ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៥៦៦៦៤  Nice Nice apartment for rent 2bedroom $350/m big bacolny Near Royal Palac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៦៣  =========furnished A/P2bed=450$ near russian market free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៦២  new furnished flat for rent in bkk3 bed=200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk3  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៦១  new flat ground floor for rent 2bed=450$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៦០  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!Very nice furnished A/P 2bed=400$ for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៩  ☻☻☻☻☻☻brand new furnished A/P for rent 2bed=500$ close to russian market +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៨  ===========================1bed =350$ furnished for rent Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៧  ☻☻☻☻☻☻brand new furnished A/P for rent 1bed=400$ in bkk3 +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  boeng keng korng 3  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៦  @@@@@@photos inside ,Nice a/p for rent 1bed =370$ near russian market+ internet  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៥  only 350$ per month 1bed furnished apartment for rent Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៤  ☻☻brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ Russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥៣  =============brand new furnished A/P for rent 2bed=350$ close to russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥២  photos inside brand new furnished apartment for rent,1bedroom 450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥១  ☻☻☻☻2nd floor furnished apartment for rent,2bedroom450$ Russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៥០  !!!!!!!!!!!!1bed =250$ furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៩  !!!!!!!!!!!!!!!new furnished A/p for rent 1bed =200$ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៨  @@@@@@@@@brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ in bkk3 +wifi+cleaning  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៧  ^^^^^^^^^^^^^^^^^Nice furnished A/P for rent near russian market 1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៦  Nice furnished flat for rent 1bed=200$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៥  ======☻elevator===☻=> Nice studio a/p 1bed=270$ for rent​​ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៤  big Balcony furnished Apartment for rent 1BR:$250/month near independent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near independent  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤៣  brand new furnished A/P for rent 1bed=350$ close to russian market +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤២  ☻brand new furnished A/P for rent 2bed=500$ near russian market +wifi+ lift  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៤១  ☻☻☻☻☻☻brand new furnished A/P for rent 2bed=400$ near russian market +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣៨  ==☻======>1bed=300$ Nice A/P 2nd floor for rent​​ near russian market free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣៧  Brand New Roof top Apart 4 rent South of Russian Market,3BR:$400/m *See Pic*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  South russian  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣៦  Apart for Rent 2bedroom $450/m Near BKK1 Big Balcony Free Cable TV***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near BKK1  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣៥  Apart for rent 2bed: $350/m,Fully Furnished, Near Russian Market ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣៤  Service Apartment For Rent 2bedrooms $550/m BKK 1 Free WiFi,Cable TV****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK1  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣៣  Villa For Rent 4Bedrooms $600/m In Chroy Changva Balcony ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  ccv  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣២  Apartment for rent 2bedroom $450/m Near Russian Market Big Balcony***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣១  Service Apartment for Rent 1bedroom $350/m Opposite Russian Hospital***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  South russian  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦៣០  Apart for rent 1bedrooms $230/m, Fully Furnished in Beoung Kang Kong 3***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK3  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៩  Apart For Rent 2bedrooms $500/m Near Russian Market Balcony Free WiFi ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៨  LEXUS RX330 (2004) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៧  Apart for rent 1bedroom $250/m russian market Free Wifi&cable tv ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian markert  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៦  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៥  Agriculture Land For Sale and Rent 4$ / m2  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៤.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៤  Apart 1bed=150$ Furnished south Russian market free cable tv, garbage***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  south Russian Market  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២៣  Pepper Farm For Sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ចាម  $១៤០,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២២  Panasonic GX1, Canon EOS M and Some Lenses (Exchange)  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២១  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦២០  ផ្ទះល្វែងលក់បន្ទាន់ Flat For Sale in Urgently  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៣០,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៩  ដីពុះឡូតិ៍លក់  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៨  Warehouse For Sale and Rent  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៧  Samsung Tab A 9.7, iPad Air2-4G-16G, Surface RT-2-32Gb (Exchange)  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦១៦  Sell/exchange:087464748,0768888874,03187 65432,0313100000  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $៣៦៨.០០  --  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦០៦  (MLS:TK10)New Furnished 1BR in Toul Kork:$300-$350/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦០៤  (MLS:TK22)Western Furnished-2BR Apartment:$750/m in Touk Kork near Zaman  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toul Kork  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៦០៣  (MLS:TK10)New Furnished 1BR in Toul Kork:$300-$350/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា