ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥៤៩៧៣  Factory-Warehouse 3,000 sqm Available FOR RENT NOW !!!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៧៦  Kep Resort for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $៧៥០,០០០.០០  Kep Resort for sale  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១០៤  Boutique Hotel Business for Sale/Lease-Boeung Keng Kang1 (BKK1)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  --  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៦៣០  offer of loan between serious individual without expenses  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពង់ធំ  $១០.០០  --  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៩៧  STALL FOR SALE IN SAMAKI MARKET  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១២,៨០០.០០  SAMAKI MARKET  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៥៥១  29 ROOM HOTEL RIVERSIDE CENTRE LOCATION FOR SALE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Daun Penh  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៧៤៣០  Biz for sale: Hostel with cafe/restaurant/bar. Gd brand & potential.  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ១១-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៥៨៥  SELL RESTAURANT  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  ITALIAN HOUSE  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៣៩១៥  សេងហាង ខារ៉ាអូខេ 7000usd  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  ???  ២-កុម្ភៈ-២០១៧  ៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៤១៩៩៨  Illuminati Wisdom +27630716312 In Alberton , Sandton , Johannesburg  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $១០០.០០  --  ៣០-មករា-២០១៧  ២-មិនា-២០១៧ 
២៤៤១២២០  សេងហាងបន្ទាន់ (សំលៀកបំពាក់បុរស)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨,០០០.០០  Russey Koe  ២៧-មករា-២០១៧  ២៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា