ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២១១៩៤៦  NICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $400/M IN BKK1 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BOENG KENG KANG 1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៩៤១  APARTMENT FOR RENT 2BEDROOM $450/M IN BKK3 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BOENG KENG KANG 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៩៣៦  SERVICE APARTMENT FOR RENT 1BEDROOM $450/M IN BKK3 FREE WIFI CABLE  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BOENG KENG KANG 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៩៧  Link House LE for sale - Borey Peng Huot Jumirath (Prek Leap)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១០៨,០០០.០០  Link villa  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៩៥  Apart for Rent 1bedroom $300/m in BKK1 Free Wi-Fi &Cable T/V***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៨៧  Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 1bed:$350/m (Free Wi-Fi....)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Russian Market  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៨០  3Bedroom Apartment For rent $450/m Big Balcony in Boeng Keng Kang3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៦៧  Nice Apartment for rent 1bedroom $350/m Near Royal Palace Free Cable, Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Royal Palace  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៦៣  Full Service Apartment for rent 1bedroom $500/m in BKK 3 Big Balcony Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៥៩  New Apartment for rent 1bedroom $300/m Near Russian Market Free Wifi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៥៣  Apartment for rent 2bedroom $400/m Big Balcony Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Royal Palace  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៤៧  Nice Apartment for rent 2bedroom $500/m Big Balcony In BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  In B K K 1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៤៣  Full Service Apartment for rent 2bedroom $650/m Boeng KengKang1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  Boeng Keng kang 1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៤០  New Apartment for rent 2bedroom $300/m Big Balcony in Boeng Keng Kang 3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Boeng Keng Kang 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៣៦  Fully Furnished Apartment for rent 1bedroom $400/m, Free Wifi In BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Keng Kang 1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨៣១  Nice Apartment for rent 2bedroom $450/m Big Balcony BKK1 Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨២៧  Nice Apartment for rent 2bedroom $500/m Near Royal Palace Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palac  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨២១  Very Nice Apartment for rent 1bedroom $450/m Big Balcony BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Keng Kang1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨១៧  Apartment for rent 2bedroom $350/m Balcony Near Russian Market Free Wifi Cable  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៨១០  New Apartment for rent 2bedroom $500/m Big Balcony In BKK1 Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  In B K K 1  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៩៨  *❤* 1bed=450$new apartment for rent with large balcony, see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near river side  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៩៧  23m x 25 m land for sale near Phsar Dem Thkov:$630000 negotiable  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៣០,០០០.០០  Phsar Dem Thkov  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៩០  Corner house for sale:17m x 20m:$950000 near Toultompong market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៩៥០,០០០.០០  beoungtrabek  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៨៣  house for sale 9x13m:$230000 in Phsardemthkov​ អាចរកសីុបាន  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៣០,០០០.០០  near Phsar Dem Thkov  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៨២  *❤*1bed room flat for rent,200$ with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  bkk2  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៧៨  Providing all Vehicles for Renting special price  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤២០.០០  Lexus  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៧៧  Car Rental Service!  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  Asia Explorer Travel  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៧៣  Western apartment on 3 floor in Toul kork area 2 BR $700 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul Kork  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៧២  Land for Sale (10m x20m) near factory and market (Chumpou Vorn)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០,០០០.០០  10mx20m  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៧០  2bed room flat for rent,450$ with big balcony,+large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  boeung keng korng 3  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៦៩  Land for Rent (17m x 24m) at the corner (behind Bright coffee shop), near IU  ដី - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Land for Rent  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៦៣  Good Price House for sale 15.5mx27m:$780000 near Boeung Trabek market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៨០,០០០.០០  beoungtrabek  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៧៥៩  21 unit Apartment for sale:$2400000 in Toul Kork with swimming pool,see photos  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៤០០,០០០.០០  toul kork  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៦៥៦  Sea view lot for sale overlooking the port  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣៥,០០០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៦៤១  Frosted Bottles-Urgent Sale  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧៥.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៦៦  Villa for Sale with Big Land  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០០,០០០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៦៤  Land for Sale at Koh Kong New Market  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $៤៥,០០០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៥៨  Bentley Watches for Sale  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Bentley Watches  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៣៨  Desktop HP For Game/Design/Office Core2duo 3.0ghz/2GB/VGA1GB: $72  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៥.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៣៧  Only$67 full set, System Desktop Ram1GB, HDD40GB+LCD17 inch  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៣៦  Buying all kind of computer, desktop-laptop, printer, LCD,monitor…Call us  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៣៥  Complete Laptop & Desktop(Hardware&Software) Repairing | SALE | BUY | Service  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៥៣៤  DVD-RW, DVD-ROM Best qualtiy for sale cheap cheap  កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៩៧  ដីលក់បន្ទាន់ ជាប់ផ្លូវកៅស៊ូ​(ផ្លូវខេត្ត)​ UGENT Land for Sale (18mx60m)  ដី - សំរាប់លក់  កណ្តាល  $៥៥,០០០.០០  Kandal Stung  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៨២  ដី២០x៣០ម ផ្លូវ​៥៩៨ (ជាសុផារ៉ា)​ ចូលក្នុង១៥០ម ប្លង់រឹង  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៨០,០០០.០០  Land 20x30m St 598  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៧២  Gym Service Apartment for Rent Rental Price: $660/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៧១  aFully Furnished Apartment for rent 1bedroom $400/m, Free Wifi In BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៩-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៧០  Western Apartment Available Russian Market 500usd/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  --  ២៨-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៦៩  *❤* furnished new town house for rent,2bed=440$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៤០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
២២១១៤៦៨  Western style apartment near Chinese embassy 2 bed rooms $700 with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ២៧-មេសា-២០១៦  ២៨-ឧសភា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា