ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣៣៦២៤  Resort in Kep  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $៨០០,០០០.០០  resort-kep  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦២១  Commercial Building for Sale and Rent on the National Road #1  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២,០០០,០០០.០០  Building for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៤៣៦  តូបលក់ក្នុងផ្សារធំថ្មី តំលៃ $19,000  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៩,០០០.០០  --  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣២៩០  Business for Sale Riverside Area - Bar / Restaurant / Cinema - Price reduced  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៤,០០០.០០  Daun Penh  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២០០១  Restaurant and BBQ in Toul Kork  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៩,០០០.០០  Restaurant and BBQ  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៩៣៨  Boutique Hotel Business for sale in Boeung Keng Kang I (BKK1) Phnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៧៥,០០០.០០  Boeung Keng Kang I  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៨៤០  Bentley Watch Business For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Bentley Watches  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៧៣៧៥  លក់ម៉ាស៊ីនព្រីនខ្នាតធំ បោះពុម្ព ឌីហ្សាញ  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥.០០  Phnom Penh  ១-តុលា-២០១៥  ១-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៦៦០២  លក់គ្រឿងសង្ហារឹម Sell some wood furniture: chair, table etc…  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៣០-កញ្ញា-២០១៥  ៣១-តុលា-២០១៥ 
២០២៥៨៨៣  សេវាបកប្រែអាជីព(Professional Translation Service)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៩.០០  Translation  ៣០-កញ្ញា-២០១៥  ៣១-តុលា-២០១៥ 
២០២៥១៦០  Gas Station for sale very urgent  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២០០,០០០.០០  Gas Station  ២៩-កញ្ញា-២០១៥  ៣០-តុលា-២០១៥ 
២០២៥១៥៤  Ice factory for sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  បាត់ដំបង  $៨៥០,០០០.០០  Land for sale  ២៩-កញ្ញា-២០១៥  ៣០-តុលា-២០១៥ 
២០១៦៤៣៨  Design Construction Decoration គូរប្លង់ សាងសង់ ដេគ័រ​ 015​522​003  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Design Décor  ២១-កញ្ញា-២០១៥  ២២-តុលា-២០១៥ 
២០១៦១៨១  Looking for Distributors in Province  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TOOTHPASTE&MEDICIN  ២១-កញ្ញា-២០១៥  ២២-តុលា-២០១៥ 
២០១៦១៦៥  Need business partner for Pharmaceuticals company for share or Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០,១០០.០០  Forhans Italy  ២១-កញ្ញា-២០១៥  ២២-តុលា-២០១៥ 
២០១៦១៣៨  Unique Business Investment Opportunity in Siem Reap  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  សៀមរាប  $៥០០,០០០.០០  Business  ២១-កញ្ញា-២០១៥  ២២-តុលា-២០១៥ 
២០១៥២៩២  WATERFRONT PROPERTY for SALE >>>GREAT BUILDING with RIVER VIEW>>>HARD TITLE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $១៨៤,០០០.០០  Kampot  ១៨-កញ្ញា-២០១៥  ១៩-តុលា-២០១៥ 
២០១៤០៣១  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ១៧-កញ្ញា-២០១៥  ១៨-តុលា-២០១៥ 
២០១៤០២៤  Special Offer this Room rental ($550) in bkk1,bkk3  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ១៧-កញ្ញា-២០១៥  ១៨-តុលា-២០១៥ 
២០១១៨៤៨  2bed=350$ new comfortable apartment for rent free big balcony  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ១៦-កញ្ញា-២០១៥  ១៧-តុលា-២០១៥ 
២០០៨៦២៤  Real Estate Webiste for Sale: Place Expert (PlaceXpert.com) for sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣,៥០០.០០  PlaceXpert  ១៣-កញ្ញា-២០១៥  ១៤-តុលា-២០១៥ 
២០០៦២១៨  Factory for sale (garment) 400 workers  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កណ្តាល  --  --  ១០-កញ្ញា-២០១៥  ១១-តុលា-២០១៥ 
២០០៣៦២៩  Corner Land for sell URGENT at the Central of Phnom Penh 600m2  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣,៦០០.០០  --  ៨-កញ្ញា-២០១៥  ៩-តុលា-២០១៥ 
២០០០៨៤៩  Invest in The Bridge – One of the Best Cambodia Property Investment  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១១២,០០០.០០  Property Investment  ៥-កញ្ញា-២០១៥  ៦-តុលា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា