ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣១៦៣៣  great location mini villa,3bed=2000$ bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  bkk1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦២៨  *❤*western brand new apartment for rent,2bed=500$/month ,free wifi, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦២២  *❤* new comfortable apt rent 2bedroom 450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦១៧  *❤* furnished 2nd floor villa for rent,2bed=600$ cheap price!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦១៥  *❤*2bed=450$new building apartment for rent free wifi see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦១៣  *❤*available now! 2bed=300$ comfortable apartment,====  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul kork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦១០  2bed=500$ furnished flat for rent bkk2 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦០៨  2bedroom 450$ new furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦០៧  fully furnished flat for rent,3bed=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦០២  *❤*available now! 2bed=450$ cute apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៦០០  2bed=550$ western apartment for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៩៧  *❤* 2bed=500$comfortable service apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៩៣  2bedroom350$ furnished first floor flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near independent  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៩២  new fully furished flat for rent,2bed=450$ bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៨៧  *❤* 2bed=500$new service apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៨៦  ===service apartment for rent,2bedroom550$ in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៨៥  *❤*available now! 2bed=450$very cute newly apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៧៧  2bed room500$new bright western apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៧៤  *❤*western apartment for rent,2bed=500$/month , see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៧៣  available now!2bed=300$ NEW apartment,====  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul kork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៧០  3bedroom1300$ small villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  toul tompoung  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៦៦  *❤*available now! 3bed=2000$ whole furnished small villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  bkk1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៦៤  2bed=450$ fully furnished apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  tonle bassac  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៦០  *❤*available now! 1bed=400$ 2nd floor apartment for rent+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៥៨  *❤*luxury new western service apartment for rent,3bed room 1800$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  bkk1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៥២  *❤* 2bed=350$new furnished first floor apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near Naga World  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៥១  pool gym new service apartment for rent,2bedroom only 1100$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៤៥  1bedroom350$ new apartment for rent free wifi in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥៣៩  *❤*available now!luxury 2bed=850$very cute apartment with big balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  bkk1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥២៩  available now! 2bed=450$very cute apartment free wifi see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥២៣  *❤*available now! 2bed=500$very cute furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near independent  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥១៨  *❤*available now! 1bed=400$ furnished flat with big balocny+wifi see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៥០៥  *❤*2bed=450$ fully furnished apt for rent, available now! see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng trabek  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៤០៨  6bed 7bath 3floors a very new flat for rent at Boeng Toum Porn $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Beong Toum Porn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៤០០  Nice Villa for rent $1000 Near Psa Derm Tkov market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Derm Tkov Circle  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៩៧  1bed=$300 2bed=$450 Brand new apartment for rent near street 271  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៨៧  Brand new very cute Villa for rent at Derm Tkov roundabout for rent 4bed=$1800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Derm Tkov Roundabout  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៨៦  Get Magical Rakhi Gifts from Sendonlinerakhigifts  ផេ្សងៗ  ពោធិ៍សាត់  $១.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៧៩  Nice flat for rent at Beong Tomporn 3bed=$330  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៧២  nice flat 5bed=$500 at Beong Tomporn it is good place to market business  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៦៧  *❤*Furnished New Flat For Rent,3bed=600$, big size  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៦៦  *❤* 2bed=500$new apartment for rent free wifi,car parking see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៦២  Ground floor flat for rent 3bed=$280 at Beong Tomporn  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៥៦  Ground floor flat for rent at Beong Toporn 3bed=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៥៣  Brand new service apartment for rent 2bed=$750 at Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near Russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៥០  2bed= $550 a very nice apartment for rent at Derm Tkov roundaout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Derm Tkov Roundabout  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៤៩  2floor 3bed=$200 a new flat for rent at Beong Tomporn  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Beong Tomporn  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៤២  Brand new very cute Villa for rent at Russian market for rent 4bed=$1800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៣៩  3bed room flat for rent,350$ with big balcony,+huge balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeung keng korng 3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣១៣៣៨  *❤*available now! 2bed=900$ good apartment for rent in bkk1 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា