ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៣១៦៩២  luxury comfortable brand new service apt for rent,1bedroom, Russian Marekt=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៩១  1 bedroom and town flat fully furnished for rent , BKK3 =350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៩០  Nice Apartment For Rent 2BR in Russian Market ,Qiet,safe area =$300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៩  Villa in sfe area near Riussian market 2 bed rooms $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Russian market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៨  New and comfortable apartment for rent with 2 Bedrooms, doun penh=550$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  doun penhn  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៧  Brand new furnished service A/P for rent 1bed, Russian market=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៦  New and western apartment in safe area near Russian market 2 bedroom $500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៥  Western Servive style Apartment near Russian Market for Rent,with 2BR=$700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Russian Market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៤  Western Furnished 1BR Apartment:$230/month near ACE School Kampuchea Kroum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  Toul kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨៣  Beautiful Western service Apartment for rent in BKK3 with 1BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨២  flat for rent 1 bed room near Soriya mall $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  soriya mall  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨១  Russian Service Apartment with 2 Bd, fully funished , Safe = 500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Apartment for rent  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៨០  Whole villa for rent near AEON mall with 3bed, free 1set in the villa=1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Near AEON Mall  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៩  Nice and new servicewith 3 Bd apartment for rent in toul kork =1,200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៨  New apartment for rent, south of russian market,1br,fully furnished=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Beong Tompun  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៧  Brand new service apartment in BKK3 with 2 bedroom $1300 with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៦  Apartment for rent with new furnishtur, BKK3 with 3bedrooms free WIFI= $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៥  Western Furnished 1BR Apartment:$230/month near ACE School, Toul Kork=230$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  Toul kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៤  BKK1 Apartment, with 1 Bd , fully furnished for rent, free WIFI=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧៣  The new and nice apartment for rent with 2 bd, BBK3=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧២  luxury apartment for rent in Phnom Penh (http://phnompenh-realty.blogspot.com)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Phnom Penh  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧១  Nice & New service apartment for rent, 1 Bd, fully furnished, BKK3=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៧០  Nice apartment for rent with 1 Bd, BKK1, free WIFI, Cable TV= 400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK1  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៩  Town house at BKK3 with 4 bedroom, some furnished for rent=1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Town house  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៨  Boeng tompon apartment for rent with 1br, fully furnished=150$ (Available now)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Beong Tompun  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៧  Service apartment for rent with 2 bedrooms= $450/M IN BKK3 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៦  Pool apartment for rent with 2 Bd in Tuol kok , fully furnished=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៥  House for Rent 1bedroom ,Near Royal Palace *Free Wi-Fi, cable TV= 450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Nrea Royal Palace  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៤  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3 Free wifi&Cable T/V,fully furnished= $350  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៣  Studio Apart for rent,Russian Market;1BR:$250 to $350(Free Wi-Fi ,Cable T/V,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  BKK2  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦២  ======= ====> furnished a/p 2nd 1bed=280$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  near russian market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦១  Comfortable apartment !!!(2bedroom 600$ only) safety area olympic stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  olympic stadium  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦០  Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Russian Market Free Wifi,Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៩  apartment near ISPP international school 2 bed room $750 for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  international school  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៨  ផ្ទះសង់ថ្មីជិតCTN (Urgent new house for sale near CTN)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥១,០០០.០០  New  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៧  ដីក្រហមជីវជាតិល្អលក់បន្ទាន់  ដី - សំរាប់លក់  សៀមរាប  $៦,០០០.០០  ?????????????????  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៦  Western apartment just available in Tuol Kok area 3 bed room $1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  tuol kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៥  new apartment just finished western style 2BR $700 free cleaning, wifi, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tuol kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៤  western style apartment in safe area in Tuol Kok 2BR $600 free gym, parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  tuol kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥៣  New Built apartment in Tuol kok area 1 bed room $500 with westen furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  tuol kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥២  New apartment with Gym and Sky Bar on the 9th floor 1BR $350 Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥១  *******photos inside new furnished flat for rent,1bedroom 250$ in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៥០  Rooftop Singapore swimming pool style apartment, BKK1, 1 bed $1500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  BKK1  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៩  full service with swimming pool apartment in Tuol Kok 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  tuol kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៨  ^^^^^^^^^^^^furnished flat 1st floor for rent in bkk2 see pic below  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  bkk2  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៧  Espresso machine  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Phnom Penh,BKK 1  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៦  New, pool service apartment in Tuol svayprey, intercontinental hotel 1 bed $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៥  Western flat in Tuol Kok 2 bed rooms $300 motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tuol kok  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៤  swimming pool service apartment near Russian market 2 bed rooms $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  russian market  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៤៣  Profeccional Automatic-slicer  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $២២០.០០  Phnom Penh, BKK 1  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា