ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១៣១៥៩១  Modern Luxurious Gym Apt near Russian Market 4 Rent,1BR=$550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៨៧  Brand New Gym Western Service Apt in BKK1 for Rent,$1000/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  BBK1  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៨៦  Pool Gym Service Apartment in Tuol Kork for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៨២  Urgent store for sale at New Steung Meanchey Market $7500 Negotiable  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧,៥០០.០០  Steung Meanchey  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៧៩  Huge Terrace Apt near Russian Market 4 Rent,1BR Penthouse  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៧៣  Western Service Apartment in BKK3 for Rent,2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Boeung Keng Kang 3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៧០  House For Rent,4Bedrooms,Fully Furnished,$800/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៦៧  apartment for rent 2BR/$450/month Near Derm Tkhov round about  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Derm Tkhov  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៦៦  Nice Fully Furnished Apartment in BKK3 for Rent,4BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៥៩  Brand New Gym Western Ser Apt in Russian Market 4 Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៥៨  Brand New Apartment in BKK3 for Rent,1BR=$300  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៥៤  Brand new and western apartment for rent 2BR/$450/month near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Neaar Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៥៣  Brand New Western Apartment in BKK3 for Rent,1BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤៨  @@@Apartment 1bed furnished, $250-300/month free wifi, cleaning..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤៦  Nice Balcony Apartment near Sorya Mall for Rent,2BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Sorya Mall  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤៥  apartment 3BR for rent 650$/month Near Chines Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  near chines Embassy  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤៤  @@@ Villas for Rent 2-7beds,$850-3800/m in different locations !!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  BKK1  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤៣  Cute apartment for rent at BKK2 2BR/550  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK2  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤២  Gym Modern Brand New Apt near Russian Market for Rent,1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤១  Gorgeous Huge Terrace Penthouse near Russian Market for Rent,$1800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៤០  at Bkk3 2BR/$500/month apartment for rent fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Bkk3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣៩  full furniture House for rent 1BR/$300/month at Bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Bkk3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣៨  Nice Fully Furnished Apt in Riverside 4 Rent,1BR=$350/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Riverside  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣៧  New Building apratment for rent 2BR/$900/month at Bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Bkk1  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣៦  Big Beautiful Balcony Apt in Sen Sok for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Sensok District  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣៥  Brand New*** Pool & Gym Apt in Tuol Kork for Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Tuol Kork Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣២  Gym Modern Brand New Apt near Russian Market for Rent,3BR=$1500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣១  Apt for rent Nearby Derm Thkov market 2BR/$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  DermThkov market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥៣០  ☻☻☻☻2nd floor furnished apartment for rent,2bedroom350$ Russian market+wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២៨  2 bdrms Fully Furnished Apartment for Rent,Tuol Kork,$550/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Tuol Kork  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២៧  Brand New apartment 1bed from $450-600/month free wifi, gym, Near Olympic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olympic  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២៥  Gorgeous Penthouse Apt near Russian Market for Rent,3BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២៤  clean apartment for rent $280/month 1BR/ at Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២៣  4BR/whole House for rent Nearby Russian Market $600/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Neaar Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២២  1 bdrm Wstern Service Apartment for Rent in South of Russian Market,$250/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥២១  Nice balcony furnished Apartment fro rent 2BR:$450/m near Russian market***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៩  Luxury apartment for rent nearby Riverside 1BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near Riverside  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៨  ☻☻brand new furnished A/P for rent 1bed=180$ close to chines embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  near chines embassy  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៧  Western Service Apt near Russian Market 4 Rent,1BR Studio  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៦  Green apartment for rent 2BR/$850/month at Bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Bkk1  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៥  Nice Apartment for rent 3bedroom $700/m Big Balcony In BKK3, Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Beoung Kang Kong 3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៤  Nice Apartment for rent 3bedroom $500/m big bacony, In Boeung Kang Kong 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeung Kang Kong 3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១៣  3BR/ near chiness Embassy apartment only 550$/per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near chines Embassy  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥១០  2BR/ house for rent 250$/month Nearby Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Neaar Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥០៩  Cute western service apartment for rent at BKK3 1BR/$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥០៨  Fully Furnished Apartment in Russian Market for Rent,2BR=$300/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥០៧  Brand New Apartment near BKK1 and BKK3 for Rent,2BR=$500/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Trabek  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥០៦  Bkk1 2BR service apartment for rent $850/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  Bkk1  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥០៥  New Apartment for rent 2bedroom $400/m big bacony, In Boeung Kang Kong2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeung Kang Kong 2  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
២១៣១៥០៤  Apartment for rent 1bedroom $300/m Big Balcony In BKK1, Free Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Beoung Kang Kong 1  ៤-កុម្ភៈ-២០១៦  ៦-មិនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា