ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៨៩៨៤៣  ឃ្លាំងជួល,ស្ថិតនៅស្ទឹងមានជ័យ,ទំហ៊ំ១០០០ម៉ ែត្រការ៉េ,នៅលើផ្លូវធំតំលៃ៥០០០ដុល្លា  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥,០០០.០០  ???????????  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៩៨៤០  Land and House for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Boeung Salang  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០៦១៥  ផ្ទះល្វែងលក់,២៤ម៉ែត្រគុណ៤ម៉ែត្រ,៤បន្ទប់, មានផ្លង់រឹង,ផ្សាទួលទំពុង២៦០០០០ដុល្លា  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៦០,០០០.០០  Near russian market  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៩៩៧៣  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០៧៦១  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០៧៧៤  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០៧៨០  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០៨៧១  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៩៧០៤  E1 flat for sale next to Depo Market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៨,០០០.០០  Depo Market  ១៥-សីហា-២០១៥  ១៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៩៧០៦  Flat E0 + E1 + E2 for sale only $50,000 (direct from owner)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Tek Thla  ១៥-សីហា-២០១៥  ១៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩២១៦៨  Shimu  (SPH15-685)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $៥៤៥,៤៥៤.០០  new  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧២១២៥  Apartment for Sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  Rose Condo  ៦-សីហា-២០១៥  ៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០០៧៩  *❤**❤**❤* Service apartment in Toul Kork 1 bedroom 330$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  Toul Kork  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០០៨៤  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០០៨៩  1 bedroom =250$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០០៩៧  Car parking1 BEDROOM=350$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១១២  1 bedroom with furnished 400$ ,Free WIFI,Cable, Garbage,......  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១២៨  Western Apartment 2 bedrooms= 500$ BKK3=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៥៨  1beds=300$ per month Furnished BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៦៩  1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៧៥៧  ===//=== 2bed Near Russian market with brand new 400$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៧៥៩  ************ 1bedrooms Nice apartment Bkk3 with security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៧៦១  ===== Apartment Available with 2bedrooms near national museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧៣  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៨០៧៧  7 Makara 2 Bedroom Flat 25 meters RENOVATED  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៦,០០០.០០  7 Makara  ១៣-សីហា-២០១៥  ១៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៧៨០៨១  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥០,០០០.០០  Royal Palace  ១៣-សីហា-២០១៥  ១៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩២៤  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩២៨  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៣២  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៣៦  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៤០  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៤៣  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៤៦  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៥០  New Apartment For Rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៥៦  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៦១  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩១៩៦៨  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ២៦-សីហា-២០១៥  ២៦-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៩៨  new western furnished apartment for rent,3bed=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk2  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០២០៦  =======1bed=320$ furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  TOUL TOM POUNG  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០២១៣  new western service apartment for rent,3bed=1200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  bkk3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៧១  *❤*available now! 5bed=2000$whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៦១  *❤*available now5bedroom2000$ whole villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៥២  2bedroom450$ new WESTERN cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៧៦  =====2bed=450$bright furnished flat for rent with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៨០  ======2bed=900$service apartment for rent+wifi+cleaning+water see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៨៦  aparment for rent,3bed=300$+ balocony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  TOUL TOM POUNG  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១៩៤  *❤*available now! 5bed=2200$ whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១២០  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១១៥  ======2bed=450$ brand new apartment for rent in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩០១២៧  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ២៥-សីហា-២០១៥  ២៥-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា