ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤៤២៤៣  Urgent land for sale near Hanoi and Mong Rithy Street!!  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៩,០០០.០០  new  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២១៦  Beach land for sale Otres Beach Sihanoukville US$699,800 089977284  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៦៩៩,៨០០.០០  Otres Beach  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤១៨៨  Land for Sale at Koh Kong New Market  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $៣០,០០០.០០  --  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤១៨៧  Sea view lot for sale overlooking the port  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣០,០០០.០០  --  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៨៤៩  Corner land Sen Sok ID: WALLC-5947  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៩០០,០០០.០០  Phnom Penh Thmey  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៨៤៣  Corner land Sen Sok ID: WALLC-5947  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៩០០,០០០.០០  Phnom Penh Thmey  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៥៦  Land for sale 8km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៣,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣៨  Land for sale 5km form town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៨  land for sale 13km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៧.០០  Kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៦  land for sale 13km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៧.០០  Kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១២  land for sale 12km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៥,៥០០.០០  Kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៥  land for sale 4km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៧២,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៤  land for sale 19 km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩៦  Land for sale 3.6km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៩០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩៣  Land for sale In Urgent, 8Km From Kampot town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៧,៦០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៨៧  Land for sale 3.5km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៩៣,៥០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៨៥  Land for sale 4km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៥០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៦៧  land-for-sale-3km-out-of-town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១០០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៥៦  Land for sale 3km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៦,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៥៣  Land for sale 6.5km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២៨០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៤២  river land for sale 13km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦១១  Land Boeung Tompun ID:WALLC-12257  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០,០០០.០០  Boeung Tompun  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦០២  Investment land Psa Thmey ID: WALLC-19873  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០,០០០.០០  Daun Penh  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥៧៥  ដីលក់បន្ទាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ $2,300/ Sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  In Tonle Bassac  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥៦៩  Urgent Land for sale at Phsar Doeum Thkov Size:18m x 25m $750,000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  Phsar Doeum Thkov  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥៦១  Commercial Land For Sale In Boeung Keng KangI (BKKI) Size: 34m x 31m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,២១៧,៣០០.០០  In BKKI Area  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥៥៥  Land for sale Posenchey $ 196000 ID: WALLC-16221  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៩៦,០០០.០០  Posenchey  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥៤៣  Urgent Land For Sale On Norodom Blvd Size:5,000m² $2,900/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៩០០.០០  On Norodom Blvd  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥៣៣  Development land for sale near Northbridge Community​ (Size:45,571m²)​ $450/Sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  In Teak Thla  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥១៦  Urgent Land For Sale In Daun Penh (Size: 760m²) $ 2,600/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៩៧៦,០០០.០០  In Daun Penh  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥០៤  Land 4Sale,Chhroy Changva, Off Mekong St.170M,21x30m,900$/sqm, Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥០៣  Land 4Sale At Chhroy Changva, 21x30m, 900$/sqm, Near Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥០២  Land For Sale At Chhroy Changva, Off Mekong Street 170M, 21x30m, 900$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៥០០  Land 4Sale,Chhroy Changva,500m from Tonle Sap,13(front) and 18m(back)x30m,850$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៤៩៩  Land 4Sale,Chhroy Changva,500m from Tonle Sap,13(front) and 18m(back)x30m,850$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៤៩១  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៤៧៩  Land 4Sale, 500m2 (heat 18m,back14m), 220000$, behind Dongkor District Office  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៤៧៥  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៤៣៩  TAKHMAO: 10 plot of land for Flathouse $6,500 EACH  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៦,៥០០.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៤៣៧  TAKEO: Land For Sale $9,999  ដី - សំរាប់លក់  តាកែវ  $៩,៩៩៩.០០  Land For Sale  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៧៤  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៦៨  LAND FOR SALE (Phnom Penh Thmey)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៧៥,០០០.០០  --  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៦៤  Warehouses For Sale and Rent..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៦២  WAREHOUSE FOR SALE (U$D 9800,000)**  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩,៨០០,០០០.០០  Warehouse  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៦៣  ,Land for sale 23000$ ,urgent  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៣,០០០.០០  15km from Chom Choa  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៦១  Land for sale 120$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  Khan Posenchey  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤២៩៨២  Many Good Lands in Development Zone Road 51 for Sale​ ជិតបន្ទាយទាហានត្មាតពង   ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៥.០០  Lands For Sale  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤២៥៩៦  land for sale in URGENT!!!  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣២,៩០០.០០  --  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤២៥៤៨  ### Land for Sale at BKK1 ###  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  Beng Keng Kang1  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤២៥២៥  Available 1BR House for rent $300- 200/month at Bkk2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Bkk2  ២៨-ឧសភា-២០១៦  ២៨-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា