ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៧០៤១១  1BD 400usd brand new Russain market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ៣-មេសា-២០១៧  ៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧០៤១០  2bedroom Brand New house Avaialable first and Second floor  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ៣-មេសា-២០១៧  ៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧០៤០៩  Nice flate 3bedrooms 600usd/month near by Toul sleng musuem  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ៣-មេសា-២០១៧  ៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៧០១៨៩  Car for sale volkswagan .yellow year 1999. 12,500.00$.Tel: 099 566 111  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២,៥០០.០០  volkswagan  ៣-មេសា-២០១៧  ៤-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩៣០  Nice apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២៩  Brand New Apartment for Rent 2beds:$950/month with Pool and Gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩៥០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២៧  Brand new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២៥  De Castle Royal 1bedroom=$1200/month for Rent with Pool & Gym in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២៤  Nice apartment for rent in BKK  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២៣  Land for sell-good for investment, big opportunity, 4 hectares  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $១៦.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២១  មានផ្ទះជួល៣ជាន់នៅកែងផ្សារបឹងត្របែក  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៤០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩២០  big balcony western apartment in safe area near Boeng trobak 2 bedroom $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  beong trobak  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៩  flat in BKK3 with 1 bed room $180  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  BKK3  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៨  New service apartment in safe area near BKK1, 1 BR $500, 2 bedroom $700 with Gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៧  New built flat near Independent monument 1 bed room $330  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  Independent  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៦  Western style apartment Independent monument on foot 1 bedroom $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  independent monumnet  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៥  big and new service apartment with pool 1 bedroom $750 near Chinese Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  chinese Embassy  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៤  Brand New Service Apartment For Rent in BKK2 with modern equipments  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១៣  Nice condo for sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៥០,០០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១២  Pool and Gym, Apartment For Rent 1bedrooms $600-$700/month near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១១  De Castle Royal 2bedrooms=$1800/month for Rent with Pool & Gym in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩១០  Villa with many trees 3 bed room with swimming pool $3200 Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,២០០.០០  Russian market  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៩០៩  1 bed room flat in BKK2 for 350usd with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ២-មេសា-២០១៧  ៣-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៧៦៨  western flat in bkk3, 1BR $300 in safe and quiet area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ១-មេសា-២០១៧  ២-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៧៦៦  branch new ground floor flat near street 310, 2 bed rooms $400, 1 car parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near st310  ១-មេសា-២០១៧  ២-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៤៧១  Nice pool western villa updated for rent in Tonle Basac  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,៧០០.០០  Western villa  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៤៣៩  ESOL Teacher / School Manager  ចង់បានការងារ  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  ESOL Teacher  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៣៤៨  Rang Rover Evoqe 2015 for sale  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧១,០០០.០០  Rang Rover Evoque  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩៣៣១  flat for Rent in quiet and safe area near Royal Palace 2BR $450 big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Royal Palace  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២២១  Nice apartment for rent, 2 bedrooms, near derm kor market=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  derm kor  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២១៥  2 bedrooms apartment for rent near Tuol sleng musuem=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២១១  Just available now and can view any time ,rent 250$ / month, 1 bedroom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Independent momument  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២០៩  Nice apartment for rent near Russian Market 1 Br =350$ nice location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២០៨  Nice one bedroom apartment for rent nice location ( BKK3 ) fully furnished=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២០៦  200$ / month 2 bedrooms and available now At Boeng Tumpun area, furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Boeng tumpun  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២០២  Just available now and can view any time ,rent 350$ / month, 2 BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩២០០  ♣♣♣♣♣♣ Brand new apartment for rent Russian Market=300$ , free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៩៧  200$ at nice location near Koh Pic area with 1 bedroom fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Koh Pich  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៩៦  2 bedrooms with 350$ / month near Russia market fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៩៤  New just available now with 1 bedroom service apartment for rent BKK3 350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៩០  Elevator with one bedroom free wifi, cable TV Near Sovanna shoping 250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ព្រះវិហារ  $២៥០.០០  sovanna center  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៨៩  just available now with 1 Br, fully near phnom penh sport club=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Boeng Tompun  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៨៧  Warehouse for rent ,good location with big street, no flooding=1000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  stueng meanchey  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៣៦  Serviced 1BR furnished Apartment near Royal Plaace:$300/m(MLS:017)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Doun Penh  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១៣១  Western 1BR furnished Apartment:$450/month near Russian market(MLS:009)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Doun Penh  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១២៧  Modern Apartment for rent 2BR near Sorya Super market(MLS:339)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥.០០  PP  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១២៥  (MLS:RP1)Big terrace Furnished 2BR Apartment:$400/month near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Doun Penh  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១២១  (MLS:OLP12)Gym Furnished 3BR Apartment:$1100/month near Olympich Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Toul Svay Prey  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១១៦  New Western Furnished 1BR:$300-$350/month in BKK2 free wifi(MLS:BKK31)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
២៤៦៩១១២  (MLS:BKK123)Brand New Furnished 2BR Apartment in BKK1 on st294:$500/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK  ៣១-មិនា-២០១៧  ១-ឧសភា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា