ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤២៩៧៦  WAREHOUSES AVAILABLE FOR RENTAL IN KRANG THNONG KHAN SEN SOK  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses for rent  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៩៨៥  13 ROOM GUESTHOUSE FOR SALE (E0,E1,E2) $79,000  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៧៩,០០០.០០  Apartment For Sale  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៨៦៩  Businesses Investment-PROPERTY INVESTMENT-Tourism BUSINESS INVESTMENT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  Property Investment  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៥៣៦  Boutique Hotel Business for Sale-BKK1  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤១៣៩០  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២៧-ឧសភា-២០១៦  ២៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩១១១  Business For Sale on Hotel/Apartment  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៥៧៩៥  សេវាដឹកជញ្ជូន Logistics Service  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨៨.០០  --  ២១-ឧសភា-២០១៦  ២១-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៤៧៨៣  restaurant guest house for sell  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $៤០,០០០.០០  kampot  ២០-ឧសភា-២០១៦  ២០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៤៤៥១  Resort in Kep for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $៧០០,០០០.០០  Resort in Kep  ២០-ឧសភា-២០១៦  ២០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣២៨០៣  តូបជួលផ្សារទួលទំពូង  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៨-ឧសភា-២០១៦  ១៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៩៨១៩  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៦-ឧសភា-២០១៦  ១៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៩០១០  Hotel in Sihanukville Sale Urgent!!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៨០០,០០០.០០  Near Beach  ១៥-ឧសភា-២០១៦  ១៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៦៧៥១  Translation Service  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០.០០  Translation  ១២-ឧសភា-២០១៦  ១២-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៥៥៨១  Engineering Business for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Engineering Workshop  ១១-ឧសភា-២០១៦  ១១-មិថុនា-២០១៦ 
២២២៣៩៩៧  Business house for rent/sale very close to the Royal Palace and National Museum!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Doun Penh  ១០-ឧសភា-២០១៦  ១០-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៨៩៧  We need Distributors in Province  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TOOTHPASTE&MEDICIN  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៨៩១  Need business partner for Pharmaceuticals company for share or Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០,១០០.០០  Forhans Italy  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២២១៦៩១  Safety Shoe, Takumi  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៣.០០  SH$  ៧-ឧសភា-២០១៦  ៧-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៤៩៣៩  GOOD LOCATION BUILDING'S (BUSINESS) CESSION NEAR SORIYA SUPERMARKET  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣០,០០០.០០  Beng Raing - Soriya  ១-ឧសភា-២០១៦  ១-មិថុនា-២០១៦ 
២២១២០៧៦  Cafe / Restaurant for sale in Sihanoukville  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៩,០០០.០០  restaurant cafe  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា