ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៧៥៣៣៨  Cars Rental Service Lexus LX470 For RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx470  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៣៧  TOYOTA HIGH-LANDER Year 2003 INSURANCE Included For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  TOYOTA HIGH-LANDER  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៣៥  Rental Cars Service in Cambodia!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥៣៣៤  Cambodia Cars Rental Service !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥១១៤  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥០៩១  ßßßßßß vehicles available for hire monthly all daily ßßßßß  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  phnom penh  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥០៨២  ‘‘‘‘¥¥¥¥¥¥¥¥ vehicles for rent service all kind of car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៥០៦៩  apartment for rent good located and safe quite 2B $300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៩១១  Cars Rental Service - Special price offer  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Asia Explorer Travel  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៤៨  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៤៧  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៤៥  Toyota Camry 2000 silver rent 380$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  T.Camry 2000  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៧៤៣  Car For Rent Toyota Camry 2002 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  TOYOTA CAMRY  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៥៦៦  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៥០៤  LEXUS RX330 (2004) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  --  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៥០៣  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៤៩៩  CARS RENTAL SERVICE **  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៤៩៥  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៤៩៤  HYUNDAI H1 (2010) FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  --  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤៤៩២  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Asia Explorer Travel  ២១-តុលា-២០១៦  ២១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៤១៣៩  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ២០-តុលា-២០១៦  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៣៥២៧  Car Rental special price coming!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus  ២០-តុលា-២០១៦  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៣៥២៦  Car Rental special price from Asia Explorer Travel  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Asia Explorer Travel  ២០-តុលា-២០១៦  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧៣៣៧២  C - Car Rental Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២២០.០០  Year 1991-2006  ២០-តុលា-២០១៦  ២០-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២២៥៨  CARS Rental == Lexus Rx300 == $650 in PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២២៥៥  Cars Rental Lexus RX300 with free of pick you up and drop you off at the Airport  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២២៥៤  Cars For Rent - Lexus Rx300-Cars Rental Services  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២២៥២  TOYOTA- LEXUS Rx300 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៩-តុលា-២០១៦  ១៩-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧២២០២  ***** VEHICLE FOR RENT PROVIDE MANY DIFFERENT TYPE OF CAR  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  phnom penh  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១៧៤០  LEXUS RX 330 -Car Rental Services INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  Lexus RX 330  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១៧៣៩  Rental Cars Service == Lexus Rx300 == $650 Without Driver and with Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១៧៣៥  LEXUS LX 470 YEAR 2006 FOR RENT  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Lexus Lx 470  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១៥២៣  Car Rental SPCIAL Price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Rx,CRV,Camery  ១៨-តុលា-២០១៦  ១៨-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១០៧៧  CRV, RAV4, Camry 2002, Camry97, Lexus RX300, Pickup Tacoma, Vigo for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧១០៧៥  Lexus RX300, Lexus 470, Range Rover, Hilander, for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៧២  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៧០  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander and Camry 02 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៦៥  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៦៤  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៦១  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៥៨  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៤១៦  ARE YOU LOOKING FOR CARS FOR RENT IN CAMBODIA WITH SHORT TERM RENTAL ?  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៩៩.០០  Lexus Rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៤១៤  LEXUS RX300 CARS Rental NO HIDDEN COST INSURANCE INCLUDED  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៦៥០៣  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ១២-តុលា-២០១៦  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៦៥០១  Car Rent-Totoya Camry 1999 gold 350$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota  ១២-តុលា-២០១៦  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៦៤៩៨  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ១២-តុលា-២០១៦  ១២-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៨៧៣  Brand Lexus RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១១-តុលា-២០១៦  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៨៧២  Car for rent urgently Lexus RX300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១១-តុលា-២០១៦  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៨៦៥  Car for rent Brand Lexus Rx 300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Rx 300 Lexus  ១១-តុលា-២០១៦  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៦៥៨៦៤  Vehicle for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ១១-តុលា-២០១៦  ១១-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា