ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៥៧៣១៧  Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  street 360  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៧៤  SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor 2016  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២.០០  Dell  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៧១  SPECIAL System Desktop (without LCD-Monitor) RAM1GB/HDD 40GB: $25 (16)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៩  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៨  Desktop HP For Game/Design/Office Core2duo 3.0ghz/2GB/VGA1GB: $72  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៦  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦៣  NEW Laptop Screen, Keyboard, Batery, Adapter for sale Cheap price $10 up  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៦១  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥០៥៧  Only$67 full set, System Desktop Ram1GB, HDD40GB+LCD17 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៤២២៧  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី (MFI Software), Mini-Mart, Restaurant Management.  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៤២២៦  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ និងលក់ទំនិញ ជាភាសាខ្មែរ ល្បឿនលឿន + Mini Mart 80$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣០២១  Web Masters  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៩.០០  --  ១៩-កញ្ញា-២០១៦  ២០-តុលា-២០១៦ 
២៣៣៤៥៥៥  Full set of music instrument used in beer garden or restaruant for sale  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០.០០  S2100  ៣១-សីហា-២០១៦  ១-តុលា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា