ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២៣៧០៥៨៣  =======================1bed=250$ apartment for rent near russian market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  near russian market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៨១  New Gym-Apartment,$500/m, See photo  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toul Tom Poung  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៨០  ****3bed=400$ a/p funished for rent near chinese embassy free wifi, cable tv  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  chinese embassy  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៧៨  Apartment for rent 2bedroom $450/m Near derm thkov roundabout  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  derm thkov market  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៧២  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៧០  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander and Camry 02 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៦៥  Pickup Tacoma, Hilux Vigo, Rangerover, Lexus LX470, Lexus 300 for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៦៤  Starex 2009-2015, Hiace, Ford Transit, Pickup Car for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៦១  Ranger Rover, Lexus Lx470, Lexus rx300, Hilander, Corrola for Rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៥៨  Lexusrx300, Hilander, Camry02, CRV, Corrola, RAV4 for rental  យាន - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Toyota & Lexus rx300  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៤៤  Good house for rent in Borey New World Veng Sreng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  New World  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៥៤០  Nice house for rent in Borey New World Veng Sreng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៨០.០០  New World  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៤៩២  Urgent Sale! Land at Koh Kong New Market  ដី - សំរាប់លក់  កោះកុង  $៣០,០០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៤៩០  Urgent Sale! Sea view land overlooking the port  ដី - សំរាប់លក់  ក្រុងព្រះសីហនុ  $៣០,០០០.០០  --  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៩៩  Western 1BR furnished Apartment:$450/month near Russian market(MLS:009)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៥០.០០  Doun Penh  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៩៦  Modern Apartment for rent 2BR near Sorya Super market(MLS:339)  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥៥.០០  PP  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៩២  (MLS:RP1)Big terrace Furnished 2BR Apartment:$400/month near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Doun Penh  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៩០  (MLS:OLP12)Gym Furnished 3BR Apartment:$1100/month near Olympich Stadium  ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  Toul Svay Prey  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៨៨  New Western Furnished 1BR:$300-$350/month in BKK2 free wifi(MLS:BKK31)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK2  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៨៧  (MLS:BKK123)Brand New Furnished 2BR Apartment in BKK1 on st294:$500/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៨៥  Serviced 1BR furnished Apartment near Royal Plaace:$300/m(MLS:017)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Doun Penh  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៨៣  Western kitchen Furnished 2BR Apartment:$350/month in BKK3,free wifi(MLS:Bkk323)  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០៣៧៦  land big size for sale very urgent in Phnom Penh { 3HT }  ដី - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៣,០០០,០០០.០០  land for sale  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៧-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០២៩០  Lexus LS-400, 1997 [Sale / Trade for Pick Up Truck]  យាន - សំរាប់លក់  ភ្នំពេញ  $៥,៣០០.០០  Lexus LS400  ១៧-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០២៨៩  GET RID OF STRESS IN 3 DAYS  ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល  ភ្នំពេញ  $៣០.០០  THE ART OF LIVING  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១៣៦  Brand New Apartment for rent1Bedroom=$300 2bed=$450 near street 271 ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  near St 271  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១៣៥  New Apart for rent South of Russian Market,1BR:$320/m *Free Wi-Fi & Cable T/V  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣២០.០០  Russian Market  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១៣៣  Brand new Studio Apart for rent Near Russian Market,1BR:$240/m *See Pic*  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៤០.០០  Russian Market  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១៣០  Brand New Western Gym Apart for Rent,2BR=$700 ** in Russian Market**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  Russian Market  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១២៨  Apart for rent1bed: $250/m Near Russian Market **Free Cable T/V****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១២៧  Apartment For Rent 1bedroom $250/m in Boeng Keng Kang3 Free Fiwi&Cable**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  BKK3  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១២៤  Studio 1Bed$150/m Apart for rent,“Sovanna Super Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១៥០.០០  Sovanna Super  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១២១  Apart for Rent 2bedroom $300/m Big Balcony Near Russian Market****  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Russian Market  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១១៨  Stedeo Apart for rent,“Sovanna Super Market***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២០០.០០  Sovanna Super  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០១១៥  Brand NewApartment for Rent Fully Furnished 2bed:$550/m (Free Wi-Fi,Lift  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  Russian Market  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៧៦  Apartment for rent 2bedroom $300/m Near Russian Market Big Balcony  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៦៨  ===//=== great location in BKK1 flat 1BR $300 furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៦៦  !!! Big Balcony Serviced Apartment For Rent,Size over 150sqm,2Bds,$650/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៦៥  Gym Service Apartment for Rent Rental Price: $660/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦០០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៦៤  aFully Furnished Apartment for rent 1bedroom $400/m, Free Wifi In BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៦១  Western style apartment near Chinese embassy 2 bed rooms $700 with gym  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៦០  *❤* furnished new town house for rent,2bed=440$ in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤៤០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៩  ===//=== 2br with service apartment western stylish only $ 700  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៨  Apartment For Rent 2bed: $550/m BKK1 Big BalconyFree WiFi **  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  BKK1  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៧  Service Apart for Rent 2bedrooms $650/m In BKK 1, free Wifi Cable TV ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  BKK1  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៦  ===//==== New apartment Available russin market with full furniture  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៥  1Bedroom Apartment For rent $300/m inBKK3( Free Cable)**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៤  New, nice apartment near street 271 with 2 bed rooms $350 free wifi...  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥៣  1bed=400$ Furnished Apartment for rent in Boeng keng korng 3 ***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK3  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
២៣៧០០៥២  Service Apartment for Rent 1bedroom $350/m In Front of Russian Hospital***  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Russian Hospi  ១៦-តុលា-២០១៦  ១៦-វិច្ឆិកា-២០១៦ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2016. ក្រុមហ៊ុនក្រមា