ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០២៨៨៦០  The small villa for rent, 3 bedrooms, near Russian market, full furnish=1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Near russian market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥៩  Nice Terrace Brand New Apt in BKK3 for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥៧  Two bedrooms for RENT  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៧០.០០  VTRUST apartment  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥៦  Two bedrooms apartment for RENT  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៧០.០០  VTRUST apartment  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥៥  300$ per month 2bed furnished apartment for rent Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near russian market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥៤  Available now!2bed=500$ NEW Apartment For Rent Near Russiam market+wifi ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥៣  Apartment For rent in BKK3 for Rent,1BR:$350$/m*Free Wi-Fi &Cable T/V***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥២  Apartment for rent, 2 bedrooms, full furnish, near Russian market=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near russian market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥១  Nice Flat for Rent 2bedrooms $250/month Big bacony,Fully Furnished Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Boeung Kang Kong 3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៥០  New apartment for rent 1bedroom $350/m big bacolny Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៩  Available now! 2bed=1100$ New Modern Western Service Apt with pool.gym ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $១,១០០.០០  Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៨  Apartment for rent 2bed: $300/m Near Russian Market Big Balcony****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៧  The first floor for rent with 3 bd, Boeng trabek=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Boeng trabek  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៦  2bedroom 450$ apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near russian market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៥  illa for Rent 3Beds :900$/m , in Chroy Changvar(Aparts,FlatsFor Lease too)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Chroy Changvar  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៤  Base floor flat for rent,3 BR,full furnish,BKK2,Good location=650$ (negotiate)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  BKK2  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤៣  Stedio Apart for rent,“In BKK3" 1BR:$250(Free Wi-Fi ,Cable T/V ) ****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤២  Pool,Gym Service Apartment in Tuol Kork for Rent,2bdrms=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Tuol Kork  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤១  Apart for rent 1bedrooms $170/m, Fully Furnished in Beoung Kang Kong 3***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៤០  Western apartment and new furnished 1br in bkk3 $500/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៩  villa for rent with 8 rooms=1500$,safe location,near sovanna supper market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  north of sovanna  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៨  Available now! great location ,apartment for rent in BKK3,3bd,4bt.=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៧  Service A/P for rent,3 bedrooms, full furnish, near Tuol tompong=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near tuol tompong  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៦  Brand New Western Apartment in BKK1 for Rent,2BR=$1300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  BKK1  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៥  New Service Apartment for rent 3bedroom $450/m, Boeung Kang Kong 3,Free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៤  whole flat for rent 5bd=500$,cute and big balcony,full furnished,2 air-cons  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  doem thkov market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣៣  Apart for rent 3bedroom $350/m big bacony, In Boeung Kang Kong 3 ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣២  villa for rent with 8 rooms, car park=2,1500$,location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  near sovanna  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨៣១  Whole villa for rent,7 bedrooms, no flooding, Near Sovanna shoping center=2700$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៧០០.០០  Near Sovanna  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៩  New New apartment for rent 2bedroom $400/m big bacolny Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៨  Nice Apartment for rent 1bedroom $350/m In Tonle Basak, Free Wifi ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Tonle Bassac Area  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៧  Second floor for rent with, 2 Bedrooms,full furnish, BKK3=200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៦  Nice Flat for rent 1bedrooms $170/month Fully Furnished in Beoung Kang Kong 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៧០.០០  Boeung Kang Kong 3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៥  Nice Nice apartment for rent 2bedroom $350/m big bacolny Near Royal Palac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៤  Ground floor for rent with 4bd, 400$,Boeng trabek,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng trabek  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២៣  Brand new Apartment for rent 2BR:$650-$800/Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Near russian market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២២  1Bedroom:$280/m Apart for rent,“Sovanna Super Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Sovanna Super  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២១  New House for rent 3bedrooms $800/month bacony,Near Lucky Super Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Near Lucky Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨២០  Studio Apart for rent,“In BKK3" 1BR:$300(Free Wi-Fi ,Cable T/V ) ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១៧  Nice apartment for rent 1bedroom $150/m bacolny Near Phnom Penh Sport Clup  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Near Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១៦  Nice Flat for Rent 1bedroom $250/m Near BKK1 balcony Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near BKK1  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១៥  Service apartment for rent, 2bd,free wifi,Cable TV=380$,Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Near russian market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១៤  The warehouse for rent 5bd,2bt, for shop or others, air-con=2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  st 271  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១៣  Nice Apartment for rent 2bedrooms $450/m,Fully Furnished, Boeung Kang Kong 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeung Kang Kong 1  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១២  Apartment for rent 1bedroom $250/m Near russian Market,Free Wifi,Cable TV ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១១  2 bdrms Fully Furnished Apartment for Rent,Tuol Kork,$550/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Tuol Kork  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨១០  Apart for Rent 2bedroom $400/m Near Russian Market Free Wifi Cable TV ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨០៩  *❤*very clean apartment for rent,2bed=500$===== see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  toul tompoung  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨០៨  Nice Apartment for rent 2bedroom $400/m Near Royal Palace Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០២៨៨០៦  New Apartment for rent 2bedroom $500/m Near Russian Market Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ២-តុលា-២០១៥  ២-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា