ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ការិយាល័យសំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៥២០៧៨៦  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥.០០  Khan Chamkarmon  ១៩-តុលា-២០១៧  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥២០០៤០  Space available - 1800 sq metres - 5th Floor with Elevator (lift)  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Unit - Riverside  ១៦-តុលា-២០១៧  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៩៧១  Seerviced Apartment for rent 2 Bedrooms, In Tonle Basak  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  In Tonle Basak  ២-តុលា-២០១៧  ២-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៩៧០  Serviced Apartment fro rent 1 Bedroom, In Olympic Stadiam  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Serviced Apartment  ២-តុលា-២០១៧  ២-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៦៩៦៩  Serviced Apartment for rent 1 Bedroom, In Toul Kork  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Serviced Apartment  ២-តុលា-២០១៧  ២-វិច្ឆិកា-២០១៧ 
២៥១៥៨៦៩  អគារ កម្ពស់ ៤ ជាន់: 2050$ សម្រាប់ជួលធ្វើជា Office, Condo, School or NGO etc,.  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០៥០.០០  Apartment Building  ២៣-កញ្ញា-២០១៧  ២៤-តុលា-២០១៧ 
២៥១៥៤៩០  office space for rent $14/sqm new building fully security system 60m2-290m2  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៤.០០  Mao Stel Toung  ២០-កញ្ញា-២០១៧  ២១-តុលា-២០១៧ 
២៥១៥៤៨៤  office space for rent $13 per square meter grad B new building good location  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៣.០០  Mao Stel Toung  ២០-កញ្ញា-២០១៧  ២១-តុលា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា