ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៩៤៤៣២  very huge terrace service apartment near German Embassy 1 bedroom $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  german embassy  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤៣០  big balcony apartment near NAGA World 2 bedroom $600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Independent monument  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤២៨  Big balcony service apartment in safe areas near Tai Hout 1BR $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  tuol Kok area  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤២៦  service apartment in safe area near Russian market 1BR $800 , 2BR $1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤២៣  Very huge terrace apartment in safe area near street 360, 2 bedroom $550  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  street 360  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤២២  Very Beautiful Balcony Apt at Intercon 4 Rent,2BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near Intercon  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤២១  New and western style apartment in safe near Independent monument 2BR $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Independent monument  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤២០  western style service apartment 2 bedroom near Boeng Trobak market $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  boeng Trobak area  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤១៨  Fantastic !!apartment(2 bedroom) safety no flooding near Chinese Embassy $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Chinese Embassy  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤១៦  garden villa in Great location BKK1, 3 bed room $2200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  BKK1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤១៥  beautiful apartment for rent 2bed =450$ second floor+wifi near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤១៣  full service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near Royal Palace  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤១២  ======== ☻====☻>Nice furnished A/P second floor for rent 1bed=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤១១  *❤*western apartment for rent,2bed=500$/month , see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  boeng trabek  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០៩  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០៨  Flat for rent near Independent monument 1 bed room $200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Independent  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០៧  Very Beautiful Balcony Apt in Russian Market 4 Rent,2BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០៦  *❤*available now! 3bed=2000$ whole furnished small villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  bkk1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០៥  Flat for Rent in BKK3, 1BR $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០៣  3bed=350$ furnished A/P for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០២  Flat near street 310, 2 bed rooms $400 large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near street310  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០១  *❤*luxury new western service apartment for rent,3bed room 1800$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  bkk1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៤០០  available now!2bed=450$ furnished Apartment for rent near russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៩  very huge terrace apartment in BKK3, 1BR $350 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៨  New built western apartment near Russian market 2BR $450 free wifi.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៧  swimming pool, gym full serviced apartment near Soriya mall 2BR $1600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៦០០.០០  near soriya mall  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៦  pool gym new service apartment for rent,2bedroom only 1100$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៥  Westernn aprtment just come up near Olympic stadeum 2 beds $600,safe area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  olumpic stadeum  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៤  New built western apartment near Russian market 2BR $450 free wifi.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩៣  *❤*luxury new western villa for rent,9bed room 3500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៥០០.០០  chroy chang va  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩២  1bed = 200$ A/p for rent near Russian market ************  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩១  1bed = 200$ A/p for rent near Russian market ************  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៩០  New Built and western style in Russian market 1 bed room $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៩  *❤*6BED=2700$ FURNISHED villa FOR RENT  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៧០០.០០  tonle bassac  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៨  1bed = 200$ A/p for rent near Russian market ************  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៧  Western apartment in Tuol Kok 2 bed rooms $500 with swimming pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  tuol kok  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៦  Western style apartment near city mall with 1 bed room $600 free gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  City mall  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៥  Nice furnished A/P for rent 1bed = 250$ near near russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៤  very nice and western apartnent near Lucky super market 1 bed room,$400  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  lucky super market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨៣  Nice furnished A/P for rent 1bed = 250$ near near russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨២  western full service apartment in safe area near Tuol Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tuol Kok  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨១  Very Beautiful Balcony Apt in BKK2 for Rent,1BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  boeng keng korng 2  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៨០  Western apartment 2 bed rooms $450 in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៧៩  swimming pool, gym, apartment in Tuol Kok area 2 bed room $1200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  tuol kok  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៧០  flat in safe area near Royal palace 1 bed room $250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Royal Palace  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៦៧  werstern apartment in BKK1, 2 bed room $450 in safe area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៦៦  nice flat in BKK3, 2BR $250 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៦២  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៦០  great location in BKK1 flat 1BR $300 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK1  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
១៩៩៤៣៥៧  Flat near Russian market for Rent 1BR $250 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian market  ៣០-សីហា-២០១៥  ៣០-កញ្ញា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣ ៩៤ ៩៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា