ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៨២១០២  New Roof Top Pool-Gym furnished 2BR Apartment:$850/m in BKK3,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  bkk3  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២១០១  very big Balcony and Terrace 1BR furnished Apartment in BKK3 on st330 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  in BKK3  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២១០០  garden Khmer traditional furnished 3BR House:$1500/m in Boeung Trabek,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  beoungtrabek  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩៨  New western Furnished 2BR Apartment:$700-$800/m in Boung Tompun,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  beoungtumpun  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩៧  Khmer Classical Furnished 3BR Villa:$1500/m in Boeungtrabek,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  beoungtrabek  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩៦  huge garden balcony furnished 1BR Apartment in BKK2:$300/m free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩៥  New Furnished 1BR Apartment in Toul Kork:$600-$650/month free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  toulkork  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩៤  Furnished 2BR Apartment:$450/month near Russian Market,free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Russian market  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩៣  New Furnished 1BR Apartment:$200/month in BKK2 free wifi,cable TV,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk2  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩២  Furnished 2BR Apartment:$300/month near EON Mall in Tonle Bassas,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  tonlebass  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៩១  Furnished 3BR Apartment near Sovanna Mall in Tonobtek area:$350,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  tonobtek  ១៥-ឧសភា-២០១៧  ១៥-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៨៦  Urgent..!!! House 2& Half floors $35,000 - Chbar Ampov  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥,០០០.០០  House for stay  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៧៣  apartment near national museum available for lease 400usd  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៧២  ////// 2bedrooms clean and western house for lease near Riverside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៧១  2bedrooms 500usd/month BKK3 brand new house with include service  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៧០  ===//=== good house For lease 240$month with good location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៩  2bd 350usd Avaialable infront of toul sleng museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៨  ផ្ទះជួល នៅជិតផ្សារសំណង់១២ សិវត្ថិភាព ធូថ្លៃ  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១០០.០០  Near Samang12  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៧  1bedroom For Lease with full furniture and very good location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៦  my good house available 1bedroom 1first floor 350$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៥  good condition apartment 1bedroom 600$ with pool russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៤  Gig villa For lease 5bedrooms with big parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,០០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦៣  BUSINESS House For Rent - st. KAMPOUCHA KROM  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  St. KAMPOUCHA KROM  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦២  Gig balcony apartment 1bedroom for lease 850$ no the roof top  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៦១  2beds Brand new apartment with good condition and nice area 600$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៩  ===//=== Western Apartment For lease 1bedroom with nice furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៨  1BD = 450usd/month nice gym on the roof and steam very nice avaialable now  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៧  7floor 1bedrooms avaiable Toul sleng museum 450usd include service  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៦  1bedroom 300usd brand new apartment bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៥  .......//.... 1bedrooms for lease Near toul sleng museum 500usd  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៤  ==-/== 1BD brand New Toul Tompung 400usd include service fee  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toul Tompung  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥៣  Apartment 2bedrooms available 600usd/month Include service  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK3  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥២  1bedroom pool and gym Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០៥១  apartment available with swimming pool at russian market 900$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  --  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០១៦  New Western Furnished 2BR Apartment:$550/month near Russian Market,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near Russian market  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០១៥  New Roof Top Swimming Pool furnished 1BR Apartment:$500-$650/m for rent,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  phnom penh tower  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០១៣  New Sunny Furnished 1BR Apartment:$250/month in BoeungTompun,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  beoungtumpun  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០១១  (MLS:CCVS1)Galaxy Residence 3th floor for sale: USD250,000.00 in Chroy chong va  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៥០០,០០០.០០  Chroy chong va  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០០៨  Serviced 1BR furnished Apartment near Royal Plaace:$300/m(MLS:017)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Doun Penh  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០០៦  Western 1BR furnished Apartment:$450/month near Russian market(MLS:009)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Doun Penh  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០០៤  Modern Apartment for rent 2BR near Sorya Super market(MLS:339)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥.០០  PP  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០០២  (MLS:RP1)Big terrace Furnished 2BR Apartment:$400/month near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Doun Penh  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨២០០០  (MLS:OLP12)Gym Furnished 3BR Apartment:$1100/month near Olympich Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Toul Svay Prey  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩៨  New Western Furnished 1BR:$300-$350/month in BKK2 free wifi(MLS:BKK31)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩៧  (MLS:BKK123)Brand New Furnished 2BR Apartment in BKK1 on st294:$500/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩៤  big balcony 2BR furnished Apartment in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៣០.០០  BKK1  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩៣  New Western 1BR furnished Apartment:$350/m in BKK3,free wifi,cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩២  Western 2BR furnished apartment in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  BKK1  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩១  New Roof Top Swimming Pool-Gym furnished 2BR Apartment:$850/month in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  bkk3  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
២៤៨១៩៩០  very big Balcony 2BR furnished apartment in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK1  ១៤-ឧសភា-២០១៧  ១៤-មិថុនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា