ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣៥៤២៥  LAND FOR SALE Nearby IU  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២០,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤២៣  The service Aparment ,rent 2bedrooms:$800/month ,Russian market,free wifi,cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤២២  garden villa in Great location BKK1, 3 bed room $2200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  BKK1  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤១៧  3bedroom=$1000 nice Villa for rent nearby Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Russian market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤១៦  Flat for rent near Independent monument 1 bed room $200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Independent  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤១៥  3 bedroom service apartment in safe area near Tuol Kok market $1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  tuol Kok area  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤១៣  1bedroom 600$ bright apartment for rent in bkk2 see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk2  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤១២  Nice Fully Furnished Apt in Russian Market for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  China Embassy  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤១០  flat for rent in phnom penh  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul tompoung  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤០៨  2bdrms Gym,Pool,Western Ser Apt near Wat Phnom for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Wat Phnom  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤០៥  *❤* new modern big space comfortable apt rent 2bedroom 800$ see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  bkk2  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤០៣  Service Apartment in Mitapheap for Rent,1BR=$350/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Mitapheap  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤០២  2floor 3bed=$200 a very nice flat for rent at Beong Tomporn  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Beong Tomporn  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៤០០  Brand New Apt near BKK1 &BKK3; for Rent,Nice Balcony,2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng trobek  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៩៧  Brand New Western Ser Apt in BKK3 for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៩៦  *❤* 2bed=450$big balcony furnished apartment for rent+big balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  toul tompoung  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៩៥  *❤* 1bed=250$cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near independent  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៩៤  available now! 4bed=1500$ whole small furnished villa for rent at Tonle Bassac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Tonle Bassac  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៩២  Western Service Apartment in Riverside for Rent,2BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Riverside  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨៩  *❤* western service apartment for rent,2bedroom1000$,1bedroom600$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk2  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨៨  The whole villa for rent with 4 bedrooms, full furnish, near tuol tompong=900$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Toul tompong  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨៧  National museum, apartment, 2BR,full furnish, 1 motor park=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  National Museum  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨៥  whole flat for rent 5bd=600$,cute ,full furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near russian market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨៣  2bed=400$ furnished apartment for rent, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨២  1bedroom brand new apartment for rent,500$ free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៨១  Brand New*** Apartment in BKK3 for Rent,1BR****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧៨  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧៧  *❤* comfortable service apt rent 1bedroom 420$ see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  bkk2  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧៥  LAND FOR SALE 26m × 30m  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៣៥,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧៤  first floor furnished flat for rent , 2bed=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧២  first floor flat for rent, with 2bd=400$,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧១  Apart For Rent 2bed: $400/m Balcony Free (Wi-Fi & Cable TV) In BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៧០  Apartment for rent with 2 BR, full furnish,Near nation museum=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  National Museum  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦៩  the two whole flats for rent ,in front of SOVANNA SHOPPING CENTER =2500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  SOVANA SHOPPING  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦៨  WAREHOUSE FOR SALE (U$D 700,000)**  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦៧  Apartment for rent 1bedroom $150/m Near russian Market,Free Wifi,Cable T.V ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦៦  *❤* 1bed=300$first floor furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near lucky market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦២  Available now!2bed=500$ NEW Apartment For Rent Near Russiam market+wifi ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦១  Brand new, Luxurious Serviced Apartment for Rent near Russian Market ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៦០  LAND FOR SALE ($85/m2)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៥៩  *❤*whole furnished house for rent 5bed=2300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៥៧  Available now! 2bed=1100$ New Modern Western Service Apt with pool.gym ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $១,១០០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៥៥  Roof Top Pool&Gym Apt near Russian Market for Rent,1BR=$600***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៥៤  Apartment for rent 2bed: $300/m Near Russian Market Big Balcony****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៥១  Very Nice Apartment for Rent Near Russian Market,1bedroom $200/m ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian Market  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៥០  The second floor for rent,1BR,full furnish,free wifi,Cham Kar mon=280$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Cham karmon  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៤៨  new clean apartment for rent,2bed=450$, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng trabek  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៤៦  furnishednew building apartment for rent,2bed=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៤៥  Apartment For Rent 1bedroom $250/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi&Cable**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣៥៣៤៤  System Unit IBM, Printer HP and rear light indicator CAMRY CHLAM 2000  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  IBM CPU&HP printer  ៨-តុលា-២០១៥  ៨-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា