400$beautiful apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  phsar doem thkov  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១៦  GROUND aparment for rent,3bed=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៣  *❤*2bed=500$bright furnished apt for rent with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា