ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១៣៥៨៤០  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥៧៥៨  ARE YOU LOOKING FOR CARS FOR RENT IN CAMBODIA WITH SHORT TERM RENTAL ?  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Lexus Rx300  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥៧៥៤  Rental Cars Service in Cambodia!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥៧៥២  Cars Rental Lexus RX300 with free of pick you up and drop off at the Airport  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥៦៥២  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៩៥  CARS RENTAL SERVICE (Have Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus For Rent  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៧៩  Lexus RX300 and Lexus LX470. For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៧៧  LEXUS RX300 FOR RENT $ 650/month**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៧២  Many Car LEXUS RX300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៦៨  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៦៣  Cars Rental Service - Special price offer  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៥១៥៥  Motorcycle Rental Services (motorcycle for rent)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  --  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៩៨៩  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ១១-កុម្ភៈ-២០១៦  ១៣-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២៩  LEXUS RX300 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២៨  Toyota Corolla 2003 For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២៧  We have many cars of High Class ( VIP ) For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៥០០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២៦  CAR RENTAL (Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២៤  LEXUS RX 300 for rent urgently  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២៣  Urgent Vehicle for rent!!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២១  Brand Lexus RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨២០  Car for rent urgently Lexus RX300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៨០០  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៧៤  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander and Camry 02 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៧៣  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៦៩  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៦៧  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៦៥  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥៦៤  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥១៨  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥០៤  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤៥០១  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Lexus  ១០-កុម្ភៈ-២០១៦  ១២-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤២៨៣  Car Rental ** No hidden cost**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤២៨១  We have cars of Lexus RX300 and Lexus LX470.  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  --  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤២៧៩  CAR RENTAL (LEXUS RX300) $$ NO Hidden Cost $$$!!!.  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៤២៧៧  LEXUS RX300 FOR RENT **No hidden cost**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  LEXUS  ៩-កុម្ភៈ-២០១៦  ១១-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៧៨៤  TOYOTA LEXUS RX300-FOR RENT $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៨-កុម្ភៈ-២០១៦  ១០-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៧៨៣  Cars Rental Service in CAMBODIA with a Driver and Without a Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៨-កុម្ភៈ-២០១៦  ១០-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៧៨២  Cars Rental Service Are Available NOW  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៨-កុម្ភៈ-២០១៦  ១០-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៧៨១  CARS FOR RENT- LEXUS RX300- $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៨-កុម្ភៈ-២០១៦  ១០-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៧៨០  Lexus Rx300 ==- Cars Rental Service in CAMBODIA  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៨-កុម្ភៈ-២០១៦  ១០-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥៨១  RENT A CAR - LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៧-កុម្ភៈ-២០១៦  ៩-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥៨០  LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៧-កុម្ភៈ-២០១៦  ៩-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥៧៩  LEXUS RX300- Rental Price $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៧-កុម្ភៈ-២០១៦  ៩-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥៧៨  VEHICLES SERVICE CARS RENTAL -LEXUS RX300 with a Driver and Without a Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៧-កុម្ភៈ-២០១៦  ៩-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥៥៩  CAMBODIA - CARS FOR RENT- LEXUS RX300- $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៧-កុម្ភៈ-២០១៦  ៩-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥៥៨  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៧-កុម្ភៈ-២០១៦  ៩-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥១៨  CARS Rental == Lexus Rx300 == $650 in PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៦-កុម្ភៈ-២០១៦  ៨-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥១៧  Rental Cars Service == Lexus Rx300 == $650 Without Driver and with Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៦-កុម្ភៈ-២០១៦  ៨-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥១០  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៦-កុម្ភៈ-២០១៦  ៨-មិនា-២០១៦ 
២១៣៣៥០១  Cars Rental Service !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៦-កុម្ភៈ-២០១៦  ៨-មិនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា