ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣២៩៧៦២  Big Balcony Furnished 2BR Apartment:$400/m in Tonle Basass near Eon Mall,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  tonlebass  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៦១  Brand New 2BR Furnished Apartment :$500/m free wifi,cable TV see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៦០  Western furnished 2BR Apartment near independent monument,$800/m, See photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  independent.  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥៧  New Western Furnished 1BR Apartment:$450-$500/m@EON Mall in Tonle Bassas,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  tonlebass  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥៦  ដីលក់នៅបឹងកេងកង១ :34mx33m:1m2:$5500  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  bkk1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥៥  Garden yard Ground floor Furnished-2BR Apartment:$400/m in Boeungtrabek,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  beoungtrabek  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥៣  New Serviced Apartment/$400per month/1BR/Boeng Keng Korng III  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Keng Korng III  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥២  Nice Apartment For Rent 1bedrooms $250/m Near Royal Palace Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥១  Furnished 1BR Apartment for rent:$300/m in Doun Penh near Soriya Mall,free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Doun Penh  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៥០  Nice Apartment For Rent 1bedroom $250/m In BKK3 Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK 3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៤៧  big Balcony furnished 1BR Apartment for rent:$300/m near River side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near river side  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៤៥  Brand New 1BR Furnished Apartment:$300/month in BKK3,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៤៤  big Balcony furnsihed 2BR Apartment for rent:$400/month near river side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near river side  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៤២  New Villa For Rent 4bedroom $1000/m Near Royal Palace Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Near Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៤១  New Roof top swimming -Gym Furnished 2BR Apt:$800-$900/m@ Russian Market,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near Russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៤០  big Balcony furnished 1BR Apartment for rent:$250/month near river side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near river side  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣៨  Apartment For Rent 1bedrooms $250/m Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣៧  New Western Gym Furnished 1-2BR Apartment:$700-$1100/m in BKK3,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣៦  Brand New 1BR Furnished Apartment  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣៥  Villa For Rent 3bedroom $500/m In Chroy Changvar Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Chroy Changvar  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣៤  Furnished 1BR Apartment for rent:$240/month in BKK1 on st306  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤០.០០  bkk1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣២  New Furnished 1BR Apartment for rent:$250/min BKK3,free wifi,cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣១  Nice Service Apartment For Rent 2bedrooms $700/m BKK3 Big BalconyFree WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧៣០  New Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Royal Palace Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២៩  New Furnished 1BR Apartment:$250-$300/m near Russian Market free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  --  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២៨  Furnished 1BR Apartment for rent:$200/m in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២៦  Service Apartment For Rent 2bedrooms $600/m BKK1 Big BalconyFree WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២៥  New Roof top Swimming pool Furnished 1BR Apartment:$550-$650/m near Russian  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២៤  Apartment For Rent 2bedroom $350/m Near Royal Palace Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២២  Apartment For Rent 2bedrooms $400/m Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២១  New Villa For Rent 5bedroom $1200/m In Chrouy Changvar Nice Garden, Tree  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Chrouy Changvar  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧២០  Service Apartment For Rent 2bedrooms $550/m BKK 1 Free WiFi,Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK 1  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧១៩  Good Price House for sale 15.5mx27m:$780000 near Boeung Trabek market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៨០,០០០.០០  beoungtrabek  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧១៧  Western apartment on 3 floor in Toul kork area 2 BR $700 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul Kork  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧១៦  21 unit Apartment for sale:$2400000 in Toul Kork with swimming pool,see photos  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៤០០,០០០.០០  toul kork  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧១៥  23m x 25 m land for sale near Phsar Dem Thkov:$630000 negotiable  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  Phsar Dem Thkov  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧១៣  house for sale 9x13m:$200000 in Phsardemthkov​ អាចរកសីុបាន  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣០,០០០.០០  near Phsar Dem Thkov  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧១១  Nice apartment big balcony with furnished 2 BR in Toul kork area $500 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toul Kork  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧០៩  Corner house for sale:17m x 20m:$950000 near Toultompong market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥០,០០០.០០  beoungtrabek  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧០៧  Sunny Furnished 2BR Apartment in Boeung Trabek:$450/month,see ptotos  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Russian market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧០៥  house for sale:10m x 18m : $530000 negotiable near chinese embassy  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៣០,០០០.០០  chinese embassy  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧០៤  Apartment For Rent 1bedroom $300/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi&Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៧០៣  Apartment for Rent 2bedroom $350/month Near Royal Palace *Free Wi-Fi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៩០  Brand new Apartment for Rent 1bed:$400/m South of russian market**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៨៩  Apartment For Rent 1bedroom $350/m In BKK2 Free Cable T.V,WiFi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៨៨  Apt near Russian Market for Rent,1BR=$550 **Free Luxurious Gym ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៨៧  Western Service Apartment near Olympic Stadium for Rent,1BR=$450/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olympic Stadium  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៨៦  Apartment for Rent 3bed: $450/m in Boeng Keng Kang3 (Free WiFi)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៨៥  Apart for rent,“In BKK3" 1BR: Only $300 With Fully Furnished ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៦៨៤  New Apartment For Rent 1bedrooms $250/m near Russian Market***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian markert  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា