ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៦១៣៧៨  Camera: 55$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥.០០  Sony  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១១៤៣  Website Design  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Website  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧៣៧  Cable AV/HDTV For Samsung  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨.៥០  Samsung  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧២៨  Perpect cable quality 30V  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧១៨  CooLing Pad For PC LS-02  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩.០០  LS-02  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧១២  Cable HDIM For Iphone4 /Ipad 2  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៨.៨០  Apple  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧០៩  Wireless Router ADSL+2 TP-Link  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦៩៣  Wireless N Router TP-Link  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០.០០  TP-Link  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦៨៧  Stand For Camera Securiey XY-501B  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦៨២  ANBO Network CAT 5e UTP Cable  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៨.០០  ANBO  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦៤៨  VGA to VGA Cable  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦៣១  Adopter Camera 12V/5A  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៤.៥០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦២៣  Rack System  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦២១  Punsh Down Network UTP Cable  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.៤៥  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦០២  Stand For Ipad ( Hot Sell)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨.០០  Apple  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៩៥  Adopter For PC  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣.៥០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៦៨  POS System  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៦១  Printer Receipt U80300i  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៥៣  Case Iphone & Ipad ( Hot Sell)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.៥០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៤៦  Cooling Fan PC  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.៥០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៤២  Camera Security FNK  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៣៦  IP Camera Security HIKVision  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០.០០  HIKVISION  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៣៤  Alarm Security Systems  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥២៧  Cable USB For Printer  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥២៤  Bag for PC (Hot Sell)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥១៧  Mouse & Keybroad For PC  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៤៧  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ និងលក់ទំនិញ ជាភាសាខ្មែរ ល្បឿនលឿន + Mini Mart 80$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៨០.០០  MH  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៤៦  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី (MFI Software), Mini-Mart, Restaurant Management.  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០០៩៩  VIP Web Hosting  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $៣១.២៥  PedrosShop LTD  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ១០-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៧២១  Camera Security HIKVision  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨.០០  HIKVision  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៧២០  Earphone Iphone 5 MSD-610  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.៥០  MSD  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៤៦  IP Dom DS-2DC5220IW-A  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥៨.០០  HIKVISION  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៤៤  Video Balum  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤.៨០  TAIWAN  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៤៣  IC & ID Card  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Chiness  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៤០  Box Fiber Optic  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  TAIWAN  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៣៨  Scanner Bar Code S2009  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨.០០  S2009  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៣៥  Network Cable CAT6a  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៨.០០  TAIWAN  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦៣០  Mainboard Dell  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Dell  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦២៦  Wireless USB Nano Adopter TP-Link  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣.៨០  TP-Link  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦២៤  BNC RAC Adopter Camera Security  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.៧០  Taiwai  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦១៣  Finger Print TX-628  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Taiwan  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៦១១  HYWS-2F3E-20R(Receive )  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៤០.០០  TAIWAN  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៥៥៨  Camera Security DS-2CE16C4P-IT3P  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៨.០០  HIKVISION  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៧០៣  Surface Pro 2  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Surface  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤១៧៥  Lenovo X201  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២១០.០០  Lenovo  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤១៦៦  Lenovo T410  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  Lenovo  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤១៤៨  Web Application Developer  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កក្កដា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៥២៣៧២  ទទួលទិញកុំព្យូទ័រ Laptop Desktop Spare part ដែលខូច ចាស់ រឺមិនដំណើរការគ្រប់ប្រភេទ  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៨៨.០០  all  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៥២៣៦៨  TP-Link 940N(3Tendas)Wirless rounter$26 & ADSL MOdem rounter: $26 & Cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៦.០០  All  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៥២៣៦៤  RAM DDR1 for Desktop:$8.5, DDR2 1GB: $7/$7.5 & more spare-parts  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨.៥០  all  ១៩-កក្កដា-២០១៥  ១៩-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា