ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣០០១៩៧  Translation Service  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥.០០  Phnom Penh  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧២១៣  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤០០៦  Simcards  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៦៨.០០  --  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៩៩៦  Translation Service  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  Translation  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៨៦  BG SBLC MT799 MT760 SWIFT FINANCIAL INSTRUMENTS FOR LEASE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩១១០៤  Businesses Investment-APP INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៩,៩០០.០០  IM MeTalk  ១៥-កក្កដា-២០១៦  ១៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩០៤៨៤  Stall for rent and sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៥,៤០០.០០  Samaki market  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩០២៩៤  Business Opportunity  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Riverside  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
២២៨៩៩៥៩  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
២២៨៩៩៥៤  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
២២៨៦៤៩៦  WAREHOUSES AVAILABLE FOR RENTAL IN KRANG THNONG KHAN SEN SOK  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses for rent  ១០-កក្កដា-២០១៦  ១០-សីហា-២០១៦ 
២២៨៦២៦៤  13 ROOM GUESTHOUSE FOR SALE (E0,E1,E2) $79,000  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៧៩,០០០.០០  Apartment For Sale  ១០-កក្កដា-២០១៦  ១០-សីហា-២០១៦ 
២២៧៥៣៣៧  Business lease at Phnom Penh Riverside  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-មិថុនា-២០១៦  ២៩-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧២៤៦២  Business for Sale/Lease - Hostel with Travel Services Office  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $១២៥,០០០.០០  Sihanoukville  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧២៤៤៥  Business/Commercial Units for Lease in Sihanoukville  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៦៥០.០០  Sihanoukville  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧២៤៣៩  Business for Sale - Live Music Venue, Restaurant and Bar in Sihanoukville  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៩៥,០០០.០០  Sihanoukville  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា