ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៥៥២១១  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥២១០  Cars Rental - Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota Higlander  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥២០៩  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Toyota & CRV  ២៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៥០៩៩  Toyota Highlander 02 For Rent Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Highlander  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៧០  BMW-X4 2015 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  --  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៦៩  LEXUS LX 470 YEAR 2006 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx 470  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៩៦៦  LEXUS RX 330 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Lexus RX 330  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៧៣៨  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០៥០.០០  Toyota & CRV  ២២-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៥-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥៧៩  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤៥៧៨  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៤១៤៩  Cars Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Lexus  ២១-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៤-មិនា-២០១៧ 
២៤៥៣៦៥៨  Camary 98 up 01,Highlander and Mini Van $350/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ២០-កុម្ភៈ-២០១៧  ២៣-មិនា-២០១៧ 
២៤៥២១០៦  Travel with safety & Comfort  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Many Cars  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧  ២០-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៤៨០  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2002 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៥១៤៧៦  TOYOTA HIGHLANDER FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  --  ១៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៩៥៩៦  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ១៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៤០៤  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៥៤០២  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ៥-កុម្ភៈ-២០១៧  ៨-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤១០៦  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤៤០៩៧  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  lexus  ៣-កុម្ភៈ-២០១៧  ៦-មិនា-២០១៧ 
២៤៤២១១៧  TRV CAR RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA HiLander 2002  ៣០-មករា-២០១៧  ២-មិនា-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា