ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៥៨៦៩០  Cafe shop for sale សេង​ហាង​  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥,៤០០.០០  DaunPenh  ២៥-កញ្ញា-២០១៦  ២៦-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៦៤០  restaurant pizzeria guest house for sell  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $៣០,០០០.០០  kampot  ២៥-កញ្ញា-២០១៦  ២៦-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៧៨១  Hostel & Cafe/Restaurant/Bar. Good brand & potential.  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៥,០០០.០០  BKK 2  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៣២  Boutique Hotel Business for Sale-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥១៤១  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៤២៦៧  Restaurant for Sale or Lease  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨,០០០.០០  Restaurant  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៣៧៥  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ១៩-កញ្ញា-២០១៦  ២០-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៧៤៣៤  Kep Waterfront Restaurant  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $១២,០០០.០០  Restaurant/Bar  ១៣-កញ្ញា-២០១៦  ១៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៤៥៣៣  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១០-កញ្ញា-២០១៦  ១១-តុលា-២០១៦ 
២៣៣៤៥៨៥  gas station for sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  --  ៣១-សីហា-២០១៦  ១-តុលា-២០១៦ 
២៣៣២១៧៣  Restaurant for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  សៀមរាប  $២៩,០០០.០០  Old market area  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា