ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២១២១៧២៩  2 BEDROOM=1250$ PER MONTH, Tonle Bassac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  TONLE BASSAC  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧២៨  2 BEDROOM=700$ PER MONTH, BKK3, BIG BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧២៣  2 bedroom-350$/month,BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧២១  Swimming Pool-Gym modern Apartment 2BR:$1400/m for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៤០០.០០  Boeung Rang  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧១៧  2 BEDROOM=350$ PER MONTH,==============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧១៤  2Bedrooms=500$, Near Olympic Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧១៣  New Flat 1 bedroom =350$ per month, Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧១១  73 unit furnished Apartment for rent with roof top swimming pool-Gym:$40000/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០,០០០.០០  center of city  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧០៦  ❤❤❤Apartment 1 bedroom=300$, Near Toul Sleng❤❤❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Toul Sleng  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧០៥  western furnished 1BR Apartment for rent:$350/m free wifi,cable tV,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near Russian market  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧០១  Free wifi,water,cable,cabbage collection,parking, security in 1 bed= 230$ / m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  bkk2  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៧០០  1beds=350$ per month Furnished , Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៩៩  2 bedroom =350$ per month, Near Toul Sleng Museum================d  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៩៦  New big Balcony furnished 1BR Apartment:$400/month in BKK3,free wifi,see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  bkk3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៩៤  New Furnished 2BR Apartment:$650/month in Doun Penh near River side  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  River side  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៩១  2 BEDROOM APARTMENT=400$=============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Toul Sleng  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៨៨  ===Beautiful 2bed 450$/m with furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៨៦  1 bedrooms with furnished 300$ per month in TOUL KORK  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  TOUL KORK  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៨៥  ====================================== 1 bedrooms=280$ per month,BKK2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK2  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៨២  Whole flat with 1 bedroom-300$/month,Near Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៧៦  New Sunny 2BR furnished Apartment in Boeung tompun area $400/m see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  boeung tompun  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៧៣  1bedroom with furnished 380$ per month in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៧១  2bedrooms with furnished11 00$ per month in bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៦៩  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, -=================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៦៣  =============================, 1 bed=300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  bkk3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៥៨  1 BEDROOM 380$ PER MONTH, BKK3,Free cleaning, WIFI, Cable TV,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៥៤  Beautiful Flat, brand new 1 bedrooms=280$ PER MONTH, BKK2, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK2  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៤៩  Nissan NAVARA 2010 silver Auto drive yellow inside  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤,៨០០.០០  Nissan NAVARA  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៤៤  *❤*available now! 2bed=350$ new comfortable apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦៣៧  *❤*2bedroom350$ furnished brand new apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  near russian market  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦២៩  huge balcony newly apartment for rent,1bedroom 500$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near river side  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦២១  *❤*available now! 1bed=600$ new comfortable apartment for rent+large balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦១៨  NISSAN NAVARA 2010 silver Auto yellow inside 24800$  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  $២៤,៨០០.០០  Nissan NAVARA  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦១២  *❤*1bedroom220$ furnished cute small 2nd floor flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២២០.០០  near russian market  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦០៩  Nissan NAVARA 2010 Auto yellow inside  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៦០៣  Nissan NAVARA 2010 silver Auto drive yellow inside 24800$  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $២៤,៨០០.០០  Nissan NAVARA  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៥៩៥  NISSAN NAVARA 2010 silver Auto dive New from company 24800$  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤,៨០០.០០  Nissan NAVARA  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៥៨៩  NISSAN NAVARA 2010 silver Auto dive yellow inside 24800$  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២៤,៨០០.០០  Nissan navara  ២២-មករា-២០១៦  ២២-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៥៣៧  ផ្ទះល្វែងជាន់ផ្ទាល់ដីលក់បន្ទាន់  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤០,០០០.០០  ChbaAmPov  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៥០៧  with 2BR service apartment in BKK only $1100 free of charge WIFI  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  bkk1  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤៩៩  one bed room 300 usd per month in Boeun Prolit area fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  boeung Prolit  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤២២  Fish farm and house for sale  ដី - សំរាប់លក់  កំពត  $៥៧,០០០.០០  --  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤១៦  Coaxial cable RG59 + 2C * 0.75 mm  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  --  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤១៤  Western apartment on 3 floor in Toul kork area 2 BR $700 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Toul Kork  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤១៣  ថតរូបយកភ្លាម និងបញ្ចាំងភ្លាមៗ / Immediate Photo and show  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  Vi Pic Vi Pro  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤១១  Good Price House for sale 15.5mx27m:$780000 near Boeung Trabek market  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៧៨០,០០០.០០  beoungtrabek  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤១០  Projector screen for sales  ផេ្សងៗ  ភ្នំពេញ  $១៣០.០០  --  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤០៩  21 unit Apartment for sale:$2400000 in Toul Kork with swimming pool,see photos  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $២,៤០០,០០០.០០  toul kork  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤០៣  Nice apartment big balcony with furnished 2 BR in Toul kork area $500 see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toul Kork  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
២១២១៤០១  Sunny Furnished 2BR Apartment in Boeung Trabek:$450/month,see ptotos  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  near Russian market  ២១-មករា-២០១៦  ២១-កុម្ភៈ-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា