ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.

Vowels

Chapter: Vowels Page 1 of 1
Go to AKOnline Chapter:
Khmer Vowel Position of Vowel on Consonant A-Series Name O-Series Name
â  ee-uh 
e  I 
uh-ee  ee 
uh  eu 
ûh  êu 
o  u 
oa  oo 
oo-uh  oo-uh 
a-uh  âh 
eu-uh  eu-uh 
ee-uh  ee-uh 
ây  ây 
a-e  ê 
a-ee  ây-ee 
a-o  oa 
a-oo  uh-oo 
om  um 
awm  um 
am  o-am 
aH  ay-uhH 
Select Chapter Go to Consonants

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា