ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: ដី - សំរាប់លក់
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៣៨៤០៣  ដីលក់ប្រញាប់ 5mx19m:$7500 មានរោងចក្រច្រើននៅចោមចៅភូមិព្រៃល្វា  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  chomchau  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨៣៩៦  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨២៣៦  Land for sale close to The Phnom Penh International Air Port=17000$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  land for sale  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨១៩១  River land out of Kampot town for sale with the fair price, m2=20$ (Negotiable)  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $២០.០០  kampot  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៨០២៨  Land for sale near Mongdiyal centre  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០,០០០.០០  mongdiyal centre  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦៣៤  Land 4Sale at Toul Tompong (near Phsar Derm Thkov Roundabout), 15x25m, 900,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦២៨  Land 4Sale at Toul Tompong (near Phsar Derm Thkov Roundabout), 15x25m, 900,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០០,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦២៧  Land For Sale At Phsar Derm Thkov, Size: 16x28m (Hard Tittle 441sqm), 870,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៧០,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦១៨  Land For Sale At Phsar Derm Thkov, Size: 14x25m, 600,000$, Good For All Purpose  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០០,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦១៦  Land For Land For Sale At Beoung Trobek, 16x25m, 408sqm, 800,000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦១៥  Land For Sale At Phsar Derm Thkov, Size: 14x25m, 600,000$, Good For All Purpose  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០០,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៦១៤  Big Land For Sale At Daun Penh area, 30x31m, 5,000$ per sqm  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,០០០.០០  Land For Sale  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨២៨  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨២៦  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨២៤  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨២៣  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៥៩៦  Land for sale 38500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,៥០០.០០  Dangkor  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៥៩២  Land for sale 110$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០.០០  Khan Posenchey  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៥៩១  Land for sale ដីលក៎ 22000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២,០០០.០០  National road 3  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៣៦៨  Nice land for sale with fair price at the good location =110000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៣៦៤  The land In front of the Phnom Penh International Airport for sale=130000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦២១៥  Nice land in good location for sale in urgently =270000$ (Negotiale)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,០៣៨.០០  Air Port  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦២០៩  Phnom Penh Land for sale about 5 km from New Stueng Mean Chhey Market=550$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Stueng Mean chhey  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៥៥៥១  Land out of Phnom Penh city for sale on street 30 meter =700000$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  Por Sen Chhey  ១៥-មករា-២០១៧  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៨៦៧  LAND FOR SALE AT PHNOM SROUCH 5M X 25M $2500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  KOPSROV  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៥៩៣  Land in Kouk Roka  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Kouk Roka  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៩១  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៦០  Land in BKK1 for sale 580m2 $2500000  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  BKK1  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៥៦  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.៥០  Oudong  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤២៥៥  Land for Sale  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $០.៦៥  Srae Ambel  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤០២៧  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ១២-មករា-២០១៧  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣៩៩៥  />/>/> Land for sale best price per plot of land 5mx20m will be income  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៦៩៩.០០  3 road  ១២-មករា-២០១៧  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣២៧៨០  Residential Villa Land for Sale in Borey Kang Meng  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៣១,០០០.០០  --  ១១-មករា-២០១៧  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣២៦៦៧  Land in Kep for sale  ដី - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $៥៥,០០០.០០  Kep  ១១-មករា-២០១៧  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣២៦៦៦  Beach land about 40000 sqm for sale  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៨.០០  KEO PHOS  ១១-មករា-២០១៧  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣១០៧៣  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ៨-មករា-២០១៧  ៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣០១១០  Land for sale-Kep-50mx60m-22000 usd-negotiable  ដី - សំរាប់លក់  ខេត្តកែប  $២២,០០០.០០  Angkol Commune, Kep  ៦-មករា-២០១៧  ៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៨៨៦៧  ដីការ៉ាសសាំងលក់នៅស្គន់តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិ លេខ៦អា  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $៧៥០,០០០.០០  Land  ៥-មករា-២០១៧  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៨៨៤១  ដីផ្ទះសំណាក់លក់បន្ទាន់នៅជិតផ្សារលើកំពង់ស ោម ២៧ម៉ឺនដុល្លារ  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $២៧០,០០០.០០  Land and House  ៥-មករា-២០១៧  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៨៨១០  ដីលក់បន្ទាន់នៅជិតឆ្នេរអូរឈើទាល 350ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការេ  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥០.០០  Land  ៥-មករា-២០១៧  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៧៩៩៨  Good plot of land updated for sale near st 271 Khan chomkarmon  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥៥,០០០.០០  Land  ៣-មករា-២០១៧  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៧៩៩៥  Good price Land for sale Near Hight way 60m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣៥,០០០.០០  Land  ៣-មករា-២០១៧  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៧០២៧  ដីលក់ Land For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៤៥,០០០.០០  ????? Land For Sale  ២-មករា-២០១៧  ២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤២៥២២៧  Land 22*28 for Urgent sale near Reaksmey Boeung KoK Restaurant sensok  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨០,០០០.០០  Land for sale  ៣០-ធ្នូ-២០១៦  ៣០-មករា-២០១៧ 
២៤២៤១៤៩  ដីលក់បន្ទាន់​​ (5x​ 20m=$24,000 ក្រោយព្រលានយន្តហោះ) ម្ចាស់ត្រូវការលុយ  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤,០០០.០០  --  ២៩-ធ្នូ-២០១៦  ២៩-មករា-២០១៧ 
២៤២២១៥៥  Land for Sale (5m*20m)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០.០០  --  ២៦-ធ្នូ-២០១៦  ២៦-មករា-២០១៧ 
២៤២០៧៨១  ដីក្រហមលើផ្លូវធំលក់បន្ទាន់ Red Land $6,000/hec  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  ?? Red Land $6,000  ២៤-ធ្នូ-២០១៦  ២៤-មករា-២០១៧ 
២៤១៩៨០១  Land for sale in Sihanoukville  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥,០០០.០០  --  ២៣-ធ្នូ-២០១៦  ២៣-មករា-២០១៧ 
២៤១៩៧៩៤  Land for sale in Veal Sbov near Prek Eng  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  --  ២៣-ធ្នូ-២០១៦  ២៣-មករា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា