ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៦០២៨៦  Car Rental special price from Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២៨៥  Cars Rental Service - Special price offer  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Asia Explorer Travel  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២៧៨  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២៧៦  Cambodia Cars Rental Service !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២៧៥  LEXUS RX 330 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Lexus RX 330  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២៧៤  Rental Cars Service == Lexus Rx300 == $650 Without Driver and with Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២៧៣  LEXUS LX 470 YEAR 2006 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx 470  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២១៩  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២១៨  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០២០២  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ២៩-កញ្ញា-២០១៦  ៣០-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០១០០  Cars For Rent - Lexus Rx300-Cars Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៩៦  Cars Rental Lexus RX300 with free of pick you up and drop you off at the Airport  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៩៥  LEXUS RX330 (2004) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  --  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៩៣  CARS Rental == Lexus Rx300 == $650 in PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៩២  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៩០  ARE YOU LOOKING FOR CARS FOR RENT IN CAMBODIA WITH SHORT TERM RENTAL ?  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៩៩.០០  Lexus Rx300  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៨៩  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៦០០៦៦  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៩៩៨  Travel with safety & Comfort  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥.០០  Many Cars  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៩០៨  LEXUS RX300 CARS Rental NO HIDDEN COST INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៨៤១  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៨៤០  Car Rental special price coming!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៨៣២  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ២៨-កញ្ញា-២០១៦  ២៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៣០៦  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៣០៥  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៣០៤  Car Rent-Totoya Camry 1999 gold 350$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៣០៣  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៣០២  Toyota Camry 2000 silver rent 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry 2000  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩៣០១  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២៧-កញ្ញា-២០១៦  ២៨-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩០៧២  Cars Rental Service Lexus LX470 For RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx470  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩០៧០  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៩០៦៩  Rental Cars Service in Cambodia!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២៦-កញ្ញា-២០១៦  ២៧-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៧១៧៩  Car For Rent Toyota Camry 2002 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA CAMRY  ២៣-កញ្ញា-២០១៦  ២៤-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៨០  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3 Free wifi&Cable T/V,fully furnished= $350  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៧៨  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3 Free wifi&Cable T/V,fully furnished= $350  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៦៤៧៣  A/P for rent 1bed,Big Balcony,BKK3 Free wifi&Cable T/V,fully furnished= $350  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៩៦៨  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៩៤៥  ‘‘‘‘¥¥¥¥¥¥¥¥ vehicles for rent service all kind of car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥៧១១  C - Car Rental Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២២០.០០  Year 1991-2006  ២២-កញ្ញា-២០១៦  ២៣-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៥១៧៥  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២១-កញ្ញា-២០១៦  ២២-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៤៣១៧  TRV CAR RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA HLander 2002  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦៨  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦៧  Lexus RX300, Lexus 470, Range Rover, Hilander, for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦៦  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦៥  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦៤  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander and Camry 02 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦៣  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦២  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៥២៤៦១  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៨-កញ្ញា-២០១៦  ១៩-តុលា-២០១៦ 
២៣៤៨៣៤១  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ១៤-កញ្ញា-២០១៦  ១៥-តុលា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា