ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៣២១៧៣  Restaurant for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  សៀមរាប  $២៩,០០០.០០  Old market area  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៨៣០  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៧២១  ទទួលធ្វើស្លាកកង់បី TUK TUK ($8 / 1 set)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨.០០  --  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៤៤៣៨  restaurant pizzeria guest house for sell  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $៣០,០០០.០០  kampot  ២០-សីហា-២០១៦  ២០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៣៩៥០  Business lease at Phnom Penh Riverside  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២០៩៥៤  business partner wanted  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២០,០០០.០០  Sessions  ១៦-សីហា-២០១៦  ១៦-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៧៩៦៩  Valhalla Bar  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Bar for Sell  ១២-សីហា-២០១៦  ១២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៦៤៥៣  Stall for rent and sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៥,៤០០.០០  Samaki market  ១១-សីហា-២០១៦  ១១-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៥៥៦៦  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ១០-សីហា-២០១៦  ១០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៤៩៥៥  Boutique Hotel Business for Sale-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៩-សីហា-២០១៦  ៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៤៤៩៧  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ៩-សីហា-២០១៦  ៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៣៧០៧  CREATIVE TRANSLATION SERVICE CO., LTD  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៩.៥០  Translation  ៨-សីហា-២០១៦  ៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១១៤០៨  The bar-restaurant on the beach for sale in Sihanoukville, Cambodia  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $១២៨,០០០.០០  bar-restaurant  ៦-សីហា-២០១៦  ៦-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៨៩៨១  Angkor Touch Printing  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  AngkorTouch Printing  ៣-សីហា-២០១៦  ៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣០៤៥៨៧  WAREHOUSES AVAILABLE FOR RENTAL IN KRANG THNONG KHAN SEN SOK  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses for rent  ៣០-កក្កដា-២០១៦  ៣០-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា