ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៧៨១២០  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧៨៤៥  Boutique Hotel Business for Sale/Lease-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧៤២៤  For Sale: Guesthouse Business with 10 year leasehold  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០,០០០.០០  TT Guesthouse  ២៤-តុលា-២០១៦  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧១៥៨  supply gym and installing 25 provinces  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  Installing Gym  ២៤-តុលា-២០១៦  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៦២៣  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៣២៣  Office Environment for Short Period Rent  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Office Environment  ២០-តុលា-២០១៦  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៨២៣៣  Successful Hotel on Occheuteal For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២០០,០០០.០០  --  ១៤-តុលា-២០១៦  ១៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៥៨១  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១០-តុលា-២០១៦  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៧៩  Valhalla Bar  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Guesthouse for Sale  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦០៥៤៨  small Guesthouse @ Riverside Ohnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២-តុលា-២០១៦  ២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៥៨៦៩០  Cafe shop for sale សេង​ហាង​  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥,៤០០.០០  DaunPenh  ២៥-កញ្ញា-២០១៦  ២៦-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៦៤០  restaurant pizzeria guest house for sell  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $៣៩,០០០.០០  kampot  ២៥-កញ្ញា-២០១៦  ២៦-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៧៤៣៤  Kep Waterfront Restaurant  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $១២,០០០.០០  Restaurant/Bar  ១៣-កញ្ញា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៣២១៧៣  Restaurant / Bar for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  សៀមរាប  $១២,៩០០.០០  Old market area  ២៨-សីហា-២០១៦  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា