ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ការិយាល័យសំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៧៨៧២៣  Warehouse for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១.៨០  Warehouse  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨០២៩  Very urgent!!! Seng Tob at New Steung Meanchey Market $7500 Negotiable,  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៨៨៤  Space for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៩២៣  Rooftop swimming pool apartment in safe area near Tuol Kok market 2BR $850  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៦៤៣១  SERVICED OFFICES 4 RENT NEAR SORYA SUPERMARKET  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧៥.០០  --  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១២-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៦៥២៦២  Office for Rent located near Phsar Thmey, Centra City (Big Space)  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Office  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៥  ១១-ធ្នូ-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា