ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥៣៧០០  very big Balcony Furnished 1BR Apartment for rent:$230/month in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  bkk1  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៩៩  Urgent House For sale:9.3mx13m:$160000 on street430 ,Phsardemk thkov  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១៦០,០០០.០០  beoungtrabek  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៨៧  ==☻=☻☻☻photos inside===>1bed=230$ Nice A/P for rent​​ in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  bkk2  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៨៦  ===============>2bed=500$furnished a/p for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៨០  *******************great location apartment,1bed=400$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  boeng keng korng 3  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៦៤  Special Price Promotion Season Hotel 3Stars and 4Stars in Siem Reap  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៦៣  Hot Promotion Return Bus Ticket to Ho Chi Minh City 15$  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៩.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៦១  Best Price for New PassPort 10Year = $111 and Visa Arrangment  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៥៩  The Best price for Visa Thai Extention  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $៤៣.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៥៨  Camary 98 up 01,Highlander and Mini Van $350/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៥០  Apartment 2 bedrooms=400$, Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK2  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៤៨  ❤❤❤Apartment 1 bedroom=280$, Near Toul sleng❤❤❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  TOUL KORK  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៤៤  >>Brand New Apartment 1bed Fully funrnished, big balcony nice view, $500/m<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  ID  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៤៣  Villa For Opening Business,4Bedrooms,$3000/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,០០០.០០  BKK1  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៤២  3BEDROOM APARTMENT=400$=============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Toul Sleng  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៤០  ***Brand New Serviced Apartmnet 1bed $45-600/m Services included, Near Olympic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៩  2 BEDROOM=1250$ PER MONTH, Tonle Bassac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  TONLE BASSAC  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៨  >>>Russian Market, 1 - 2bed Apartment $250-300/month fully furnished <<<<<  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៧  Very Good Shop For Rent,$900/month ( Nego )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៦  River View 1bed Apartment $300-350/m Riverside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Riverside  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៥  3 BEDROOM flat =400$ PER MONTH  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៤  1 bed with full furnished=250$ free cleaning,WIFI, Water, Cabe tV,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣៣  2Bedrooms=500$, Near Olympic Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣២  Brand New Apartment for Rent Price: $200/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near sovanna market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៣០  Western Apartment 2bed UNit $450/month free wifi, ... Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦២៨  Great Location for Office,,, Western Villa For Rent,5Bedrooms,$1500/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦២៧  2 BEDROOM=350$ PER MONTH,==============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦២៦  *❤**❤**❤**❤**❤Service apartment 2 bedroom=1250$, Near Independent*❤**❤**❤**❤**❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  Near Independent  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦០៦  1 bedrooms with furnished 300$ per month=========================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Riverside  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦០៤  furnished Apartment for rent 1BR:$200/m near Independent monument  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  independent monument  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦០៣  1 bedrooms with furnished 300$ per month=========================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Riverside  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦០០  1 bedrooms with furnished 300$ per month=========================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Riverside  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៩៨  1 BEDROOMS APARTMENT=250$ PER MONTH,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Toul Sleng  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៩៥  Car parking in 1 bedroom flatToul Kork=300$ per month, Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៩៤  Charming 2 bedrooms flat near Russian Market =500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៩៣  Charming 2bedrooms Apartment near Independent =1250$,Free water, Cable ,Parking  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Independent  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨៧  very nice furnished A/P for rent 2bed=450$ near derm thkov market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  derm thkov market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨៥  3 bedroom=400$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨៤  1 bedroom= 200$ Toul Kork=====================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Toul Kork  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨៣  ==☻☻===>1bed=350$ Nice A/P for rent​​ near Russian market free wifi,cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨១  Western Brand New Apartment in Tonle Bassac with 2 Bedrooms=500$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TONLE BASSAC  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៨០  ************************Nice apartment for rent 2bed=350$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៧៩  Beautiful Apt 1 bedrooms=300$ PER MONTH,Free Wifi, parking,..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  TOUL KORK  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៧៨  Charming 2 bedrooms flat near Russian Market =500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៧៦  ==== ☻=☻>Nice furnished A/P first floor for rent 1bed=350$ near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near royal palace  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥៧៤  Nice 3 bedrooms=400$ in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk2  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥១៨  House for rent $600 (Borey Peng Hout St.371)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Boeng Tumpun  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥១៧  Urgent flat for sale $350,000  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣៥០,០០០.០០  BKK 3  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥០១  New western Furnished 1BR Apartment:$250/m near Russian Market free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near Russian market  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៥០០  Modern Swimming-Gym Apartment/$650per month/1BR/Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Toul Kork  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា