ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៤៣៨០០០  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០៥០.០០  Toyota & CRV  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩១៨  Cars Rental Service Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Lexus  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៩១១  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ១៩-មករា-២០១៧  ១៩-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៧៥៥  Camary 98 up 01,Highlander and Mini Van $350/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៥១៥  C - Car Rental Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២២០.០០  Year 1991-2006  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៧៣១០  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Toyota & CRV  ១៨-មករា-២០១៧  ១៨-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨៣២  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៨២៩  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦៥១០  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ១៧-មករា-២០១៧  ១៧-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៩៦  TOYOTA HIGHLANDER FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  --  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៩២  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2002 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៨៧  BMW-X4 2015 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  --  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៨៥  LEXUS LX 470 YEAR 2006 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx 470  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៦១៨៤  LEXUS RX 330 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Lexus RX 330  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៥៨៩៦  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៥៨៩៤  Car For Rent Toyota Camry 2002 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA CAMRY  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៥៨៩១  Car Rent: Toyota Camry 2000 silver 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៥៨៨៣  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ១៦-មករា-២០១៧  ១៦-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៨៥០  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៤៨៤០  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  lexus  ១៣-មករា-២០១៧  ១៣-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣៩៨១  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ១២-មករា-២០១៧  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣៧៩៨  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ១២-មករា-២០១៧  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣៦៩១  TRV CAR RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA HiLander 2002  ១២-មករា-២០១៧  ១២-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣២១៣  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១១-មករា-២០១៧  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
២៤៣៣២១២  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១១-មករា-២០១៧  ១១-កុម្ភៈ-២០១៧ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2017. ក្រុមហ៊ុនក្រមា