** Email job to me

Marketing Officer and Assistant to BOD with Khmer Farmer Garden
NOTE: The closing date for this position has already passed

BongThom-ID
  23958
 
Description
មជ្ឈមណ្ឌលកសិកម្មជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ (PUAC) ត្រូវបានអភិវឌ្ឈន៍ ខ្លួនទៅជា សហគមន៍ អភិវឌ្ឈន៍កសិកម្មបនែ្លចំរុះ ជាយក្រុងកំពង់ស្ពឺ ដែលគ្រប់គ្រង ដោយក្រុម ប្រឹក្សាភិបាល មួយ ក្រុមដែលបានបោះឆ្នោត ជ្រើសរើស​ដោយ សមាជិករ តាមរយៈ សមាជ ក្រោមការ ផ្តល់ ជំនួយ ពីអង្គការ អភិវឌ្ឈន៍​របស់ ប្រទេស​ បែលហ្សិកឈ្មោះថា Aide Dévelopment Gambloux (ADG) សកម្មភាព ចំបងរបស់​​ មជ្ឈមណ្ឌល គឺការ ផលិត បនែ្លអឺរ៉ុបចំរុះ(បនែ្លសរីរាង្គ) ដែលមានគុណភាព ខ្ពស់ ផ្គត់ផ្គង់ ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ ក្នុងស្រុកការងារពិសោធន៍ គ្រាប់ពូជ ការងារស្រាវជ្រាវ បចេ្ចកទេសដាំដុះ ការវេចខ្ចប់ និង ការចែកចាយ ។ល។ PUAC ត្រូវការ ជ្រើសរើស បុគ្គលិក 01រូប ដើម្បីបំពេញ តួនាទីជា ជំនួយការ ក្រុមប្រឹក្សា សហគមន៍ ដែលនឹងទទួល បានប្រាក់ បៀវត្តន៍ ចន្លោះពី 200 ដុល្លារ - 220 ដុល្លារ / 1ខែ ផែ្អកលើបទពិសោធន៍ និង សមត្ថភាព ជាក់សែ្តង ។

1. Marketing Officer - Salary 200$ / Month
2. Assistant to BOD - Salary 200$ - 220$ / Month


Click here to obtain the details of the job written in Khmer

 
Positions
Marketing Officer
 • Category: Sales / Marketing
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule:
 • Salary:
 
Assistant to BOD
 • Category: Assistant, Business Administration
 • Location: Phnom Penh
 • Schedule:
 • Salary:
 
Duties + Requirements
Marketing Officer
 
  Duties
 • សិក្សាតំរូវការទីផ្សារ និង រៀបចំផែនការយុទ្ធសាស្រ្តទីផ្សារ
 • ចូលរួមប្រជុំធ្វើផែនការដាំដុះប្រចាំខែ និង ត្រីមាសជាមួយជាមួយមន្រី្តផែ្នកផលិតកម្ម
 • រៀបចំតារាងតំលៃតាមមុខផលិតផលនិមួយៗ ជារៀងរាល់2 ឬ3ខែម្តង ផ្ញើរជូនអតិថិជន
 • តាមដាន និង ត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការប្រចាំថៃ្ង ខែ និង ឆ្នាំ របស់បុគ្គលិកទីផ្សារ និង ធ្វើរបាយការណ៍សកម្មភាពដាក់ ជូនគណៈគ្រប់គ្រង់របស់សហគមន៍
 • គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ធនធានរបស់សហគមន៍ប្រកបដោយប្រសិទ្ឋសំរាប់ការប្រើប្រាស់លើផែ្នកទីផ្សារ - ទាំងផែ្នក ធនធានមនុស្ស សំភារៈ និង ហិរញ្ញវត្ថុ
 • រៀបចំផែនការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលរបស់សហគមន៍ និង ថវិការចំណាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាព
 • រៀបយុទ្ឋសាស្រ្តថែរក្សាទំនាក់ទំនងប្រកបដោយប្រសិទ្ឋិភាពជាមួយអតិថិជនដែលមានស្រាប់ និង រិះរកយុទ្ឋសាស្រ្តជួយបុគ្គលិកផែ្នក
 • ទីផ្សារក្នុងការសែ្វងរកអតិថិជនថ្មីៗ
 • រៀបចំផែនការតាមដានការប្រមូលការបង់ប្រាក់ពីអតិថិជនទាន់ពេលវេលា និង ផ្ញើរជូនទៅផែ្នកគណនេយ្យដេម្បីកត់ត្រា
 • ចូលរួមប្រជុំបូកសរុបរបាយការប្រចាំខែ ត្រីមាស និង ប្រចាំឆ្នាំជាមួយផែ្នកផេ្សងៗរបស់សហគមន៍
 • រៀបចំដឹកនាំភ្ងៀវទៅទស្សនៈកិច្ចសកម្មភាពរបស់សហគមន៍៍ ដើម្បីបង្កើនការទុកចិត្ត និង ទំនាក់ំនង់ល្អ
 • ធ្វើការងារផេ្សងៗទៀតដែលតំរូវដោយថ្នាក់ដឹកនាំសហគមន៍
  Requirements
 • មានសញ្ញាបរិញ្ញាប័ត្រផែ្នកទីផ្សារ ឬបរិញ្ញាប័ត្រគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • មានបទពិសោធយ៉ាងតិច 3ឆ្នាំ ធ្វើការងារទាក់ទងនឹងផែ្នកទីផ្សារ ឬ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • មានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌលំបាក ឬ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានសំពាធ
 • មានសមត្ថភាពដឹកនាំក្រុមការងារប្រកបដោយប្រសិទ្ឋិភាព និង ប្រសិទ្ឋិផលតាមការទំពឹងទុករបស់សហគមន៍
 • មានជំនាញផែ្នក រចនាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដូចជា ខិតប័ណ្ណ ផ្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គេហទំព័រ
 • មានចំណេះដឹងផែ្នកបចេ្ចកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ Ms. Word, Excel, Photoshop or illustrator
 • មានចំណេះខ្ពស់ផែ្នកភាសាអង្គគេ្លស (អតិថិជនរបស់សហគមន៍ភាគច្រើនជាជនជាតិបរទេស)
 • មានចំណេះខ្ពស់ផែ្នកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • អាចធ្វើដំណើរញិកញាប់ទៅតាមខេត្តបាន (ពិសេសខេត្ត កំពង់ស្ពឺ)

 
Assistant to BOD
 
  Duties
 • ជួយត្រួតពិនិត្យរបាយការណ៍សកម្មភាពគ្រប់ផែ្នក (ហិរញ្ញវត្ថុ ផលិតកម្ម និង ទីផ្សារ)ដែលបានដាក់ជូនប្រធានក្រុមប្រឹក្សា
 • ភិបាល ប្រចាំខែ ត្រីមាស ឆ្នាំ
 • ជួយរៀបចំរបាយការណ៍ប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរៀងរាល់ពេលប្រជុំ
 • បកប្រែឯកសារពីអង់គេ្លសទៅខែ្មរជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល និង បកប្រែភាសាអង់គេ្លសជូនក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ពេលជួបប្រជុំ រឺ ទំនាក់ទំនងជាមួយភ្ងៀវ និង អ្នកពាក់ពន្ឋ័ដែលនិយាយភាសាអង់គេ្លស
 • រក្សារាល់ឯកសារផេ្សងៗជំនួសមុខអោយក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
 • ជួយត្រួតពិនិត្យ និងតាមដានមើលរាល់សកម្មភាពបុគ្គលិកគ្រប់ផែ្នកប្រចាំថៃ្ង ការងារ
 • ជួយការងារក្រុមប្រឹក្សាភិបាលពេលក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអវត្តមាន
 • ជួយសែ្វងរកគំនិតថ្មីៗដើម្បីអភិវឌ្ឈន៍សហគមន៍
 • ទទួល និង គោរពតាមផែនការណ៍របស់ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
  Requirements
 • មានសញ្ញាបរិញ្ញាប័ត្រផែ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឬប្រហាក់ប្រហែល
 • មានបទពិសោធយ៉ាងតិច 3ឆ្នាំ ធ្វើការងារទាក់ទងនឹងផែ្នកទីផ្សារ ឬ គ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម
 • មានឆន្ទះខ្ពស់ក្នុងការធ្វើការងារក្រោមល័ក្ខខ័ណ្ឌលំបាក ប$ ល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលមានសំពាធ
 • មានជំនាញផែ្នក រចនាឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយផលិតផលដូចជា ខិតប័ណ្ណ ផ្លាកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គេហទំព័រ
 • មានចំណេះដឹងផែ្នកបចេ្ចកវិទ្យាកុំព្យូទ័រ Ms. Word, Excel, Quick Book, etc
 • មានចំណេះខ្ពស់ផែ្នកភាសាអង្គគេ្លស
 • មានចំណេះខ្ពស់ផែ្នកទំនាក់ទំនងសាធារណៈ
 • អាចធ្វើដំណើរញិកញាប់ទៅតាមខេត្តបាន (ពិសេសខេត្ត កំពង់ស្ពឺ)

 
Application Information
ប្រសិនបើបេក្ខជនះបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៏ សូមផ្ញើរ លិខិតចំណាប់អារម្មណ៏​(Cover Letter) និង ប្រវត្តិរូបសងេ្ខប (CV) មកសហគមន៍ (PUAC)តាមរយៈ អាស័យដ្ឋាន ទំនាក់ទំនង ដូចខាងក្រោម។​ ផុតកំណត់ថៃ្ងទី 14 ខែ កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2011 ម៉ោង 5:30​ នាទី បញ្ជាក់ៈ ចំពោះ លិខិតចំណាប់អារម្មណ៏ (Cover Letter) និង ប្រវត្តិរូបសងេ្ខប(CV) ត្រូវសរសេរជា ភាសាខែ្មរ និង ភាសារអង់គេ្លស ។
 
Closing Date
14-Feb-2011
 
Contact Details

Address :

Nº88-90Eo, Street 360, Sangkat BKKIII, Khan Chamkar Morn, Phnom Penh

Name :

Peri-Urban Agriculture Center (PUAC)
Mr. Meas Chomno (ADG Post Harvest & Marketing Officer)
Ms. Pin Sok Ratha

Phone :

092 281543 (Mobile)
025 6903193 (Office)

Email :

management@puac.info
meas.chomno@khm.ong-adg.be

Website:

www.kfgcambodia.com

** Email job to me

Copyright © 2000 to 2016. Krawma Co.