ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៦៨៤០៤  Commercial Lands along the National Road 04 and Road 51 For SALE !  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥.០០  --  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨៣៩៦  Shop House for SALE (Urgent) @ Borey Peng Huoth Prekleap  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៨១៥៩  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ២៩-មិនា-២០១៧  ២៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៤៩  Land for sale 38500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,៥០០.០០  Dangkor  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៤២  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៤០  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៨៣៥  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៧៣១  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧៦៣៦  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$6000 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦,០០០.០០  chomchau  ២៨-មិនា-២០១៧  ២៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៨១  ដី ល្អសំរាប់លំនៅដ្ថាន/Great property for villa/ guesthouse 20 m X 61 m  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២១៩,៦០០.០០  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៧៨  ដី ល្អសំរាប់លំនៅដ្ថាន / Great property for villa  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥,០០០.០០  --  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៦២  ដីលក់បន្ទាន់នៅខណ្ឌទួលគោកជិតវិទ្យាល័យឥន្ទ ្រទេវី ២០x៣០ម  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,០៨០,០០០.០០  Land  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៥៦  ដីលក់នៅស្ទឹងមានជ័យ ១៥.៨x២២ម តម្លៃ ៤២ម៉ឺនដុល្លារ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២០,០០០.០០  Land  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៥២  ដីលក់បឹងទំពុន ១០x៣១ម តម្លៃ ២៥ម៉ឺនដុល្លារ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥០,០០០.០០  Land  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១៤៦  ដីលក់នៅសង្កាត់បឹងកេងកងទី១ ១៧x២៧ម តម្លៃ ១៨៧០០០០ដុល្លារ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨៧០,០០០.០០  Land and House  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧១១៦  Good Land For Sale:9.2m x 13m : $155000 at Phsar Dem Thkov  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៥,០០០.០០  phsardemthkov  ២៧-មិនា-២០១៧  ២៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧៨  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៧០  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៧៦៨  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦៣០  Warehouses For Sale and Rent...  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦២៤  Agriculture Lands For RENTAL and SALE in Kampong Speu Province  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៨.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦២៣  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦១៤  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦១៣  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៦១០  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ២៥-មិនា-២០១៧  ២៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៣៦៥  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ២៤-មិនា-២០១៧  ២៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៤២០៧  ដី និងអគារសម្រាប់លក់ ផ្លូវ2004 ក្រោយផ្សារសិជូរី  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០,០០០.០០  ??????????  ១៩-មិនា-២០១៧  ១៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៣៣៦៣  ដីក្រហមលើផ្លូវធំ សៀមរាប$6000/h  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  Red Land 50h in SR  ១៧-មិនា-២០១៧  ១៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៣៣៥៩  SR Good Red Land 50 hectares  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៥,៩០០.០០  Red Land in SR  ១៧-មិនា-២០១៧  ១៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២៨១២  ដីលក់ជាប់របងសាលាចំការដូង 20mx20m=228,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២៨,០០០.០០  Chakardoung  ១៥-មិនា-២០១៧  ១៥-មេសា-២០១៧ 
២៤៦២១៧៥  Good land in Kampot  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២៥.០០  Andoung Khmer  ១៤-មិនា-២០១៧  ១៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១៥៨០  ដី និងផ្ទះសម្រាប់លក់ ផ្លូវ2011 ស្តុបផ្សារសិនជូរី  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៦០,០០០.០០  ??????????  ១១-មិនា-២០១៧  ១១-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១១១៥  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦១០៩៦  Nice land for sale with fair price at the good location =110000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១០-មិនា-២០១៧  ១០-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៨៦៤  LS003 Good land for sale in Sihanouk ville  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២៨០.០០  SHV Real Estate  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៨១០  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៥៦៥  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Oudong  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៥៦០  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៦៥  Srae Ambel  ៩-មិនា-២០១៧  ៩-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០៤៤៤  Large​ land 5554 square meters for sale urgently  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២៦៦,០០០.០០  SiemReap  ៨-មិនា-២០១៧  ៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៦០២៥៥  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ៨-មិនា-២០១៧  ៨-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៩៩៤៧  Land out of Phnom Penh city for sale on street 30 meter =700000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ៧-មិនា-២០១៧  ៧-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៩៥៥៩  LS006 ដីលើកោះរ៉ុង ​  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥.០០  SHV Real Estate  ៦-មិនា-២០១៧  ៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៨៨៥៧  LS001 ដីមើលឃើញសមុទ្រនៅខេត្តព្រះសីហនុ  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២៥០.០០  SHV Real Estate  ៤-មិនា-២០១៧  ៤-មេសា-២០១៧ 
២៤៥៧៥១៥  Siem Reap Land  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៨៥.០០  Svay Dangkum  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៤៧២  23m x 25 m land for sale near Phsar Dem Thkov:$630000 negotiable  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  Phsar Dem Thkov  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៧៤០៣  43ha farm  ដី - សំរាប់លក់  ព្រះវិហារ  $២៧៩,០០០.០០  Srayong, Koh Ker  ២៨-កុម្ភៈ-២០១៧  ៣១-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា