ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៥៩៤៥៧  ដីក្រហមជីវជាតិល្អលក់បន្ទាន់ $6000/h, $300/h(rent) Red Land Sale  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៥,៥០០.០០  Red Land  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៤៥០  ដីក្រហមលក់ Red Land $6,000/hec  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  ?? Red Land $6,000  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៤១៤  Good price Land for sale Near Hight way 60m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥,០០០.០០  Land  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩២៤៨  Land in siem reap  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៣,៦០០.០០  Farm land  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩២២០  [][][] Land for sale N"; 3 international road $2699/ plot, good area  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩១៧៩  Urgent Sale ដីលក់ឡៃឡុង  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២៨,៥០០.០០  --  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៦២  Land 4Sale,Chhroy Changva,500m from Tonle Sap,13(front) and 18m(back)x30m,850$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៦១  Land 4Sale,Chhroy Changva, Off Mekong St.170M,21x30m,900$/sqm, Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៦០  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៥៨  Land For Sale At Chhroy Changva, Off Mekong Street 170M, 21x30m, 900$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៥២  Land 4Sale, 500m2 (heat 18m,back14m), 220000$, behind Dongkor District Office  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៥១  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩៤៩  Land 4Sale At Chhroy Changva, 21x30m, 900$/sqm, Near Mekong View Tower  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land For Sale  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩១៣  ដីលក់ពីម្ចាស់ផ្ទាល់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  Khan Dangkor  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៩០១  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៨៩៨  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៨៩៥  Land for sale ដីលក់២២០០០៛  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២២,០០០.០០  Kong Pisey  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៨៩៣  Good Land For Sale:16m x 25m : $620000 at Phsar Dem Thkov  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២០,០០០.០០  phsardemthkov  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៨១៦  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$8500 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០.០០  chomchau  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨៥១៩  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ២៥-កញ្ញា-២០១៦  ២៦-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៨២០១  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩៤២  Urgent Land For Sale On Norodom Blvd Size:5,000m² $2,900/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៩០០.០០  On Norodom Blvd  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩៣៨  ដីលក់បន្ទាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ ទន្លេបាសាក់ $2,300/ Sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  In Tonle Bassac  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩៣៧  ដីលក់បន្ទាន់មានទីតាំងស្ថិតនៅសង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ $630,000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  In Phsar Doeum Thkov  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩៣៦  Urgent Land for sale at Phsar Doeum Thkov Size:18m x 25m $790,000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៩០,០០០.០០  Phsar Doeum Thkov  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩៣៥  Urgent Land For Sale In Chroy ChangVa Size: 11m x 35m $1,100/Sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២០,០០០.០០  In Chroy ChangVa  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩៣២  Development land for sale near Northbridge Community​ (Size:45,571m²)​ $450/Sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  In Teak Thla  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៩២៨  Urgent Land For Sale In Daun Penh (Size: 760m²) $ 2,600/m²  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៩៧៦,០០០.០០  In Daun Penh  ២៤-កញ្ញា-២០១៦  ២៥-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧៥១៧  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧១១០  Land in good location on street Norodom Blvd for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Norodom Blvd  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧០៩៧  ដីលក់បន្ទាន់ (តម្លៃក្រោមទីផ្សារ)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  ?????  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧០៧៣  Land in BKK1 fof sale 17.6m X 33 = 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  BKK1  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧០២៧  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧០២៦  Nice land in good location for sale in urgently =270000$ (Negotiale)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,០៣៨.០០  Air Port  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៩៦៨  Land for Sale in Sangkat Khmounh, Khan Sensok, Phnom Penh.  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៩៦៧  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៨៤៣  ដីលក់ប្រញាប់នៅជិតរោងចក្រកាណាឌីយា 4.3mx19.5m:$190000 មានប្លង់រឹង  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៩០,០០០.០០  kanadiyal  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៥  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៣  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៩  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៨  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៥០  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦២៤៦  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥១៣  Land on Mao Tse Tong Blvd for sales  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Chamkamorn  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥១២  Land 7.5ha for sale near Camko city  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Camko  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥១១  Land near Aeon for sales  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Chaktokmok  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥១០  A plot of land on monivong Blvd for sales 5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Monivong Blvd  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥០៩  Land for sales on Norordom Blvd  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  KHan Chamkamorn  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥០៧  Land in Krong Steng Treng for sakes or exchange with a car  ដី - សំរាប់លក់  ស្ទឹងត្រែង  $១៨,០០០.០០  Stung Treng  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៥០៦  14ha land in Prey torteng, kompong speu for sales  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៨០  prey torteng  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា