ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក

Vowels

Chapter: Vowels Page 1 of 1
Go to AKOnline Chapter:
Khmer Vowel Position of Vowel on Consonant A-Series Name O-Series Name
â  ee-uh 
e  I 
uh-ee  ee 
uh  eu 
ûh  êu 
o  u 
oa  oo 
oo-uh  oo-uh 
a-uh  âh 
eu-uh  eu-uh 
ee-uh  ee-uh 
ây  ây 
a-e  ê 
a-ee  ây-ee 
a-o  oa 
a-oo  uh-oo 
om  um 
awm  um 
am  o-am 
aH  ay-uhH 
Select Chapter Go to Consonants

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា