ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១៣៧៧៤៦  Many Good Lands in Development Zone Road 51 for Sale​ ជិតបន្ទាយទាហានត្មាតពង   ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៥.០០  Lands For Sale  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៤៩៨  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,៥០០.០០  Dangkor  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៤៩២  LAND FOR SALE IN PP THMEY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  --  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៤៨០  Good Land for sale or rent in Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Reusseikeo  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៤៧៩  Residential Villa Land for Sale in Borey Kang Meng  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៣,០០០.០០  Khan Dangkor  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៤៦០  A very good BATTAMBANG land to build anything  ដី - សំរាប់លក់  បាត់ដំបង  $១៤,៥០០.០០  preap sor  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៤០១  Land For Sale In Takeo Province  ដី - សំរាប់លក់  តាកែវ  $២០០.០០  Daun Kaev  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៣៨៤  Beach land for sale Otres Beach Sihanoukville US$499,800 089977284  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៤៩៩,៨០០.០០  Otres Beach  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧៣៧៩  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧២៣៥  Urgent Land For Sale In Daun Penh (Size: 760m²) $ 2,600/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៩៧៦,០០០.០០  In Daun Penh  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧២៣៤  Land For Sale In Tonle Bassac $2,300/ Sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  In Tonle Bassac  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧២៣៣  Land For Sale On Norodom Blvd Size:5,399m² $2,800/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  On Norodom Blvd  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៧២៣២  Land for sale at Phsar Doeum Thkov Size:15m x 25m $550,000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០,០០០.០០  Phsar Doeum Thkov  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៩២១  ដីលក់ នៅ កំពង់ស្ពឺ  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៥.០០  --  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៥-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៨៩៩  Land 14mx105m for sale Koh Dach 110/m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៧,០៨០.០០  Koh Dach  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៧១៤  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៧០៩  Land For Sale At Chhroy Changva, Off Mekong Street 170M, 21x30m, 900$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៦៩៨  Land 4Sale,Chhroy Changva, Off Mekong St.170M,21x30m,900$/sqm, Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៦៨៦  Land 4Sale, 500m2 (heat 18m,back14m), 220000$, behind Dongkor District Office  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៦៥៧  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៦៤៤  Land 4Sale,Chhroy Changva,500m from Tonle Sap,13(front) and 18m(back)x30m,850$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៥១៣  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៦៣៧១  Land 4Sale At Chhroy Changva, 21x30m, 900$/sqm, Near Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ១២-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៤-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥៧០៧  Land in middle Takhmao for sale 170000$  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៧០,០០០.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥២១១  ដីលក់ នៅក្រុងតាខ្មៅ 10ម x 22ម​ (33000$)  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៣៣,០០០.០០  Land for sale  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥២០១  WAREHOUSE FOR SALE (U$D 700,000)**  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៩១  Warehouses For Sale and Rent..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៨៦  LAND FOR SALE ($85/m2)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨១៩  579 hectares of land for sale in Koh Gnet district, Mundolkiri  ដី - សំរាប់លក់  មណ្ឌលគីរី  $៤៦៣,០០០.០០  579 hac. Kog Gnet.  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៦៦៨  Land for sale in Siem Reap- Phsar Krolanh Plov 30m  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦៥,០០០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៥២  PRIME DEVELOPMENT PROPERTY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  Royal Palace  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៤៤  land for sale 1.5km out of town in Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៥០,០០០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥០៨  Land and House for sale, 4 km from town No flooding=150,000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៥០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៧៨  Land sale River 6km out of town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៧៤  Land sale River 6km from town at kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៥០០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៦៧  Land and House for sale, 4 km from town No flooding  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៥០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៦៣  land for sale 3km out of town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៩០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៥៧  Land for sale 4km out of town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៥០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៥៤  land for sale 2km out of town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៧៥,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៥២  Land for sale 8km out of town near Bokor mountain  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦៥.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៤៦  Land for sale on the national road 3 at kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៨០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៣៨  Land for sale 3km out of town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១០០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤៣១  Land for sale 1km out of town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៨០,០០០.០០  Kampot  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤០៩  Land for sale Close to town 1.5km from town at Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២៥០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៤០០  Land for sale 4km out of kampot town , good location  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២៥.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៣៤៨  ,Land for sale 25000$ ( 2533m2)  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៥,០០០.០០  15km from Chom Choa  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៣៣៨  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  Kong Pisey  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៣៣៦  Land for sale 25500(Urgent)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,៥០០.០០  Khan Dangkor,PPenh  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤២៩០  ដីលក់បន្ទាន់ 10​ X 25 ម៉ែត្រ​, ផ្លូវពីមុខដី​ 30 ម៉ែត្រ,​ឃុំជ្រាវ,​ក្រុងសៀមរាប  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២១,៥០០.០០  land at Chreav  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤២៦៦  River land for sale in Kampot, like the in the natural area  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦២០,០០០.០០  --  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា