ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៨៧៧១២  New 2BR furnished Apartment free wifi,cable TV:$550/month near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៧១១  មានទទួលសាងសង់ និងជួសជុលរាល់សំងន់ផេ្សងៗ  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១.០០  Contractor  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៧០៥  Western Style Apartment For Lease with full furniture at Beong Prolet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៩២  6 Bedrooms Villa for Rent in BKK1 – Phnom Penh  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥,០០០.០០  Lambda  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៩០  ===//=== good house For lease 240$month with good location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៨៥  1bedroom 250$ Near Paragon super Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៨២  Brand New Gym-2BR furnished Apartment near Russian market:$750/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Russian market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៧៥  ===//=== western Apartment Just Available 270$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៧៤  New open Balcony 1BR furnished Apartment near Russian market:$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៧៣  Nice western 2BR furnished Apartment for in BKK1:$600/permonth  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk1  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៧២  1bedroom For Lease with full furniture and very good location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៧១  very big Swimming Pool Serviced furnished 2BR Apartment in BKK1:$1100/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  BKK1  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៧០  1bedroom House for rent bkk1 460$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៦០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៦៦៩  ===//=== Western Apartment For lease 1bedroom with nice furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៧០  Want to sell Car - Sidekick  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  Suzuki  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៥៥  *❤* 1bed=390$new comfortable apartment for rent+wifi+ cleaning in bkk3 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៩០.០០  boeung keng korng 3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៥៣  new furnished apartment for rent,1bed=390$=== see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៩០.០០  bkk3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៤៨  *❤*available now! 1bed=280$ new building apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៤៤  *❤*New Apartment for rent,2bed=500$ avilable now see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៣៦  whole big villa for rent,6bedroom2500$ big garden  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  tonle bassac  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៣១  whole villa for rent,4bedroom 1500$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥៣០  1bed fully furnished apt $350/m free wifi, security guard *****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥២៥  Very nice and western apartment 2 bed room $600 near Olympic stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near Olympic  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥២៣  Quiet,safe,Brand new Apartment for rent 2BR:$350/m near Independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Independent  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥១៨  Apartment near Independent monument 2 BR: $450/m ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Independent  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥១៥  *❤*very cute new apartment for rent,2bed=450$ available now see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥១២  Natural Western House For Rent,$900/m *****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  CCV  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥០៧  Modern Villa For Rent 4bedrooms,$3300/m in Phnom Penh ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៣០០.០០  Tonle Basac  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥០៤  2bedroom250$ first floor furnished flat for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  st,374  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥០៣  Cute Very big terrace studio flat on thirs for rent 1BR:$250/m near st 456  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៥០០  Lexus RX300 2001-Rent 630$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៣០.០០  Lexus RX300  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៩៩  Studio Apart for rent,“In BKK3" 1BR:$250(Free Wi-Fi ,Cable T/V ) ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៩៧  NewApartment for Rent Fully Furnished 1bed:$150/m (Free Wi-Fi....)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៩២  Studeo Apart for rent,“Sovanna Super Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Sovanna Super  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៩១  Flat 1 bed room $300 near Riverside ***************  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Riverside *  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៨៨  Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 1bed:$350/m (Free Wi-Fi)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៨៦  Very nice stideo near Sovana Market 1bed: $200 Free Wi-Fi &Cable T/V***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Sovanna market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៨៥  1bedroom370$ new furnished apartment for rent in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  bkk3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៨៣  Fully Furnished Apartment for rent 1bedroom $400/m, Free Wifi In BKK1 ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK1  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៨០  Apart For Rent 2bedroom $450/m Russian Market Free Wifi&Cable TV **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៧៧  Service A/P for rent, 1bd=450$, full furnished, near Russian market ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៧៥  Apart For Rent 2bedroom:500$/Month ,BKK3 ***********  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៧៤  *❤*2bed=550$furnished apartment with balcony bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៧២  1 Studio room APT full furnished=250$ Free WIFI, Cable TV, Security****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៦៨  Very cleaned 1 bed apartment near independent with full furnished=350$/m****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near Independent  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៦៦  2Bedroom Apartment For rent $250/m in Boeng Keng Kang3 Free Cable TV ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៦៤  *❤*2BED ROOM FURNISHED FLAT 450$ with huge balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk1  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៥៩  *❤*1bed=900$comfortable feel like home apartment for rent, pool,gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  tonle bassac  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៥៧  *❤*very cute apartment,1bed=400$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៨៧៤៥២  *❤* new comfortable apt rent 1bedroom 400$ in bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  boeung keng korng 3  ២២-សីហា-២០១៥  ២២-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា