ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៥៨០៥៧  Nice Service Apartment for Rent,2bdrms,Olympic Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Olympic Stadium  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០៥៦  ☻☻☻☻☻☻brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ close to russian market +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០៥១  ==============New apartment with 2 bedrooms-250$/month, russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០៤៧  Western Service Apartment in Riverside for Rent,2BR=$800/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០៤៦  2bed=300$ new comfortable apartment for rent free big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០៤២  Cambodian ice cream cup and paper bowl supplier  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០៣៩  very nice apartment for rent,2bed=350$====available now!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០១៨  Nice balcony furnished Apartment fro rent 2BR:$450/m near Russian market***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០១៦  Modern Western Ser Apt in Tuol Kork for Rent,1BR=$550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Tuol Kork  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៨០០០  House For Rent,2Bedrooms,$400/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៨៦  Brand New Service Apartment in Tuol Kork for Rent,1BR= $500/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toulkork  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៦៨  Western Service Apartment in BKK3 for Rent,2BR=$550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK3  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៥៧  Western Service Apartment near Olympic Stadium for Rent,1BR=$450/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olympic Stadium  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៤៣  Brand New Furnished Apt South of Russian Market for Rent,1BR=$280  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Russian Market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៣៧  Brand New*** Western Apartment in Riverside for Rent,1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Riverside  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៣៤  2002 Nissan Frontier  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩,៥០០.០០  Nissan Frontier  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩៣១  Pool&Gym Western Apartement in Riverside for Rent,1BR=$1280  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៨០.០០  Riverside  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩២៦  Large Beautiful Balcony Apt in Russian Market for Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩២២  Brand New*** Western Apartment in Tonle Basac for Rent,2BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tonle Basac  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩២១  Nice Fully Furnished Apartment in BKK3 for Rent,4BR=$700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩២០  Brand New*** Western Apartment in Tuol Kork for Rent,2BR=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Tuol Kork  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩១៩  Luxurious Western Ser Apt near Russian Market 4 Rent,2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៩១២  Nice Balcony Western Apartment near Sorya Mall for Rent,2BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Riverside  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៥៧  SERVICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $500/M NEAR RUSSIAN MARKET  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៥៣  NEW APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $300/M IN BKK2 FREE WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BOENG KENG KANG 2  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៤៥  APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $400/M IN BKK1 FREE CABLE BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BOENG KENG KANG 1  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៣៩  NICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $400/M IN BKK1 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BOENG KENG KANG 1  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៣៤  APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $450/M IN BKK3 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BOENG KENG KANG 3  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៣២  SERVICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $450/M IN BKK3 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BOENG KENG KANG 3  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧៣០  NICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $250/M TONLE BASAK FREE WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TONLE BASAK  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧២៨  NEW APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $500/M NEAR NAGA WORLD WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR NAGA WORLD  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧២៦  APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $500/M NEAR ROYAL PALACE WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  NEAR ROYAL PALACE  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧២៤  NEW APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $500/M NEAR ROYAL PALACE WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR ROYAL PALACE  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧២២  SERVICE APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $600/M NEAR RUSSIAN MARKET  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧១៩  NEW APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $500/M IN BKK1 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BOENG KENG KANG 1  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៧១៧  APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $400/M IN BKK1 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BOENG KENG KANG 1  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៦៦៤  A/, rent, 2 bd,free wifi, clean, cable TV, full furnished=600$,Chines embasy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near chines embasy  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៦៦២  24m*3,2m, built 17 years ago,មានប្លង់រឹង,Russian market,sale 420000$(negotate)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២០,០០០.០០  Near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៦៥៩  Service A/P , 1bedroom, full furnished, near Russian market=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៦៥៧  The first floor flat for rent,2 bedrooms, full furnished=300$, Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៦៥៥  The whole flat,8 rooms, no furniture, but 3 air-cons=1000$, Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៨៥  second floor house for rent,2bd=250$,near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៨០  whole house for rent on the main street,5bd,2000$,suitable for shop,....  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  st 271  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៧៧  the whole building for rent at stueng mean chey=4000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,០០០.០០  st 271  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៧១  Wooden Villa 3Bedrooms:$600/m,South Of Russian market(BTP area)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near russian market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៦៦  10 bedroom, 10 bathrooms, new building just completed =3000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,០០០.០០  st 271  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៦០  The warehouse for rent 5bd,2bt, for shop or others, air-con=2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  st 271  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥៥៤  whole flat for rent 5bd=500$,cute nad big balcony,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  doem thkov market  ២៤-កក្កដា-២០១៥  ២៤-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥១៧  House(Flat) for Sale&Business(E0E1:4.3m*16m)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៧០,០០០.០០  Flat  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៧៥១៤  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ២៣-កក្កដា-២០១៥  ២៣-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា