ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣០១៧៧៧  Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  street 360  ២៧-កក្កដា-២០១៦  ២៧-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩២៩៧  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ និងលក់ទំនិញ ជាភាសាខ្មែរ ល្បឿនលឿន + Mini Mart 80$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩២៩៦  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី (MFI Software), Mini-Mart, Restaurant Management.  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៧១  @@@ Web Hosting Only 10$/year @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  Web Hosting  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៧០  @@@ Domain Name Only 12$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Domain Name  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៦០  @@@ Register .KH Domain 75$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥.០០  Register KH Domain  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៥៩  @@@ VPS Web Hosting Only 20$/m @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០.០០  VPS Hosting  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៥៨  @@@ Secure your website with SSL Certificate @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០.០០  SSL Certificate  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៥៤  @@@ Unlimitted Web Hosting only 65$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  Unlimit Hosting  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨១២  SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor 2016  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២.០០  Dell  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨១១  SPECIAL System Desktop (without LCD-Monitor) RAM1GB/HDD 40GB: $25 (16)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨១០  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨០៩  NEW Laptop Screen, Keyboard, Batery, Adapter for sale Cheap price $10 up  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨០៨  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨០៧  Only$67 full set, System Desktop Ram1GB, HDD40GB+LCD17 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨០៥  Desktop HP For Game/Design/Office Core2duo 3.0ghz/2GB/VGA1GB: $72  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨០៤  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨៥៨០៣  RAM Desktop & Laptop Best Price DDR1 1GB: $6.5, DDR2 1GB: $5/$5/5 2GB: $13  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.៥០  --  ៩-កក្កដា-២០១៦  ៩-សីហា-២០១៦ 
២២៨១១១៧  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-កក្កដា-២០១៦  ៤-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា