ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ការិយាល័យសំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២១៥០១៩  Rooftop swimming pool apartment in safe area near Tuol Kok market 2BR $850  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ១-ឧសភា-២០១៦  ១-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៤៦១៤  Warehouse FOR RENT 3000 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouse For Rent  ១-ឧសភា-២០១៦  ១-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៤២៩៧  Office Space For Rent, 290sqm, 9$/sqm, near Independent Monument, Good area  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩.០០  Space For Rent  ៣០-មេសា-២០១៦  ៣១-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៤២៨៤  02 Flats For Rent On Ang Doung Street (St. 110), French Syle, 8x20m Plus, 6,000$  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦,០០០.០០  02 Flat 4Rent  ៣០-មេសា-២០១៦  ៣១-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣០៨៦  FACTORY AND WAREHOUSES AVAILABLE FOR RENTAL IN KRANG THNONG KHAN SEN SOK  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses for rent  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៦៤១  Frosted Bottles-Urgent Sale  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧៥.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៥៧៦  Office space for RENT - VTRUST Property  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦.០០  VTRUST office space  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៥៦៣  Office space for RENT - Mittapheap  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  VTRUST office space  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៣៨៤៨  Office space for RENT  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  VTRUST office space  ២១-មេសា-២០១៦  ២២-ឧសភា-២០១៦ 
២២០០៣១២  Office Small space and Medium space for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  street 81 ( wat koh)  ១៩-មេសា-២០១៦  ២០-ឧសភា-២០១៦ 
២១៩៨៤៧៩  Space for Rent is suitable for opening: Office, Show Room, Shop, Restaurant  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១២-មេសា-២០១៦  ១៣-ឧសភា-២០១៦ 
២១៨៨៨១៩  Very urgent!!! Seng Tob at New Steung Meanchey Market $7500 Negotiable,  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  --  ៤-មេសា-២០១៦  ៥-ឧសភា-២០១៦ 
២១០២៦៦៦  Large classroom/training room available  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  Phnom Penh Thmei  ២៥-ធ្នូ-២០១៥  ១៦-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា