ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៧៥២២២  New and nice apartment, russian market, 2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toul tompung  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២២១  Apartment for rent 2bedroom $350/m big bacolny Near Royal Palac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Nrea Royal Palace  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១៨  Brand new service apartment for rent, south of Russian Market with 2 BR=600$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  South Russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១៧  2bedrooms furnsiehd apartment for rent near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Apartment rent  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១៦  Nice and new swimming pool A/P for rent with one bedroom, Rusian Marekt=750$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១៥  1 Bedroom renovation apartment for rent, fully furnished, BKK1=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK1  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១៣  A/P Rent 1bedroom $250/m Tonle Basak Big Balcony Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Tonle Basak  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១២  fully furnished apartment for rent, BKK2, big stair, clean=$150  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK2  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១១  Comfortable service apartment 4 rent,Tuo Sleng Museum,safe & quiet,2Br=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toul sleng Meseum  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២១០  Brand New 1BR Furnished Apartment:$300/month in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Apartment rent  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០៩  400$,Comfortable service apartment for rent in BKK3 ,safe & quiet with 2Br  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០៨  Brand New Apart for rent with 2 bedrooms,$300 South of Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០៦  whole flat for rent,5bedroom 550$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០៥  450$,Available and Very Nice space apartment for rent,BKK3, 1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០៤  Available and Very Nice space apartment for rent,450$,BKK3, 1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០២  furnished a/p for rent 2bed=400$ near russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០១  Doun Penh apartment for rent, Free WIFI, Cable TV, parking = 300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  doun penhn  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥២០០  New & comfortable service apartment for rent in Toul Sleng museum,2 Br=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Toul sleng Meseum  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៩  VTrust Parkway Office Center  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  VTrust Property  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៨  whole new villa for rent in toul kork area,4BR=1200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Toul kork  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៧  flat for rent near Russian market 2 bed room $200 with balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៦  ==☻=☻☻☻=====>1bed=320$ Nice A/P near russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  near russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៥  Mini Villa in safe area near Russian market 2 bed rooms $1000 car parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៤  Nice Apartment for Rent 1bedroom,big balcony in BKK3=$500  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩៣  Nice Fully Furnished Apartment ,for Rent,1BR=$500, near Independent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Independent  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩១  service A/P for rent furnished 2bed =550$ near russian market=========  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៩០  3 bedrooms and availble now near russian market furnished=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨៩  whole small villa for rent,in toul tompoung, 3Br=1000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨៨  Apartment For Rent 1bedroom $350/m Royal Palace FreeWiFi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨៧  western apartment 1 bed room $300 free wifi....  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Royal Palace  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨៥  Parkway Square Serviced Office Space  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១២.០០  VTrust Property  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨៤  flat in safe and quiet area 1 bed room $180 near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  Royal Palace  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨៣  Nice and clean flat, fully furnished for rent, toul kok, with 2 Bedrooms=350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toul kok  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨២  available now!2bed=450$ NEW apartment for rent near russiam market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨១  furnished first floor wooden villa for rent in tonle bassac =500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tonle Basak  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៨០  2 bedrooms Russian Market furnished,Nice location= 300$/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៩  Western style apartment in safe area near BKK market 2BR $350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near BKK market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៨  Rooftop apartment with swimming pool in Russian market 1BR $550, 2BR $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៧  Western apartment for rent , near NAGA World with 1 bedroom=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near AEON Mall  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៦  Apartment near Russian market 2 bed rooms $380  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៥  New and western service apartment in BKK3 with 1bedroom $550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK3  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៤  Cute apartment for rent with one bedroom, fully furnished=150$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  BKK2  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧៣  3 bedrooms availble near Russian Market=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧២  Sale Checrolet Colorado 2013  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨,៥០០.០០  Chevrolet  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧១  1 Bd,Swimming Pool & Gym Service Apartment For Rent Near Russian Market=750$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៧០  2 bedrooms apartment for rent near Russian Market=450$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៦៩  @ Branch new western apartment in Russian market 2BR $370 free wifi...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៧០.០០  Russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៦៨  >>>>>>big bacony furnished a/p for rent 1bed=250$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៦៦  BKK1 , apartment for rent with one bedroom, fully furnished= 300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK1  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១៦៥  Cute studio room comfortable living ,fully facilities= 250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា