ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៨៨៧៧៧  Beautiful Garden Villa For Rent,$1500/m,3Bedrooms,Large Parking***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Near Russian Market  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧៧៦  Serviced Apartment 4 Rent,2Bedrooms: $500/m Near Boung Trabek supermarket***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boung Trabek  ២៤-សីហា-២០១៥  ២៤-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧៤៧  Land (20m*85m), 9km south of Takhmoa bridge on Bassac river for $135,000  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៣៥,០០០.០០  Kean Svay  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៩  Very clean apartment,1bed=300$ *NEAR ROYAL PALACE**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $៣០០.០០  NEAR ROYAL PALACE  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៨  New Western Serviced Apartment Near Royal Palace,1B,2Bath,550USD**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near Royal Palace  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៧  Clean apartment for rent 1BR:$280/m near Independent ******  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near independent  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៦  Clean apartment for rent 1BR:$160/m 1km from russian market******  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  BTP  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៥  Huge Furnished flat for rent near BKK1 1BR:$280/m ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Near Bkk1  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៤  VERY COMFORTABLE SERVICE APARTMENT FREE 2BR WESTERN **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Beoung Kang Kong 2  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០៣  Swimming Pool,Garden,Gym Serviced Apartment for rent near USA Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  USA Embassy  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០២  any Unit Available service Apartment for Rent Please !  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៧០០.០០  many location  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០១  Nice Balcony Furnished Apartment For Rent 2Bed=$350/m In BKK3(View Pic)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Beoung keng kang3  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៧០០  Very nice wooden furnished 2 bedroom=550$/month in Boeng keng Kong 1***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Beoung Kang Kong 1  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩៩  ******Many Vacant Room S APT for rent in Boeung Prolit *********  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Boeung Prolit  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩៧  Big bacony Apart for rent very nice 2bedroom $450/month Free Cable T/V*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩៦  Big garden small villa for rent,4bed=1500$ Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Near Russian Market  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩៥  Big Balcony western Apartment 2BR: $450/m near National Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near National Museum  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩៤  Brand New Aaprtment for Rent 1Bed:$400/m in BKK3 *****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩៣  3Bedroom Apart For rent $500/m Big Balcony BKK3 (Free Wi-Fi)***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៩១  New Apartment for rent 2BR:$350/m South Of Russian Market,free wifi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  South russian market  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៨៩  Best price apartment for rent,1bed=250$+huge balcony *********  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  --  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៨៧  Western Apartment near Independent Monument for Rent,2BR=$600****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near Independent  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៨៥  SPORTS BALLS AND FOOTBALLS WITH YOUR LOGO  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២.០០  UNIFORMS Football  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៨៣  Need business partner for Pharmaceuticals company for share or Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០,១០០.០០  Forhans Italy  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៨០  JAPAN Gas stove ,wodden Table mattress and other goods for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៩.០០  --  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧៩  Looking for Distributors in Province  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TOOTHPASTE&MEDICIN  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧៨  Cabinet for Pharmacy URGENT sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧៦  GOLDEN LAND at Sangkat1 Near Sea FOR SALE  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៧៩,០០០.០០  Seaview land  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧៥  U.S. Cars wholesale  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩,០០០.០០  TOYOTAHONDA  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧៣  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៧០  Need 1 van for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Sangyong  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៦៤៩  Very nice Furnished Apartments for rent in Siem Reap Long Term or Short term  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  សៀមរាប  $១៨០.០០  Siem Reap  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥៦២  Nice Apart for rent 1bedrooms $350/m, Near Russian Market free Wi-Fi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥៦១  012 Kare & Gold Numbers for SALE!  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $០.០០  Mobitel  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥៤៣  Apartment for Rent Fully Furnished 1bed:$160/m (Free Wi-Fi....)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  South russian market  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥៣៦  Nice Apart For Rent 3bedrooms $450/m Near Russian Market Free WiFi *****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥៣៤  017333660 & 017333661 FOR SALE!  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Cellcard  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥៣២  *❤*available now! 2bed=500$ new comfortable apartment for rent+large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥២១  *❤*1bedroom280$ furnished cute small 2nd floor apartment for rent bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥១៩  1bedroom250$ cute apartment for rent in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥១៥  *❤*available now! 2bed=550$ new building apartment for rent+big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near river side  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥១១  *❤*available now! 1bed=400$ very clean apartment for rent free wifi,water,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near royal palace  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥០៩  *❤*available now! 2bed=1100$ beautiful garden small villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near russian market  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៥០៤  *❤* small villa rent 2bedroom 1200$+nice garden  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  st,444  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៤៩៩  brand new bright western apartment for rent,2bedroom500$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near river side  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៤៩៤  *❤*available now! 1bed=400$ service apartment for rent+parking,wifi,cleaning  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near royal palace  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៤៨០  *❤*available now! 2bed=500$ new comfortable apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៤៦៥  *❤*2bedroom500$ furnished brand new 2nd floor apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៤៦០  huge garden balcony 2nd floor furnished villa for rent,2bedroom 700$ bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk2  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៨៣៧១  KLT Khmer Language Tutor (since 2007)  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៣-សីហា-២០១៥  ២៣-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា