ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៩៧២០៧  VILLA FOR RENT 4BEDROOMS $850/M IN CHROUY CHANGVA BIG BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  In Chrouy Changva  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧២០៦  Cheap Rent 1 bedroom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧២០៤  Urgent Rent 1 bedroom apartment  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧២០២  NEW APARTMENT FOR RENT 2BEDROOMS $300/M IN BKK3 BIG BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BEONG KENG KANG3  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧១៩៨  Villa 4 bedroom for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,១០០,០០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧១១៥  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧០៩៦  House(Flat) for Sale&Business(E0E1:4.3m*16m)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៩០,០០០.០០  Flat  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧០៦៩  Flat- House kandal market for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៩០,០០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧០៦៦  Urgent sale 1 bedroom  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៣,៩០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧០៥០  Urgent Sale 2 Bedroom Apartment  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦២,០០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧០៤៩  ធុងហ្គាស់ និងឆ្នាំងមួយកំផ្លេ100$  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Camry  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៧២  New Apartment for Rent 3bedroom $400/m free Wifi Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៧០  New Apartment for Rent 1bedroom $200/m free Wifi Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៦៨  Nice Apartment For Rent 1bedroom $250/m in BKK3 Free Fiwi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Beoung Kang Kong 3  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៦០  New Apartment For Rent 1bedroom $200/m Near Russian Market Free Fiwi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៥២  Apartment For Rent 3bedroom $500/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Beoung Kang Kong 3  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៤៧  Nice Apartment For Rent 3bedroom $550/m Near Russian Market Free Fiwi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៤២  Apartment for Rent 2bedroom $350/m free Wifi Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩៣៩  Nice Apartment for Rent 2bedroom $350/m free Wifi Near Royal Palace Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩១៥  Service Apartment For Rent 1bedroom $500/m Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩១៤  Nice Apartment For Rent 1bedroom $400/m Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩១២  Western Apartment For Rent 2bedroom $800/m BKK 1 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK 1  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩០៩  Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK 1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK 1  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩០៦  Service Apartment For Rent 2bedroom $700/m BKK3 Big Balcony Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK 1  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩០៣  Apartment For Rent 1bedroom $300/m In Tonle Basak Big Balcony Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  In Tonle Basak  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៩០១  Service Apartment For Rent 2bedroom $600/m Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near Royal Palace  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៨៩៨  New Apartment For Rent 2bedroom $450/m BKK 3 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៨៩១  Nice Apartment For Rent 2bedroom $500/m Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៨៨៧  New Apartment For Rent 1bedroom $150/m Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៨៤៤  ©©©©© service car for rent with good codition car experience driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៦៦០  Travel with safety & Comfort  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Many Cars  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៨០  Nice Apartment for rent 2bedroom $450/m Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៧៦  Apartment for rent 2bedroom $350/m Near Royal Palace Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៧០  Apartment for rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៦៨  Apartment for rent 2bedroom $350/m Near Russian Market Wifi Cable Free  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៦៦  Service Apartment for rent 2bedroom $600/m in Boeng Keng Kang1,Free Wifi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Boeng Keng Kang 1  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៦០  New Apartment for rent 3bedroom $400/m Near Russian Market Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៥៧  Apartment for Rent 2bedroom $400/m Near Royal Palace Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៥១  Nice Apartment for Rent 1bedroom $400/m Near Royal Palace Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៤៧  Very Nice Apartment for rent 1bedroom $400/m Near Russian Market Wifi Cable Free  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៤៣  New Apartment for rent 1bedroom $300/m Near Russian Market Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៣៩  Service Apartment for rent 1bedroom $500/m in Boeng Keng Kang3,Free Wifi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៥៣៥  Nice Apartment for rent 2bedroom $400/m Near NAGA World Wifi Cable Free  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Naer NAGA World  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៣១៤  New Apartment for Rent 2bedroom $650/m Big Balcony In BKK1, Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Beoung Kang Kong 1  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៣១៣  Apartment for rent 2bedroom $350/m Big Balcony Near Royal Palace, Free Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៣១២  Small villa for rent 4bedrooms $900/m fully furnished with garden in Tonle Basak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  in Tonle Basak  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៣១០  Nice Apartment for rent 2bedroom $500/m Big Balcony In BKK1, Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Beoung Kang Kong 1  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៣០៨  Villa for Rent 4bedrooms $1000/m fully furnished with garden in Tonle Basak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  in Tonle Basak  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៣០៥  New House for Rent 3bedroom $600/m Big Balcony Near BKK1, Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near BKK1  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦២៩៩  Apartment for rent 2bedroom $400/m Near Royal Palace, Free Cable TV,Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា