ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣៥៩៦១  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ និងលក់ទំនិញ ជាភាសាខ្មែរ ល្បឿនលឿន + Mini Mart 80$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៩៥៨  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី (MFI Software), Mini-Mart, Restaurant Management.  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៥១០  Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  street 360  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៤៤  System Unit IBM, Printer HP and rear light indicator CAMRY CHLAM 2000  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  IBM CPU&HP printer  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦០៩  Buy cheap used new Cisco switches routers modules in Cambodia  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Cisco  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៧៦៥  @@@ Reseller Web Hosting only 70$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០.០០  Hosting Reseller  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៧៥៩  @@@ Unlimitted Web Hosting only 65$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  Unlimit Hosting  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៧៥៧  @@@ Web Hosting Only 10$/year @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  Web Hosting  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៧៤៣  @@@ Domain Name Only 12$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Domain Name  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៧៣៧  @@@ Register .KH Domain 85$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  Register KH Domain  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០១៣៨  Expat selling new Acer - Laptop, Sony - HandyCam (Video) and Samsung - Tab II  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Sony Samsung Acer  ៤-តុលា-២០១៥  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២២៧៨៥  @@@ VPS Web Hosting Only 20$/m @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០.០០  VPS Hosting  ២៧-កញ្ញា-២០១៥  ២៨-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៦៥  SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor (Update june-2015)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២.០០  Dell  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៦១  Acer Core i3/ 2GB/ 160GB: $135 & More computer cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៥៩  Special Price System Desktop for Game onlin Core2du. DDR3 2GB/ HDD80gb  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៥៤  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៤៩  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៤៨  Only$67 full set, System Desktop Ram1GB, HDD40GB+LCD17 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៤៤  SPECIAL System Desktop (without LCD-Monitor) RAM1GB/HDD 40GB: $25  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៤៣  RAM Desktop & Laptop Best Price DDR1 1GB: $7, DDR2 2GB: $13 , DDR3 2GB: $15  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.៥០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០២២១៤០  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៥  ២៧-តុលា-២០១៥ 
២០១៥៧១៧  NEW Laptop Screen, Keyboard, Batery, Adapter for sale Cheap price $10 up  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ២០-កញ្ញា-២០១៥  ២១-តុលា-២០១៥ 
២០១០៩៦៣  Villa for Sale  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៨០,០០០.០០  Camko City  ១៥-កញ្ញា-២០១៥  ១៦-តុលា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា