ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៣៧០៦៧  Apartment for rent 3bedroom $800/m Big Balcony In BKK1, Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Beoung Kang Kong 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦៦  Small villa for rent 4bedrooms $900/m fully furnished with garden in Tonle Basak  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  in Tonle Basak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦៥  New Apartment for Rent 2bedroom $650/m Big Balcony In BKK1, Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Beoung Kang Kong 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦៤  villa for Office for Rent 4bedrooms $1200/m with garden Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦៣  Nice Apartment for rent 1bedroom $300/m, Near River Side Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near River Side  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦២  New Service Apartment for rent 1bedroom $450/m Boeung Kang Kong 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeung Kang Kong 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦១  Nice Funitur Servive Apartment for rent 1bedroom $500/m, Near River Side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near River Side  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៦០  Big Balcony Apartment for rent 2bedroom $500/m Near russian Market,Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥៩  Fully Service Apartment for rent 2bedroom $700/m, Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥៧  Nice Apartment for rent 1bedroom $350/m In Tonle Basak, Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  In Tonle Basak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥៦  Fully Furnished Apartment for rent 3bedroom $500/m, in Boeung Kang Kong 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeung Kang Kong 3  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥៥  New Apartment for rent 2beds $350/m big bacony, Boeung Kang Kong 3 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Boeung Kang Kong 3  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥៤  Nice Apartment for rent 1bedroom $250/m Near russian Market,Free Wifi,Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥៣  Nice Apartment for rent 1bedroom $250/m, in Tonle Basak Near Eaon Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  In Tonle Basak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥២  New Flat for rent 1bedroom $150/m Near Russian Market Balcony,Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥១  Nice Apartment for rent 2bedroom $600/m, in Tonle Basak Near Eaon Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  In Tonle Basak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៥០  New Flat for rent 1bedroom $300/m Near River Side Big Balcony,Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near River Side  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤៩  Fully Furnished Apartment for rent 2bedroom $400/m, in Tonle Basak Near BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  In Tonle Basak  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤៨  Fully Furnished Apartment for rent 2bedroom $450/m Near russian Market,Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤៧  Fully Service Apartment for Rent 1bedroom $500/m, Near BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  In BKK 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤៦  Big Balcony Apartment for rent 2bedroom $350/m Boeung Kang Kong 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Boeung Kang Kong 1  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤៣  3 bedrooms and available now for rent near Russian Market=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤២  Nice studio A/P 200$ see the pictures on my website  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Studio For Rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤១  Car parking at Nice service A/P Near Russian Market 2BR=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Apartment rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៤០  2 bedrooms and some furniture inside at Boeng tumpun area =180$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  Boeng tompun  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៩  Brand new apartment with 3 floor for rent furnished 2 Br=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Apartment rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៨  Nice studio apartment for rent with1 bedroom 200$ Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៧  Nice service studio apartment with Pool , Gym 550$ Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Apartment rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៦  Elevator with one bedroom free wifi, cable TV Near Sovanna shoping 250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ព្រះវិហារ  $២៥០.០០  sovanna center  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៥  just available now with 1 Br, fully near phnom penh sport club=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Boeng Tompun  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៤  2 bedrooms apartment for rent near Tuol sleng musuem=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣៣  Warehouse for rent ,good location with big street, no flooding=1000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  stueng meanchey  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣២  Nice apartment for rent, 2 bedrooms, near derm kor market=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  derm kor  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣១  Just available now and can view any time ,rent 250$ / month, 1 bedroom  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Independent momument  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០៣០  Nice apartment for rent near Russian Market 1 Br =350$ nice location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៩  Nice one bedroom apartment for rent nice location ( BKK3 ) fully furnished=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៨  200$ / month 2 bedrooms and available now At Boeng Tumpun area, furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Boeng tumpun  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៧  Just available now and can view any time ,rent 350$ / month, 2 BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៦  ♣♣♣♣♣♣ Brand new apartment for rent Russian Market=300$ , free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៥  200$ at nice location near Koh Pic area with 1 bedroom fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Koh Pich  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៤  2 bedrooms with 350$ / month near Russia market fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២៣  New just available now with 1 bedroom service apartment for rent BKK3 350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២២  2 bedrooms and fully furnished near russian market 350$ , close to mini mart  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២១  750$ / month with brand new service A/P free wifi , cable TV, gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ព្រះវិហារ  $៧៥០.០០  Apartment for rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០២០  Nice office for rent big space , two bathroom, car and motor parking=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Boeng tumpun  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០១៩  available flat for rent with 3 BR, furnished, Russian Market=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០១៨  2 BR apartment for rent big space it's suitbale for staying =250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Apartment rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០១៧  550$ / month with 3 bedrooms apartment for rent in nice location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Toul tompung  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០១៦  First floor with 3 bedrooms and fully furnished, Russian Market=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Apartment rent  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧០១៥  Big Terrace and balcony 3 bedrooms near russian market=700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Russian Market  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា