ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤០៩៩៧០  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៩៦៩  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៨៣០  />/>/> Land for sale best price per plot of land 5mx20m will be income  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៧៤៣  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៧០៦  Nice land in good location for sale in urgently =270000$ (Negotiale)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,០៣៨.០០  Air Port  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៦៣៤  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៥៥០  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$7500 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  chomchau  ៨-ធ្នូ-២០១៦  ៨-មករា-២០១៧ 
២៤០៩៣៨៧  [][][] Land for sale N"; 3 international road $2699/ plot, good area  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៩១១០  Land For Sale At Phsar Derm Thkov, 15.5x28m, 760,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៦០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៨៦៣  Land For Land For Sale At Phsar Derm Thkov, 14x25m, 600,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៨៥៣  Land For Land For Sale At Phsar Derm Thkov, 14x23m, 600,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៨៤២  Land For Land For Sale At Beoung Trobek, 16x25m, 408sqm, 800,000$,  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៨៤១  Land For Land For Sale At Phsar Derm Thkov, 14x25m, 750,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៨៤០  Land For Land For Sale At Phsar Derm Thkov, 15.5x28m, 760,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៦០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៨៣៩  Land For Land For Sale At Phsar Derm Thkov, 14x25m, 750,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៧៤០  Land 4Sale South Toul Tom Pong, 15.5x28m,760,000$,Good4 Condo,Apartment  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៦០,០០០.០០  Land For Sale  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៥៥៦  Good plot of land updated for sale near st 271 Khan chomkarmon  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៥,០០០.០០  Land  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨៥៥០  Good price Land for sale Near Hight way 60m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥,០០០.០០  Land  ៧-ធ្នូ-២០១៦  ៧-មករា-២០១៧ 
២៤០៨២៣៥  Land 18m x 30m for Sale at $300 000 in Phnom Penh Thmey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  Land for Sale  ៦-ធ្នូ-២០១៦  ៦-មករា-២០១៧ 
២៤០៨២៣៣  Land 2717m² for Sale at $4500/m² next to The Bridge Condo  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Land for Sale  ៦-ធ្នូ-២០១៦  ៦-មករា-២០១៧ 
២៤០៨១៤៣  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ៦-ធ្នូ-២០១៦  ៦-មករា-២០១៧ 
២៤០៧៩៩៦  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ៦-ធ្នូ-២០១៦  ៦-មករា-២០១៧ 
២៤០៧២៤៦  Nice land for sale with fair price at the good location =110000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ៥-ធ្នូ-២០១៦  ៥-មករា-២០១៧ 
២៤០៦៨១២  ដីលក់បន្ទាន់​​ (5x​ 20m=$24,000 ក្រោយព្រលានយន្តហោះ) ម្ចាស់ត្រូវការលុយ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤,០០០.០០  --  ៥-ធ្នូ-២០១៦  ៥-មករា-២០១៧ 
២៤០៥៥៨០  Land for Sale in Sangkat Khmounh, Khan Sensok, Phnom Penh.  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ៣-ធ្នូ-២០១៦  ៣-មករា-២០១៧ 
២៤០៥៥៧៨  Land for Sale at Phnom Penh Thmey, Sensok, Phnom Penh Size: 5.5m x 17m = $ 28500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨,៥០០.០០  --  ៣-ធ្នូ-២០១៦  ៣-មករា-២០១៧ 
២៤០៣០៧៩  Land in Kep for sale  ដី - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $៥៥,០០០.០០  Kep  ៣០-វិច្ឆិកា-២០១៦  ៣១-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០៣០៧៤  Beach land about 40000 sqm for sale  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៨.០០  KEO PHOS  ៣០-វិច្ឆិកា-២០១៦  ៣១-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០១៥២១  ដីលក់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  Khan Dangkor  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៩-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០០៩២៧  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៧-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០០៦៣៧  Residential Villa Land for Sale in Borey Kang Meng  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៣១,០០០.០០  --  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៧-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០០៣៧០  Land for sale ដីលក់ នៅក្រេាយធនាគា អេអិនហ្សិត ផ្សារហេងលី  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៦-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០០០៨០  ដីក្រហមលើផ្លូវធំលក់បន្ទាន់ $5,500/h, $300/h(rent) Red Land Sale  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៥,៥០០.០០  Red Land  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៦-ធ្នូ-២០១៦ 
២៤០០០៧៧  ដីក្រហមលើផ្លូវធំលក់បន្ទាន់ Red Land $6,000/hec  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  ?? Red Land $6,000  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៦-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៩៤៧៦  Land 22*28 for sale near borey phnom penh thmey and Aeon2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥០,០០០.០០  Land for sale  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៥-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៩១៩១  Land for sale in Ta Khmao Town  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៣០០,០០០.០០  Land sale  ២៤-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៥-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៨០៩៩  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៣-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៨០៨៩  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៣-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៧៦៩០  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៣-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៧៥១២  Good Land For Sale:16m x 25m : $620000 at Phsar Dem Thkov  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២០,០០០.០០  phsardemthkov  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២៣-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៧០៨៤  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២២-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៦៨៦៣  Land For Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  Steoung Mean Chey  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២២-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៦០៤៣  ដីលក់​​ (5x15m=$18000 / 15x15m ក្រោយព្រលានយន្តហោះ)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨,៦០០.០០  House Land  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២០-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៥៩៤២  Land for sale in Veal Sbov near Prek Eng  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  --  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២០-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៥៩៣៥  Urgent Sale! Land at Koh Kong New Market  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $៣០,០០០.០០  --  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦  ២០-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩៣០១៤  Riverfront land in Tatai ideal for resort or own lifestyle enjoyment  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $២៨,០០០.០០  Tatai  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៦-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩២៩៦៧  Land between Sre Ambel and Andoung Tuek on 48 road going at bargain price  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $២០,០០០.០០  Mango farm  ១៥-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១៦-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩១៦៩៨  ដីលក់នៅខេត្ត កំពង់ស្ពឺ  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៥.០០  National Road 41  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១២-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩១២០២  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១១-ធ្នូ-២០១៦ 
២៣៩១២០១  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ១០-វិច្ឆិកា-២០១៦  ១១-ធ្នូ-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា