ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ផែ្នក: យាន - សំរាប់ជួល
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #:    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៤០៩០៥  Need 1 Land Cruiser and 1 van for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOYOTA Land Cruiser  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៨៣០  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៨២៩  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia, with & without driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & Honda  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៨១០  Camry updated 01, black (nice) for Rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Camry  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៨៥  Car Rent-Totoya Camry 2000 Silver 380$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  --  Toyota  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៨៣  Car Rent-Totoya Camry 1999 gold 350$/months (insurance)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៨១  Car Rent-Totoya Camry 2002 Silver 500$/Month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៧៨  Kh-Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៧៧  Car for Rent (Toyota Camry Model 1998-2003) 350$-550$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota Camry  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៧៤  Lexus RX300 2001-Rent 630$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៣០.០០  Lexus RX300  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៧៣  Car For Rent Toyota Camry 99 350$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  TOYOTA CAMRY  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៦៧០  TOYOTA Camry 2002 Rent 500$/month  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Balen  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៣៧៩  Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Toyota & CRV  ៦-កក្កដា-២០១៥  ៦-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៣៤០  SVR Service Vehicle Rental & Transport in Cambodia with Driver & without Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Toyota & CRV  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៤០៣១៤  C - Car Rental Service  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Year 1999-2006  ៥-កក្កដា-២០១៥  ៥-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៦៦  LEXUS RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៦២  LEXUS RX 300 for rent urgently  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៦១  Brand Lexus RX 300 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៥៨  Car for rent urgently Lexus RX300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៥៥  Vehicle for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៥៤  Urgent Vehicle for rent!!!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Lexus Rx 300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៥២  Car for rent Brand Lexus Rx 300  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Rx 300 Lexus  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩២៤៣  TRV CAR RENTAL SERVICE  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  CRV/TOYOTA  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១៨៩  Cars Rental Service in Cambodia Lexus Rx300 For Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus Rx300  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១៨៨  LEXUS RX300 FOR RENT $ 650/month**  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៩១៥៧  CAR RENTAL (Insurance Included)  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥.០០  --  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៨២៦៣  Special Price Car Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Rx300, CRV, Camry  ៣-កក្កដា-២០១៥  ៣-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៧០៩៦  car for rent just available series 07 only 550usd / incliding Driver  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  PHNOM PENH  ១-កក្កដា-២០១៥  ១-សីហា-២០១៥ 
១៩៣៥៩៧១  Vehicles for rent_Corolla  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Toyota  ៣០-មិថុនា-២០១៥  ៣១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣២០៥១  CAMRY 93 update to 95 for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota  ២៥-មិថុនា-២០១៥  ២៦-កក្កដា-២០១៥ 
១៩៣០៣៤៥  Camry Car for rent with translator  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  1999  ២៤-មិថុនា-២០១៥  ២៥-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៥៤៦  TOYOTA CELICA FOR RENT, 499$ PERMONTH, VERY NEW CAR, 012 83 21 31, 086 255 666  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៩៩.០០  TOYOTA  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៣៥៦  Providing all Vehicles for special price from Sok Hour Car Rental!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Sok Hour Car Rental  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៩៣៥៣  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១៥០.០០  Asia Explorer Travel  ២៣-មិថុនា-២០១៥  ២៤-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨៧៤២  Motor for rent  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០.០០  Motor  ២២-មិថុនា-២០១៥  ២៣-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៧៤៥៧  CAR FOR RENT - LEXUS RX300 - $650 PER MONTH  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Lexus RX300  ២០-មិថុនា-២០១៥  ២១-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៤១៧៧  VEHICLES RENTAL SERVICE WITH A DRIVER !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  LEXUS  ១៧-មិថុនា-២០១៥  ១៨-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៤១៧៥  MAK'S TRANSPORTATION SERVICE COMPANY !!!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥.០០  Lexus and Camry  ១៧-មិថុនា-២០១៥  ១៨-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៣៤៨៩  Vibration Road Roller, Bulldozer, Excavator.  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $០.០០  CAT  ១៧-មិថុនា-២០១៥  ១៨-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៣២៥៦  LexusLx 470, Lexus RX300, Camry2003, CRV, RAV4, & Pickup Tacoma for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៣០.០០  honda  ១៧-មិថុនា-២០១៥  ១៨-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៣២៥៥  Honda CRV year 1998 updated 2001 for Rent Urgently  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Lexus 300, Rav, CRV  ១៧-មិថុនា-២០១៥  ១៨-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៣២៥៤  Hyundai H1 y2012, Rav4, Honda CRV, Camry2001, Lexus RX 300, Lx470 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyoto, Honda CRV  ១៧-មិថុនា-២០១៥  ១៨-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២២៩៧៣  Car rental service all kind of car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  PHNOM PENH  ១៦-មិថុនា-២០១៥  ១៧-កក្កដា-២០១៥ 
១៩១៧៦៩១  Car Rental Cheap Cheap  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Rx300, CRV, Camry  ៨-មិថុនា-២០១៥  ៩-កក្កដា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #:
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា