ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤៣៧៥៣  Nice Fully Furnished Apt near Russian Market for Rent,2BR=$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៥១  Commercial villa Daun Penh ID: WALLC-20230  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០.០០  Daun Penh  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៥០  Corner villa Russian Market ID:WALLC-11259  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  Russian Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤៩  1 bedroom modern serviced apartment $500 ID: WALLC-3823  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤៨  ================>A/P furnished for rent near russian market 2bed=450$ + wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤៧  Brand New Western Apartment in BKK2 for Rent,2BR=$550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK2  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤៦  Office space Tuek Thla ID: WALLC-13357  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  tuek thla  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤៥  =============>@@@@1bed=350$ furnished A/P for rent russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤៣  Nice Balcony Western Service Apt in BKK1 for Rent,1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤២  Studio apartment Chaktomuk $600 ID: WALLC-15047  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Royal Palace  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤១  1 bedroom modern apartment Toul Kork ID: WALLC-8553  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Toul Kork  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៤០  =================1bed=200$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣៩  Fully Furnished Apartment in Tuol Kork for Rent,2BR=$550/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Tuol Kork  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣៨  Land for sale 5km form town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៦០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣៥  Villa Boeung Keng Kang 3 ID:WALLC-10543  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៧០០.០០  BKK3  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣៤  Nice Balcony Apartment near Russian Market for Rent,1BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣៣  Twin flat house Central Market ID: WALLC-22149  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Central Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣២  Very beautiful a/p 1bed=380$ for rent near toul sleng museum free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  toul sleng museum  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣១  Rooftop flat to renovate $55000 ID: WALLC-16631  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥,០០០.០០  Reverside  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧៣០  Factory-warehouse Ang Snoul ID: WALLC-13704  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.០០  Ang Snoul  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៩  1 bedroom modern apartment Boeung Trabek ID: WALLC-12784  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Boeung Trabek  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៨  land for sale 13km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៧.០០  Kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៧  Flat house main street Central Market ID: WALLC-12458  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០០,០០០.០០  Central Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៦  land for sale 13km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $១៧.០០  Kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៤  3 bedrooms modern apartment south Russian Market WALLC-11913  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Psa Doeum Thkov  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២៣  @@@@@@@@@@@@@brand new bright western apartment for rent,1bedrooms 550$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២២  ============1bed=250$ near independent Monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near indenpendent  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧២១  Western style villa Tonle Bassac $2500 ID: WALLC-14582  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  Tonle Bassac  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១៨  Land Tuek Thla ID:WALLC-12456  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៨,០០០.០០  Tuek thla  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១៧  Apartment to renovate near Sorya ID:WALLC-10767  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Central Market  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១៦  Modern twin villa Psa Doeum Thkov ID:WALLC-11964  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Psa Doeum Thkov  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១៥  Flat house Stueng Meanchey $180000 ID: WALLC-16802  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៨០,០០០.០០  Stueng Meanchey  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១៤  2 bedrooms apartment Tonle Bassac ID: WALLC-12805  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  tonle Bassac  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១២  land for sale 12km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៥,៥០០.០០  Kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧១០  Khmer style villa Toul Kork $700000 ID: WALLC-19682  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  Toul kork  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៩  Large villa Tuek Laork ID: WALLC-13064  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,២០០,០០០.០០  Tuek Laork  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៦  *********======Nice furnished apartment first floor for rent 1bed =350$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៥  land for sale 4km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៧២,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៤  land for sale 19 km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៣០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០៣  Modern serviced apartment Toul Kork $1250 ID: WALLC-4551  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  Toul kork  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០២  ==============1bed=200$furnished flat for rent in BKK2 see photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  boeng keng korng 2  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០១  Brand new factory Ang Snoul ID: WALLC-13706  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២.២០  Ang Snoul  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៧០០  Commercial space Bkk1 ID: WALLC-23328  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  BKK1  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩៩  Swimming pool serviced apartment Olympic area ID:WALLC-10092  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០៥០.០០  Toul Svay Prey  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩៨  4 bedrooms villa Tuek ThlaID: WALLC-13262  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Tuek Thla  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩៦  Land for sale 3.6km out of town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៩០,០០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩៣  Land for sale In Urgent, 8Km From Kampot town  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៤៧,៦០០.០០  kampot  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩២  Warehouse Phnom Penh Thmey ID: WALLC-23199  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  Phnom Penh Thmey  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩១  1 bedroom apartment Toul Kork $450/month ID: WALLC-14556  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  toul kork  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៩០  House(Flat) for Sale&Business(E0E1:4.3m*16m)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣០,០០០.០០  Flat  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា