ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥១២២៣  brand new apartment for rent near russian market, 1 BR=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Russian Market  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២២០  whole flat for rent near Boeng keng Kang market 3 bedrooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near BKK market  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១៩  brand new apartment for rent near russian market. 2BR=900$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Toul tompung  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១៨  brand new penthouse for rent @ russian market with 3 bedrooms=2100$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,១០០.០០  Russian Market  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១៧  brand new apartment for rent in bkk1 with 1 bedroom=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK1  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១៦  Wesern apartment near Independent monument 2BR $600 with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  independent monumnet  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១៥  Western apartment near chinese Embassy 2 bed rooms $700 with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  chinese Embassy  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១៤  brand new apartment for rent in bkk3 with 2 bedrooms=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១២  Rooftop swimming pool service apartment near Russian market 2 bedroom $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២១០  Near independet munument with 1 BR, service A/P free service=550$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Apartment rent  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២០៩  brand new service apartment for rent near lucky market with 1Br=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near lucky  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២០៦  450$ with 1 Br near riverside , nice and cute service apartment ( free service )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Apartment rent  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១២០៥  New Furnished 1BR Apartment:$500/month near Chinese Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Chinese Embassy  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៩៩  Flat in BKK1 for rent 1 bed room $300 with balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK1  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៨៦  *❤*1bedroom250$ new building apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near Naga World  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៨៣  western fully service apartment near Soriya mall 1 BR $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  soriya mall  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៨០  big space furnished apartment for rent,2bedroom 400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk1  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៧៧  *❤*available now! 1bed250$very good furnished flat for rent in bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk1  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៧៥  *❤*very clean, bright furnished first floor flat 2bedroom350$ for rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul kork  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៧៣  *❤*1bedroo250$ very bright furnished cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៦៩  *❤*available now! 2bed=400$ very clean ,bright ,apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១១៦៦  available now! 2bed=300$ fully furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Naga World  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៧៨  HOUSE FOR RENT (TUOL KORK)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៥០  ============studio room =180$ in BKK  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  BKK3  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤៧  1 bedroom=400$ in toul kork=======================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Brand New  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤៦  *❤* *❤* *❤*2bedroom Apartment 400$/month, Toul Kork*❤* *❤* *❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toul Kork  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤៥  2 bedroom =350$ in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul kork  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤៤  Beautiful big 1 bedroom=400$ PER MONTH, BKK3, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤៣  3 bedrooms for rent in bkk3:400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤១  2bedroom=250$ in toul kork==================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៤០  One bedroom 250$ in BKK2=================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៩  * *❤* *❤**❤* 1bed=280$ in toul kork== ====*❤* *❤* *❤**❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  TOUL KORK  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៨  New 2 bedroom near Russiant with furnished= 500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៧  2 BEDROOM APARTMENT=500$ PER MONTH, NEAR INDEPENDENT⌂⌂⌂  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៦  One bedroom in bkk2 =250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៥  1 BEDROOM APARTMENT=350$ PER MONTH, NEAR Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOULSLENG  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៤  ============================2 bedroom=300$ in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣៣  Apartment 1 bedrooms near Toul sleng =180$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  Near Toul Sleng  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣២  1bed=200$,250$,270$ 280$,300$,350$,400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  TOUL KORK  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣១  Beautiful apartment 2 bedroom=500 Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Independent  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០៣០  2bedrooms=350$ in TOUL KORK====================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOUL KORK  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០២៩  Very nice 1 bedrooms=300$ per month near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal palace  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០២៨  Swimming Pool service apartment 2bedroom=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  TOUL KORK  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០២៧  2bedroom with gym an Pool in toul kork=650$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Toul Kork  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១០២៤  One bedroom with POOL and GYM=530$ in Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៣០.០០  Toul Kork  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៨៦  Space for Rent  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦.០០  Khan Chamkarmon  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៧៤  Gig balcony apartment 1bedroom for lease 850$ no the roof top  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  --  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៧៣  ////// 2bedrooms clean and western house for lease near Riverside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៧១  2beds Brand new apartment with good condition and nice area 600$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
២៤៥០៨៦៩  1bed 300usd , full furniture western style and widow more light  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៤-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៧-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា