ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥៥២២៣  Land 22*28 for sale near Reaksmey Boeung KoK Restaurant sensok  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨០,០០០.០០  Land for sale  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥១៩៦  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$6000 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦,០០០.០០  chomchau  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៧៩  Land out of Phnom Penh city for sale on street 30 meter =700000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩១៤  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩០២  Nice land for sale with fair price at the good location =110000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩០០  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧៧២  Land for sale in Sihanoukville  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥,០០០.០០  --  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧៧១  Land for sale in Veal Sbov near Prek Eng  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  --  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៣៣៥  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៩៤  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤២៥៨  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១១១  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤០៩២  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៨៦៥  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣២៦៨  Land for sale 38500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,៥០០.០០  Dangkor  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧  ២២-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣២៦៧  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧  ២២-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣២៦៦  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧  ២២-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣០៣៧  SR Good Red Land 50 hectares  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៥,៩០០.០០  Red Land in SR  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣០៣៦  ដីក្រហមលើផ្លូវធំ សៀមរាប$6000/h  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  Red Land 50h in SR  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៩៧៩  23m x 25 m land for sale near Phsar Dem Thkov:$630000 negotiable  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  Phsar Dem Thkov  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៩៥៣  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២៩០៨  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ២១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២០៩៧  />/>/> Land for sale best price per plot of land 5mx20m will be income  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៩-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៣៥៦  Corner Land For Sale at Phnom Penh Thmei, Near St.1986, Size=2014sqm, 550$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Land For Sale  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៣៤៧  Land For Sale At Phsar Derm Thkov, Size: 16x28m (Hard Tittle 441sqm), 870,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៧០,០០០.០០  Land For Sale  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០១៥០  Good Land For Sale:9.2m x 13m : $155000 at Phsar Dem Thkov  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៥,០០០.០០  phsardemthkov  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៩១៨៨  ដីឡូដិ៍សម្រាប់លក់ នៅសៀមរាប ជិតតំបន់អង្គរឃ្យូងយូ ចម្ងាយពីសាលាខេត្ត 500ម  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២០,០០០.០០  SPC  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៩១៨១  ដីឡូដិ៍ក្នុងភូមិត្រូវការលក់បន្ទាន់ នៅជិត តំបន់អង្គរឃ្យូងយូ  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៤០,០០០.០០  SPC  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៩១១០  Land in Kien Svay  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Kien Svay  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៨២៦៦  Corner Land For Sale at Phnom Penh Thmei, Near St.1986, Size=2014sqm, 550$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Land For Sale  ១០-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៤០១  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៤០០  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៣៩៩  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៣៩៨  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៦១៦  Flat for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥,០០០.០០  Stung Meanchey  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៦១៥  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $៦,៥០០.០០  Srae Ambel  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤៦១២  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Oudong  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤១២៤  LAND FOR SALE AT PHNOM SROUCH 5M X 25M $2500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  KOPSROV  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៣៧៥៩  Beach land about 40000 sqm for sale  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៨.០០  KEO PHOS  ២-កុម្ភៈ-២០១៧  ៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៣៧៥៨  Land in Kep for sale  ដី - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $៥៥,០០០.០០  Kep  ២-កុម្ភៈ-២០១៧  ៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៤២០៧៩  Land for sale in Ta Khmao Town  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២២០,០០០.០០  Land sale  ៣០-មករា-២០១៧  ២-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា