ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៣៤៣៣១  LEXUS RX330 (2004) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  --  ៣០-សីហា-២០១៦  ៣០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៤៣៣០  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ៣០-សីហា-២០១៦  ៣០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៤៣២៥  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ៣០-សីហា-២០១៦  ៣០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៤១២៨  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ៣០-សីហា-២០១៦  ៣០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣៥៥៣  Cars Rental Service - Special price offer  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Asia Explorer Travel  ៣០-សីហា-២០១៦  ៣០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣៥៣៩  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ៣០-សីហា-២០១៦  ៣០-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣៣៥៦  LEXUS RX300 CARS Rental NO HIDDEN COST INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣៣៥៤  Rental Cars Service in Cambodia!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣៣១៨៩  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៧៩៨  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៧៩៤  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤៥៤  Toyota Camry 2000 silver rent 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry 2000  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤៤៤  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤៣៦  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤២៩  Car For Rent Toyota Camry 2002 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤២៥  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤២៣  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៤១៩  Car Rent-Totoya Camry 1999 gold 350$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២៣៤៣  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ២៩-សីហា-២០១៦  ២៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២១៣០  Lexus RX300 and Lexus LX470. For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២១២៩  Many Cars LEXUS RX300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣២១២៧  LEXUS RX300 FOR RENT $ 650/month**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣១៦៦៤  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3 Free wifi&Cable T/V,fully furnished= $350  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៨-សីហា-២០១៦  ២៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣០០២០  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៦-សីហា-២០១៦  ២៦-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣០០១៣  Car Rental special price coming!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២៦-សីហា-២០១៦  ២៦-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣៣០០១០  Car Rental special price from Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៦-សីហា-២០១៦  ២៦-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៨៣៤  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៨១២  ©©©©© service car for rent with good codition car experience driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៨០៨  ´´´«»«»«»«»« car for rent service all cars for company and city tour  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៨០៧  >>>>car for rent in the phnom penh good condition <<<<<<  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩៨០៦  Transportation server , car for rent for firm and visitor  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៥៩  CAMBODIA CARS RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus FOR RENT  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៩១៤៧  CARS RENTAL SERVICE (Has Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus For Rent  ២៥-សីហា-២០១៦  ២៥-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៩៥៩  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៥២  Brand Lexus RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៥១  Car for rent urgently Lexus RX300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៥០  Car for rent Brand Lexus Rx 300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Rx 300 Lexus  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៤-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៤៩  Vehicle for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៤-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៤៨  LEXUS RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៦៤៧  Urgent Vehicle for rent!!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៥២៧  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៥២២  ‘‘‘‘¥¥¥¥¥¥¥¥ vehicles for rent service all kind of car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៣៤២  Cambodia Cars Rental Service !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៧៣៣៥  Cars For Rent - Lexus Rx300-Cars Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៣-សីហា-២០១៦  ២៣-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៤០៦៩  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៤០៦៨  Lexus RX300, Lexus 470, Range Rover, Hilander, for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៤០៦៧  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៤០៦៣  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៩-សីហា-២០១៦  ១៩-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២២៦០៦  Special PRICE Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  Rx300, Camry,CRV  ១៨-សីហា-២០១៦  ១៨-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣១៧៤៨៦  LEXUS RX 330 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Lexus RX 330  ១១-សីហា-២០១៦  ១១-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា