ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៨០០១៦  ដីលក់នៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៥.០០  National Road 41  ២៧-តុលា-២០១៦  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៧០០  Land for sale in Veal Sbov near Prek Eng  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  --  ២៧-តុលា-២០១៦  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៤៩៧  ដីលក់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  Khan Dangkor  ២៧-តុលា-២០១៦  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៤៩២  Land for sale ដីលក់២២០០០៛  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២២,០០០.០០  Kong Pisey  ២៧-តុលា-២០១៦  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៤៩១  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ២៧-តុលា-២០១៦  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៤៨៩  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ២៧-តុលា-២០១៦  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៣៤០  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៣៣៨  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៣៣៧  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩៣៣២  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩១១៩  Land in siem reap  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៤,០០០.០០  Farm land  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៩០៥៥  />/>/> Land for sale best price per plot of land 5mx20m will be income  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨៩០៩  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៣៧  Srae Ambel  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨៩០៧  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៣.៧០  Oudong  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨៦៩២  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ២៦-តុលា-២០១៦  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨២៩៦  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨១៣៦  Land in good location on street Norodom Blvd for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Norodom Blvd  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨០៨៣  Land in BKK1 fof sale 17.6m X 33 = 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  BKK1  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៨០២៨  ដីលក់​​ (15 x 15m )(​ក្រោយព្រលានយន្តហោះ)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០,០០០.០០  House Land  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧៩៧៩  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧៧៦៩  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$8500 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០.០០  chomchau  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧៦៦៣  [][][] Land for sale N"; 3 international road $2699/ plot, good area  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ២៥-តុលា-២០១៦  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧៣៨៨  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២៤-តុលា-២០១៦  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧២១៥  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ២៤-តុលា-២០១៦  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧១៧៩  Mango Tree Plantation, Resort and boutique  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Prek Ang Mango Tree  ២៤-តុលា-២០១៦  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៧១៤១  Land for Sale at Prek Ang  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨,០០០.០០  500m Prek Ang Market  ២៤-តុលា-២០១៦  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៩៧៥  15mx20m Land for Sale in Stung Meanchey market  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥,០០០.០០  Stung Meanchey  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៧៣៨  Good Land For Sale:16m x 25m : $620000 at Phsar Dem Thkov  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២០,០០០.០០  phsardemthkov  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៧៣៤  ដីក្រហមលក់ Red Land $6,000/hec  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  ?? Red Land $6,000  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៧២១  ដីក្រហមជីវជាតិល្អលក់បន្ទាន់ $6000/h, $300/h(rent) Red Land Sale  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៥,៥០០.០០  Red Land  ២២-តុលា-២០១៦  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៤៣៦  ដីលក់ប្រញាប់នៅជិតរោងចក្រកាណាឌីយា 4.3mx19.5m:$190000 មានប្លង់រឹង  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៩០,០០០.០០  kanadiyal  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៩  Land for sales or exchange with a car in Thalaborivat Stung Treng  ដី - សំរាប់លក់  ស្ទឹងត្រែង  $២២០.០០  Srok Thalaborivat  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៨  Land for hotel and resorts for sales in Kep city, Kep province  ដី - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $៤០.០០  krong Kep  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៧  Land on Mao Tse Tong Blvd for sales  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Chamkamorn  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៦  Land 7.5ha for sale near Camko city  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Camko  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៥  Land near Aeon for sales  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Chaktokmok  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៤  A plot of land on monivong Blvd for sales 5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Monivong Blvd  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩៣  Land for sales on Norordom Blvd  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  KHan Chamkamorn  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩២  Land for sale in Krong Steng Treng or exchange with a car  ដី - សំរាប់លក់  ស្ទឹងត្រែង  $១៦,០០០.០០  Stung Treng  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩១  2000ha rice field land for sales in Batheay Kompong Cham  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $៣,៨០០.០០  ????? ????????  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៩០  Up to 5000ha hard title land for sale in Chouk District, kompot province  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤,០០០.០០  Chouk Kompot  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៨៩  ដីលក់តំបន់ជាយក្រុងជិតរង្វង់មូលកួរស្រូវ 55$/m2  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២៧៩,០០០.០០  Land for sale  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៨៨  ដីលក់នៅកណ្តាលស្ទឹង 5$/ម2  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៦២,៤៣០.០០  Land for sale  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤១៩០  ផ្ទះនិងដីលក់ជាបន្ទាន់!!!  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $៥៥,០០០.០០  --  ២០-តុលា-២០១៦  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៦០២  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៥៨១  Nice land for sale with fair price at the good location =110000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៥២៣  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៥២១  Nice land in good location for sale in urgently =270000$ (Negotiale)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,០៣៨.០០  Air Port  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៤៩១  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៧០០.០០  Khan Chroy Changvar  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២៣៩៤  Urgent Land For Sale On Norodom Blvd Size:5,000m² $2,900/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៩០០.០០  On Norodom Blvd  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា