ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៧៩៦៤៤  Restaurant and BBQ in Toul Kork  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២៩,០០០.០០  Restaurant and BBQ  ២៩-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៣០-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៤៤៣  Commercial Building for Sale and Rent on the National Road #1  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២,០០០,០០០.០០  Building for Sale  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨០១  RESTAURANT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៧៦៤  តូបលក់ក្នុងផ្សារធំថ្មី តំលៃ $18,999  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៨,៩៩៩.០០  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៧២០  SELLING GARMENT FACTORY/លក់រោងចក្រកាត់ដេរ 10,000,000 US$  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០,០០០,០០០.០០  Factory  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៧០៧  Recruitment Agency for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៣៤៤  Sell Internet shop Equipmet លក់សំភារៈអ៊ីនធឺណែត  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Porsenchey  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៦-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៦៩២០  Ice factory for sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  បាត់ដំបង  $៨៥០,០០០.០០  Land for sale  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩៥៤  លក់គ្រឿងសង្ហារឹម Sell some wood furniture: chair, table etc…  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩០២  Corner Stall for rent  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  Sammaki market  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៣០៤១  Seng hang urgent  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៣០៣៨  Special Offer this Room rental ($550) in bkk1,bkk3  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៣០៣៧  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៥០៩  WATERFRONT PROPERTY for SALE >>>GREAT BUILDING with RIVER VIEW>>>HARD TITLE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $១៨៤,០០០.០០  Kampot riverside  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៥០៧  BUSINESS FOR SALE<<<BUY EVERYTHING INSIDE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  BUSINESS & STORE  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៥០០  BUSINESS FOR SALE<<<BUY EVERYTHING INSIDE>>>BEST OFFER  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  BUY NOW BEST OFFER  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២៤៩៥  BUSINESS FOR SALE>>>SELLING EVERYTHING INSIDE>>>LIKE NEW  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  Business in PP  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧២១៤៤  Business for sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Gift shop  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧១៧១៥  #1 Website Development Company For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៩២៣២  GOOD LOCATION BUILDING'S (BUSINESS) CESSION NEAR SORIYA SUPERMARKET  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  Beng Raing - Soriya  ១៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦២៣១៥  Boutique Hotel Business for sale in Boeung Keng Kang I (BKK1) Phnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៦៥,០០០.០០  Boeung Keng Kang I  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦១៣៩១  Unique Business Opportunity in Siem Reap  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  សៀមរាប  $៥០០,០០០.០០  Business  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៦-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៩៤១៧  ក្រុមហ៊ុនបកប្រែ គ្រីអេធីវ ខូអិលធីឌី (CREATIVE TRANSLATION SERVICE Co., Ltd  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៩.០០  Translation  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៩១៩៥  មានកន្លែងជួលសម្រាប់បើកវីង  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  --  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៥-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៦៨៧៨  Sale SL 2002 silver color  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Motorcycle SL2002  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៥៤៩៨២  Restaurant / Bar for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  សៀមរាប  $២៩,០០០.០០  Old market Area  ៣០-តុលា-២០១៥  ៣០-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា