ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ការិយាល័យសំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៣៦៩៩៤  Office Space for Rent ($13/m2)  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៣.០០  Chamkarmon  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣០៣៣៤  Office space available for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Office space  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨៨២៣  Office Sharing space available  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  Office  ២២-មិថុនា-២០១៥  ២៣-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២០២៦៨  Space for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១២-មិថុនា-២០១៥  ១៣-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៨១៧៦  SERVICED OFFICES 4 RENT NEAR CENTRAL MARKET  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Beng Raing - Soriya  ៩-មិថុនា-២០១៥  ១០-កក្កដា-២០១៥ 
១៧៣៩១៧០  Office Space (40sqm) for rent just US$180/month  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  The Living Home  ១៩-ធ្នូ-២០១៤  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
 

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា