ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៧២៧៧៧  13 ROOM GUESTHOUSE FOR SALE (E0,E1,E2) $79,000  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៧៩,០០០.០០  Apartment For Sale  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧២៤៦២  Business for Sale/Lease - Hostel with Travel Services Office  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $១២៥,០០០.០០  Sihanoukville  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧២៤៤៥  Business/Commercial Units for Lease in Sihanoukville  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៦៥០.០០  Sihanoukville  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧២៤៣៩  Business for Sale - Live Music Venue, Restaurant and Bar in Sihanoukville  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៩៥,០០០.០០  Sihanoukville  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១១២៦  WAREHOUSES AVAILABLE FOR RENTAL IN KRANG THNONG KHAN SEN SOK  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses for rent  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០០៤៦  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០០៤២  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២៣-មិថុនា-២០១៦  ២៤-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦៦០៤២  Sale and Marketing Executive (Urgent)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Lighting H LED  ១៩-មិថុនា-២០១៦  ២០-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦២០៦៣  House, warehouse or garage for rent near Neas Meas Market  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  --  ១៦-មិថុនា-២០១៦  ១៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៦០៣២៤  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៤-មិថុនា-២០១៦  ១៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៥១៨៤៨  Stall for rent and sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៥,៤០០.០០  Samaki market  ៧-មិថុនា-២០១៦  ៨-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៤៨៦៧  Mk City & Mk Beach hotels are looking for investor  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៧០,០០០.០០  Mk Hotel  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២១២០៧៦  Cafe / Restaurant for sale in Sihanoukville  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥,០០០.០០  restaurant cafe  ២៨-មេសា-២០១៦  ១៤-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា