ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៦៣៦៦៧  Land for Sale Urgent St. 371  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  St 371  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៦៦៦  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៦៦៤  Land for Sale Urgent Street 371  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥០,០០០.០០  Street 371  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣៦៨  Land For Sale 8m X 22m Nearby Borey Or Bek Kha -Orm, (Sorla ).  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥,០០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣៥៧  Warehouses For Sale and Rent..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣៤៧  LAND FOR SALE (Phnom Penh Thmey)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០,០០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣៤១  Commercial Land For Sale 30 ha.  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣៣៨  LAND FOR SALE (U$D 38,000)..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣៣២  LAND FOR SALE 26m × 30m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៣៥,០០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣៣២៧  WAREHOUSE FOR SALE (U$D 700,000)**  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣១៨២  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  Kong Pisey  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣១៦៧  Urgent Land for sale 25500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៦,៥០០.០០  Khan Dangkor  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣១៦៤  Good Land For Sale $150000, Best For Apartment/House  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥០,០០០.០០  BTP  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦៣០២៦  Land For Sale Size:10m x 25m ,$150000(Urgent) Best For Apartment/Residence  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥០,០០០.០០  Phnom Penh  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២៦២២  Beach land for sale Otres Beach Sihanoukville US$419,800 089977284  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៤១៩,៨០០.០០  Otres Beach  ២៩-កក្កដា-២០១៥  ២៩-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២៣៤៧  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤,៥០០.០០  --  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២១៦៧  Land For Sale Prek Pra (St. 369),1289sqm (Width 20.5m), 590$ per sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៩០.០០  Land For Sale  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២១៦២  good land for sale on big street 97, 8mx25m:$460000 in Boueng Trabek  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៦០,០០០.០០  Boeung Trabek  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦២១៥៨  Land 4Sale Prek Pra (St. 369), 1289sqm (Width 20.5m), 590$ per sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៩០.០០  Land For Sale  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៧៧៩  Land in good location on street Norodom Blvd for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Norodom Blvd  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៧៧៦  Land in good location on street Norodom Blvd for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Norodom Blvd  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៧៥៨  Land in BKK1 fof sale 17.6m X 33 = 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  BKK1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៦៨៧  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៦៨២  Land for sale 25500(Urgent)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,៥០០.០០  Khan Dangkor,PPenh  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៣២៩  Land at Chrouy Chhang Va for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,០០០,០០០.០០  Land for sale  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៣២៦  Land for sale along National Road No. 3  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៥.០០  Land for sale  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៣២៥  Land near KTC Factory for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២៥.០០  Land for sale  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១២៩៥  Land for Sale 29 x 40 = 5900$ ( Neg)  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៥,៩០០.០០  --  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១២៨៣  I need to sell my Land urgent 9500$ ( 16M x 60M )  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៩,៥០០.០០  Kampong Speu  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១២៦១  English training for Company specially Chinese companies  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១២២៨  RICE FIELD LAND FOR SALE URGENT 3 HECTA, 1m2 = 2$  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.០០  Sale  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៧៨៨  AMAZING Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤០,០០០.០០  AMAZING Land  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៤៥៧  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៣១៥  PRICED TO SELL: Land For Sale  ដី - សំរាប់លក់  តាកែវ  $៩,៩៩៩.០០  Land For Sale  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០៣១១  Owner Finance Available: 10 plot of land for Flathouse  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៥,០០០.០០  Land For Sale  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០២៤៧  ,Land for sale 25000$ ( 2533m2)  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៥,០០០.០០  15km from Chom Choa  ២៧-កក្កដា-២០១៥  ២៧-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០០៩៥  Fish farm and house for sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៥៧,០០០.០០  --  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០០៦២  Residential Villa Land for Sale in Borey Kang Meng  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៣,០០០.០០  Khan Dangkor  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០០៦១  Good Land for sale or rent in Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Reusseikeo  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០០៣២  LAND FOR SALE ($85/m2)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៦០០៣០  LAND FOR SALE Nearby IU  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២០,០០០.០០  --  ២៦-កក្កដា-២០១៥  ២៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៩៨៤៦  Land/house in Toeuk Laak 2 for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,១០០,០០០.០០  Toulkok  ២៥-កក្កដា-២០១៥  ២៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨៥៨៤  Land and House for sale Land Size 3725m² (50m x 74,5m) Chom Chao  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៨៨.០០  Khan Dangkor  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨៣៧៣  Urgent land for sale near Hanoi and Mong Rithy Street!!  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥,០០០.០០  new  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨៥  GOLDEN LAND at Sangkat1 Near Sea FOR SALE  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៧៩,០០០.០០  Seaview land  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៣៩  Farm Land for sale in Kampot with 50% Off until August 07, 2015.  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១.៣៥  Tek Chhou  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៦០៦៧  LAND - For sale, Size=1142 m2, US$102000  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១០២,០០០.០០  Ang Snoul (Kandal)  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៨៣៥  land for sell  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥,៩០០.០០  phum dey thmey  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៤៧៣៥  Farm Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.០០  Land for sale  ២១-កក្កដា-២០១៥  ២១-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៣៨១៤  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤,៥០០.០០  --  ២០-កក្កដា-២០១៥  ២០-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា