ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣០៣១៧១  Villa For Sale At Daun Penh, LS: 16x25m, BS: 13x17m, 1.9M$, Now Rent 2500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៩០០,០០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦៩  Villa 4Sale,Daun Penh,16x25m,5Bedrooms, 2Floors, 1.8M$, Now Can Rent 2,500$  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៨០០,០០០.០០  Land For Sale  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦៧  branch new ground floor flat near street 310, 2 bed rooms $400, 1 car parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near st310  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦៦  One bedroom,fully apartment for rent with good location,Toul Sleng Museum=160$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៦០.០០  Toul sleng Meseum  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦៥  western flat in bkk3, 1BR $300 in safe and quiet area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦៤  studio room near olympic stadium 280$ free wifi, cable TV, garbage  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near Olympic stadium  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦៣  Roof Top Pool&Gym Apt near Russian Market 4 Rent,1BR=$650  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦២  Free Wi-Fi ,Cable TV,Russian Market;Studio Apart Rent with T/V,Lift,1BR=$300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦១  1 bdrm Nice Fully Furnished Apt in BKK2 for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៦០  One bedroom apartment Near Toul Sleng Musuem for rent, fully furnished=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near toul Sleng  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥៩  Nice flat Near AEON Malle full furniture for rent with 2 bedrooms=$300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near AEON mall  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥៨  Town House fully furnished for rent,month Near Russian Market=$280  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥៦  Nice Pool Service Apartment for Rent,Tuol Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Tuol Kork  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥៥  Western style partment in safe area near Nagaworld 2 bed rooms $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Nagaworld  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥៤  Villa available for rent with 6 bedrooms,Nearby Russian Market=2300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥៣  Western service apartment near Royal Palace 2 bed room $1700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៧០០.០០  Royal Palace  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥២  1 Bedrooms town house for rent, fully furnised,BKK3= 280$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK3  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៥០  Whole House for rent with 4 bedrooms,Near Russian Market= $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៤៩  Brand new apartment for rent, fully furnished ,good located only=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៤៧  Luxurious Western Ser Apt near Russian Market 4 Rent,2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៤៥  Top roof apartment, 1 BR, fully furnished, big balcony,safe area,BKK3=270$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  BKK3  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៤៣  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3,$350, Free wifi&Cable T/V,fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៤២  whole small furnished villa with 4 Bd, for rent at Tonle Bassac=1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Available now  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៤០  New Apart for rent South of Russian Market,1BR:$320/m *Free Wi-Fi & Cable T/V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៣៧  Brand new Studio Apart for rent Near Russian Market,1BR:$240/m *See Pic*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៣៦  The brand new service A/P near Russian Market, 1 Bedroom=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៣៤  1Bedroom:$280/m Apart for rent,“Sovanna Super Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Sovanna Super  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៣៣  Great location BKK1 with 2 bedroom $1100 with gym and big space 150m2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  BKK1  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៣២  New and whole Villa for rent out of Kampot town=1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  កំពត  $១,៥០០.០០  kampot  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១៣១  Apartment in Tuol kok area 2 bed room $850 with swimming pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  tuol Kok area  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២៩  Apart for Rent 3bedroom $300/m Big Balcony Near Russian Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២៨  Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 2bed:$550/m (Free Wi-Fi,Lift  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២៦  ===//=== 2br with service apartment western stylish only $ 700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២៥  Apartment For Rent 1bedroom $250/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi&Cable**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២៣  The whole and fully furnished house for rent=600$ (Negotiable)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  កំពត  $៦០០.០០  kampot  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២២  *❤* furnished new town house for rent,2bed=440$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៤០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១២១  In town, whole house for rent at good and potential business area=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  កំពត  $៤០០.០០  kampot  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១៩  Brand New Apartment for rent1Bedroom=$300 2bed=$450 near street 271 ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near St 271  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១៨  ===//==== New apartment Available russin market with full furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១៦  Stedeo Apart for rent,“Sovanna Super Market***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Sovanna Super  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១៥  New, nice apartment near street 271 with 2 bed rooms $350 free wifi...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១៣  Apart for rent1bed: $250/m Near Russian Market **Free Cable T/V****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១១  Brand New Western Gym Apart for Rent,2BR=$700 ** in Russian Market**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Russian Market  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១១០  ====//==== Very Nice ground floor villa For Lease 2bedroom with western kitchen  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១០៩  new, western service apartment with Rooftop swimming pool with sky bar 1BR $1540  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥៤០.០០  royal palace  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១០៤  Nice Fully Furnished Apartment in Riverside for Rent,2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣១០៣  ===//=== Apartment for lease 2bedroom around doun penh  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣០៩៩  ===//=== 2 Apartment for lease near Royal palace 600usd / 1bed and nice view  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣០៩៨  service apartment in safe area near Boeng Trobak market 1 bedroom $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Boeng Trobaek  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
២៣០៣០៩៥  1bedroom house available in bkk and nice location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ២៩-កក្កដា-២០១៦  ២៩-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា