ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៧៣១៩៦  Cheap Rent 1 bedroom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១៣៦  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ A/P for rent​​ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១៣៤  service apartment 1bed=450$ for rent steung meanchey market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  meanchey market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១៣២  @@@@@1bed=250$ furnished apartment for rent near russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១៣០  Furnished House For Rent 1bed:$300 ,Near Independent***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Independent  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១២៩  Apart for rent,“In BKK3" 1BR: Only $300 With Fully Furnished ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១២៧  +++++++Beautiful furnished apartment 2bed=320$ for rent in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  bkk2  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១១៨  Very nice furnished apartment for rent 1bed=270$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣១០៤  Nice funished 1bed=250$ free wifi south of russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  south russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៩៥  Nice furnished A/P for rent 1bed = 250$ in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៩២  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ Nice A/P for rent​​ near toul tompoung market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  toul tompoung market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៨៦  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,3BR=$550 free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៨៤  !!!!!!!!!!!!!1bed=250$ furnished apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧៦  ### CCNA1,2,3,4 Training Course ###  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  CCNA Course  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧៥  ☻☻brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ Russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧៤  brand new western apartment for rent,1bedroom 350$ near russian market +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧៣  ### Redhat/CentOS Training Course ###  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៧៥.០០  Linux Course  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧២  @@@@@@photos inside ,Nice a/p for rent 1bed =370$ near russian market+ internet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧១  @@@ វគ្គសិក្សាខ្លី: Mail Server 2016 Training Course @@@  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  Mail Server Course  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៧០  ### វគ្គសិក្សាខ្លី: Mikrotik BootCamp ###  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  Mikrotik BootCamp  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៦៨  Nice Furnished 2BR Apartment for rent:$500/m near russian market,free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៦៧  ### Build Website Course + Free Domain/Hosting ###  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  Web Design Course  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៦៦  *** វគ្គសិក្សាខ្លី: បង្កើត គេហទំព័រ លក់ទំនិញ Online ***  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៤០.០០  Ecommerce Website  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៦៥  !!!!!!!!!!!!1bed =250$ furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៦៤  ### Network Administrator Training Course ###  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Network Admin  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៦៣  #######1bed=350$very cute small apartment second floor for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៥៧  photos inside brand new furnished apartment for rent,1bedroom 450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៥៦  Western Service Apartment in Russian market 2 bed room $500************  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៥៥  @@@@@@@@@brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ in bkk3 +wifi+cleaning  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៥៤  brand new brigth western apartment first floor for rent,2bedroom 400$ bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៥៣  big Balcony furnished Apartment for rent 2BR:$450/month near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៤៩  Apartment for rent 1bedroom $380/m in BKK3 Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  bkk3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៤៨  big Balcony furnished Apartment for rent 1BR:$250/month near independent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near independent  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៤៧  ========3bed=350$ new furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៤៦  ☻brand new furnished A/P for rent 2bed=500$ near russian market +wifi+ lift  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០៤៤  Nice furnished A/P for rent 2bed = 450$ near near russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០២៦  ☻☻☻>1bed=400$ service A/P for rent​​ near derm thkov roundabout photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  derm thkov market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០២៤  1bed=450$ for rent near independent monument photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  independent monument  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០២២  1bed=450$ furnished apartment near independent monument photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  independent monument  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០២០  *****furnished a/p 1bed=450$ for rent near independent monument photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  independent monument  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១៨  2bedroom250$ very comfortable apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near doem kor market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១៧  1bedroom300$ new apartment for rent free wifi bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១៦  *❤* 1bed=450$clean and bright apartment for rent ,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  in doun penh  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១៥  2bedroom 600$ very comfortable service apartment for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១៤  ==☻=☻☻☻===>1bed=400$ Nice A/P for rent​​ near derm thkov roundabout +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  derm thkov market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១៣  >>>>>>>>Beautifu l Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,2BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១២  1bedroom 400$ comfortable apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១១  luxury comfortable brand new service apt for rent,1bedroom500$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០១០  2bedroom600$good space apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧៣០០៦  ========1bed=250$furnished a/p for rent near independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៦-មិថុនា-២០១៦  ២៧-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា