ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២១៧៧៩០  service A/P for rent furnished 1bed =350$ near sovanna supper market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  sovanna market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៩  Gym Modern Brand New Apt near BKK3 for Rent,1BR=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near BKK3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៨  Brand New***Apt near Russian Market for Rent,2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៧  ==☻=☻☻☻===>1bed=320$ Nice A/P for rent​​ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៦  =================1bed=200$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៥  Beautiful Balcony Apt at derm thkov Market 4 Rent,1BR=$400 free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  derm thkov market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៤  Pool Gym Service Apartment in Tuol Kork Rent,1BR=$700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨៣  ================>A/P furnished for rent near russian market 2bed=450$ + wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨២  Apartment for rent 2bedroom $450/m Near derm thkov roundabout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  derm thkov market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨១  ===============01 Bedroom apartment near Toul Sleng 350$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul sleng museum  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៨០  Modern Brand New Westen Ser Apt in Russian Market 4 Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧៩  Nice studio room for rent near deom thkov market 1bed=300$ +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  derm thkov market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧៨  Beautiful Western Pool Apt in Tuol Kork for Rent,1BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Tuol Kork  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧៧  ☻============available now!1bed=400$ NEW apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧៦  first floor for rent 2bed=350$ new furnished A/P for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧៥  Nice Fully Furnished Apt in BKK3 for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧៣  Brand New Apartement in BKK3 for Rent,1bdrm  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧២  Service Apartment in Mitapheap for Rent,1BR=$350/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Mitapheap  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៧១  Service Apartment For Rent 1bedroom $450/m Boeng Keng Kang3,Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៦៩  House For Rent 3bedroom $700/m Nice Gadern Boeng Keng Kang3 Free T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៦៦  available now! 2bed=500$new furnished apartment south of russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  south russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៦៤  very clean apartment for rent,2bedroom450$free wifi,cable TV,garbage.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng trabek  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៦២  2bed=550$ service apartment for rent south of russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  south russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៦០  Nice furnished flat for rent 1bed = 200$ near in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥៨  1bed=350$ furnished A//P in bkk3============  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥៧  Brand New Western Apartment in BKK3 for Rent ,1BR=$450/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BBK3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥៦  available now!1bed=350$ NEW apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥៤  New Apartment for Rent $400/m 1bedroom Boeng Keng Kang1 free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Keng Kang 1  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥៣  @@@@===Nice furnished apartment for rent 1bed =300$ in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥២  Apartment For Rent 2bedroom $450/m Big Balcony Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៥០  ☻☻☻☻☻☻brand new furnished A/P for rent 3bed=330$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤៩  Very Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,3BR=$500 photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤៧  Service Apartment for Rent $550/m 2bedroom Boeng Keng Kang3 free Wifi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤៦  Very Nice Modern Gym Service Apt near Olympic Stadium for Rent,2BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Olympic Stadium  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤៥  only 500$ per month 2bed furnished apartment for rent near derm thkov markket  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  derm thkov markket  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤៤  Full Service Apartment For Rent 1bedroom $500/m Big Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤២  Service Apartment for Rent 1bedroom $350/m Near Russian Market free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៤០  +++++++++++++++2bedroom650$ furnished A/P for rent russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣៩  Western Service Apartment in Riverside for Rent,2BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Riverside  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣៨  New Flat For Rent 3bedroom $400/m Big Balcony Near Russian Market Free T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣៧  =============available now!1bed=250$ NEW apartment for rent near russiam market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣៥  New Apartment for Rent 2bedroom $400/m Near Royal Palace free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣៤  !!!! 1bed=450$ nice A/P for rent near russsian markket  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣៣  New Apartment For Rent 2bedroom $550/m Big Balcony Boeng Keng Kang 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Boeng Keng Kang 1  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣២  Nice Fully Furnished Apt in Russian Market for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  China Embassy  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣១  ===========apartment 1stfloor for rent,2bedroom 350$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧៣០  ==============================only 400$2bed new A/P close to russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧២៩  Nice Service Apartment for Rent $450/m 2bedroom Near Russian Market free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧២៨  available now!1bed=200$ furnished flat for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
២២១៧៧២៧  Apartment For Rent 3bedroom $500/m Big Balcony Boeng Keng Kang3 Free T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ៤-ឧសភា-២០១៦  ៤-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា