ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣២៩២២៦  *❤*2bedroom 300$very nice apartment for rent with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩២១៩  Rental House for Sale in Teuk Laak I, Khan Toul Kork, Phnom Penh  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៣០,០០០.០០  Rental House 4Sale  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩២១៦  Land 18m x 30m for Sale at $300 000 in Phnom Penh Thmey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  Land for Sale  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩២១៥  Land 2717m² for Sale at $4500/m² next to The Bridge Condo  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Land for Sale  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៩៤  good space apartment for rent,3bed=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៩៣  *❤*luxury furnished wooden villa for rent, 7bedroom2500$ huge garden  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  near russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៨៦  *❤*new luxury apt for rent,1bedroom400$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៨៥  gooood apartment rent,2bedroom250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៧៨  *❤*2bedroom300$ furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៧៧  *❤*2bed=500$bright furnished apt for rent with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៧៦  GROUND aparment for rent,3bed=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៧៥  *❤*1bed=550$cute apartment for rent free pool, wifi,TV, security gym, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៧២  *❤*available now! 1bed=400$beautiful apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  phsar doem thkov  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៧១  *❤*available now! 3bed=350$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៦៣  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៦២  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៥៩  CAMBODIA CARS RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus FOR RENT  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៥៧  ===Nice Apartment for Rent 1bedroom near Wat Phnom 500$¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Wat Phnom  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៥៥  =====Nice Terrace House for Rent in BKK1 2B=350$¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៥០  ===©©©1b = 350 Nice Apartment for Rent near Russian Market¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៤៨  ©©©©©House for Rent 3b in Tonle Bassac 1200$ with fully furnished (First Floor)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Tonle Bassac  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៤៧  CARS RENTAL SERVICE (Has Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus For Rent  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៤២  Warehouse For Rent 700 sqm  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២.០០  --  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១២៨  =====House for Rent 3b in Tonle Bassac 800$ with fully furnished¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Tonle Bassac  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១២៦  ==Brand New Apartment for Rent in Bkk2 290$ ¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៩០.០០  Bkk2  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១២៥  ==3b=600$ Apartment for Rent in Duem Thkov Market with Elevator¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Duem Thkov  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១២២  ©©©©©House for Rent 2b near Royal Palace 700$ Ground floor¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Royal Palace  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១២១  =====Fully furnished Villa for Rent in Boeung Trabek 700$=====  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BTK  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១២០  @@@@Elevator Apartment for Rent 1b in Russian Market 300$@@@@  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១១៩  ===Big Terrace Western House for Rent 1bedroom near Wat Phnom 500$¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Wat Phnom  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១១៨  =©©©©©House for Rent 5b in Tonle Bassac 1200$ with fully furnished¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Tonle Bassac  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩០៩៣  House(Flat) for Sale&Business(E0E1:4.3m*16m)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៩០,០០០.០០  Flat  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៩៦  flat with 2 bedroom=400$==========  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៩៤  2 bedrooms furnished in near Lucky market =800$......................  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨,០០០.០០  Near Independent  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៨៩  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NearToul Sleng  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៨៨  ======2 bed=450$ per month in bkk3 with furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Bkk3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៨៤  *❤*NEW FULLY FURNISHED FLAT FOR RENT,1BED=300$, *❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Independent  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៧៨  =======2 bed=350$ per month Near Toul Sleng Very big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៧៥  1 bedroom =300$ per month===================================================  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៧៤  Apartment with 3bedroom =300$Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៥៦  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Toul Sleng  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៥៥  Apartment 1 bedroom= 300$BKK2============================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៥៣  ==== 2bedrooms=800$ PER MONTH,BKK1======  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៥០  *❤**❤**❤* One Bedroom Flat bedroom 200$,Cleaning, WIFI Free  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៤៩  1bedrooms = 350 $ /mBKK3========================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៤៧  Very nice 2 bedroom apartment =800$ per month, in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៤៤  Apartment 2 bedroom= 400$ near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Toul Sleng  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៤២  1BEDROOM=250$PER MONTH, NEAR TOUL SLENG=====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៤០  *❤*NEW AND CLEAN FULLY FURNISHED FLAT FOR RENT,2BED=800$, *  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៨៩៣៩  2 bedroom with furnished =800$ per month, BKK1 ===============================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា