ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
តើ​អ្នក​ដឹង​ទេ​ថា​ឥឡូវ​នេះ​អ្នក​អាច​មើល​ទំព័រ បង ធំ ដត ខម នៅ​តាម​រយៈ​ទូរស័ព្ទ​របស់​អ្នក​? ឥឡូវ​ទំព័រ​នេះ​ត្រូវ​បាន​ឆ្លើយ​តប - ដែល​មាន​ន័យ​ថា​តម្រូវ​ទៅ​តាម​ទំហំ​នៃ​អេក្រង់​ដើម្បី​ធ្វើ​ឱ្យ​មានភាពងាយស្រួលនិង​ស្រួលប្រើ។
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៦៧៨៨២  3beds=$300 very close to Russian market 1floor flat  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  new  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៨១  Car parking in 1 bedroom flat near Russian Market=400$ per month, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៨០  3bed=$750 nice apartment for rent at Beong Trobak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧៩  =============1bed=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Lucky Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧៧  BUY DIRECTLY FROM THE BUILDER: 3 FLOOR FLATHOUSE $42, 000  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤២,០០០.០០  Flat for sale  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧៦  ===================================== 2 bed BKK3 area= 400$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧៥  Nice 3 bedrooms=750$ in Boeng Trabek Area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  near Boeng Trabek  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧៤  REDUCED PRICE: MINI VILLA FOR SALE $42,000  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៤២,០០០.០០  House For Sale  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧៣  *❤**❤**❤*Apartment 1 bedroom=350,bkk3*❤**❤**❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧២  2 BEDROOM APARTMENT=250$ PER MONTH,BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧១  1 BEDROOMS APARTMENT=230$ PER MONTH,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  Near Toul Sleng  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៧០  *❤**❤**❤* Service apartment in Toul Kork 1 bedroom 350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toul Kork  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៦៩  1beds=350$ per month Furnished, bkk3, CABBLE, Parking,...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៦៨  Apart for rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Big Balcony *****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៦៦  Beautifully apartment with 2 bed= 400$ with full furnished in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Bkk3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៦៤  Brand new apartment for rent 2bed=$550 at BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  bkk2  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៦៣  Brand New Western Ser Apt in Russian Market 4 Rent, 1BR=$500/m***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៦០  Charming 2 bedrooms flat near Russian Market =500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥៩  1 bedrooms with furnished 230$ per month in BKK2 Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK2  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥៨  Clean Apartment For Rent cheap price Near Russian market 1BR $200/m ** *  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥៦  Western Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$300 (Brand New)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥៤  *❤*❤*❤*❤*❤============Services apartment=====1bed =230 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK2  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥៣  Western Apartment in Russian Market for Rent,1BR=$300 (Brand New)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥១  *❤**❤**❤**❤**❤**1 BEDROOM =230$ ALL BILLS included  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  CHAMKAMON  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៥០  Apt near Phnom Penh Tower for Rent,1BR=$280 **Cute Balcony**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Boeng Prolit  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៤៩  Ground floor apt for rent 1bed=$500 near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៤៦  Brand NewApat for Rent Fully Furnished 2bed:$450/m (Free Wi-Fi)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៤៥  Nice Balcony Brand New Apt in Boeng Trabek for Rent,2BR=$450 ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Trabek  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៤៣  Nearby Royal Palace apt for rent 3bed=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near Royal Palace  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៤២  Available now!1bed=230$ NEW Apartment for rent In BKK3 ****Free WiFi**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៣៩  Near Soriya shopping Center Serviced Apartment 2 bedrooms For Rent $800/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៣៨  Service comfortable apt rent 2bedroom=$800 at BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  bkk2  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៣៤  1bed=400$comfortable furnished flat for rent free wifi,water,security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near Royal palace  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៣៣  western big Balcony 1BR furnished Apartment in Boeung Trabek:$320/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨៣០  2bed= $180 at Boeng Tompun 1floor flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  Beong Toum Porn  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨២៩  2bedrooms Apartment Available with pool Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨២៧  flat for rent at Doun Penh 2bed=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Doun Penh  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨២៤  Modern Pool Serviced Condo 1-2-3 bed rooms For Rent $1300-$2100/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨២៣  Riverside Apartment For Rent 1 bed room $400/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨២២  Olympic Stadium Apartment 1-2 bed rooms For Rent $350-500/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨២០  Near old market, Apartment For Rent 2 bed rooms $450/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near old market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១៩  BKK2, Apartment 1 bedrooms For Rent $300/month ***Nice****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១៨  Cute Apartment 1 bed room For Rent $300/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK2  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១៦  Nice apartment for rent 1floor 2bed=$400 full of funiture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BBK3  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១៤  Building Apartment For Rent $9000/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩,០០០.០០  Phnom Penh  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១៣  Apartment 2 bed room For Rent $320/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Russian Market  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១២  ***Cute*** Villa 2 bed rooms For Rent $700/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១១  !!! Daun Penh Apartment For Rent 1 bed room $350/month!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨១០  Fresh Apartment 1 bed room For Rent $250/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៦៧៨០៩  @@@Nice Villa 5 bed rooms For Rent $1500/month@Tuolkork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Tuolkork  ៣-សីហា-២០១៥  ៣-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា