ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤៣១១៤  ===Apartment for Rent 2b near Douem Thkov Market Fourth Floor 600$¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Duem Thkov Market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១១៣  !!!!!!!!!!!!1st floor furnished a/p for rent 3bed=350$ russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១១២  =====================1bed=270$ a/p for rent near independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  independent monument  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១១១  cute small top floor apartment for rent,1bedroom230$+huge terrace+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  near Olympic stadium  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១១០  ===Fully Flat for Rent 1bedroom at Bkk2 270$ First Floor See pic¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  BKK2  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៩  1bed=230$ furnished apartment for rent near Toul sleng Meseum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៨  ===Elevator Apartment for Rent 1b near Duem Thkov Market 400$ see pic¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Duem Thkov Market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៧  ==☻=☻===>2bed=350$ Nice A/P for rent​​ near independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  independent monument  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៦  !!!!!!!!!!!!1st floor furnished a/p for rent 2bed=250$ near intercon-  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Intercon  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៥  ===Fully Apartment for Rent 1bedroom in Central Market 420$ see pic==  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Phsar Thmey  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៤  ==☻=☻☻☻===>2bed=350$ Nice A/P for rent​​ near independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  independent monument  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០៣  ===©©Fully Apartment for Rent 1bedroom in Central Market 420$ seem pic¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Phsar Thmey  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០២  =====Fully Western House for Rent 1b near Russian market 400$ 2floor®®®®®  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Tuol Tompong  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០១  ====Fully Furnished Flat for Rent 2B in BKK1 400$ First Floor¶¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK1  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣១០០  +++++++++++Furnished for rent 1bedroom $250/m in beong tom pun area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  in beong tom pun  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៩  new apartment for rent,1bedroom230$ free wifi,cable TV,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  bkk2  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៨  @@@@===Nice furnished apartment for rent 1bed =230$ in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  bkk3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៧  new furnished apartment for rent,2bedroom350$ bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៦  newly apartment for rent,1bedroom350$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៥  1bedroom250$ newly apartment for rent in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៤  brand new studio apartment for rent,1bedroom250$ bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩៣  1bedroom350$ brand new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩២  nice studio apartment for rent,1bedroom200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩១  new cute apartment for rent,1bedroom300$ for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៩០  1bedroom250$ furnished cute new studio apt for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៨៩  3bedroom400$newwestern fully furnished first floor flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៨៨  *❤*3bedroom300$ first floor furnished flat for rent+ very very big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៨៥  2bedroom300$ new comfortable apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៨៣  2bedroom250$ first floor furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៨១  2bed=400$ new apartment for rent ,free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  TOUL TOM POUNG  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៦៣  ,Land for sale 23000$ ,urgent  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $២៣,០០០.០០  15km from Chom Choa  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៦២  Land for sale only 23000$  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣,០០០.០០  Kong Pisey  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៦១  Land for sale 120$ /m2  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២០.០០  Khan Posenchey  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៦០  Flat E1( the first floor) for rent 170$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Chamkamorn  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៥៩  Room For rent 1km from russian market,1BR:$130/m(Free Wi-Fi)Ground Floor  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៣០.០០  South russian  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៥៨  ===========studio Apartment for rent 1bedroom $250/m russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៥៦  !!!!!!!Nice furnished flat 1bed=250$ for rent in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៥៤  first floor furnished flat 1bed=230$ near toul sleng museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  toul sleng museum  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៥២  ==☻=☻☻☻===>2bed=380$ Nice A/P for rent​​ in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  bkk3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៥០  Apartment for Rent 2bedroom $350/month Near Royal Palace *Free Wi-Fi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៤៩  Studio Apart for rent,“Sovanna Super Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Sovanna Super  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៤៨  1Bed, Apartment For Rent $350/m Near Russian Market Balcony Free wifi **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៤៧  Apartment For Rent 1bedroom $300/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi&Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៤៦  Apartment for rent 3bed: $400/m Beoung Kang Kong3, Free Cable TV ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៤៥  New Apartment For Rent 1bedroom $350/m In BKK2 Free Cable T.V,WiFi ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៤៤  Apartment south Russian Market 4 Rent,1BR=$150(Free Wi-Fi)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  south Russian  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៣៥  ===========Nice furnished A/P for rent 1bed=500$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៣៣  @@@@@@@Very Beautiful Balcony Apt in Russian Market 4 Rent,1BR=$370 +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៣២  Very beautiful furnished a/p for rent 1bed=300$ near independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  independent monument  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣០៣១  @@@@@@@Very Beautiful Balcony Apt in Russian Market 4 Rent,1BR=$370 +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  near russian market  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា