ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ការិយាល័យសំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៥៦៧៣៤  NGO in center of Phnom Penh seeks co-tenant for cost share  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Office space  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៩១៦៤  Office Space 4Rent, 42sqm and 60sqm,13$ per sqm,Daun Penh near Sihanouk BLVD  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៣.០០  Office Space 4Rent  ៤-សីហា-២០១៥  ៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៨៤១១  Rooftop swimming pool apartment in safe area near Tuol Kok market 2BR $850  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៩៩៤  Real Estate Website  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  Website  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៥៦២១៨  Space for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥១៤៩៣  Prime Location Office space free for Lease in Daun Penh  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤.០០  Office Space  ១៧-កក្កដា-២០១៥  ១៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៨៦៨៧  បន្ទប់ជួលធំទូលាយ  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០.០០  phnom penh thmey  ១៥-កក្កដា-២០១៥  ១៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤៧១៧៥  Very urgent!!! Seng Tob at New Steung Meanchey Market $7500 Negotiable,  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  --  ១៤-កក្កដា-២០១៥  ១៤-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា