ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣១៣៣៤  *❤*furnished apartment for rent,2bed=500$ with wifi,lift, parking see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៣១  1bed=$350 at Derm Tkov Rounabout apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Derm Roundabout  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣២៩  *❤*2bed=550$new western fully furnished flat for rent+ huge balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near river side  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣២៦  *❤*2bed room new flat for rent,300$ with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul kork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣២៥  luxury apartment for rent,2bedroom1200$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  tonle bassac  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣១៩  Flat for rent at Beong Tompor 5bed=$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣១៧  1BR/$600 Western apartment for rent @ BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  KBB1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣១៣  1BR=$200 nice flat for rent @ Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០៩  3bed=$450 ground floor flat for rent near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០៨  luxury 1bedroom 450$ apartment for rent with very big balcony bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០៧  4BR/$1000 western apartment for rent @ Chomkamon  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Chomkamon  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០៥  2bed=$350 Near Royal Palace very nice apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near Royal palace  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០៤  2bed=500$new western fully furnished apartment for rent+car parking se pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០២  Studio apartment for rent @ BKK3 1BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣០១  *❤* service apartment for rent,2bed=850$, bkk1 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  BKK1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩៩  Nice furnished 1BR Apartment for rent:$350/month in BKK3,free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩៨  Apartment for rent at BKK3 1bed=$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BBK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩៧  big garden balocny 4th floor apt,2bed=550$*❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near river side  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩៥  Western apartment for rent 1BR/$500 at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩២  Sunny Furnsihed 1BR furnished Apartment@Russian market:$370/m free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  Russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩១  1bed= $450 a very nice apartment for rent at Derm Tkov roundaout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Derm Tkov Roundabout  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៩០  Brand new apt for rent at BKK3 1bed=$500 + huge bacony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BBK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៨៥  1bed=$300 1floor at Beong Tomporn  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៨៤  *❤*available now! 1bed=450$new furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៨២  furnished 1BR Apartment for rent:$200/month near Royal Palace,quiet,safe  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near Royal Palace  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១២៣៤  Twin Villa for Rent $1200 including FURNITURE (At Borey Vimean Phnom Penh)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Khan Russey Keo  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១១២៦  *❤* furnished apartment for rent,2bed=450$ very big balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១១១៧  *❤*very huge size apartment for rent,3bed=750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១១០៩  Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 1bed:$350/m (Free Wi-Fi....)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១១០៥  2bedrooms:$350/m Apartment For Rent Near Russian market (Free Cable T/V)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១១០០  available now! 1bed=270$very nice apartment  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  toul kork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៩៤  $ Big Terrace furnished Apartment for rent 1bed:$230/m in BKK3 $$$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៩៣  *❤*2bed=450$ furnished flat for rent+balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៨៨  *❤*bright apartment for rent,1bed=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near lucky market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៨៦  1Bedroom:$350/m Apart for rent,“Tonle Bassac Area**(View Picture)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Tonle Bassac Area  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៨២  Studeo Apart for rent,“Sovanna Super Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Sovanna Super  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៨១  Fully Fursnished Apartment in Riverside for Rent,1BR=$350/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Riverside  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៧៦  Apartment for Rent Brand new 2bed:550$,(Near St271 Russian market)**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near St271  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៧៤  *❤* 3bedroom800$ furnished flat rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៧២  *❤*villa for rent@ phsar doem thkov, 3bedroom 1000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  phsar doem thkov  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៦៧  Apart for Rent Brand new 2bed:350$,(Across St271 South of Russian market)**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BTP  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៦៣  1bedroom300$ bright comfortable apartment for rent near lucky market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near lucky market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៦២  Brand New Apt in Boeng Trabek for Rent,2BR=$450/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeung Trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៦១  6bedroom=1200$ new villa for rent, in boeng tompon  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  boeng tompon  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៥៤  Brand New Service Apt in Tuol Kork for Rent,1BR=$500/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tuol Kork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៤១  New Two Twin Villas for Rent all together USD800/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Samrong Andet III  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០៣៤  Brand New Service Apartmentin Riverside for Rent,1BR=$1100/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Riverside  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០២៦  Nice Terrace Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$300/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០២៤  3 Bedroom- Home with Car Parking for Rent (safety place): $500/Month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Phsar Doeumkor  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១០១៩  Large Beautiful Balcony Apt in BKK2 for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា