ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​ដៃរបស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប -​មាន​សេចក្តី​ថាទំព័រនេះ​នឹង​មាន​លក្ខណះ​បង្ហាញ​បត់បែន​គ្រប់​ទំរង់​អេក្រង់​ទូរស័ព្ទរបស់​លោកអ្នក​​ប្រកប​ដោយ​ភាព​ងាយ​ស្រួលក្នុង​ការ​ប្រើប្រាស់។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៩៤៦១៧  Service apartment 2 bedroom=1250$, Near Independent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  Near Independent  ៣១-សីហា-២០១៥  ១-តុលា-២០១៥ 
១៩៩៤៦១១  Apartment 2 bedrooms=400$, Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK2  ៣១-សីហា-២០១៥  ១-តុលា-២០១៥ 
១៩៩៤៦០៦  ❤❤❤Apartment 1 bedroom=380$, Near Toul Sleng❤❤❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Near Toul Sleng  ៣១-សីហា-២០១៥  ១-តុលា-២០១៥ 
១៩៩៤៥៣០  Hotel Business For Sale in Kampot  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  កំពត  $៨៩,០០០.០០  Riverside Hotel  ៣១-សីហា-២០១៥  ១-តុលា-២០១៥ 
១៩៩៤៤៦៧  CAR FOR RENT - LEXUS RX300 - $650 PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus RX300  ៣១-សីហា-២០១៥  ១-តុលា-២០១៥ 
១៩៩៤៤៥៣  Mercedes Benz S430 (Urgently Need Cash)  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១១,៥០០.០០  Mercedes Benz S430  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣២២  big garden balocny 4th floor apt,2bed=550$*❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near river side  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣១៩  *❤*available now! 1bed=450$new furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣១៦  *❤*APARTMENT FOR RENT,2BED ROOM,450$/MONTH+ huge terrace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeung keng korng 1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣១៤  *❤*available now! 1bed=300$ new furnished flat with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near lucky market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣១១  *❤*available now! 2bed=850$ furnished flat with balocny bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  boeung keng korng 1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣០៦  *❤*available now! 2bed=500$furnished first floor western flat see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  st,101  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣០៣  *❤*available now! 3bed=350$furnished first floor flat + balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣០១  *❤*available now! 3bed=400$ furnished first floor flat for rent big size  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៩៩  *❤*Furnished New Flat For Rent,3bed=400$, big size  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  toul tompoung  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៩៦  *❤*available now! 2bed=900$ good apartment for rent in bkk1 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៩៣  *❤*2bed=550$new western fully furnished flat for rent+ huge balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near river side  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៨៩  VP Shoes Brand Collection  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៨៦  luxury apartment for rent,2bedroom1200$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  tonle bassac  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៨២  luxury 1bedroom 450$ apartment for rent with very big balcony bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៨១  2bed=500$new western fully furnished apartment for rent+car parking se pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤២៨០  *❤* service apartment for rent,2bed=850$, bkk1 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  BKK1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៤៧  HENNESSY V.S.O.P​ 70 ml for sales  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៥៨.០០  HENNESSY V.S.O.P?  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៣៩  Apartment inBKK2 with 1 Bedroom=280$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK2  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៣៧  2 bedroom flat near Russian Market=300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៣៦  Ground floor with car park 2 bedroom=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៣៣  Apartment 2 bedrooms= 350$ Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៣២  1 bedroom= 280$ pr month in bkk2,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK2  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១៣០  Western Apartment 3 bedrooms= 750$ Boeng trabek Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near Boeng Trabek  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១២៧  2 bedrooms =420$per month Near Toul Tumpoung,CAR PARKING  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  NEAR TOUL TUMPOUNG  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤១២២  Western Apartment 2 bedrooms= 450$ near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៦៧  Cars Rental Service in CAMBODIA  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៦២  INVESTORS NEEDED WITH OUR BUSINESSES IN CAMBODIA  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $១០,០០០,០០០.០០  Property Investment  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៦០  VEHICLES SERVICE CARS RENTAL -LEXUS RX300 in Cambodia  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥៨  Nice balcony furnished Apartment fro rent 2BR:$450/m near Russian market***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥៧  ================available now!1bed=250$ NEW furnished apartment for rent in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥៦  =====>:Nice furnished flat for rent 1bed =200$near Toul sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  toul sleng Musuem  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥៥  ☻======>brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥៣  ☻☻brand new furnished A/P for rent 2bed=350$ close to russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥២  available now!2bed=250$ new flat for rent near russiam market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥១  1bed=250$ furnished A//P in bkk3=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  boeng keng korng 3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៥០  ===============big Balcony furnished 1BR Apartment:$250/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៤៨  3bed=300$furnished a/p for rent near russian market=========  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៤៧  available now!2bed=350$ NEW apartment for rent near independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng keng korng 3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៤៦  ☻brand new furnished A/P for rent 2bed=400$ close to russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៤០  available now!2bed=500$ NEW apartment for rent near russiam market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៣៥  ☻☻☻☻☻☻brand new furnished A/P for rent 3bed=350$ near russian market +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០៣២  ==============New apartment with 2 bedrooms-250$/month,derm kor market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near derm kor market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០២៧  2bed=400$ new comfortable apartment for rent free big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤០២២  very nice apartment for rent,2bed=350$====available now!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា