ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៦៨៤០៥  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៨៩  Water Sports Rentals Business for Sale or Partnership 20k – 80k  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  --  water sports  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៤៥២  Be an IB with Natureforex and you could earn up to $5000 per month  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧០៧២  Boutique Hotel Business for Sale/Lease-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤,៨០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១៨៣៨  Resort business for sale in Kep  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $៩៥,០០០.០០  Business in Kep  ១៣-មិនា-២០១៧  ១៣-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១៨២៩  Biz for sale: Hostel with cafe/restaurant/bar. Gd brand & potential.  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ១២-មិនា-២០១៧  ១២-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១៦០៩  Gas Station for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០,០០០.០០  Porsenchey District  ១១-មិនា-២០១៧  ១១-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៨៥៧៩  Hostel/Guesthouse with Travel Services Office in Sihanoukville for Sale/Lease  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២,៥០០.០០  Ochheauteal  ៣-មិនា-២០១៧  ៣-មេសា-២០១៧ 
២៤៣២៤៣៤  ផ្ទះលែ្វង Shop House LEថ្មី សង់ហើយ100%ទិញភ្លាមចូលនៅបានភ្លាម  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Shop House for Sale  ១០-មករា-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា