ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
១៩២៨៣៦០  2BR apartment for rent comfortable only$ 250/m fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Monivong blvd  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨៣៥៧  very clean villa with full furnished western stylish only $3000  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣,០០០.០០  russian market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨៣៥៥  pool and gym service apartment at toul kork zone  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  tuol kork  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨៣៥១  whole apartment for rent at Tonle bassac 5BR  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  tonlebassac  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២២៩  071/088/09777777-8888-99999 For Sell  ទូរស័ព្ទ  ភ្នំពេញ  $៧.០០  Metfone  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២២៨  ❤❤❤Apartment 1 bedroom=350$, Near Toul Sleng❤❤❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២២៥  Apartment 1 bedrooms near in dependent =200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Independent  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២២០  2 BEDROOM APARTMENT=400$=============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Toul Sleng  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២១៤  Services apartment 2 bedroom-450$/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOUL KORK  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២១១  2bedrros = 500$ per month BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២០៩  Very nice 1 bedrooms=300$ per month near royal palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Royal palace  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២០៥  ===============1bed=300$, FREE wifi, Cable, Parking, Cabbage Collection,..  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Natioanal Museum  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨២០០  Very nice 2 bedrooms=300$ per month near Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៩៩  1 bedroom free WIFI, Water, Cable, Cabbage Parking 230 $per Month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  BKK2  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៩៧  2 BEDROOM=700$ PER MONTH, BKK3, BIG BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៩៤  Beautiful 2 bedroom=350$ PER MONTH, BKK3, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៩០  2 BEDROOM=450$ PER MONTH, NEAR INDEPENDENT,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Russian Market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៨៦  New Flat 1 bedroom =350$ per month, Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៨៥  Free wifi,water,cable,cabbage collection,parking, security in 1 bed= 900$ / m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  TONLE BASSAC  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៨៣  Beautiful big 1 bedroom=400$ PER MONTH, BKK3, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៧៦  Whole house with bedroom-550$/month,Near Russian market.furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Near Russian Market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៧៥  2Bedrooms=500$, Near Olympic Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៧៤  Whole flat with 1 bedroom-300$/month,Near Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៧៣  ===Beautiful 2bed 450$/m with furnished in Boeng Prolit  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Near Germany Embassy  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៦៩  2 bedroom =350$ per month, Near Toul Sleng Museum================d  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៦៦  *❤* *❤* *❤* New apartment with 2 bedrooms-450$/month, Toul Kork*❤* *❤* *❤*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOUL KORK  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៦២  1beds=350$ per month Furnished , Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៥៩  1 BEDROOM=250$ PER MONTH, -=================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Near Toul Sleng  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៥៨  =============================, 1 bed=200$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  near naga  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៥៧  Very Nice Apartment for rent,1 bedroom,300 $ per month,Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  FREE WIFI  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៥១  2bedrooms with furnished 450$ per month in TOUL KORK  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  TOUL KORK  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៤៩  Beautiful 3 bedroom=350$ PER MONTH, Russian Market, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៤៧  Newly apartment 1 bedrooms=450$ per month,BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៤៣  Very Nice Apartment for rent,1,2,3,4 bedroom,150 $ UP to 700$ per month BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Independent  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៤២  2 bedroom-300$/month,Near Russian market.furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៤១  2 BEDROOM=500$ PER MONTH, BKK2, BIG BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៣៦  1bedroom with furnished 450$ per month in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៣៣  2bedrooms with furnished11 00$ per month in bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK1  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៣១  [Static Listing] apartment with 3 BEDROOM=350$ PER MONTH, [Static Listing]  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១៣០  Beautiful Flat, brand new 1 bedrooms=350$ PER MONTH, BKK3, Fully furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១២៤  1 BEDROOM APARTMENT=250$ PER MONTH, NEAR Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near naga  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១២២  2 BEDROOM=1250$ PER MONTH, Tonle Bassac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  TONLE BASSAC  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១២១  Service apartment 2 bedroom=1250$, Near Independent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  Near Independent  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១២០  nice 1 bed apartment nearToul Sleng with full furnished=250$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១១៨  Apartment 2 bedrooms=400$, Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK2  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨១១៦  2 BEDROOM=400$ PER MONTH,==============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Chmkamon  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨០៦៩  Professional fridge and oven for restaurant for sell  ទូទៅ - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  toul sleng  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨០៣១  A store at Dermkor market  ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់  ភ្នំពេញ  --  --  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៨០២៨  Moto SUZUKI Best,red color for sale 650$  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  SUZUKI Best  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
១៩២៧៩៩១  Newly furnished European style condo 2br 2bath 100 sq great rivers' view.Pool.  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៧៥.០០  Condo  ២១-មិថុនា-២០១៥  ២២-កក្កដា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា