ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៥៧៤២១  1bedroom Apartment Available very nice with full furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤២០  ==//== 1bedrooms Apartment For Lease around Riverside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤១៨  -==//== Very nice apartment available 2bedrooms with full furniture 500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤១៧  ===//== very good condiction with swimming pool russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤១៦  Western apartment with swimming pool Toul Sva Prey 1bedroom 700$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤១៥  Apartment For Lease 2bedrooms with very good furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤១៤  ===//=== Apartment Available 2bedrooms full furniture /450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤១០  apartment available with swimming pool at russian market 800$ Toul Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤០៥  House-land for sale ( Siemreap- next to Phsa Derm Kroh Lanh ) 8mx10m  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $២៥,០០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៤០០  ====//=== Apartment 1bedrooms very nice 400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៩៩  Freelance building Drawing , in (English.Japanese.Khmer )  ចង់បានការងារ  សៀមរាប  $៩២,៥០០,៨៩០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៧៣  Brand New*** Western Apartment in Russian Market for Rent,2BR=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Russian Market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៦៨  Fully Furnished Apt in Tuol Kork for Rent,2BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Tuol Kork  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៦៦  ====//=== 2bedrooms new apartement Avialable near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៦៤  Brand New Western Service Apt in Riverside for Rent,2BR=$800/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Riverside  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៦៣  Nice Balcony Furnished Apt in Riverside for Rent,1BR=$380  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Riverside  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៦១  Brand New*** Western Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៣៤៤  Brand New Service Apartment near Olympic Stadium for Rent,2BR=$700/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Olympic Stadium  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៩៧  >>>>>House For Sell Urgent<<<<<  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥,០០០.០០  flat  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨៩  Are you looking 4 Car@wholesale  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩,០០០.០០  TOYOTAHONDA  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨៨  Accounting and Financial  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨៧  Cabinet good for Pharmacy URGENT sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨៥  GOLDEN LAND at Sangkat1 Near Sea FOR SALE  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៧៩,០០០.០០  Seaview land  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៨០  Need business partner for Pharmaceuticals company for share or Sale  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $១០០,១០០.០០  Forhans Italy  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៩  Visto Kia 2000 model Car  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,២០០.០០  Visto 2000 KOREA  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៨  JAPAN Gas stove ,wodden Table mattress and other goods for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៩.០០  --  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៧  Looking for Distributors in Province  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ភ្នំពេញ  $៣.០០  TOOTHPASTE&MEDICIN  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៥  SPORTS BALLS AND FOOTBALLS WITH YOUR LOGO  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២.០០  UNIFORMS Football  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧៣  K&M Hand Made Luxury Carpets  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  King & Moon  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៧២  Need 1 van for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOYOTA Land Cruiser  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៦៦  Modern Luxurious Apartment in Boeng Trabek for Rent,1BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeng Trabek  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៥៧  Nice Apartment South of Russian Market for Rent,2BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៤៨  Fully Fursnished Service Apartment near BKK3 for Rent,$480/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  BBK3  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៤៦  Western Service Apartment in Tuol Kork for Rent,1BR=$700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៤២  Modern Luxurious Apartment in Boeng Trabek for Rent,2BR=$1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Boeng Trabek  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៣៩  Farm Land for sale in Kampot with 50% Off until August 07, 2015.  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១.៣៥  Tek Chhou  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៣៥  Brand New Apartment in BKK3 for Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២៣១  Cute Balcony Elevator Apt in Daun Penh for Rent,2BR=$650  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Riverside  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២២៨  Nice Western Apartment in Tuol Kork for Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Tuol Kork  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២២៣  Nice Fully Furnished Apartment in BKK3 for Rent,2BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២១៦  Very Nice Medium Balcony Apt near Royal Palace for Rent,1BR=$300/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Royal Palace  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២១៥  very clean apartment for rent,2bedroom450$free wifi,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២១៤  ^^^^^^^^^^^^^^1bed=230$ furnished apartment for rent close to Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២១១  Western Service Apartment in Tuol Kork for Rent,2BR=$900  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Tuol Kork  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២១០  2bed=450$furnished a/p for rent near russian market=========  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២០៩  Nice Furnished 2BR Apartment for rent:$500/m near russian market,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២០៦  @@@@@@@@@@small cute funished for rent near russian market 1bed=160$ +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២០៤  =================1bed=350$ furnished for rent in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧២០១  ****small cute furnished apartment for rent near Russian market 1bed=350$ +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧១៩៨  =======================================1 bed=250$ furniashed  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា