ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣៧២០៨  ,Land for sale 25000$ ( 2533m2)  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៥,០០០.០០  15km from Chom Choa  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៧២០៧  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,៥០០.០០  Dangkor  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៧២០៣  Land For Sale in Phsar Derm Thkov (Urgent)= $119,000 អាចចចារបាន  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១៩,០០០.០០  Urgent  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៨៧៦  Land For Sale 15m X 27m in Phnom Penh Thmey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៨០,០០០.០០  --  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៨៦៧  LAND FOR SALE 8m × 22m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥,០០០.០០  --  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៦៩៣  Urgent Land for sale 25500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,៥០០.០០  Khan Dangkor  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៦៨៧  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  Kong Pisey  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៥៦៤  Land 4Sale Prek Pra (St.369),3.5Km From Moniong Bridge. 1289sqm 480$/sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  Land For Sale  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៥៤៧  Land For Sale At Phsar Derm Thkov, Size:14x24m, Hard tittle: 340sqm, 550000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០,០០០.០០  Land For Sale  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៥៣៧  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៥៣២  Land For Sale Prek Pra (St. 369),1289sqm (Width 20.5m), 480$ per sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  Land For Sale  ៩-តុលា-២០១៥  ៩-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៤៧៩  Beach land for sale Otres Beach Sihanoukville US$429,800 089977284  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៤២៩,៨០០.០០  Otres Beach  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៣៨៤  LAND FOR SALE 10m × 20m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៣៨១  LAND FOR SALE IN PP THMEY  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៣៧៧  RICE FIELD LAND FOR SALE URGENT 3 HECTA, 1m2 = 2$  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២.០០  Sale  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៣៧៦  Sell Lands in factory area at Vihea Suo, Urgent  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $២,៥០០.០០  Land  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦៣៦៧  Sell Land in Kom Pot 40x125  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៨,០០០.០០  Land  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៦២៣៦  Sale 20 Land plots for TownHouse in Siem Reap City Developing Area ,  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  13A street 81  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៦៤៨  LAND FOR SALE (U$D 38,000)..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៦៤២  Commercial Land For Sale 30 ha.  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៦៣៨  LAND FOR SALE (Phnom Penh Thmey)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៦៣៧  Warehouses For Sale and Rent..  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៦៣២  Land For Sale 8m X 22m Nearby Borey Or Bek Kha -Orm, (Sorla ).  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៦១១  ដីលក់ទំហំ Size:18.50m x 41m (សង្កាត់ក្របីរៀល, ក្រុងសៀមរាប)  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២៨,៥៥០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៥៨៨  Land For Sale Prek Pra (St. 369),1289sqm (Width 20.5m), 500$ per sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Land For Sale  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៥៦៩  Land 4Sale Prek Pra (St. 369), 1289sqm (Width 20.5m), 480$ per sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  Land For Sale  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤៧៩  Land for Sale very Urgent Street 371  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥០,០០០.០០  Street 371  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤៧៦  Land for Sale Urgent St. 371  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  St 371  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤២៥  LAND FOR SALE Nearby IU  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២០,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧៥  LAND FOR SALE 26m × 30m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៣៥,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦៨  WAREHOUSE FOR SALE (U$D 700,000)**  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦០  LAND FOR SALE ($85/m2)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥០៧៨  Land near KTC Factory for Sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២៥.០០  Land for sale  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥០៧៥  Land at Chrouy Chhang Va for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,០០០,០០០.០០  Land for sale  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥០៧០  Land for sale along National Road No. 3  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៥.០០  Land for sale  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥០០១  Land & House for Sale, in Pursat, US$200 000  ដី - សំរាប់លក់  ពោធិ៍សាត់  $២០០,០០០.០០  Pursat City  ៧-តុលា-២០១៥  ៧-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦២៣  Land 14ha for Sale at $270/m² on Hanoi Blvd, Khan Sen Sok  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  Land for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦២២  Land 3ha for Sale at $330/m² on Hanoi Blvd, Khan Sen Sok  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  Land for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦២០  Land 3028m² for Sale at $5500/m² on the Corner Street 57 & 352, BKK I  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  Land for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦១៩  Land 17 310m² for Sale at $950/m² on Oknha Mong Reththy Blvd, Khan Sen Sok  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥០.០០  Land for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦១៨  Land 2717m² for Sale at $5000/m² next to The Bridge Condo  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,០០០.០០  Land for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៦១៧  Land 17 725m² for Sale at $900/m² on Hanoi Blvd  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Land for Sale  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣៤៥៤  land for Pepper លក់ដីពិសេសសំរាប់ដាំម្រេច​​​​​​​ ឃុំ២ធ្នូ​ ស្នួល​តំលៃ $5,500/HT  ដី - សំរាប់លក់  ក្រចេះ  $៥,៥០០.០០  Agriculture land  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៣០៣៧  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៨០៩  Land in BKK1 fof sale 17.6m X 33 = 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៣០០.០០  BKK1  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៧៨២  Land in good location on street Norodom Blvd for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Norodom Blvd  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៥៦៧  Land For Sale Size:10m x 25m ,$150000(Urgent) Best For Apartment/Residence  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥០,០០០.០០  Phnom Penh  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៣៦៧  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣២៣២៤  Good Land For Sale $150000, Best For Apartment/House  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥០,០០០.០០  BTP  ៦-តុលា-២០១៥  ៦-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០២១៣  ដី ជួល ឬ លក់ Land for rent or sale (35m*70m)  ដី - សំរាប់លក់  តាកែវ  $៣៥,០០០.០០  Takeo, Angkor Borey  ៤-តុលា-២០១៥  ៤-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា