ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៧១៩៧៧  Tacoma silver 2003  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១២,៥០០.០០  --  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧៦  New Apartment For Rent 2bedroom $550/m Big Balcony Boeng Keng Kang 1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Boeng Keng Kang 1  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧៥  nice apartment for rent in BKK3 with balcony 2bedroom 350$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧៤  Apartment For Rent 2bedrooms $400/m Big Balcony Nice Terrace in BKK3 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧៣  Great location near Independent monument on Norodom Blvd, land for sale  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៦០០,០០០.០០  Independent  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧២  Fully service apartment in safe area near Royal Palace 1 bedroom $300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  royal palce  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧១  western style service apartment in safe area near Tuol Kok market 2 bedroom $700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul kork  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៧០  western service apartment in safe area near NAGA WORLD 2bedroom $800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  near NAGA World  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៩  Apartment For Rent 3bedroom $500/m Big Balcony Boeng Keng Kang3 Free T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៨  Cheap Web Hosting Phnom Penh $60/year  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  phnom penh  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៧  House For Rent 3bedrooms $500/m Big Balcony Nice Terrace in BKK3 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៦  service apartment near Russian market 1 bedroom $800 with Rooftop pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian market  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៥  New Service Apartment For Rent 2bedroom $550/m Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៤  Villa For Rent 2bedrooms $800/m Near Russian Market Nice Garden and Tree  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Near Russian Market  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦៣  Nice Nice Service Apartment For Rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦២  House For Rent 2bedrooms $600/m Big Gadern Near Russian Market Free Cable T.V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Near Russian Market  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦១  Western style apartment 1BR 500$, 2 bedroom $700 near Russian market with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian market  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៦០  Full Service Apartment For Rent 1bedroom $400/m Near Royal Palace Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥៩  Cheap Price Apartment For Rent 1bedrooms $300/m Near Royal Palace,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥៨  Very beautiful garden Balcony flat 1BR, 2 bath room $350 in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥៧  service apartment with swimming pool in Tuol Kok area 2 bedroom $850  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Toul kork  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥៦  Nice Apartment For Rent 1bedrooms $450/m Big Balcony Near Royal Palace,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥៥  New Service Apartment For Rent 1bedroom $500/m Near Royal Palace,Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥៣  ***## riverside area 2BR apartment for sale nice and good located  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  riverside  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥២  Land for sale near Boeng Keng Kang market for sale  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨,៥០០,០០០.០០  near BKK market  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៥០  ***** cool apartment for rent western stylished in toul kork zone $250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤៩  ***** apartment to stay with comfortable ,huge, clean 450$ 3BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOUL KORK  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤៧  Apartment For Rent 2bedrooms $500/m Big Terrace Near Royal Palace,Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤៦  Full Furnitur Apartment For Rent 2bedroom $650/m Near Royal Palace Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Near Royal Palace  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤៥  **new apartment vacancy room for rent in tk 3B=$250 and 1B=$200  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤៤  only usd 300 / per month fully furnished lacky supper market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  lucky sihanouk blvd  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤៣  ***** available to SALE ONLY usd 90000 /fully furnitures 2b nice  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០,០០០.០០  riverside  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៤២  swimming pool service apartment in tuol KOK 1 bedroom $750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toul kork  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៣៩  one bed room bkk 1 only 250usd per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk1  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៣៧  service apartment 1BR fully furnished lucky super market$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  lucky sihanouk  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៣៦  Nice Flat For Rent 2bedrooms $250/m Balcony Good Location Free Wifi, Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៣៥  Service Apartment For Rent 1bedroom $450/m Boeng Keng Kang3,Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៣៤  ***** 2b room apartment for rent good located russian market only 300usd/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  russian market  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩៣៣  Service Apartment For Rent 1bedroom $450/m Boeng Keng Kang3,Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២៩  One bedroom 250$ per month in BKK3======================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២៨  1bedroom=320$ in Toul Kork===============================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Furnished  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២៦  ================ bed apartment with furnished 300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២៤  Very cleaned 1 bed flat near TK avenue with full furnished=300$/ month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២២  new apartment vacancy room for rent in tk only 350 usd per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOUL KORK  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២១  1 room APT full furnished=265$,Free Cleaning, Water, Wifi,....  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៦៥.០០  NearToul Sleng  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩២០  NICE APARTMENT IN BTB STREET 2BR FULLY FURNISHED >>>>>>>>>>>>  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  daom skov  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩១៨  nice apartment for rent only 250$ / m , phnom penh  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOUL KORK  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩១៧  ===========================1 bedrooms apartment full furnished=250$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩១៦  Two flat hosue for rent only $650/m olympic area  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Olympic  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
២២៧១៩១៥  ===================================== 1 bed BKK3 area= 300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ២៥-មិថុនា-២០១៦  ២៦-កក្កដា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២ ៩៣
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា