ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៤០២១៩  Punsh Down Network UTP Cable  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.៤៥  TAIWAN  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៩២៤  VIP Web Hosting  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $៣១.២៥  PedrosShop LTD  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៨១៤  IP Dom DS-2DC5220IW-A  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥៨.០០  HIKVISION  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៧៨  Video Balum  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤.៨០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៧៤  IC & ID Card  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Chiness  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៧២  Box Fiber Optic  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៦៨  Scanner Bar Code S2009  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨.០០  S2009  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៦៥  Network Cable CAT6a  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៨.០០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៦៤  Mainboard Dell  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Dell  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៦០  Wireless USB Nano Adopter TP-Link  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣.៨០  TP-Link  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៥៦  BNC RAC Adopter Camera Security  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.៧០  Taiwai  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៤៧  Finger Print TX-628  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Taiwan  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៤៥  HYWS-2F3E-20R(Receive )  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧៤០  Camera Security DS-2CE16C4P-IT3P  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៨.០០  HIKVISION  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧២៨  Stand For Ipad ( Hot Sell)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨.០០  Apple  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧២៦  Adopter For PC  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣.៥០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧២៣  POS System  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧២០  Printer Receipt U80300i  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧១៣  Case Iphone & Ipad ( Hot Sell)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.៥០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៧០៣  Cooling Fan PC  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.៥០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៦០៥  Adopter Camera 12V/5A  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៤.៥០  TAIWAN  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៥៩០  Camera Security HIKVision  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨.០០  HIKVision  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៥៣៦  Hard Disk SATA Laptop 320GB used: $30, 500GB:$37, 640:$45, 750GB: $53  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩៥២៥  System Clone for Game Online Core2du/2GB DDR3/VGA1GB: $75  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ៤-កក្កដា-២០១៥  ៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១២០  Earphone Iphone 5 MSD-610  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.៥០  MSD  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១០៩  Cable AV/HDTV For Samsung  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨.៥០  Samsung  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១០៨  Perpect cable quality 30V  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១០៥  CooLing Pad For PC LS-02  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩.០០  LS-02  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១០០  Cable HDIM For Iphone4 /Ipad 2  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៨.៨០  Apple  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩០៩៥  Wireless Router ADSL+2 TP-Link  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩០៩២  Wireless N Router TP-Link  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០.០០  TP-Link  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩០៨៦  Stand For Camera Securiey XY-501B  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩០៣៨  ANBO Network CAT 5e UTP Cable  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៨.០០  ANBO  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៩៩២  Camera Security FNK  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៨៩២  IP Camera Security HIKVision  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០.០០  HIKVISION  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៨៥៣  Alarm Security Systems  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៨៥០  Cable USB For Printer  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៨៤៧  Bag for PC (Hot Sell)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៨៣៨  Mouse & Keybroad For PC  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨៨៣១  Rack System  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៧៤៦  VGA to VGA Cable  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TAIWAN  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤១០  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤០៩  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤០៨  NEW Laptop Screen, Keyboard, Batery, Adapter for sale Cheap price $10 up  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤០៦  RAM Desktop & Laptop Best Price DDR1 1GB: $8, DDR2 2GB: $14.5 , DDR3 2GB: $15  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.៥០  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤០៥  SPECIAL System Desktop (without LCD-Monitor) RAM1GB/HDD 40GB: $25  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤០៣  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៤០០  SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor (Update june-2015)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២.០០  Dell  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៣៩៨  Only$57 full set, System Intel P4 (2.4Gh2) Ram1GB, HDD40GB+LCD15 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៦៣៤៥  System Game Online Core3.0/6m HDD160GB VGA 1GBSATA: $80 សំរាប់ហ្គេម 0nline  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា