ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤០៩៩១៧  Reduced Price: GUEST HOUSE BUSINESS FOR SALE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨០,០០០.០០  Phnom Penh  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៣៦៧  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៩៥០  Passport extenson service  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៣៣៨  Biz for sale: Hostel with cafe/restaurant/bar. Gd brand & potential.  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  --  ៦-ធ្នូ-២០១៦  ៦-មករា-២០១៧ 
២៤០៦២៨៩  Boutique Hotel Business for Sale/Lease-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៤-ធ្នូ-២០១៦  ៤-មករា-២០១៧ 
២៣៩៨៨៦៤  Kep Waterfront Restaurant  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $៨,០០០.០០  Restaurant/Bar, Kep  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៥-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៤៥៨០  ITALIAN RESTAURANT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤៩,០០០.០០  ITALIAN HOUSE  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៩-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៤៥៧៩  HOSTEL AND RESTAURANT BUSINESS IN CAMBODIA (Phnom Penh) FOR SALE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២៦,៥០០.០០  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៩-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៣៦៣១  Cambodia Accounting Company  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Cam-At  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៧-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩២៩៦៦  Milk Tea or Coffee for sale - Grab a bargain  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  --  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៦-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩២៩៤៩  Distressed business opportunity. Business for sale with 30 year lease in Kampot  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $២៧,៥០០.០០  Kampot  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៦-ធ្នូ-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា