ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩៥៥៦៤១  *❤*available now! 3bed=1100$ town house for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  tonle bassac  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦៤០  *❤* 3bed=600$very clean apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  bkk3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦៣៦  *❤*1bed=900$ pool ,gym apartment for rent see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  tonle bassac  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦៣៤  *❤*5bedroom500$ very big villa for rent bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk1  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦៣២  2bed room 550$ cute apartment rent free wifi see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  bkk3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦២៧  *❤*1bedroom250$ furnished brand new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦២៦  *❤* 3bedroom 1000$ small villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  TOUL TOM POUNG  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦១០  *❤* 2bed=500$cute newly apartment for rent free wifi+huge balocny see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  NEAR RUSSIAN MARKET  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦០៨  *❤* new comfortable apt rent 2bedroom 900$+wifi+cleaning+water see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  bkk1  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៦០៥  3bedroom1500$ new small villa for rent @ bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  bkk1  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៨២  2bedroom500$big balcony new apartment for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  near russian market  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៧៥  service apartment for rent,2bedroom1350$ for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៣៥០.០០  tonle bassac  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៧០  *❤*available now! 3bed=700$ large size first floor western apt for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK2  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៥៩  1bedroom900$ pool,gym, apartment for rent see photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  tonle bassac  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៥៥  *❤*available now! 2bed=850$very cute service apartment see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨៥០.០០  near lucky market  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៤៨  FURNISHED CUTE APARTMENT FOR RENT,2BED=550$ see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  bkk3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥៤១  1bedroom 250$ new apartment for rent for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥២២  2bedroom350$ first floor furnished flat for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  bkk3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៥១០  ចម្លាក់​​ និងតុក្បាច់  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤៥០  Brand New Western Apartment in BKK3 for Rent ,1BR=$450/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BBK3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤៤៧  Providing special promotion air ticket, Passport , hotel booking !!  ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម  ភ្នំពេញ  --  Asia Explorer Travel  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤៣២  Gym Modern Brand New Apt near BKK3 for Rent,1BR=$600  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  near BKK3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤២១  Western Service Apt near City Mall for Rent,1BR=$450  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olympic Stadium  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤១៨  Western Service Apartment near Olympic Stadium 4 Rent,1BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Olympic Stadium  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤១១  Big Balcony Fully Furnished Apt in Sorla for Rent,1BR=$250  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Sorla  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤០៤  Very Nice Modern Gym Service Apt near Olympic Stadium for Rent,2BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Olympic Stadium  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៤០១  Nice big Balcony furnished 1BR Apartment :$300/m in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៩៨  Nice Fully Furnished Apt in BKK1 for Rent,2BR=$500  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៨៧  Beautiful Western Pool Apt in Tuol Kork for Rent,1BR=$350  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Tuol Kork  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៧៧  nice furnished Apartment /$280 per month/1BR/in BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨០.០០  BKK1  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៧១  មានធុងសំរាមកែច្នៃពីសំបកកង់ឡានលក់ (មើលរូប)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Trash Bin  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៦៩  Pool Gym Service Apartment in Tuol Kork Rent,1BR=$700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Tuol Kork  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៦៧  មានធុងសំរាមកែច្នៃពីសំបកកង់ឡានលក់ (មើលរូប)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Trash Bin  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៦១  ផ្ទះល្វែងស្អាត ហើយថោក រកឯណាមាន?តំលៃតែ $45000 E0+E1  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៤៥,០០០.០០  --  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៥៩  Recycled Rubbish Bin from Automobile Tire for Sale (see picture)  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  --  Recycled Litter Bin  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៥៨  western villa for sale (803m2) in BKK3,see photos  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,៩៥០,០០០.០០  BKK3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៥៧  Service Apartment in Mitapheap for Rent,1BR=$350/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Mitapheap  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៤៥  Western Service Apartment in Riverside for Rent,2BR=$750  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Riverside  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣៤៣  Brand New***Apt near Russian Market for Rent,2BR=$800  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Russian Market  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣២០  Nice Furnished 2BR Apartment for rent with big Balcony:$300/m in BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥៣១៧  very big Balcony Apartment for rent 3BR:$500/month in BKK3 have 3BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Boeng Keng Korng III  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៩៤  very big Balcony 1BR Apartment for rent:$320/m st 288 corner st113,free wifi  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៨៨.០០  BKK2  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៨៨  New furnished Apartment/300per month/1BR/Boeng Keng Korng III  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Boeng Keng Korng III  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៦៦  *❤* villa for rent @ russian market,5bedroom 2000$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  near russian market  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៥០  whole wooden villa for rent@ doun penh area,7bedroom2300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  tonle bassac  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៤៥  whole new furnished villa for rent@ tonle bassac ,8bedroom 2300$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៣០០.០០  tonle bassac  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៤១  Service apartment 2 bedroom=1250s, Near INDEPENDENT,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  Near Independent  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២៣៥  business villa for rent @ bkk2, 5bedroom 2500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  bkk2  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២២៩  Very nice 2bedroom=550$/m, Near Toul Sleng***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK3  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
១៩៥៥២២៦  *❤*new villa for rent @ boeng tompon,6 bedroom 1500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,៥០០.០០  boeng tompon  ២២-កក្កដា-២០១៥  ២២-សីហា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា