ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៩៥៩៩១  1bedroom 300$ comfortable apartment for rent+wifi,cleaning,parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near independent  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៨៨  =======1bed=200$ furnished apartment  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk2  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៨៧  *❤*2bedroom600$ new apartment free wifi see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  phsar doem thkov  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៨២  ======2bed=900$service apartment for rent+wifi+cleaning+water see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  bkk1  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៨១  *❤*2bed=600$ good space new service apartment for rent free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៧៩  *❤*available now2bedroom750$ pool,gym service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៧៧  *❤* 2bed=450$new furnished apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeung keng korng 3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៧៤  2bedroom1350$ brand new service apt with pool for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  in doun penh  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៦៤  *❤*1bedroom270$ new studio apartment for rent with big balcony in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៦៣  The risidentail land for sale 3.5km out of town 30000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣០,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៥៩  2bedroom450$ new WESTERN cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៥៧  land for sale 2.5km out of town 134.640$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៣៤,៦៤០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៥៦  *❤* 2bed=250$comfortable furnished flat for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  toul tompoung  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៥៤  brand new apartment for rent,with pool,gym 2bed=1350$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  near independent  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៥២  *❤* 3bed=350$ cute furnished flat for rent free wifi huge balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul tompoung  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៤៥  2bed=1100$bright new apartment for rent,with pool see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near lucky market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៤២  *❤*2bedroom 300$very nice apartment for rent with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៤០  *❤*available now! 2bed=600$ charming service apartment see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  phsar doem thkov  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៣៧  *❤*luxury furnished wooden villa for rent, 7bedroom2500$ huge garden  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៣៥  ======1bed=250$ furnished studio apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near independent  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៣៣  land for sale 3km out of town 38000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣៨,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៣២  good space apartment for rent,3bed=320$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩៣១  gooood apartment rent,2bedroom250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៩  *❤*new luxury apt for rent,1bedroom400$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៨  land for sale 2km out of town $43744  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៣,៧៤៤.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៦  *❤*2bedroom300$ furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៥  River land for sale 3km out of town 60000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦០,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២៣  *❤*2bed=500$bright furnished apt for rent with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩២១  land for sale 3.5km out of town 75000$  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៧៥,០០០.០០  Kampot  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១៨  *❤*1bed=550$cute apartment for rent free pool, wifi,TV, security gym, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១៦  GROUND aparment for rent,3bed=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១២  *❤*available now! 1bed=400$beautiful apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  phsar doem thkov  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៩១១  *❤*available now! 3bed=350$ apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៩៣  full Service Apartment for rent 2bedroom $700/m bacolny Boeng Keng Kang 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៨៩  Apartment for rent 3bedroom $450/m big bacolny In Boeng Keng Kang 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៨៧  Very New Apartment for Rent 1bedroom $250/m bacolny Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៧៥  nice apartment for rent only 90000$ / Sale, phnom penh in riverside  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  riverside  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៧៣  /////// studio BR comfortable living only $ 200/m fully facilities  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  TOUL KORK  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៧២  ´´´«»«»«»«»« car for rent service all cars for company and city tour  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៧១  I>I>I> 1BR low price and clean 450 $ per month at Toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOUL KORK  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៩  >>>>car for rent in the phnom penh good condition <<<<<<  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៨  I>I>I> big balcony 2BR low price and clean 250$per month at Toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៦  Transportation server , car for rent for firm and visitor  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៤  independece monument 1BR only $300 furnished <><><><><>  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  independence  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៣  [][][][][][] new brand 1BR near RUPP , Techno light stop area $250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  kampuchea krom  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦២  I>I>I> 2BR low price and clean 200 $per month at Toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  TOUL KORK  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦០  L:L:L:: studio room nice apartment only $180m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  TOUL KORK  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៥៩  :::good located BKK available 2B furnished for group family and staff  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៥៧  2b room apartment for rent good located russian market area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  russian market  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៥៦  [][][][][][] 2BR available for rent in kampuchea krom area $250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  kampuchea krom  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា