ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២២៩២៦៤៧  Beautiful 2 bedrooms=450$ PER MONTH,Boeng Trbek, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Boeng Trabek Plaza  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦៤២  1 bedroom=280$,Free water,cable TV,WIFI, Toul Kork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  TOUL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦៣៦  Cheap House for rent In BKK3=============================250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦៣៥  Very nice 2 bedrooms = 300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦២៩  1 bedrooms=250$ PER MONTH,BKK2, Fully furnished,Free WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK2  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦២៦  ❤❤❤Very comforatble 1bedroom in toul tumpoung=250$❤❤❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦២០  Big spacious 7 floor house 2 beds=650$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  TOUL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦១២  Apartment 1 bedroom=300, Near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦០៩  Beautiful 2 bedrooms=400$ PER MONTH,Boeng Trbek, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Boeng Trabek Plaza  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦០៨  Very nice 1 bedroom Toul Kork with enough sunny=300$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toul Kork  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦០៥  Near Independent one bedroom=250$======================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Independent  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦០៣  Apt 3 bedrooms 800$ per month BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  BKK1  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦០១  ❤❤1bedrooms =400$ with full furnished,bkk3,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៦០០  Service apt in bkk1=2 bedrooms 750$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Bkk1  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៩៨  One bedroom 350$ near Wat Phnom, Free Cleaning, security, Wifi...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Wat Phnom  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៩៧  1 bedrooms=300$ per month in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Bkk3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៩៤  1 bedroom furnished=300$ in =BKK2===========================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK2  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៩៣  Apartment 1 bedroom=300, Near INDEPENDENT,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Independent  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៩២  One bedroom in Toul Kork=400$ with WiFI, Cable TV, Cleaning,Security  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Touk Kork  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៨០  Big spacious 3 beds=400$ per month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Russian Market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៧៩  Very Nice Apartment for rent,1,2,3,4 bedroom,200 to 700$ per month all location  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Independent  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៧៨  Very cleaned 2 bed apartment near RUSSIAN mARKET with full furnished=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៧៦  Toul Kork One bedroom =280$ with Wifi, Cable TV  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Toul Kork  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៧៣  1 bed apartment with full furnished=280$============================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Near Toul Sleng  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៧២  Service apartment 2 bedroom=400, BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៧១  Charming apt in Russian market 2 bedrooms=300$ per mnth  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៦៣  Pool Western Service Apt in Tuol Kork 4Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork Market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៥០  ====================================One bedroom in BKK3=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៤៤  Fully Furnished Apt in Tuol Kork for Rent,2BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Tuol Kork  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៤៣  ================== 1 bed=250$ per month,Free WIFI,..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Russian Market  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៤២  Western & Big Villa For Rent in BKK1, 5BR:$4500/m, See Pics..!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,៥០០.០០  BOENG KENG KONG I  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៤១  1bedroom=300, BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣៧  ===*❤**❤**❤**❤**❤**Brightening 1bed=250 per month=======  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣៦  =========Cheap============1 BEDROOM=180$ PER MONTH, BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  BKK3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣៥  Big Villa For Rent in TUOL KORK, 5BR:$2800/m, See Pics..!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  TUOL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣៤  Villa For Rent in TUOL KORK, 5BR:$1500/m, See Pics..!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  TUOL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣៣  Swimming POOL Villa For Rent Near Russian Market, 4BR:$2500/m, See Pics..!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  RUSSIAN MARKET  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣២  Big Villa For Rent Near Russian Market, 15BR:$2500/m,... See Pics  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  RUSSIAN MARKET  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥៣១  Villa For Rent Near Russian Market, 7BR:$2000/m, Have Pics...!!!  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  RUSSIAN MARKET  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥២៨  Very Nice Villa For Rent in TUOL KORK, 5BR:$3000/m, See Pics...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,០០០.០០  TUOL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥២៤  Wooden Villa For Rent Near Russian Market, 5BR:$1500/m, See Pics...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  RUSSIAN MARKET  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥២២  Very Good Villa For Business For Rent in TUOL KORK, $6500/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦,៥០០.០០  TUOL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥២០  Big Villa For Rent in BKK1, 4BR:$5500/m, See Pic...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥,៥០០.០០  BOENG KENG KONG I  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥១៩  Mini Villa For Rent in BKK1, 3BR:$2500/m ( Have Pics )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  BOENG KENG KONG I  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥១៨  Very Big Villa For Rent in TUOL KORK, 12BR:$4000/m,( Have Pics )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤,០០០.០០  TUOL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥១៧  5 Bedrooms Villa For Rent in TUOL KORK, $1800 Per Month ( Have Pics )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៨០០.០០  TUOL KORK  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥១៦  Villa For Rent Near Russian Market, 3BR:$1200 Per Month ( Have Pics )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២០០.០០  RUSSIAN MARKET  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៥១៤  Mini Villa For Rent Near Russian Market, 4BR:$800 Per Month ( Have Pics )  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  RUSSIAN MARKET  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៤៩៩  Big Balcony Furnished 3BR Apartment:$600/month in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
២២៩២៤៩៣  New Sunny Furnished 1BR Apartment:$500-$550/month in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  bkk3  ១៨-កក្កដា-២០១៦  ១៨-សីហា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា