ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ការិយាល័យសំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥១៣៥៣  Building For Rent, Near Olumpic Stadium, 08Floors, 11,000$/Month, Size: 9x17m  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១១,០០០.០០  Building For Rent  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៣៤០  Building For Rent On Monivong BLVD, Near Wat Koh, Size:12x30m, 12000$ per month  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  Building For Rent  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៨៦  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៤០០៩១  Mitthapheap Office Center - from 61sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mithapheap  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤០០៤៨  GT Tower - High Grade Office Space From 100 sqm to a whole floor  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦.០០  7 Makara  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤០០៤៤  GT Tower Whole 9th Floor Office Space  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០.០០  VTRUST Property  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៤០០២១  Parkway Square Serviced Office Space- From 20 sqm  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  Mao Tse Toung  ២៤-មករា-២០១៧  ២៤-កុម្ភៈ-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា