ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២១១០៤៥  CAMBODIA - CARS FOR RENT- LEXUS RX300- $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០៣៨  2bed=$400 nice apartment with great location nearby Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near Royal Palace  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០៣៣  Nice apartment big balcony with furnished 2 BR in Toul kork area $500 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toul Kork  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០៣០  Sunny Furnished 2BR Apartment in Boeung Trabek:$450/month,see ptotos  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០២៩  house for sale:10m x 18m : $530000 negotiable near chinese embassy  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៣០,០០០.០០  chinese embassy  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០២៥  1bed=$650 2bed=$1000 service apartment for rent at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Bkk3  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០២៤  New Apartment for rent 2bedroom $400/m big bacony, In Boeung Kang Kong2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeung Kang Kong 2  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០២១  New Service Apartment for rent 1bedroom $450/m Boeung Kang Kong 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeung Kang Kong 1  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០១៩  Apartment for rent 3bedroom $350/m big bacony, In Boeung Kang Kong 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Boeung Kang Kong 3  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០១៣  Cheap Rent 1 bedroom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០១២  2bedroom/$450 nice apartment for rent at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១០០៨  Urgent House in Kandal Market sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨០,០០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៩៦  Brand new studio apartment for rent 1bedroom/$250 at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Bkk3  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៨៦  1bedroom/$250 apartment for rent walking around 1 minute to Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៨០  Nice flat for rent at Russian market 1bedroom/$200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៧៨  Urgent Rent 1 bedroom apartment  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៧៥  Western apartment for rent nearby Independant 1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Independant  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៧៤  ផ្ទះល្វែងលក់ តម្លៃ $ 75,000 (អាចចរចារបាន)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥,០០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៧១  Urgent Sale 2 Bedroom Apartment  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២,០០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៦៩  @@@@@1bed=250$ furnished apartment for rent near russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៦៤  Residential Villa for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២៥០,០០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៦៣  Nice funished 1bed=250$ free wifi south of russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  south russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៦២  Apartment for rent 1bedroom $150/m Near russian Market,Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near Russian Market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៦១  full Service Apartment for rent 2bedroom $700/m bacolny Boeng Keng Kang 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥៩  Villa 4 bedroom for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,១០០,០០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥៨  Nice furnished A/P for rent 1bed = 250$ in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥៦  Big Balcony Apartment for rent 2bedroom $500/m Near russian Market,Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥៥  Apartment for rent 3bedroom $450/m big bacolny In Boeng Keng Kang 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥៣  ==☻=☻☻☻===>1bed=450$ Nice A/P for rent​​ near independent Monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  independent monument  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥១  Very New Apartment for Rent 1bedroom $250/m bacolny Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៥០  Nice Apartment for rent 1bedroom $350/m In Tonle Basak, Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  In Tonle Basak  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៤៨  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,3BR=$550 free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៤៧  furnished flat for rent 1bed=200$ +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk2  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៤៥  Small Villa For Rent 4bedrooms $1000/m Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Near Russian Market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៤២  Brand New Roof top Apart 4 rent South of Russian Market,3BR:$400/m *See Pic*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  South russian  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៣៤  !!!!!!!!!!!!!1bed=250$ furnished apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩៣០  *❤* luxury 1bed=400$very bright apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩២៥  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ A/P for rent​​ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩២៣  Wood wood , Working all kind of wood..(special price )  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩២២  New apartment for rent 1bedroom $500/m big bacolny Near NAGA World  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near NAGA World  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩២១  Villa for Rent 3Beds :850$/m , in Chroy Changvar(Aparts,FlatsFor Lease too)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  ccv  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩២០  brand new apartment for rent,2bedroom 850$+pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  toul tompoung  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩១៩  Service Apartment For Rent 2bedrooms $550/m BKK 1 Free WiFi,Cable TV****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK1  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩១៧  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩១៥  villa for rent,5bed=2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  toul tompoung  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩០៧  1bed=200$ furnished apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩០៥  new western apartment for rent,1bedroom320$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  toul tompoung  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩០៤  whole furnished flat for rent,3bedroom550$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៩០០  service apartment 1bed=450$ for rent steung meanchey market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  meanchey market  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១០៨៩៨  Camary 98 up 01,Highlander and Mini Van $350/Month  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា