ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤០១៦៤  1bed room flat for rent,450$==== see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near river side  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៦៣  Nice Condo For Sale in BKK1 with 2BR:$280000 with Roof top swimming and Gym  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨០,០០០.០០  bkk1  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៦១  available now! 2bed=850$ furnished flat with balocny bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  boeung keng korng 1  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៦០  *❤*2nd floor flat For Rent,1bedroom 1bathroom 300$+ see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៥៦  available now! 2bed=480$furnished first floor western flat see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៨០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៥១  Nice garden furnished 8BR Villa near Independent monument:$1800/month,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  tonlebassas  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៥០  western Furnished 1BR apartment for rent:$350/m in BKK3,free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៤៩  *❤*Furnished New Flat For Rent,1bed=450$, big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  in doun penh  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៤៤  available now! 2bed=900$ good apartment for rent in bkk1 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៤០  *❤*available now! 2bed=850$ brand new pool,gym, apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៣៦  *❤*2bed=850$new western apartment for rent+pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៣៥  Western Kitchen furnished 1BR Apartment in BKK3:$350/m free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៣១  Apartment 4 Rent 2bed: $400/m Near Russian Market Free (Wifi Cable TV) ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១៣០  New Furnished Apartment for sale:10 rooms and 6 units:$750000 in BKK3  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៥០,០០០.០០  bkk3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១២៧  luxury apartment for rent,2bedroom1200$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  tonle bassac  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១២១  *❤*luxury 2bedroom 500$ apartment for rent with very big balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១២០  Renovated Furnished 1BR Apartment:$220/m for rent on st360 in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២២០.០០  bkk3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១១៥  New whole-apartment 18 unit+shop+roof top+gym:$8000/m@ Russian Market for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨,០០០.០០  near Russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១១០  *❤* service apartment for rent,3bed=1000$, bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  BKK3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១០៤  *❤*1bed=550$new western apartment for rent+pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០១០១  very big balocny first floor apt,2bed=500$*❤* see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៩៦  ================================One bedroom 250$ free WIFI, Cable TV,.....  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៩៥  Western Furnished 1BR Apartment:$250/m near Independent monument,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  independent  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៩៣  *❤*❤*❤*❤*❤=================3bed =400 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៩២  *❤*available now! 1bed=500$new furnished apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  in doun penh  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៩០  One bedroom 250$ per month in BKK3======================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៨៧  1bedroom=300$ in Toul Kork===============================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Furnished  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៨៣  nice furnished Apartment for rent 1BR:$230/m on st19 free water,cable tV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  st19  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៨២  ================ bed apartment with furnished 300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៨០  Very cleaned 1 bed flat near TK avenue with full furnished=300$/ month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៧៧  *❤*APARTMENT FOR RENT,2BED ROOM,500$/MONTH+ large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៥២  Nice big Balcony furnished 1BR Apartment in BKK2 free wifi,cable TV:$250/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៤៩  1 room APT full furnished=230$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK2  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៤៣  *❤**❤**❤**❤**❤**1BEDROOM =250$, Please see photo in link  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៤០  Very big balcony apartment with furnished 4BR in BKK2 $800 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK2  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៣៩  Land for sale 20*45 infront factory at toul sangke (Now is rent $2000)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Land for sale  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៣៧  House for sale:8mx28m:$630000 in BKK2  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  bkk2  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៣៣  Swimming Pool-Gym modern Apartment/$1100per month/2BR/Wat Phnom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Wat Phnom  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០៣១  Modern Swimming-Gym Apartment/$650per month/1BR/Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Toul Kork  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០២៥  Serviced Apartment/$750per month/2BR/ Beoung Keng Korng II  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  BKKII  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០២៤  luxury comfortable Apartment/$1800per month/1BR/Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Royal Palace  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០២១  House for sale near Phsar Chas  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៩,០០០.០០  Houser for Sale  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤០០១៩  Land 22*28 for sale or rent near borey phnom penh thmey sen sok hospital  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៦០,០០០.០០  Land for sale  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩៦០  House For Rent 2bedrooms $600/m Big Gadern Near Russian Market Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near Russian Market  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩៥៨  Cheap Price Apartment For Rent 1bedrooms $300/m Near Royal Palace,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩៥៧  Nice Apartment For Rent 1bedrooms $450/m Big Balcony Near Royal Palace,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Royal Palace  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩៥៥  Apartment For Rent 2bedrooms $500/m Big Terrace Near Royal Palace,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩៥៣  Nice Flat For Rent 2bedrooms $250/m Balcony Good Location Free Wifi, Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៦-ឧសភា-២០១៦  ២៦-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩២៨  Good house and western stlye , big balcony at Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
២២៣៩៩២៧  2bedrooms very nice apartment at 6floors NEar Psar deam pkov 550usd  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ២៥-ឧសភា-២០១៦  ២៥-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា