ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣២៨៨៧៨  Land in siem reap  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៣,៦០០.០០  Farm land  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៧៨៦  Sell land-ដីលក់: កាណាឌីយ៉ា Canadia  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៧៨១  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៦៩០  Land for sale .........Chaom Chau........Very cheap  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៩,៥០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៥១១  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៥០៩  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៥០៥  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៥០៤  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៦៩  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៤៦៦  Nice land in good location for sale in urgently =270000$ (Negotiale)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,០៣៨.០០  Air Port  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៣៨៨  Land 7NG 12000$ for two plots  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៣៤៦  Nice land for sale with fair price at the good location =110000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨២៨៤  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨១១០  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៨៥  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៨១  Land 4Sale At Chhroy Changva, 21x30m, 900$/sqm, Near Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៧៨  Land 4Sale,Chhroy Changva,500m from Tonle Sap,13(front) and 18m(back)x30m,850$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៦៣  Land 4Sale,Chhroy Changva, Off Mekong St.170M,21x30m,900$/sqm, Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៥៤  Warehouses For Sale and Rent..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៣៩  Land For Sale At Chhroy Changva, Off Mekong Street 170M, 21x30m, 900$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩២៦  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩១៧  Land 4Sale, 500m2 (heat 18m,back14m), 220000$, behind Dongkor District Office  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៨២៥  ដីលក់ប្រញាប់នៅជិតរោងចក្រកាណាឌីយា 4.3mx19.5m:$23000 មានប្លង់រឹង  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣,០០០.០០  kanadiyal  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៨២៤  Urgent Sale ដីលក់ឡៃឡុង  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២៨,៥០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៧៤៧  ដីលក់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  Khan Dangkor  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៧៣៥  Land for sale ដីលក់២២០០០៛  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២២,០០០.០០  Kong Pisey  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៧៣៣  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៧៣១  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៥៥  land for sell urgently in Kampot (Ton Hon Border)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៩៥,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៥៤  land for sell urgently in Siem Reap  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២៤,០០០.០០  --  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៥៨២  ><><><> Land for sale urgent 5m x 20m at 3 road and only$ 2699  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៧១៣  Sell Land in Siem Reap / លក់ដីនៅសៀមរាប, 1m2 = 8$  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៨.០០  Land  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៧០៩  Selling land in Ou Deum / លក់ដីនៅអូរដឹម 5x20 (ប្រញ៉ាប់)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១,៧០០.០០  Land  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៧០៥  Sell Land in Kampot 62x125 / លក់ដីនៅកំពត (ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៣)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៧៧,៥០០.០០  Land  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៧០៣  Sell Land in Kampot 22x125/លក់ដីនៅកំពត (ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៣)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៣,០០០.០០  Land  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៧០១  Sell Land in Kampot 40x125 / លក់ដីនៅកំពត (ជាប់ផ្លូវជាតិលេខ៣)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៥០,០០០.០០  Land  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦៧៧  [][][] Land for sale N"; 3 international road $2699/ plot, good area  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦១០  Land 18m x 30m for Sale at $300 000 in Phnom Penh Thmey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  Land for Sale  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៩១  Pepper Farm For Sale In Urgently .. K.Cham Province  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៨៨  LAND FOR SALE (Phnom Penh Thmey)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៧៥,០០០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣០២  Land for sale cheap price in KampongSpeu  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៥.០០  Cheap price 5$/M2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦០២៨  Investment land Psa Thmey ID: WALLC-19873  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០,០០០.០០  Daun Penh  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៤៧៩៥  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២០-សីហា-២០១៦  ២០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៣៣៧៣  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៥៥  Srae Ambel  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៣៣១៧  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៣១៦៥  Good plot of land updated for sale near st 271 Khan chomkarmon  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៥,០០០.០០  Land  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៣០២៧  />/>/> Land for sale best price per plot of land 5mx20m will be income  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២៩៨១  Urgent Land For Sale:1m2:$1700 in Boeung trabek:L.S:459m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៧០០.០០  beoungtrabek  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២៨៣៩  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$8500 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០.០០  chomchau  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២០០៣  ដីក្រហមជីវជាតិល្អលក់បន្ទាន់  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  ?????????????????  ១៧-សីហា-២០១៦  ១៧-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា