ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៣៨២២៥  2bedroom600$ new open space apartment for rent near bkk1 market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near bkk1 market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២២៤  *❤*available now! luxury 3bed=1100$very good apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  toul kork  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២២៣  1bed room 500$cute newly apartment,==========  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២២២  Nice apartment big balcony with furnished 2 BR in Toul kork area $500 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toul Kork  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២២១  ©©©©©Fully Flat for Rent 3B=400$ at Chinese Embassy=====  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  China Embassy  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២១៧  ==¶¶¶¶¶ Fully and Big Balcony Nice Villa for Rent 3B inTuol Sleng Musuem 800$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Tuol Sleng  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២១៥  goooooood furnished modern town house for rent,5bed=2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២១៤  Apart For Rent 3bedroom $300/m Near Russian Market Free WiFi Cable TV***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២១៣  1bed=450$ aparment for rent, see photo..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  in doun penh  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២១២  2bedroom400$ good furnished flat for rent near bkk1 market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near bkk1 market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២១០  ==¶¶¶ Fully Furnished Big Bal A/P for Rent in Riverside 2B=460$ Pic Inside¶¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៦០.០០  Riverside  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០៨  Sunny Furnished 2BR Apartment in Boeung Trabek:$450/month,see ptotos  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Russian market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០៧  NEW WESTERN APARTMENT FOR RENT,2BED=850$pool,gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  toul tompoung  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០៥  Big Balcony Fully Furnished Apt in Riverside for Rent,1BR=$700 ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Riverside  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០៤  available now! 3bed=600$very cute apartment bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០៣  *❤*1bedroom300$ very nice new apartment for rent+wifi,tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០១  ¶¶¶¶¶ Fully Furnished Villa for Rent 2B in Norodom 500$ Pic Inside ¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Norodom  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨២០០  Apartment For Rent 1 bed room $350/m ****Tonle Basas*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TBS  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៩៩  house for sale:10m x 18m : $530000 negotiable near chinese embassy  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៣០,០០០.០០  chinese embassy  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៩៦  ***Fully Furnished Apartment for Rent 1bedroom=300$ in Bkk2 Pic Inside¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK2  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៩៤  Apartment for rent 2bed: $400/m Near NAGA World Wifi Cable Free***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near NAGA Wold  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៩៣  ©©©©©Very Nice A/P for Rent for 2B=600$ in BKK3 Pic Inside¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Russian Market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៩២  3Bed Apart For Rent $450/m Near Russian Market Balcony Free Cable **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៩១  23m x 25 m land for sale near Phsar Dem Thkov:$630000 negotiable  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  Phsar Dem Thkov  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៨៧  very nice furnished flat for rent,2bed=500$ big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៨៦  2bedroom500$ first floor furnished wooden villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near bkk1 market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៨៣  Apartment 4 Rent 2bedroom $650/m Big Balcony In BKK1, (Free Cable TV)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  BKK1  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៨០  ¶¶¶ Villa for Rent 2b in BTK near Borkor Traffic Light 500$ fully furnished¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BTK  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧៩  Apart for Rent 1bedroom $300/m in BKK1 Free Wi-Fi &Cable T/V***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK1  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧៨  Brand New Apart 4 Rent Fully Furnished 1bed:$450/m (Free Wi-Fi.& Cable T/V,.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧៧  Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 1bed:$350/m (Free Wi-Fi....)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧៥  Corner house for sale:17m x 20m:$950000 near Toultompong market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥០,០០០.០០  beoungtrabek  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧៤  New apartment,1bed=300$,free wifi **Near Royal Palace*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧១  3Bedroom Apartment For rent $450/m Big Balcony in Boeng Keng Kang3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៧០  fully furnished flat for rent,1bed=500$ see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  in doun penh  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦៨  2bedroom450$ big balcony apartment for rent near bkk1 market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near bkk1 market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦៧  2bedroom 850$ brand new apartment for rent+ pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near russian market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦៥  ===Fully Furnished House for Rent 2bedroom=450$ in BTK Pic inside¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BTK  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦៤  house for sale 9x13m:$230000 in Phsardemthkov​ អាចរកសីុបាន  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣០,០០០.០០  near Phsar Dem Thkov  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦៣  Cheap Price Apartment For Rent 1bed: $300/m Near Royal Palace,Wifi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦២  @@@@Fully Furnished Cute Flat for Rent in Russian Market 1bedroom=150$@@@@  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Tuol Tompong  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៦១  Big space 2 bedrooms= 300$ /month,near Russian market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥៩  Western apartment on 3 floor in Toul kork area 2 BR $700 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul Kork  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥៨  Apartment For Rent 1bedroom $250/m In BKK3 Free Cable T.V&Wi-Fi **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥៦  brand new apartment for rent,1bedroom550$+pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  toul tompoung  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥៤  Wstern Apartment for Rent in South of Russian Market,1Bdrm: $250/m *****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  South russian market  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥៣  *❤* 1bed=500$comfortable apartment for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥២  ====good space furnished first floor flat for rent,1bed=300$+balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥១  ¶¶¶¶¶ Fully Furnished Nice Villa for Rent 3B inTuol Sleng Musuem 800$ Pic inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Tuol Sleng  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៨១៥០  Nice Fully Furnished Apartment in BKK3 for Rent,1BR=$250 ***********8  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៤-ឧសភា-២០១៦  ២៤-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា