ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០២៣៧៩៦  ដីល្អសំរាប់សង់លំនៅដ្ឋានឬធ្វើសិប្បកម្ម  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧២,០០០.០០  Reamek  ២៨-កញ្ញា-២០១៥  ២៩-តុលា-២០១៥ 
២០៣១០២៤  3 Bedroom- Home with Car Parking for Rent (safety place): $500/Month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Phsar Doeumkor  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៤១  New Two Twin Villas for Rent all together USD800/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Samrong Andet III  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៩១៨  full service apartment near western university with swimming pool 2BR $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣២៥៥  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣២៧១  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣២៧៦  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៣០៥  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៦០  1 bedroom with furnished 400$ ,Free WIFI,Cable, Garbage,......  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៦៤  Western Apartment 2 bedrooms= 500$ BKK3=========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៧១  1beds=300$ per month Furnished BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៧៥  1BEDROOM=400$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៧៩  *❤**❤**❤* Service apartment in BKK3 bedroom 380$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៨៣  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៨៦  1 bedroom =380$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៣៩៥  Car parking1 BEDROOM=350$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២០១៣៩  ===== Apartment Available with 2bedrooms near national museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៤-កញ្ញា-២០១៥  ២៥-តុលា-២០១៥ 
២០២២២៦១  ===//=== 2bed Near Russian market with brand new 400$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២២៩២  ************ 1bedrooms Nice apartment Bkk3 with security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០១៦១៩៦  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ២១-កញ្ញា-២០១៥  ២២-តុលា-២០១៥ 
២០៣៥៧៥២  big service apartment with pool near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០២៣៤  Big professional fridge and oven and some forniture for restaurant  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Grand Phnom Penh  ៤-តុលា-២០១៥  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០១៤៥៦០  7 Makara 2 Bedroom Flat 25 meters RENOVATED  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៦,០០០.០០  7 Makara  ១៨-កញ្ញា-២០១៥  ១៩-តុលា-២០១៥ 
២០១៤៥៦៤  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥០,០០០.០០  Royal Palace  ១៨-កញ្ញា-២០១៥  ១៩-តុលា-២០១៥ 
២០៣៤២៥៧  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤២៧៥  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤២៨២  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤២៩២  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤២៩៧  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤៣០៣  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤៣០៨  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤៣១៤  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤៣១៩  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៤៣២៣  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៣០  *❤*available now! 3bed=500$furnished first floor wooden villa for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៣៩  2bedroom450$ new WESTERN cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៤២  2bedroom1350$ brand new service apt with pool for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  in doun penh  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៤៧  *❤*available now5bedroom2000$ whole villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៥៣  *❤*available now! 5bed=2000$whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៥៦  =====2bed=450$bright furnished flat for rent with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៦១  ======2bed=900$service apartment for rent+wifi+cleaning+water see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៧៥  aparment for rent,3bed=400$+ balocony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  TOUL TOM POUNG  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២២០៩  =======1bed=320$ furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  TOUL TOM POUNG  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២១៩៣  *❤*available now! 5bed=2200$ whole furnished villa  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២២០០  new western furnished apartment for rent,3bed=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk2  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២២២៣  new western service apartment for rent,3bed=1200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  bkk3  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២២៦០  *❤*available now! 2bed=450$furnished first floor flat+BIG BALOCNY see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២២៧៧  ======3bed=500$ furnished first floor wooden house for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៣០០  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៣១៤  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា