ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២១៦៧៩៥  New apartment for rent 2BR/$700/month at Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Bkk3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៩៤  New apartment for rent 2BR/$700/month at Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Bkk3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៨៩  Apartment for rent nearby Naga World 1bed=$200 full of funiture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Naga world  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៨០  Service apartment for rent at Orussey market 1BR/$650  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Orussey  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧៩  Flat for rent at Beong Tompor 5bed=$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Beong Tomporn  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧៨  whole flat for rent at Beong Tompun 4bedrooms=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Beong Tompun  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧៧  Wester apartment for rent nearby Russian market 3BR/$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧៥  3bed=$450 ground floor flat for rent near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧៣  New flat for rent at Beong Tompun 2bedroom/$180  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Beong Toum Porn  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧២  2bed=$350 Near Royal Palace very nice apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near Royal palace  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៧០  1BR/ Very clean apartmet for rent $300/month at Bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Bkk2  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៦៩  Brand new western apatrment 1BR/$450/moth for rent at Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Bkk3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៦៦  Villa For Sale, Grand Chhroy Changva, LS:8.3x20m, 4Bedrooms, 2Floors, 360,000$  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៦០,០០០.០០  Villa For Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៦៤  Villa For Sale At Daun Penh, LS: 16x25m, BS: 13x17m, 1.9M$, Now Rent 2500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៩០០,០០០.០០  --  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៦៣  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៦២  Land 4Sale, 500m2 (heat 18m,back14m), 220000$, behind Dongkor District Office  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៧៦១  Land For Sale, 20x30m, 220000$, near Chamkapring and Somrong Andet Pagoda  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២២០,០០០.០០  Land For Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៩០  Apartment for rent at BKK3 1bed=$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BBK3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៨៣  HOUSE FOR SALE  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៦០,០០០.០០  TOUL KORK, BK2  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៦៦  2bedroom=$350 nice apt for rent nearby Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BBK3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៦៤  Brand new apt for rent at BKK3 1bed=$500 + huge bacony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BBK3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៥១  2bed=$500 wooden house for rent at Tonle Basac free 1set  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦៣៥  3bedroom=$450 a flat for rent nearby Olampic market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olampic market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦២៧  very big balcony new western apartment=500$=2bedroom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៦១៩  3BR=$700 Western apartment for rent at Beong Trobak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Beong Trobak  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៩០  Very good flat for rent very close to Russian market 1bed=$200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៨៦  Western apartment for rent 1BR/$500 @ Tonle Basac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tonle  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៨៥  Land 18m x 30m for Sale at $550/m² in Phnom Penh Thmey  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣០០,០០០.០០  Land for Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៨៤  Land 507m² for Sale at $2700/m² on Kamuchea Krom Blvd, Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៧០០.០០  Land for Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៨៣  Land 2717m² for Sale at $4699/m² next to The Bridge Condo  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤,៦៩៩.០០  Land for Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៨២  Land 560m² for Sale at $3799/m² on Street 172, Khan Daun Penh, Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,៧៩៩.០០  Land for Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៨០  Land 35m x 52m for Sale at $3999/m² in Khan Daun Penh, Phnom Penh  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,៩៩៩.០០  Land for Sale  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៧៧  Western apartment for rent 1BR/$400 at Derm Thkov Roundabout see picture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  DermThkov aroudabout  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៧៦  Brand new apartment for rent 1bed=$250 Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៦៦  Monthly rental or long term serviced apartments near Sovanna Mall  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៣០.០០  Sovanna Mall  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៦៥  8bed=$800 3floors brand new flat for rent at Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៦៤  Nice apt for rent at Tonle Basac 1bedroom/ $400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Tonle Basac  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៦៣  Western apartment for rent at Tonle Basac 4BR=$1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  BBK3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៥៤  1bed=300$bright new apartment at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៥២  Great villa for rent 6bedroom= $1200 at Beong Tompun  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Beong Tompun  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៥០  Ground floor flat for rent 2BR/$450 at Beong Trobak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Beong Trobak  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៤០  3BR/$700 western apartment for rent at Tonle Basac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tonle Basac  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៣៦  1bed=$200 full of furniture at Beong Tomporn flat for rent 1floor  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Beong Tomporn  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥៣៥  1bed=$370 brand new apartment for rent at Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  near Russian market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥២៦  service apartment 2bed=$700at Tonle Basac market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tonle Bassac  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥២១  Western apartment for rent 1BR=$400 at Derm Tkov Roundabout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Derm Tkov Roundabout  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥២០  Service apartment for rent 1bed=$450 at Orussy market+swimming pool+gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Orussey market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥១៦  cheap apartment for rent 1BR/200$/month at Beong Tompun  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Beong Tompun  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥១០  Ground floor flat for rent 2bed=$400 nearby Derm Tkov Roundabout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Derm Tkov Roudabout  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៦៥០៧  Villa available for rent 6BR/2300$/month Nearby Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  Neaar Russian Market  ៣-ឧសភា-២០១៦  ៣-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា