ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣១៦៩៨២  Want to buy secondhand server & Rack  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  secondhand server  ១១-សីហា-២០១៦  ១១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១២៥៨៩  Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  street 360  ៧-សីហា-២០១៦  ៧-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៥៤  NEW Laptop Screen, Keyboard, Batery, Adapter for sale Cheap price $10 up  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៥៣  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៥២  Only$67 full set, System Desktop Ram1GB, HDD40GB+LCD17 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៥០  Desktop HP For Game/Design/Office Core2duo 3.0ghz/2GB/VGA1GB: $72  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៤៩  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៤៣  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៤០  SPECIAL System Desktop (without LCD-Monitor) RAM1GB/HDD 40GB: $25 (16)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  --  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៥៧៣៩  SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor 2016  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២.០០  Dell  ១-សីហា-២០១៦  ១-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា