ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៦១៤៦៩  Villa for rent very nice 4bedroom $1200/month very big bacony, BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Boeung Kang Kong 1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦៨  Warehouse for Rent in Por Sen Chey – Phnom Penh (1600 sqms)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,២០០.០០  factory  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦៧  Nice Old Big Villa For Rent: 7Bedrooms InToul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  villa toul kork  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦៦  Big bacony Apartment for rent very nice 2bedroom $450/month Free Cable T/V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦៥  Apartment for Rent 2bedroom $300/m Balcony in BKK3 Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Beoung Kang Kong 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦៤  Villa for rent very nice 3bedroom $1250/month very big garden In Boeng Tral Beak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  beoung tral beak  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦៣  Apartment for Rent 1bedroom $160/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦២  Apartment for Rent 3bedroom $300/m Big Balcony Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦១  Apartment for Rent 1bedroom $200/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៦០  Apartment For Rent 1bedroom $250/m BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៩  New Apartment For Rent 2bedrooms $450/m Near Royal Palace Balcony Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៨  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៧  Apartment For Rent 1bedrooms $350/m Near Russian Market Big Balcony Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៦  New Apartment For Rent 3bedroom $500/m BKK3 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៥  New Apartment For Rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៤  Apartment For Rent 2bedroom $600/m BKK1 Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥៣  Nice Apartment for Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥២  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m In BKK 3 FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥១  Nice Apartment for Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៥០  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Russian Market FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៩  Apartment for Rent 1bedroom $250/m Tonle Basak Big Balcony Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Tonle Basak  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៨  Apartment For Rent 1bedroom $300/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៧  Apartment for Rent 1bedroom $300/m BKK3 Big Balcony Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៦  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m Near Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៥  New Apartment For Rent 3bedroom $700/m Near BKK1 Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near BKK1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៤  Apartment for Rent 2bedroom $450/m Big Balcony Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤៣  Nice Apartment For Rent 3bedroom $500/m Near Royal Palace FreeWiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤២  Apartment for Rent 2bedroom $350/m Big Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤១  Nice Apartment for Rent 2bedroom $400/m free Wifi Near BKK1 Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK 1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៤០  New Apartment for Rent 1bedroom $400/m free Wifi Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣៩  Small Villa For Rent 2bedrooms $800/m With Nice Garden and Tree Near BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣៨  New Villa For Rent 4bedrooms $1200/m Nice Garden In Chrouy Changva Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  In Chrouy Changva  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣៧  New Apartment For Rent 1bedroom $250/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi, Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Beoung Kang Kong 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣៦  Apartment For Rent 3bedrooms $500/m Near Royal Palce Balcony Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣៥  Big Balcony Apartment For Rent 2bedroom $450/m Boeng Keng Kang3 Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Beoung Kang Kong 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣៤  Nice Apartment For Rent 2bedrooms $500/m Near Royal Palce Balcony Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣២  Nice Villa For Rent 4bedrooms $1200/m With Nice Garden and Tree in Toul Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  in Toul Kok  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣១  Urgent Land for sale 25500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៦,៥០០.០០  Khan Dangkor  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤៣០  Villa For Rent 5bedrooms $1800/m With Nice Garden and Tree in Toul Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  in Toul Kok  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៩  Big Balcony Apartment For Rent 3bedroom $650/m Near Russian Market Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៨  New Apartment For Rent 2bedrooms $400/m Balcony Free Wifi Cable TV BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK 3  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៧  Land for sale 25000  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  District Kong Pisey  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៦  Land for sale  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៥,០០០.០០  Kong Pisey  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៥  Apartment For Rent 2bedrooms $500/m Balcony Free Wifi Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៤  Nice Apartment For Rent 1bedroom $400/m Near Royal Palace Free WiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២៣  Nice Apartment For Rent 2bedroom $350/m Big Balcony BKK 1 Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK 1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២២  New Apartment For Rent 2bedroom $550/m Near BKK 1 Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near BKK 1  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២១  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Russian Market Big Balcony Free Fiwi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤២០  Apartment for Rent 2bedroom $350/m free Wifi Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
១៩៦១៤១៩  Nice Apartment For Rent 2bedroom $450/m Near Royal Palace Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-កក្កដា-២០១៥  ២៨-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា