ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៩៩០៤១  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៩  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៨  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៧  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៦  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៥  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៤  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣៣  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣២  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣១  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  PHNOM PENH  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៣០  ដីលក់ ៥*២០ =៤៣០០$ លក់បន្ទាន់ក្នុងតំលៃថោក !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៤០០.០០  PP  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០១៧  ដីលក់បន្ទាន់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៦,០០០.០០  Khan Dangkor  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០១៣  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០១១  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៦២  ដីលក់  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២៧៩,០០០.០០  Land for sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩៦១  ដីលក់ប្រញាប់នៅជិតរោងចក្រកាណាឌីយា 4.3mx19.5m:$23000 មានប្លង់រឹង  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣,០០០.០០  kanadiyal  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩១១  Urgent Land For Sale:1m2:$1700 in Boeung trabek:L.S:459m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៧០០.០០  beoungtrabek  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៩០៩  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣៦៨  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣៦១  Land 4Sale,Chhroy Changva,500m from Tonle Sap,13(front) and 18m(back)x30m,850$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣៥៦  Land For Sale At Chhroy Changva, Off Mekong Street 170M, 21x30m, 900$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣៥១  Land for Sale in Phnom Penh Thmey (25mx50m)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Phnom Penh Thmey  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣៤៦  Land for Sale: 606 Sqms Near Chea Sim Samaky High School  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៤៥០.០០  Beoung Salang  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣២៦  Land 4Sale, 500m2 (heat 18m,back14m), 220000$, behind Dongkor District Office  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣១២  Land 4Sale,Chhroy Changva, Off Mekong St.170M,21x30m,900$/sqm, Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣១១  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨៣០៩  Land 4Sale At Chhroy Changva, 21x30m, 900$/sqm, Near Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៨០៤៣  Land for sale ដីលក់២២០០០៛  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២២,០០០.០០  Kong Pisey  ២៣-កក្កដា-២០១៦  ២៣-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧៧៦២  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧៦៩៣  Land for Sale/ Lease  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦៨,០០០.០០  Kampot  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧៤១៨  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧២១០  Urgent Sale ដីលក់ឡៃឡុង  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២៩,៨០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧១៥៨  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧០៣៧  Land For Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  Steoung Mean Chey  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៨៥៣  [][][] Land for sale N"; 3 international road $2699/ plot, good area  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៧៥  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៦៣  The risidentail land for sale 3.5km out of town 30000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣០,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៥៧  land for sale 2.5km out of town 134.640$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៣៤,៦៤០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៣៣  land for sale 3km out of town 38000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៨,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៨  land for sale 2km out of town $43744  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៣,៧៤៤.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៥  River land for sale 3km out of town 60000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦០,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២១  land for sale 3.5km out of town 75000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៧៥,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១៩  Land for sale 2km out of town 35000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៥,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១៧  land for sale 2km out of town 32000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣២,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១៤  land for sale 3.5km out of town 80000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៨០,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៥៦៣  Land for Sale in Sangkat Niroth-Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៩,០០០.០០  Sangkat Niroth  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥១៦៥  Land for sale 3km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៦,០០០.០០  kampot  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៣២០  Land 2717m² for Sale at $4500/m² next to The Bridge Condo  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Land for Sale  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៣១៦  Land 35m x 52m for Sale at $3599/m² in Khan Daun Penh, Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,៧៩៩.០០  Land for Sale  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៣១៤  Land 16.50m x 27m for Sale on Corner Street 143  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៧០០,០០០.០០  Land for Sale  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា