ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១៣២៣៤៦  *❤* 1bed=200$cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near independent  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៤៤  Brand New Service Apartment near Olympic Stadium for Rent,2BR=$700/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Olympic Stadium  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៤២  Service apartment for rent 1BR only $500/m at Orusy market+gym+swimming pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Orusy market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៤០  Brand New*** Western Apartment in Tonle Basac for Rent,2BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tonle Basac  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣៩  whole new house for rent,4bed=1000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣៧  1bedroom brand new apartment for rent,490$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៩០.០០  near river side  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣៦  Penthouse service apartment near Taihout super market, Tuol Kok 2 BR $1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Tuol Kok  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣៥  Rooftop swimming pool apartment in safe area, Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣៣  branch new apartment in safe area near Russian market 1 bed room $350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣២  first floor furnished flat for rent , 2bed=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul tompoung  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣៣០  pool,new apartment for rent2bedroom 900$, see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  near russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២៩  western service apartment in safe area ,Riverside 1BR $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  riverside  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២៨  Service Apartment for Rent 1bedroom $500/month Near NAGA Wold  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near NAGA Wold  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២៧  *❤* new comfortable apt rent 2bedroom 500$+wifi+big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២៦  Nice Apartment for rent 2bedroom $450/m Big Balcony BKK1 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang1  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២៣  3bed=700$very clean apartment for rent at BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK1  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២២  Rooftop swimming pool apartment in safe area near Tuol Kok market 2BR $850  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២១  Western style apartment near Chinese embassy 2 bed rooms $700 with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣២០  Rooftop penthouse with pool 1 bedroom $1300 near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣១៩  *❤* FURNISHED FLAT,2BEDRROOM 450$ bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  bkk3  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣១៧  New Service Apartment Rent 1bedroom $550/m Near Royal Palace Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near Royal Palace  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣១៦  Nice apartment (2 bedroom 450$) in safety area in Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣១៥  open space apartment with pool in safe area near Tuol Kok market 2 bedroom $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣១៤  whole furnished flat for rent,4bed=2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  boeng trabek  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣១២  New, nice apartment near street 271 with 2 bed rooms $350 free wifi...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣០៩  Nice Apartment for rent 2bedroom $500/m Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palac  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣០៧  1bedroom=$450 nice apartment for rent at BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK1  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣០៦  aFully Furnished Apartment for rent 1bedroom $400/m, Free Wifi In BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣០៤  2 bed room apartment in Russian market $450 for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣០៣  swimming pool service apartment on few minute to Russian market 2BR $1100  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២៣០១  2 bdrms Gym Ser Apt near Russian Hospital for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  khmer Soviet  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៩៨  Vrey Nice Apartment for Rent 2bedroom $450/month Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Royal Palace  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៩៦  western apartment on the 8th floor 1BR $850 with pool near Boeng Trobak market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Boeng Trobaek  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៩៥  flat in safe and quiet area 1 bed room $180 near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  Royal Palace  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៩៣  flat for rent near Russian market 2 bed room $200 with balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៩២  western apartment 1 bed room $300 free wifi....  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Royal Palace  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៩០  4bedroom=$350 brand new flat for rent at Beong Toum Porn  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Beong Toumpun  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨៩  Very Nice Apartment for rent 1bedroom $450/m Big Balcony BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang1  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨៧  Open space service apartment near Olympic stadium 2 bedroom $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  near Olympic stadium  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨៦  Brand New*** Western Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨៥  Full Service Apartment for Rent 1bedroom $700/month,bacony,Boeung Kang Kong1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Boeung Kang Kong 1  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨៤  Apartment for rent 2bedroom $350/m Balcony Near Russian Market Free Wifi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨៣  Apartment near Russian market 2 bed rooms $380  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៨០  @ Branch new western apartment in Russian market 2BR $370 free wifi...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៧៨  Available now! 1bed=270$brand new apartment free wifi near Riverside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  near riverside  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៧៧  Luxurious Western Ser Apt near Russian Market 4 Rent,2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៧៦  Mini Villa in safe area near Russian market 2 bed rooms $1000 car parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Russian market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៧៥  Western style apartment in safe area near BKK market 2BR $350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near BKK market  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៧៤  Brand New Western Service Apt in Riverside for Rent,2BR=$800/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Riverside  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
២១៣២២៧១  Brand New*** Western Apartment in Tuol Kork for Rent,2BR=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Tuol Kork  ៥-កុម្ភៈ-២០១៦  ៧-មិនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា