ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៤៣៩១៥  សេងហាង ខារ៉ាអូខេ 7000usd  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  ???  ២-កុម្ភៈ-២០១៧  ៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១៤៦  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៣៥៧  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៤០០  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥៦១  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥១៤៧  1beds=320$ per month Furnished In Toul Krok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Toul Kork  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥១៤៩  1BEDROOM=250$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥១៥៥  1BEDROOM=250$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥១៥៨  1bedrooms= 250$ Toul Kork=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨៣  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៩៧៣  ==☻=☻===>1bed=320$ Nice furnished a/p for rent​​ near Russian market Free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  near russian market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៩៨២  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៩៨៧  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៣៦  New apartment in Boeng Trobak Area 1 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trobak  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៣៨  Service apartment with garden and big swimming pool 2 bedroom $700 in TK Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kok market  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៤០  New service apartment with Gym near German Embassy 1BR $600, 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  German Embassy  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៤១  New service apartment near Boeng Trobak market 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trobak  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៤២  Gym, Swimming pool apartment near Chinese Embassy 1 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Chinese Embassy  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៤៧  new and western apartment in safe area close Riverside 1BR $800, 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៤៩  Big swimming pool apartment in Tuol Kok Area 1 bedroom $600, 2 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul kork  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៥០  Services Apartment 2 bedroom 750 near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  NAGA World  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៦៨៩  *❤*available now! 3bed=350$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៦៩៤  *❤*available now! 1bed=400$beautiful apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  phsar doem thkov  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៦៩៧  aparment for rent,3bed=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧០៣  good space apartment for rent,3bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧០៩  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧១៥  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧៣១  *❤*available now2bedroom750$ pool,gym service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near russian market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧៣៧  =======1bed=450$ brand new western apartment see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៧៧៥  មានសេវាជួលបង់រំលោះលក់នឹងជាវលក់បន្ត(GPS)!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  Solar&GPS  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៣១៥  Flat near street 310, 2 bed rooms $400 large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near street310  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២០២  Western style apartment 1BR 500$, 2 bedroom $700 near Russian market with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២០៦  Swimmin pool service apartment near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២១៨  Great Location BKK1 western apartment in safe area 1 bedroom $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២២៣  service apartment with swimming pool in Tuol Kok area 2 bedroom $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២២៧  western style service apartment in safe area near Tuol Kok market 2 bedroom $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul kork  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៣៦  Very beautiful garden Balcony flat 1BR, 2 bath room $350 in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៤១  western service apartment in safe area near NAGA WORLD 2bedroom $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near NAGA World  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៤៥  swimming pool service apartment in tuol KOK 1 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toul kork  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៥៦  Branch new apartment in safe area near City mall studio room $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  City mall  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៥៨  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៦៤  western service apartment in safe area near NAGA WORLD 2bedroom $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near NAGA World  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៧២  Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  royal palce  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៩៤  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១៤៩  Cars Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Lexus  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥២១០  Cars Rental - Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota Higlander  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៩៧៩  ==☻=☻☻☻===>1bed=450$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free internet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩១៩  =====================1bed=250$ a/p for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៥៨  ============2bed=400$funished flat ground floor for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៦១  ============2bed=400$funished flat ground floor for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា