ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៥៤០០២  New Apartment For Rent 2bedrooms $800/m BKK1 Balcony Free WiFi,Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK 1  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៤០០១  Apartment for Rent 1bedroom $300/m BKK3 Big Balcony Free Wifi Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK 3  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៤០០០  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ A/P for rent​​ near Russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩៩  Modern Villa 4Rent In Bassak Garden City,3bedrooms,4000$,Very Nice Design,Safety  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,០០០.០០  House For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩៨  Beautiful Balcony Apt at royal palace 4 Rent,1BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near royal palace  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩៧  New Apartment For Rent 1bedrooms $600/m BKK1 Balcony Free WiFi,Pool  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK 1  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩៦  Link-House 4Rent In Bassak Garden City,3bedrooms,1800$/month,Nice Design,Safety  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  House For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩៥  Nice Apartment For Rent 2bedrooms $600/m BKK1 Balcony Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  BKK 1  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩៣  @@@@@1bed=250$ furnished apartment for rent near russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩២  Modern Link-House For Rent In Bassak Garden City, 3bedrooms, 2000$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៩០  !!!!!!!!!!!!!!2bed=550$service apartment for rent+wifi+parking+lift+water  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  thkov roundabout  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៨៩  Modern Villa 4Rent,Bassak Garden City, 3bed, 2800$/month, Nice Design,Safety  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៨៨  Villa For Rent 5bedrooms $1800/m Nice Garden and Tree Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  Near Russian Market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៨៦  Modern Villa For Rent In Borey Sopheakmangkul, 03bedrooms, 2300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៨៤  Villa For Rent, Tonle Bassak area, 2bedrooms, 3,500$/month, And Quiet and Safety  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៥០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៨២  Small Villa For Rent 2bedrooms $800/m With Nice Garden and Tree Near BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Near Russian Market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៨០  Office Space For Rent, 290sqm, 9$/sqm, near Independent Monument, Good area  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩.០០  Space For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧៩  New Villa For Rent 4bedrooms $1200/m Nice Garden In Chrouy Changva Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  In Chrouy Changva  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧៧  Modern Villa For Rent In Bassak Garden City, 3bedrooms, 3000$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,០០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧៦  +++++++Beautiful furnished apartment 2bed=320$ for rent in BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  bkk2  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧៥  Apartment For Rent 3bedrooms $500/m Near Royal Palce Balcony Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧៤  Modern Link-House 4Rent,Bassak Garden City, 3bedrooms, 2500$/month,Nice Design  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧២  Modern Villa 4Rent, Bassak Garden City, 3bedrooms,4000$/month, Nice Design  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,០០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧១  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,1BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៧០  !!!!!!!!!!!!!1bed=250$ furnished apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦៩  Nice Apartment For Rent 2bedrooms $500/m Near Royal Palce Balcony Free WiFi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦៨  Modern Villa For Rent In Bassak Garden City, 03 bedrooms, 3300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៣០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦៦  ☻☻furnished flat for rent 1bed=250$ near russian market photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦៥  Very nice furnished apartment for rent 1bed=270$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៧០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦៤  Modern Villa 4Rent,Bassak Garden City, 3bedrooms, 4000$/month,Modern Design  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,០០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦៣  Nice Villa For Rent 4bedrooms $1200/m With Nice Garden and Tree in Toul Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  in Toul Kok  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៦១  02 Flats 4Rent On Ang Doung Street (St. 110), French Syle, 8x20m Plus, 6,000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦,០០០.០០  02 Flat 4Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥៩  Khmer House For Rent, Tonle Bassak area, 2bedrooms, 800$/month, Quiet and Safety  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  House For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥៨  Nice furnished apartment top floor 1bed=350$ near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥៧  Nice funished 1bed=250$ free wifi south of russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  south russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥៦  Modern Villa 4Rent In Bassak Garden City,3bedrooms, 3300$/month, Nice Design  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៣០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥៥  Villa For Rent 5bedrooms $1800/m With Nice Garden and Tree in Toul Kok  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  in Toul Kok  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥៣  Modern Link-House 4Rent In Bassak Garden City, 3bedrooms, 2000$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥២  ==☻=☻☻☻===>1bed=250$ Nice A/P for rent​​ near toul tompoung market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  toul tompoung market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥១  Very beautiful furnished A/P 2bed=500$ near derm thkov roundabout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  derm thkov market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៥០  02 Flats For Rent On Ang Doung Street (St. 110), French Syle, 8x20m Plus, 6,000$  ការិយាល័យសំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦,០០០.០០  02 Flat 4Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៤៦  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,3BR=$550 free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៤៥  +++2bed=320$ fully furnished new apartment for rent in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  bkk2  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៤១  Nice furnished A/P for rent 1bed = 250$ in bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩៣២  Beautiful Balcony Apt at Russian Market 4 Rent,2BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩២៦  1bed=180$ furnished Room for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  near russian market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩២៥  Traditional Villa 4Rent,BKKI, 5bedrooms, 3floors, 3500$/month, Good 4Residence  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,៥០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩២៣  service apartment 1bed=450$ for rent steung meanchey market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  meanchey market  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩២២  1bed=450$ for rent near independent monument photos inside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  independent monument  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
២៣៥៣៩២១  Big Villa 4Rent, In BKKI,6bedrooms, 3floors, 5000$ per month,Good 4Office,School  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥,០០០.០០  Villa For Rent  ២០-កញ្ញា-២០១៦  ២១-តុលា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា