ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៧៩៤៧០  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ២៩-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៣០-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៤៥៦  CAR FOR RENT - LEXUS RX300 - $650 PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus RX300  ២៩-វិច្ឆិកា-២០១៥  ៣០-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៤៣៥  Many Car LEXUS RX300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៤៣០  LEXUS RX300 FOR RENT $ 650/month**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣៤៨  Cars Rental Service !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣៤១  ARE YOU LOOKING FOR CARS FOR RENT IN CAMBODIA WITH SHORT TERM RENTAL ?  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣៤០  CARS FOR RENT- LEXUS RX300- $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣៣៨  Rental Cars Service == Lexus Rx300 == $650 Without Driver and with Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣៣៣  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣២៣  CARS Rental == Lexus Rx300 == $650 in PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩៣២១  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៩២៧៥  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៤៦  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៣៨  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៣៦  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៣៣  Lexus RX300, Lexus 470, Range Rover, Hilander, for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៣២  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៣១  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨៣០  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨២៩  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៨២៨  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៨-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៩-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៦៦  Cars For Rent - Lexus Rx300-Cars Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៦៥  Cars Rental Service in CAMBODIA with a Driver and Without a Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៦០  Lexus Rx300 ==- Cars Rental Service in CAMBODIA  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៥៩  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៥៧  VEHICLES SERVICE CARS RENTAL -LEXUS RX300 with a Driver and Without a Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៥៦  CAMBODIA - CARS FOR RENT- LEXUS RX300- $650 PER MONTH!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧៣៣  Car for rent Brand Lexus Rx 300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Rx 300 Lexus  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧២៩  LEXUS RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧២៦  Vehicle for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧២៤  LEXUS RX 300 for rent urgently  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧២២  Urgent Vehicle for rent!!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧២១  Brand Lexus RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧២០  Car for rent urgently Lexus RX300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧១៩  CAR RENTAL (LEXUS RX300) $$ NO Hidden Cost $$$!!!.  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧១៧  Car Rental ** No hidden cost**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៨៧១៥  LEXUS RX300 FOR RENT **No hidden cost**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៩០៥  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Sok Hour Car Rental  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៩០៣  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Asia Explorer Travel  ២៧-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៨-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៥៧៤  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៥៧៣  TOYOTA Camry 2002 Rent 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Balen  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៥៧២  Car For Rent Toyota Camry 99 350$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៥៦៩  Toyota Camry 2000 silver rent 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry 2000  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៥៦៧  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៦-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៧-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៣៤០  CAR RENTAL (Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៦-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៣៣៨  LEXUS RX300 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៦-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៣៣៧  Toyota Corolla 2003 For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៦-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៧៣៣៦  We have many cars of High Class ( VIP ) For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៥០០.០០  --  ២៥-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៦-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៨៧៦  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
២០៧៥៨៧៥  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ២២-វិច្ឆិកា-២០១៥  ២៣-ធ្នូ-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា