ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២១៣៥៩០  ===$$Fully Furnished Villa 3bedroom in BKK1 with 1200$ seem pic$$$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  BKK1  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៩  Flat near Royal Palce 1 bed room $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Royal Palace  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៨  Nice Fully Furnished Apt in BKK3 for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៧  photos inside furnished apartment for rent near Russian market 1bed=350$ +wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៦  ===@@ 2bedroom350$ cute apartment for rent with huge Balcony in BKK3====@@  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៥  ==========Very Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៤  ==========available now!2bed=600$ NEW apartment for rent in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨៣  available now!2bed=600$ NEW apartment for rent near national museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near national museum  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨២  western apartment in Tuol Kok area 1 bedroom $750 with swimming pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toul kork  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨១  service A/P for rent furnished 1bed room =300$ near lucky supper market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  lucky supper market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៨០  ☻☻☻☻============Services apartment 1bed =500 furnished +cleaning+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៩  3 Floors Flat for Sale  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៨  3 Floors Flat for Rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Posenchey  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៧  ====================Nice furnished A/P for rent 1bed=350$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៦  Apartment for Rent 3bed: $450/m in Boeng Keng Kang3 (Free WiFi)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៥  ==============1st floor for rent 2bed=350$ new flat for rent BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៤  Brand New***Apt near Russian Market for Rent,2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧៣  $$$$ Fully Furnished House for Rent 1b near Independence Monument 350$¶¶¶¶  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Independence  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧២  2bed furnished flat 2bed =500$ for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧១  Western Service Apartment in Riverside for Rent,2BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Riverside  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៧០  New Apartment For Rent 2bedrooms $500/m In BKK1**********  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៩  Very Beautiful Balcony Apt in BKK3 for Rent,2BR=$450 photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeng keng korng 3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៨  $$=== Nice A/P for Rent 1B=550$ near Royal Palace $$$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Royal Palace  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៧  =======================================1 bed=250$ furniashed  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៦  3bedroom600$ furnished apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៥  Brand New Western Ser Apt in BKK3 for Rent,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៤  ===Apartment for Rent 2bedroom near Wat Phnom 600$ Pic Inside==  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Wat Phnom  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦៣  Very clean apartment for rent,2bedroom370$ Free ,cable TV,Garbagen ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  Russian Market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦២  Western Service Apt near City Mall for Rent,1BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olympic Stadium  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦១  *❤*1bed=370$cute apartment for rent +free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  near river side  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៦០  =============>brand new furnished stidio room for rent 1bed=250$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  boeng keng korng 3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៩  ==========1bed=250$ service A\P for rent +wifi +elevator near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៨  Apartment For Rent 1bedroom $350/m In BKK2 Free Cable T.V,WiFi***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៧  Apartment For Rent 2bed: $550/m BKK1 Big BalconyFree WiFi **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK1  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៦  *❤* 2bed=600$cute pool,apartment for rent toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  toul kork  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៥  *❤*3bed=1000$new comfortable apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  bkk3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៤  Furnished House For Rent 1bed:$300 ,Near Independent***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Independent  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥៣  1bed=200$ furnsihed flat for rent in  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥២  Service Apartment for Rent 1bedroom $350/m In Front of Russian Hospital***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Hospi  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥១  ====1bedroom=250$ House for Rent in Independence Monument===  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Independence  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៥០  Clean Apartment For Rent cheap price Near Russian market 1BR $250/m **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤៩  Nice Apartment for Rent 1bedroom $500/m big balcony in Boeng Keng Kang3***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤៨  *❤*3bed=600$ very new western apartment for rent, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤៦  available now service A/P for rent 2bed=500$ near boeng trabek  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤៥  Apt near Russian Market for Rent,1BR=$550 **Free Luxurious Gym ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤៤  ¶¶¶Fully Furnished House for Rent 3bedroom=300$ in Russian Market==  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤៣  available now!1bed=400$ furnished Apartment for rent in boeng keng korng 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  boeng keng korng 3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤២  Apart for rent,“In BKK3" 1BR: Only $300 With Fully Furnished ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៤០  Apart for rent,“In BKK3" 1BR: Only $300 With Fully Furnished ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
២២១៣៥៣៩  available now! 1bed=300$ first floor furnished flat with big balcony bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  boeung keng korng 2  ២៩-មេសា-២០១៦  ៣០-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា