ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៧១០៥១  New Cheap House for rent 2bedroom $450/m in BKK1 balcony Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeung Kang Kong 1  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៤៩  Nice Villa for Rent 3bedroom $800/m,First Floor,Big bacony in Boeng Prolit  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Boeng Prolit  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៤៥  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៤២  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3,$350, Free wifi&Cable T/V,fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៤១  1bed=200$ furnished apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៤០  whole small furnished villa with 4 Bd, for rent at Tonle Bassac=1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Available now  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៣៩  Modern Apartment for rent Near royal palace and any where free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០៣៨  One bedroom,fully apartment for rent with good location,Toul Sleng Museum=160$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Toul sleng Meseum  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០២៨  big Balcony 2BR furnished Apartment:$300/m in BKK2 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK2  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០២៤  Serviced Apartment/$800per month/2BR/Boeung Keng Korng I,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Boeung Keng Korng I  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០២២  New Serviced Apartment/$400per month/1BR/Boeng Keng Korng III  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Keng Korng III  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០២០  Serviced Apartment/$500per month/1BR/Boeung Prolit  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeung Prolit  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០១៩  New Luxury Serviced Apartment for rent/$600per month/1-2BR/Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Toul Kork  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០១៧  Nice Service Apartment for Rent 2bedroom $500/month,Free Wifi,Cable T/V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០១៦  Apartment for Rent 2bedroom $350/m Balcony Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០១១  Nice big Balcony furnished 1BR Apartment in BKK2 free wifi,cable TV:$250/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០០៦  Free Wi-Fi ,Cable TV,Russian Market;Studio Apart Rent with T/V,Lift,1BR=$300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០០៥  New Apartment for Rent 2bedroom $350/m Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០០២  New Service Apartment for Rent 1bedroom $550/month,Free Wifi,Cable T/V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១០០១  *❤*cute apartment for rent,1bed=300$+wifi, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Olympic stadium  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៩៩  *❤*available now! 1bed=350$ new furnished flat with wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near river side  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៩៨  Very big balcony apartment with furnished 4BR in BKK2 $800 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK2  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៩៣  Nice Apartment for Rent 3bedroom $350/m Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៩២  One bedroom apartment Near Toul Sleng Musuem for rent, fully furnished=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near toul Sleng  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៨៩  House for sale:8mx28m:$630000 in BKK2  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  bkk2  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៨១  Swimming Pool-Gym modern Apartment/$1100per month/2BR/Wat Phnom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Wat Phnom  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៧៧  Modern Swimming-Gym Apartment/$650per month/1BR/Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Toul Kork  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៧៥  Nice Apartment for Rent 2bedroom $350/m Balcony Near Street 271 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៧៤  New Apartment for Rent 1bedroom $250/m Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៧៣  Serviced Apartment/$750per month/2BR/ Beoung Keng Korng II  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  BKKII  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៧២  luxury comfortable Apartment/$1800per month/1BR/Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Royal Palace  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៧០  Nice flat Near AEON Malle full furniture for rent with 2 bedrooms=$300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near AEON mall  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦៩  Swimming Pool-Gym modern Apartment 2BR:$1400/m for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៤០០.០០  Boeung Rang  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦៨  *❤*1bedroom300$ brand new apartment for rent with nice balcony free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Olympic stadium  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦៧  *❤*available now! 2bed=500$furnished first floor flat + balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦៥  New Apartment for Rent 1bedroom $200/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦៤  Apartment for Rent 1bedroom $200/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦១  *❤*new clean apartment for rent,1bedroom300$ bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៦០  available now! 2bed=850$ furnished flat with balocny bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  boeung keng korng 1  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥៩  Town House fully furnished for rent,month Near Russian Market=$280  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥៧  New Apartment for Rent 1bedroom $300/m Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥៦  available now! 2bed=480$furnished first floor western flat see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  near russian market  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥៥  *❤*1bed room new flat for rent,250$ with big balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥៤  Car For Rent Toyota Camry 99 350$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥៣  2bed room flat for rent,450$ with big balcony,+large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeung keng korng 3  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៥១  *❤*Furnished New Flat For Rent,1bed=450$, big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  in doun penh  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៤៨  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៤៧  *❤*cute apartment for rent,1bed=300$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៤៥  available now! 2bed=900$ good apartment for rent in bkk1 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧០៩៤៤  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៤-មិថុនា-២០១៦  ២៥-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា