ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២០៨៧៦៩  Services Apartment 1br 1100(comfortable living standard).near naga world  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near naga world  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៦៧  Apartment for rent 2bed: $450/m Near russian Market,Free Wi-Fi ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៦៥  Modern Apt 4Rent, In BKKI, 2bedrooms, $1,200/month, Good for Residence, Pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Apt For Rent  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៦២  Apartment for Rent 2bedroom $300/m Balcony in BKK3 Free Cable TV ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៥៨  western style flat near Lucky super market 2 bed room $450 free wifi, water..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Lucky super market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៥៦  Cute living room Appt for rent 3BR:$450/m with Balcony in BKK3 ***********  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៥៤  New Gym-Apartment,$500/m, See photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toul Tom Poung  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៤៧  nice furnished 2br apartment near Sovana Super market,$600/m, See photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Sovanna super market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៤៦  Serviced Apartment 4 Rent,2Bedrooms: $500/m Near Boung Trabek supermarket***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near Boung Trabek  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៤៣  Brand new western Apartment for rent 2BR:$650-$800/month/TTP/Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  TTP/Russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៤១  Apart for rent 1bed:$150/m South russian Market,Free Wifi,Cable T.V ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  South russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧៣៧  Serviced Apartment/$750per month/1BR/Boeung Keng Korng I  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeung Keng Korng I  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧២៨  New big Balcony furnished 2BR:$250/m near Russian market,$250/m,See photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧២៤  big Balcony 2BR furnished Apartment:$300/m in BKK2 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK2  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧១៣  Serviced Apartment/$800per month/2BR/Boeung Keng Korng I,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Boeung Keng Korng I  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧០៩  New Serviced Apartment/$400per month/1BR/Boeng Keng Korng III  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Keng Korng III  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧០៨  Serviced Apartment/$500per month/1BR/Boeung Prolit  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeung Prolit  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៧០៤  Nice big Balcony furnished Apartment 3BR:$700/m in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK2  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៨៦  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៧៨  1bedroom400$huge terrace top floor 7th (lift) apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  in doun penh  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៧៣  1bedroom350$ first floor furnished comfortable flat for rent+WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  in doun penh  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៦៩  1bedroom250$ cute furnished apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near royal palace  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៦៦  2bedroom500$ first floor furnished big apt for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៦២  1bedroom260$cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៦០.០០  bkk2  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៥៧  3bedroom500$ first floor flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៥០  *❤* very nice furnished flat for rent,2bed=460$ + cleaning,wifi,parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near royal palace  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៤៩  Lexus LX470 Year 2006 For RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx470  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៤៤  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៤១  RENT A CAR - LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៤០  Service Apartment Rent 1bedroom $500/m Near Royal Palace Big Balcony **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៣៩  LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៣៨  1bedroom600$ cute ground floor furnished western flat  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near royal palace  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៣៧  Cars Rental Service Are Available NOW  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៣២  very nice 1bedroom apartment for rent,500$*❤* near bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near bkk1  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦៣០  Apart For Rent 2bed: $400/m Balcony Free (Wi-Fi & Cable TV) In BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦២៩  Apartment for rent 2bed: $300/m Near Russian Market Big Balcony****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦២៧  Apartment For Rent 1bedrooms $200/m Near Royal Palace ******  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Royal Palace  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦២៥  *❤* 1bed=500$new big and bright apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦២២  *❤* very nice ground floor apartment for rent 1bedroom 400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៦០៦  *❤* 1bed=550$ pool,gym, brand new apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥៩០  very clean apartment for rent,2bedroom450$free wifi,cable TV,garbage.water  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥៧១  *❤* 1bed=350$new comfortable apartment for rent+wifi see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥៥៤  Western apartment for rent at Russian market 2BR/$650  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥៤០  big furnished flat for rent,1bedroom 400$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥៣១  Service apartment for rent Russian market 1BR/$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian market  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥២១  big balcony fully furnished flat for rent,1bed=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥១៤  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥១០  Studio apartment for rent 1BR/$200/month at Beong Tompun  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Beong Tompun  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥០៩  Brand new comfortable service apartment for rent 2bedroom/$650  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  BKK3  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
២២០៨៥០៨  1BR/$350 Western apartment for rent at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៦-មេសា-២០១៦  ២៧-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា