ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៣៥៧០០  *❤* new building western apartment for rent,3bed=750$,with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៩៩  New big Balcony 2BR furnished Apartment:$600/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៨៩  *❤* furnished 2nd floor flat for rent,1bed=250$ cheap price!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៨៥  3bed=750$new western big size apartment for rent with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៨៤  New serviced apartment just only 5 minute from Russian market 2 bedroom 550$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៨៣  Nice big Balcony 2BR furnished Apartment near Royal Place:$450/m free water  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Royal Palace  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៨១  *❤*2bed=500$new building apartment for rent free wifi see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near BKK1  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៨០  New 2BR furnished Apartment free wifi,cable TV:$550/month near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៧៩  Brand New Gym-2BR furnished Apartment near Russian market:$750/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Russian market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៧៧  2bed=500$ furnished flat for rent bkk2 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៧៣  New open Balcony 1BR furnished Apartment near Russian market:$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៧១  *❤* 1bed=250$ furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  west olympic market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៦៨  New building apartment in BKK1 with 1bedroom $650  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  BKK1  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៦៧  *❤* 3bed=600$very clean apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៦៤  Nice western 2BR furnished Apartment for in BKK1:$600/permonth  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk1  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៦១  *❤*@ 1bed=260$ small very clean apartment for rent **$$$**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៦០.០០  NEAR LUCKY MARKET  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៦០  Comfortable apartment (2bedroom 1500$ only) safety no flooding in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  BKK1  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៥៨  very big Swimming Pool Serviced furnished 2BR Apartment in BKK1:$1100/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  BKK1  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៥៧  *❤*1bed=900$ pool ,gym apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  tonle bassac  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៥៣  *❤*available now! 1bed=350$very cute studio apartment free wifi see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៥២  1bed room 250$ cute apartment rent free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៥១  swimming pool service apartment close to Independent monument 2BR $2400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៤០០.០០  independent monumnet  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៤៩  *❤*available now! 1bed=270$ new building apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  near independent  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៤៨  2bed=350$furnished apartment for rent with large terrace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  NEAR INDEPENDENT  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៤៧  swimming pool Penthouse service apartment near Russian market 1 bedroom $1300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Russian market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៤៦  *❤*1bedroom250$ furnished brand new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៤៣  *❤*2bedroom500$ furnished cute apartment for rent with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៤១  *❤*1bedroom270$ furnished brand new 2nd floor apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  toul kork  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៣៨  *❤* 2bed=500$cute newly apartment for rent free wifi+huge balocny see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៣៧  3bed=700$fully furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  near independent  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៣៥  *❤*available now! 1bed=270$brand new western apt rent in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  toul kork  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦៣១  *❤* new comfortable apt rent 2bedroom 900$+wifi+cleaning+water see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  bkk1  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦២៨  3bed=750$new western big size apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  bkk2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦២៥  *❤*very nice apartment for rent,2bed=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  NEAR RIVER SIDE  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦២៤  2bedroom500$big balcony new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦២២  *❤*1bed=300$ new furnsihed flat for rent in  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NEAR RIVER SIDE  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦១៩  House for sale ( loan able)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៦,០០០.០០  flat  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦១៧  service apartment for rent,2bedroom1350$ for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  tonle bassac  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦១៦  whole flat for rent,2bedroom 450$ furnished huge terrace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  in doun penh  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦១៣  *❤* 1bed=300$cute apartment for rent nice balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦១០  cheap !! First Floor Furnished For Rent,1bedroom 250$,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near independent  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦០៩  *❤*available now! 3bed=700$ large size first floor western apt for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK2  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦០៥  *❤*available now! 1bed=400$ new service apartment bkk3 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  boeung keng korng 3  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦០៤  1bedroom900$ pool,gym, apartment for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  tonle bassac  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦០១  *❤* brand new comfortable boengaow villa rent 1bedroom 500$+wifi+ see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៦០០  *❤* 3bed=650$newly ground floor furnished apartment for rent,1 car parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  bkk3  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៥៩២  Gas Station for sale (Urgent)  ជំនួញ - ជួលរឹលក់  ព្រៃវែង  $៦០០,០០០.០០  Gas Station  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៥៩១  *❤*available now! 2bed=850$very cute service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near lucky market  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៥៨៨  *❤* 2bed=600$cute newly comfortable apt for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near river side  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣៥៥៨៦  *❤*2bedroom350$new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near river side  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា