ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៦៧០០៣  western full service apartment in safe area near Tuol Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Tuol Kok  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧០០២  2 bedrooms , fully furnished BKK3 for rent =280$ / month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK3  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧០០១  2 bedooms near toul sleng museum fully furnished 400$ / month free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៧០០០  flat in safe area near Royal palace 1 bed room $250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Royal Palace  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩៩  cool apartment available near by toul sleng bkk3 brand new 2bd  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩៨  westen style apartment brand new with pool and gym russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩៦  Westen style apartment 1bedroom with pool and gyms Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩៤  2bd=850usd bkk with western style and big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩៣  werstern apartment in BKK1, 2 bed room $450 in safe area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK1  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩១  Bland new apartrment 1bedroom bkk3 with security 24hours  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៩០  brand new apartment 1bed=350usd toul tompung, levator and security 24hours  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៨៥  2 bed room flat near ACE school $450 free wifi, cable TV...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Royal Palace  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៨២  2bedrooms apartment infront toul sleng museum 750usd brand new  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៨១  Flat near Russian market for Rent 1BR $250 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧៩  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧៧  Car Rent: Toyota Camry 2002 Gold 450$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧៥  2bed 1100usd at tonle basac very nice with big balcony with nice view  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧៤  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧៣  great location in BKK1 flat 1BR $300 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK1  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៧០  western apartment 2 bed room $650 near Lucky super market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lucky super market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៦៨  1bedrooms free cabble , wifi, parking at bkk full furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៦៦  nice house available at bkk 3 1bedrooms 300usd free wifi, cable and parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៦៥  1bedroom apartment available BKK3 450usd wth very good service  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៦៣  2bedrooms very nice apartment at 6floors NEar Psar deam pkov 550usd  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៦២  western style 2bedrooms at bkk with pool and gyms  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥៩  3 bedrooms 450$ near Russian Market fully furnishded with motor parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Russian Market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥៧  Nice and availble service apartment for 1 Br near Russian Market ,gym=500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥៦  2bd=400usd Near Phnom penh spot club available furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toul Tompung  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥៥  $$$$ 1bedroom 300usd brand new include wifi, cable tv, cabbage  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥៤  ==//== 1bed aVailable with pool and gym 650usd/month western stlyle  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥២  @@ 2BD 500usd brand new bkk include serive fee and furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៥០  Brand new service apartment for rent Sovanna Shoping=300$ Car Parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Apartment rent  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤៨  .,,,,, 2bed second floor Available near by toul sleng 450usd wifi, cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤៧  flat for rent 1 bed room near Soriya mall $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  soriya mall  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤៦  2bed/300usd Available now at bkk3 full furniture,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤៥  Villa in sfe area near Riussian market 2 bed rooms $1000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  Russian market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤៤  ===//=== 2bd1200usd brand new tonle basac Modern style pool and gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤៣  ***** 2bed - 650$/month full furniture Western and nice balcony Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤២  3bedrooms furnished nice inside 450usd/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤១  Flat 1bed 300usd/month avaialbe wifi, cable tv,cabbage and parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៤០  1bedrooms furnished bkk3/200usd free calble tv , wifi and parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៩  Brand new service apartment in BKK3 with 2 bedroom $1300 with pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  BKK3  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៨  One bedroom Apartment For rent $400/m in BKK2 ( Free Cable, WIFI)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK2  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៧  Nice and fully furnished apartment 1 Br and available now=400$ ( BKK2)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Apartment for rent  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៦  Nice studo Apartment for rent near russian market=200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Apartment rent  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៥  2 bedrooms brand new service apartment for rent, russian market=650$ Gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Russian Market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៤  Garden Mini villa in Tuol Kok 5bed rooms $1500 good for Residence and office  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  tuol kok  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣៣  available apartment for rent,1BR, near independent=200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Independent  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣២  ^^^ 1bed cool service apartment furnished , bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
២៤៦៦៩៣១  Good and nice location 1bedroom350$ brand new apt for rent in toul tompoung  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៦-មិនា-២០១៧  ២៦-មេសា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា