ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ជំនួញ - ជួលរឹលក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៦២៥៤៨  Copy Paste from filling work available Offer India  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $១.០០  --  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២៥៤៤  Restaurant and BBQ  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤៩,០០០.០០  restaurant  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២៥៤៣  Copy Paste from filling work available Offer India  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  --  --  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៥៤២  Bentley Watch Business For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Bentley Watches  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១១១៨  Business for Sale Riverside Area - Bar / Restaurant / Movie Theatre (3.5 floors)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៤,០០០.០០  Daun Penh  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧៦៩  Online typing work available Offer India, Gujarat, Ahmedabad  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  បន្ទាយមានជ័យ  $១.០០  --  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៦៤២  Ladder Aluminum 3.8m  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៩៨.០០  TAIWAN  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៥៧៤  Catering business for sell:  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៦០,០០០.០០  Phnom Penh  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៣៦៩  Japanese Ramen business package for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២០,០០០.០០  --  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨០  Need business partner for Pharmaceuticals company for share or Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០,១០០.០០  Forhans Italy  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៧  Looking for Distributors in Province  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TOOTHPASTE&MEDICIN  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧១២៣  Business bar and restaurant for sale $25000 and rent $800 per month  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៦៥៩៣  តូបលក់ក្នុងផ្សារធំថ្មី តំលៃ $25,000  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២៧,០០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៨១៣  Business Consultant  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  Consultant  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៧៣៦  Gas Station for sale very urgent  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២៣០,០០០.០០  Gas Station  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៧៣៣  Ice factory for sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  បាត់ដំបង  $៨៥០,០០០.០០  Land for sale  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៧៣១  $$$$$===== ប្រឹក្សាប្រាក់កម្ចីការប្រាក់ទាបបំផុត =====$$$$$  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១,០០០,០០០.០០  LOAN  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៧២១  -$$$$$- Loan Consultant with Lowest Interest Rate- $$$$$-  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១,០០០,០០០.០០  LOAN  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤០១២  NIGHTCLUB FOR SALE  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១២៥,០០០.០០  Tonlé Bassac  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៣៨៦៩  restaurant guest house for rent or sell  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $១,០០០.០០  kampot  ២០-កក្កដា-២០១៥  ២០-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៣៨៦៣  Building Rental 62 Rooms (30 rooms existing Tenant) Good Investment Opportunity  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២,៦០០.០០  Steung Mean Chey  ២០-កក្កដា-២០១៥  ២០-សីហា-២០១៥ 
១៩៥១០៧៩  លក់គ្រឿងសង្ហារឹម Sell some wood furniture: chair, table etc…  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  --  --  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៥០១០៨  Occasion.  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $១៥,០០០.០០  Ochetal beach  ១៦-កក្កដា-២០១៥  ១៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៩១៩៩  Sell Special Kare Numbers 031 74 88888 & 067 6666 74  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣៦៨.០០  Smart  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៩១៩៦  CREATIVE TRANSLATION SERVICE Co., Ltd (Best Quality)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៨.០០  Translation  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៩១៩៣  សេវាបកប្រែអាជីព(Professional Translation Service)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៩.០០  Translation  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៩០៣២  Providing loan with cheap rate 0.6% per month  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២,០០០,០០០.០០  Loan with low rate  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៦២៥៤  Restaurant for Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៦,០០០.០០  Green Tea  ១៣-កក្កដា-២០១៥  ១៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៣៥៥៣  Stall for sale in Sammaki Market  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១៤,៧០០.០០  Stall for sale  ៩-កក្កដា-២០១៥  ៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៣៣៤៩  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៥  ៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៣៣១៤  Special Offer this Room rental ($550) in bkk1,bkk3  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ៩-កក្កដា-២០១៥  ៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧២៦៥  Machine making pure water  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៥,០០០.០០  Make clearning water  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧២៥៦  Special promotion for 10 units Condominium in Phnom Penh  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $២៨,០០០.០០  Condo  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៥៥៩២  Gas Station for sale (Urgent)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ព្រៃវែង  $៦០០,០០០.០០  Gas Station  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៣៥៨៦  PRICE REDUCED - Lazy Gecko Cafe and Guesthouse For Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៤០,០០០.០០  Daun Penh  ២៧-មិថុនា-២០១៥  ២០-សីហា-២០១៥ 
១៨៩៩៥២០  Great oppourtunity to own beautiful Kep resort!  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ខេត្តកែប  $៨០០,០០០.០០  Kep Crab Market  ១៩-ឧសភា-២០១៥  ១៣-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា