ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៧០៨៧៧  >>> Service Apartment 1 bedroom unit $800/month <<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Near Riverside  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨៧២  >>> Tonle Basac 1bed furnished apartment $250/month <<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Tonle Basac  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨៤២  >>>1bed apartment fully furnished with big balcony $250/month <<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨៣១  >>> 2bed apartment fully furished $500/month free wifi, car parking... <<<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨២០  >>>BKK2, 2bed apartment $400/month free wifi, water..<<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bbk2  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨១៥  Mini Villa For Rent 3Beds,$800/month Negotiable Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨១២  ©©©©©Flat For Rent 1B=250$ near Independence Monument©©©©©  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Independence  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨១០  ===**Fully Flat for Rent 1bedroom at Bkk2 230$ See pic***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK2  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨០៩  @@@@Fully Furnished Cute Flat for Rent in BKK3 2bedroom=250$@@@@  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨០៧  ©©©©©Fully Flat for Rent 3B=400$ at Chinese Embassy®®®®®  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Chinese Embassy  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨០៦  ®®®®®Very nice very new A/P for Rent 1B=600$ (50m2) in BKK3 see pic®®®®®  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Bkk3  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨០៣  ®®®®®Fully Furnished Flat for Rent 1bedroom near Bokor Traffic Light 250$®®®®®  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Bokor  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៨០១  ===**Fully Flat for Rent 1bedroom in BKK1 250$ =======  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK1  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៩៨  >>> BKK2, 1bed apartment fully furnished $300/month free wifi..<<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bbk2  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៨៥  High Floor Serviced Apartment For Rent,$1600/m,3Bedrooms,Pool,Gym,Sauna  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៦០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៧៤  1bed royal palace 400usd free wifi , water, security, cable full furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៦៧  ######### 3bed bkk3 free cable ,wifi, parking nice tarrace full furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៦៥  Nice flate 3bedrooms 600usd/month near by Toul sleng musuem  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៦២  >>> 1bed apartment fully furnished $350/month free wifi, car parkig..<<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៦១  flate available russian market 350usd 1bed full furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៦០  1bed brand new apartment 440usd free wifi, cable and parkingg  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៥១  Looking for tenant 1bed available st 178 400usd full furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៤៨  2bedrooms available Russian market 600usd/month include wifi, cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៤៦  apartment 1bedroom bkk3 300usd /living room,bed, tv and nice kitchen  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៤១  Full furnished apartment 1bed=450usd/bkk3 cool service  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៣៧  House for Rent 1bedroom $450/m, Near Royal Palace *Free Wi-Fi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧៣៤  =====@@ 2bed apartment for lease 450usd free wifi and security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧២៨  ### 1bedrooms available near national museum,, quite nice balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧២៥  ======-1bedroom , westen style availlable Russian market with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧២៤  @@@@@ 1bd 200usd/bkk3 for lease  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧២៣  Fully Furnished Western Service Apt near Wat Phnom for Rent,3BR=$1000/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Wat Phnom  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧២២  ====@@@ 1bed, wifi , cable , pool , gym and security 24hours  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧២១  Gym Service Apt near Sovanna Shopping Mall 4 Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧១៦  ====### Nice apartment infront national museum 1bed.nice balcony and quite nice  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧១៥  City View Service Penthouse Apt in Russian Market 4 Rent,$1400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៤០០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧១៣  Big Balcony Fully Furnished Apt in Sorla for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Solar  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧១២  ==== @@ apartment 2bedrooms available near by Russsian market pool and gyme  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩៥០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧១០  ====//=== 1bed=400usd/month wifi, cable ,balcony furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧០៩  Nice Fully Furnished Apt near Sorya for Rent,1BR=$480  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  Daun Penh  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៧០៨  Beautiful Balcony***Apt in Riverside for Rent,2BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Riverside  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៩៧  Nice View Service Apt in Tuol Kork for Rent,1bdrm  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៣០.០០  Tuol Kork  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៩៤  Cute Fully Furnished Apt in Riverside 4 Rent,2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Independent  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៩១  Pool Western Service Apt in Tuol Kork for Rent,1BR=$700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨៨  Special***Brand New Apt in BKK1 for Rent,1-2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK1  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨៧  Pool Gym Western Service Apartment in Tuol Svayprey Rent,1BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Tuol Svayprey  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨៥  1 bdrm Brand New Western Service Apt in Riverside 4Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Riverside  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨៤  Pool Gym Western Service Apt in Tuol Kork 4Rent,1,2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨២  1 bdrm Beautiful Furnished Apt in BKK3 for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨១  2 bdrms Furnished Apt near Chinese Embassy for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Chinese Embassy  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៦៨០  Nice Wooden Furnished Villa near Russian Market for Rent,4BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា