ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣២៦៦៩៤  Nice Apartment for Rent 2bedroom $400/m Balcony Near Russian Market Free Wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦៩២  Khmer, English, French, Chinese - 8$  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៨.០០  Home/Office  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦៩១  New Apartment For Rent 1bedroom $200/m Near Russian Market Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Near Russian Market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦៨៧  ផ្ទះថ្មីលក់នៅទួលសង្កែ / New House for Sale 5m x 34m  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២០៥,០០០.០០  Home  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦២២  House For Rent,4Bedrooms,Fully Furnished,$800/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៦២១  @@@Apartment 1bed furnished, $250-300/month free wifi, cleaning..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៥៨  3bedroom500$ fully furnished ground floor flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៥៤  Elope To The Gold Coast & Weddings On A Budget  ផេ្សងៗ  ក្រៅប្រទេសកម្ពុជា  $០.០០  Elopement-packages  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៥៣  *❤*available now! 1bed=550$brand new apt with pool,gym see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  toul tompoung  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៥០  1bedroom250$ studio apartment for rent with lift,parking,security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៤៩  brand new apartment for rent,1bedroom250$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៤៨  1bed=300$very big balcony apartment for rent bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៤៥  1bedroom300$ brand new western apartment+ big balcony, wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៤០  *❤*3bedroom350$new bright first floor furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near chinese embassy  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៣៥  2bedroom300$ new bright apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near chinese embassy  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៥៣២  2bedroom250$ very comfortable apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near Olympic stadium  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៤០៣  ផ្ទះសំណង់ថ្មីលក់បន្ទាន់ (ទីតាំងស្ថិតនៅខាងមុខច្រកចូលបុរីលឹមឈាងហោចំការដូង)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨៩,០០០.០០  Chomka doung  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៨៨  LAND FOR SALE (Phnom Penh Thmey)  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៧៥,០០០.០០  --  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៨៧  Warehouse For Lease 3,000 m2  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $២.០០  Warehouses For Rent  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៦៨  3bedroom550$ first floor villa for rent in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  toul kork  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៦៥  2bedroom350$ new apartment for rent in toul kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul kork  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៥៧  Khmer and English Tutor  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៧.០០  Tutor  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣៣៣  2bedroom350$ new furnished apartment for rent in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣២៧  1bedroom250$ new furnished apartment for rent in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣០៨  *❤*available now! 1bed=300$ furnished flat with big balocny  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣០៥  1bedroom300$ bright comfortable apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul kork  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦៣០២  Land for sale cheap price in KampongSpeu  ដី - សំរាប់លក់  កំពង់ស្ពឹ  $៥.០០  Cheap price 5$/M2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៩៩  1bedroom300$ brand new bright,good space apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  toul kork  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៩៧  1bedroom250$ new studio apartment for rent near river side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near river side  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៩៣  1bedroom300$ new apartment for rent free wifi near river side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near river side  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៩០  1bedroom300$ furnished first floor flat for rent bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk1  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៨៦  1bedroom250$ studio apartment for rent in bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk1  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៥៨  available now! 2bed=300$new renovated apartment  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៥៤  available now! 1bed=250 apartment bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៤៤  *❤* 3bed=500$ first floor cute apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk3  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២៤១  *❤*available now! 2bed=350$cute apartment+parking,wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  toul kork  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២២០  *❤*new furnished apartment for rent,3bedroom 400$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២០៦  មានបន្ទប់ជួលច្រើនបន្ទប់(40$-50$)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០.០០  ???????????  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦២០៣  2bedroom300$ newly apartment for rent with big balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៨៥  1bedroom150$ 2nd floor furnished flat for rent in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  bkk2  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៦៥  Business house Russian boulevard ID: WALLC-25073  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១,៤០០.០០  Tuek Thla  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៦៣  Land along Mekong river ID: WALLC-25065  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៧០០,០០០.០០  Chroy Changva  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៥៧  4 bedrooms villa Tuek ThlaID: WALLC-13262  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣០០.០០  Tuek Thla  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៥៥  Warehouse Stueng Meanchey ID: WALLC-25115  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  Stueng Meanchey  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៥៣  Peng Huoth Chbar Ampov - Villa LC for Urgent Sale $80,765  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៨០,៧៦៥.០០  Villa LC @Peng Huoth  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៥១  Apartment to renovate near Sorya ID:WALLC-10767  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០,០០០.០០  Central Market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៤៤  Bright 2 bedrooms apartment Toul Kork $800 ID: WALLC-16629  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Toul kork  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១៣៩  Warehouse near Economic Zone ID: WALLC-22837  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៨,០០០.០០  Dangkor  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១២៨  1bedroom200$ new studio room apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near russian market  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
២៣២៦១២៦  Warehouse Phnom Penh Thmey ID: WALLC-23199  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  Phnom Penh Thmey  ២២-សីហា-២០១៦  ២២-កញ្ញា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា