ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣២២៣១៤  *❤*available now! 2bed=400$ very clean apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២៣០៣  3bed=1000$ pool,gym, service apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២៣០១  available now! 2bed=600$ comfortable apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៩៧  2bed=600$ charming apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៩៥  *❤*2bedroom600$ comfortable apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  phsar doem thkov  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៧៦  huge balcony newly apartment for rent,1bedroom 350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near bkk1 market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៧៤  *❤*3bed=400$new and clean apartment for rent=======  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៦៩  ==== furnished 2nd floor flat for rent,1bedroom300$+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Olympic stadium  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៦៨  brand new studio apartment for rent330$ in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៦៥  *❤*available now! 1bed=500$ new comfortable apartment for rent+large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៦៤  Nice Flat for Rent near Orussey Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Nice Flat  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៦២  fully furnished new apartment for rent 1bed=265$+wifi,cleaning,tv,water  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៦៥.០០  bkk2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៦១  Apartment for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Nice Aprtment  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៥៩  *❤*huge space brand new service apartment for rent,2bedroom800$see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៥៨  *❤*available now! 2bed=450$ new building apartment for rent+big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៥៦  new furnished nice decoration apt for rent,1bed=420$ with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  TOUL KORK  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៥៤  2bedroom600$ new apartment for rent with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៥៣  *❤*available now! 2bed600$very good service for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  phsar doem thkov  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៤៩  furnished flat for rent 1bed=250$ +wifi,TV,water  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៤៨  1bedroom420$ new apartment for rent with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៤៧  *❤*1bedroom270$ cute apartment for rent+ WIFI,cleaning,water  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៤៤  brand new western apartment for rent,1bedroom 300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៤២  2bedroom 460$ newly apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៦០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៤១  luxury new apartment for rent for rent,3bedroom1050$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០៥០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៣៧  *❤* luxury 1bed=400$very bright apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៣៦  2bedroom 300$ furnished apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៣៥  *❤*furnished wooden villa for rent,3bedroom900$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  boeng trabek  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៣៣  *❤*available now! 1bed=550$ brand new apartment+pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  toul tompoung  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៣២  new apartment for rent,2bedroom350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  phsar doem thkov  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២៣១  *❤*available now! 3bed=350$ nice apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul tompoung  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២២៨  furnished whole big garden for rent 6bedroom 2550$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥៥០.០០  tonle bassac  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២២៧  2bed=300$nice first floor furnished flat for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  phsar doem thkov  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២២៥  *❤*1bedroo300$ very big balcony furnished cuteflat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២២៣  *❤*3bedroom400$ furnished brand new apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២២២  1bedroom400$ new furnished apartment for rent in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  toul kork  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២២០  brand new apartment for rent,2bedroom 750$+pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  toul tompoung  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២១៩  *❤*brand new brigth western apartment for rent,1bedroom 450$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  in doun penh  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២១៨  3bed room new apt for rent,600$ with balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២១៦  3bed=500$big balcony apartment for rent, bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២១៥  *❤*2bedroom250$ furnished apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២១៤  *❤*available now! 1bed=300$brand new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២១៣  Boeng Keng Kang II | 2 Bedroom Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២២០៩  BKK2 | 1 Bedroom Modern Apartment For Rent In Boeng Keng Kang II | $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២១៦៦  Western style Newly Apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  New  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២១៦៥  apartment for rent with 1 bedroom, fully furnished, clean, Near AEON Mall=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near AEON Mall  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២១៦៣  No flooding no much noise to disturb apartment with one bedroom=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  South Russian market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២១៦១  Apartment for rent, one bedroom, fully furnished, bkk2=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK2  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២១៥២  Big Balcony apartment for rent, Boeng trabek ,1 Bd, fully fully furnished=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Beong Trabek  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២១៤៩  Big and nice Viila for rent in the western style decoration with 4 Bd=2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Russian Market  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២០២១  Brand new appt with modern furnished 2 beds near Russian Hospital $850/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Russian hospital  ១៧-សីហា-២០១៦  ១៧-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា