ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៧៧០៣៨  Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  street 360  ៣០-មិថុនា-២០១៦  ៣១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៨  Cheap Web Hosting Phnom Penh $60/year  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  phnom penh  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៧១៥  HP Pavilion 14-e042tx Notebook PC with 8 CPUs (Powerful Laptop)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥២៣.០០  HP  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៥៨៨៨  @@@ Web Hosting Only 10$/year @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  Web Hosting  ១៩-មិថុនា-២០១៦  ២០-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៥២៨៣  @@@ Domain Name Only 12$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Domain Name  ១៨-មិថុនា-២០១៦  ១៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៥២៧៩  @@@ Register .KH Domain 75$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥.០០  Register KH Domain  ១៨-មិថុនា-២០១៦  ១៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៥២៧០  @@@ VPS Web Hosting Only 20$/m @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០.០០  VPS Hosting  ១៨-មិថុនា-២០១៦  ១៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៤២៧២  @@@ Secure your website with SSL Certificate @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០.០០  SSL Certificate  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៤២៦៨  @@@ Unlimitted Web Hosting only 65$/y @@@  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  Unlimit Hosting  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៨៥  Desktop HP For Game/Design/Office Core2duo 3.0ghz/2GB/VGA1GB: $72  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧៧  Only$67 full set, System Desktop Ram1GB, HDD40GB+LCD17 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧៦  RAM Desktop & Laptop Best Price DDR1 1GB: $6.5, DDR2 1GB: $5/$5/5 2GB: $13  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.៥០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧៥  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧១  NEW Laptop Screen, Keyboard, Batery, Adapter for sale Cheap price $10 up  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៧០  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៦៩  SPECIAL System Desktop (without LCD-Monitor) RAM1GB/HDD 40GB: $25 (16)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥.០០  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៦៧  Do you have desktop, Monotor, Printer, LCD….for sale? Please call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៣៥៦៥  SPECIAL Cheapest Price System Desktop no monitor 2016  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២.០០  Dell  ១៧-មិថុនា-២០១៦  ១៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦០៩៧០  Web Design Services- Let Us Create Your Presence For You!  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៥-មិថុនា-២០១៦  ១៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥៦២១៥  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១១-មិថុនា-២០១៦  ១២-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥៣៨៦៦  Smart Watch DZ09 ក្រុមហ៊ុនLodaលក់ជូនលោកអ្នកត្រឹមតែតំលៃតែ12.26$ លក់ចែកគ្នាប្រើ !  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២.២៦  --  ៩-មិថុនា-២០១៦  ១០-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥២៥៧៧  លក់ឧបករណ៍ការពាររថយន្តនឹងម៉ូតូ​(GPS)  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  GPS  ៨-មិថុនា-២០១៦  ៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥១២៥៦  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងប្រាក់កម្ចី (MFI Software), Mini-Mart, Restaurant Management.  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ៧-មិថុនា-២០១៦  ៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥១២៥៥  កម្មវិធីគ្រប់គ្រងស្តុកទំនិញ និងលក់ទំនិញ ជាភាសាខ្មែរ ល្បឿនលឿន + Mini Mart 80$  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ស្វាយរៀង  $៥០.០០  MH  ៧-មិថុនា-២០១៦  ៨-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា