ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៣០៦៨២  whole flat for rent near Boeng keng Kang market 3 bedrooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near BKK market  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៦៩  New coming !!!Nice apartment (2 bedroom 550$ only) Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៥៩  New, apartment near Russian market 2 bed room $1100 with swimming pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៥៦  Recycled Rubbish Bin from Automobile Tire for Sale (see picture)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Litter Bin  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៥៣  មានធុងសំរាមកែច្នៃពីសំបកកង់ឡានលក់ (មើលរូប)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Trash Bin  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៥១  Rooftop swimming pool service apartment near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៦៤៧  ផ្ទះល្វែងស្អាត ហើយថោក រកឯណាមាន?តំលៃតែ $45000 E0+E1  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥,០០០.០០  --  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៥៧៣  2bedroom450$ brand new apt for rent in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៥៥២  Land For Sell urgent USD 4100 (Neg)  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤,១០០.០០  --  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៥៤៩  Land for sale at Kampong Speu near Road # 51 =$6300  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៦,៣០០.០០  --  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៥២៣  Good Weather, Fresh Air, Apartmrnt 1 bed $350 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK 3 area  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៥២២  Brand New Studio Apartmrnt 1 bed $270 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  Daun Penh area  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤៩៦  ==========================Apartment 1 bedroom=550, Free WIFI,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near Olympic Staduim  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤៩០  1 Bedroom 550$,Free Wifi, cable TV, Water, parking,..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near Olympic Staduim  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤៧៦  Beautiful 2 bedroom=900$ PER MONTH, Russian Market, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤៦២  BKK3=1bed=400$==========================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤៥១  =====================>2 bedrooms=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Trabek  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤៣៧  =======================> ; ; ; ; 2 bedroom=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤១៩  =======================> 1 bedroom =300$ free WIFI, Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Independent  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៤០២  >>> BKK2, 1bed apartment fully furnished $300/month free wifi..<<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bbk2  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៣៩៩  ++++++++++++++++++Charming studio room=250$ =================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៣៤៥  Camry Car for rent with translator  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  1999  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៣៣៤  Office space available for rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Office space  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០១៥៤  DC12V-13W Fan for Solar or AC220V  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣២.០០  EcoDavid  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០១៥៣  Induction cooker, save 50% from gas cooking stove  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣១.៥០  EcoDavid  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០០៩៥  Honda Transalp 400 for sale  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  Honda Transalp  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០០៦៨  ::::/\\\comfortable apartment for rent one bed price usd 2800 dollars per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  Toulkork  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០០៦៧  APARTMENT FOR RENT CHEAP ONLY $ 200 M in Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian Market  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០០៦៦  1B CLEAN APARTMENT FOR RENT $500 /M FULL EQUIPMENT at lucky free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Lucky Super Market  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០០៦៤  offer usd 550 /m available to stay with clean AP  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៩៤៩  Sony LCD TV Bravia 60inch KDL 60r550a  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Sony Bravia 60inch  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៨៨៧  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៨៧៤  ONE BED ROOM FULL FURNISHED $ 300 /M GOOD LOCATED safe  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Lucky Super Market  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៧៨៨  ===//=== good house For lease 240$month with good location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤០.០០  --  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៧៨៥  good condition apartment 1bedroom 600$ with pool russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៧៧៨  Apartment for lease 1bedroom with full furniture 300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៧៧៣  1bedroom 250$ Near Paragon super Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  --  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៧៦៤  ===//=== Western House For Lease with big and nice balcony 300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៧៥៧  1bedroom For Lease with full furniture and very good location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៩៩  ====2bed=500$service apartment for rent,free wifi, parking,,,,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៨៧  *❤* 2bed=700$very clean apartment for rent ,in bkk1, goooood balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk1  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៧៨  huge balcony top floor apartment,1bed=350$ ====  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOUL TOM POUNG  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៧៤  gym, swimming pool western apartment near chinese Embassy 1 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Chinese Embassy  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៧១  swimming pool, gym sauna, steam apartment near Independent monument 1BR $1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Independent monument  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៧០  *❤* 3bed=450$comfortable furnished flat for rent bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៦២  2bedroom850$ service apartment for rent in bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  bkk1  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៦១  Large terrace flat in quiet area ,Tuol sleng museum 2BR $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  toul sleng museum  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៥៩  flat in BKK2, first floor with 1 bed room $250 balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៥៦  Land for Sale in Khan Sensok  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  Land for flat  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៦៥៤  newly big balcony apartment for rent,2bedroom600$ (3rd floor)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា