ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៣៧៥៦៣  Villa for rent,4bd,6bt=2500$,for an office or living,doem thkov market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  doem thkov market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៦២  7bed=$900 flat for rent at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  BBK3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៦១  *❤*very clean apartment for rent,2bed=500$===== see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  toul tompoung  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៦០  *❤* furnished town house for rent,3bedroom 1000$ beautiful garden balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៩  3bd,and ground floor house for rent=400$,toul tompong  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toul tompong  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៨  3bed ground floor $430 at very close Russian market free all furnishures  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៣០.០០  Russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៧  2bd,2bt,elevator,apartment, free wifi,clean two time a month=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  doem thkov market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៦  2bed=400$ new apartment for rent ,free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  TOUL TOM POUNG  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៥  ===========2bed=500$furnished a/p for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៤  *❤*available now! 1bed=250$ new apartment  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  tonle bassac  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥៣  Service apartment for rent ,1 bd550$,2bd=650$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥២  whole furnishedvilla 3bed =1000$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៥១  2bed=330$huge apartment for rent ,good balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  bkk2  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤៩  *❤*new apartment for rent,2bed550$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  in doun penh  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤៨  whole furnished villa for rent,4bedroom2200$ with nice garden derm thkov market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  derm thkov market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤៧  whole flat for rent 5bd=650$,cute nad big balcony,big  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  near chines embasy  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤៦  service A/P for rent furnished 2bed =1200$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤៥  furnished first floor flat for rent 3bedroom only 300$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤៣  @brand new service apartment for rent close to Russian market 2bed=380$ + wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤២  5bed western style house for rent $400 at Beong Toum Porn  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Beong Toum Porn  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៤១  Furnished A/P for rent 1bed=550$ close to russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៣៩  beautiful apartment ,2bed=450$, in beong trabek +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng trabek  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៣៨  available now 1bed 350$ to 400$ A/P for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៣៥  *❤* Furnished apartment For Rent,2bed=400$+huge balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  tonle bassac  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៣៤  **************1bed =300$ A/P for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៣១  goood apartment,2bed=500$ car parking, wifi see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥៣០  service western apartment for rent, 1bed =500$ steung menchey market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  steung meanchey  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២៩  first floor furnished flat1bed=300$ free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near river side  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២៨  ################ whole flat for rent,5bedroom 2000$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២៦  2bed=$250 nice apartment for rent at BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BBK3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២៤  3bed room 3bath roomfurnished flat,300$/m ===========  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  TOUL TOM POUNG  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២៣  *❤* furnished new town house for rent,3bed=1100$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  tonle bassac  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២២  available now ! 2bed=350$ new furnished A/P for rent near Chinna Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  chinna embassy  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២១  very clean apartment for rent,2bedroom500$free wifi,cable TV,garbage.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  derm thkov market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥២០  3bed=$400 nearby Lucky market nice Unit for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near lucky mart  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១៨  Nice flat for rent at Beong Tomporn 3bed=$330  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  Beong Tomporn  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១៧  service apartment for rent,2bed=800$ see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  bkk2  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១៦  @@@@@@@@@@@@@3bed rooms=450$ new furnished A/P for rent in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១៥  Nice furnished A/P for rent 2bed = 250$ near Russian market 1st floor  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១៤  Nearby Chines Embassy brand new Unit for rent 3bed=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near Chines Embassy  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១២  1bedroom400$ new apartment for rent near river side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១១  nice flat 5bed=$500 at Beong Tomporn it is good place to market business  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Beong Tomporn  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥១០  A very very nice apartment 2bed 1floor for rent $1000 free all at Boeng Brolit  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Boeng Brolit  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០៨  1bed=$450 nearby Russian market a nice apt for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០៧  *❤*available now! 1bed=400$very clean apartment +large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០៦  NICE A/P FOR RENT NEAR RUSSIAN MARKET 2BED=900$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០៥  whole furnished villa for rent,3bedroom1000$ with nice garden Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  near russian market  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០៣  *❤*1bed=400$ very new western apartment for rent, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០១  *❤* 2bed=450$ new apartment for rent in bkk2 seem pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk2  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧៥០០  <<<Nice Flat for rent 5bed $500 at Boeng Toum Porn>>>  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Beong Toum Porn  ២-កក្កដា-២០១៥  ២-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា