ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣០០៩៦៦  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៩៦៤  LEXUS RX330 (2004) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  --  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៩៦៣  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៨៥១  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3 Free wifi&Cable T/V,fully furnished= $350  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៨២១  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៦៧១  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៦៦៩  Car Rental special price coming!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៥២១  Toyota Highlander 02 For Rent Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Toyota Highlander  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៥១៨  Warehouse For Rent (14.5mx23m) In Phnom Penh Thmey  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  warehouse  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៤៥៦  Car Rental special price from Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៤៥៥  Cars Rental Service - Special price offer  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Asia Explorer Travel  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៤៥៤  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៤៥២  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២៣០០៣៩៧  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ២៦-កក្កដា-២០១៦  ២៦-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៩៩៤  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៩៩២  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander and Camry 02 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៩៩០  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៩៨៥  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៩៨៤  Lexus RX300, Lexus 470, Range Rover, Hilander, for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៩៤៣  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ២៥-កក្កដា-២០១៦  ២៥-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៣៤៥  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៣៤៤  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩៣៤៣  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៩០៧៩  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២៤-កក្កដា-២០១៦  ២៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩៧១១៥  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ២២-កក្កដា-២០១៦  ២២-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៨៤៤  ©©©©© service car for rent with good codition car experience driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦៦៦០  Travel with safety & Comfort  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Many Cars  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៦២៣០  Special PRICE Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Rx300, Camry,CRV  ២១-កក្កដា-២០១៦  ២១-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៧២  ´´´«»«»«»«»« car for rent service all cars for company and city tour  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៩  >>>>car for rent in the phnom penh good condition <<<<<<  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៥៨៦៦  Transportation server , car for rent for firm and visitor  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៦៦  Car Rent-Totoya Camry 1999 gold 350$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៦៤  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៦២  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៥៨  Toyota Camry 2000 silver rent 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry 2000  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៥៥  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៥៤  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៤៩៥២  Car For Rent Toyota Camry 2002 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA CAMRY  ២០-កក្កដា-២០១៦  ២០-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៨៥៩  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ១៩-កក្កដា-២០១៦  ១៩-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៩៨  Brand Lexus RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៩៧  Car for rent urgently Lexus RX300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៩៦  Car for rent Brand Lexus Rx 300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Rx 300 Lexus  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៩៥  Vehicle for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៩៤  LEXUS RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៩៣  Urgent Vehicle for rent!!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩៣៥៨៥  Car for rent (Travel&Tour)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៩០.០០  Starex H-1  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២២៨៦  ‘‘‘‘¥¥¥¥¥¥¥¥ vehicles for rent service all kind of car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ១៧-កក្កដា-២០១៦  ១៧-សីហា-២០១៦ 
២២៩០៤៧៨  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩០៤៧៧  Many Cars LEXUS RX300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
២២៩០៤៧៤  Lexus RX300 and Lexus LX470. For Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus  ១៤-កក្កដា-២០១៦  ១៤-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា