ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៤៥២៧៣  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៥២៥៧  ‘‘‘‘¥¥¥¥¥¥¥¥ vehicles for rent service all kind of car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៥១៦១  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៥១៥៧  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៥១៥៦  Car Rent-Totoya Camry 1999 gold 350$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៥០៨៣  RX 300 Rental, 550$ per month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  RX 300  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៤៧៨១  Cars Rental Service - Special price offer  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Asia Explorer Travel  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៤៧៧៨  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Asia Explorer Travel  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៤៥១០  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ៣១-ឧសភា-២០១៦  ១-កក្កដា-២០១៦ 
២២៤៤៣០៩  Cars Rental Service !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤៣០៥  ARE YOU LOOKING FOR CARS FOR RENT IN CAMBODIA WITH SHORT TERM RENTAL ?  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៩៩.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤៣០៣  Rental Cars Service in Cambodia!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤៣០២  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤៣០១  LEXUS LX 470 YEAR 2006 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx 470  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៥៦  Car For Rent Toyota Camry 99 350$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៥៥  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៥៤  Toyota Camry 2000 silver rent 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry 2000  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៥៣  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៤៦  CARS Rental == Lexus Rx300 == $650 in PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៤១  LEXUS RX300 CARS Rental NO HIDDEN COST INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៣៩  Rental Cars Service == Lexus Rx300 == $650 Without Driver and with Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៣៥  Cars Rental Service Lexus LX470 For RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx470  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៣២  Cars For Rent - Lexus Rx300-Cars Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២៣០  Cars Rental Lexus RX300 with free of pick you up and drop you off at the Airport  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២១៨  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៤២១៧  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៩៦៦  ´´´«»«»«»«»« car for rent service all cars for company and city tour  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៩៥៤  >>>>car for rent in the phnom penh good condition <<<<<<  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៩៤៣  Transportation server , car for rent for firm and visitor  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៨៧៩  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៨៧៣  Car Rental special price from Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Asia Explorer Travel  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៨៥៥  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៨២  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៦៤១  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ៣០-ឧសភា-២០១៦  ៣០-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៦៥  CAMBODIA CARS RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus FOR RENT  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៦៣  Many Cars LEXUS RX300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៦១  Lexus RX300 and Lexus LX470. For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៥៩  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៥៨  LEXUS RX300 FOR RENT $ 650/month**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៥៧  CARS RENTAL SERVICE (Has Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus For Rent  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣៣៥៦  C - Car Rental Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  Year 1991-2006  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៨៨  CARS FOR RENT- LEXUS RX300- $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៨៤  VEHICLES SERVICE CARS RENTAL -LEXUS RX300 with a Driver and Without a Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៨៣  Cars Rental Service Are Available NOW  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៨២  TOYOTA LEXUS RX300-FOR RENT $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៨១  LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៨០  CAMBODIA-CARS RENTAL -LEXUS RX300 with a Driver and Without a Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២៧៩  RENT A CAR - LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២២១  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
២២៤៣២២០  Lexus RX300, Lexus 470, Range Rover, Hilander, for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៩-ឧសភា-២០១៦  ២៩-មិថុនា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា