ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
សេវាកម្មផ្សេងៗ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
Did you know that you can now view the BongThom.com pages across your telephone? The pages are now responsive - which means that they will adjust to the size of the screen to make things easy and convenient.
 
[រាល់ការផ្សព្វផ្សាយចំរុះទាំងអស់]   *    [ជំនួញ - ជួលរឹលក់]   *    [កុំព្យូទ័រ - សំរាប់លក់]   *    [ការសិក្សា និង ការបណ្តុះបណ្តាល]   *    [ទូទៅ - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់លក់]   *    [ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល]   *    [ចង់បានការងារ]   *    [ដី - សំរាប់លក់]   *    [ដី - សំរាប់ជួល]   *    [ការិយាល័យសំរាប់ជួល]   *    [ការបោះពុម្ពផ្សាយ]   *    [ហាងទំនិញ និង សេវាកម្ម]   *    [ទូរស័ព្ទ]   *    [ អ្វីត្រូវធ្វើ]   *    [យាន - សំរាប់លក់]   *    [យាន - សំរាប់ជួល]   *    [ត្រូវការ - ទិញ រឹ លក់]    *   [ព័ត៌‌មានពាណិជ្ជកម្មចំរុះផេ្សងៗ]
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ
ការផ្សព្វផ្សាយលក់ក្នុងមួយទំព័រ
ទំព័រ #: ... ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ...    
             
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
២០៣០៧៩៩  Near Royal Palace Western Style1 bed room Apartment For Rent $380/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៩៧  Western 2Bedrooms Apartment For Rent $800/m Riverside  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៨០០.០០  Riverside  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៩៦  Near National Museum Western 1 bedroom Apartment For Rent$300/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៩៤  Very Nice Western apartment For Rent,$300/m,2Bedrooms,BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៨៧  Service apartment 2 bedroom=1250$, Near Independent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  Near Independent  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៨៥  Apartment 1 bedroom=350$, Near Germany Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Independent  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៨៣  2 BEDROOM=700$ PER MONTH, BKK3, BIG BALCONY  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៧៨  1 bedroom Apartment For Rent $400/month near Germany Embassy  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៧៧  2 BEDROOM=350$ PER MONTH,==============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៧១  *****2Bedrooms Apartment For Rent $250/m@Russian Market  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៧០  Near Royal Palace Wsestern Style Apartment 1 bed room For Rent $550/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥៥០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៦៩  Khmer Wooden Villa For Rent,$900/m,3Bedrooms,Nice Terrace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៩០០.០០  Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៦៨  Apartment 2 bedrooms=400$, Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  BKK2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៦៦  2 BEDROOM=1250$ PER MONTH, Tonle Bassac  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,២៥០.០០  TONLE BASSAC  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៦៥  Free wifi,water,cable,cabbage collection,parking, security in 1 bed= 230$ / m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៣០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៥៧  *❤*@ 2bed=1200$ small villa for rent with beautiful garden**$$$**  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,១០០.០០  near russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៥៦  Olympic Stadium Apartment 1-2 bed rooms For Rent $350-500/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៥៤  Toul Kok Gym Western 2 bedrooms Apartment For Rent$650/mont  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៦៥០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៥២  Swimming Pool Serviced Apartment For Rent,$300/m,Location:Tuolkork  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Tuolkork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៥១  mini villa for for rent,3bedroom2000$ bkk1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  bkk1  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៥០  New Flat 1 bedroom =350$ per month, Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៤៨  ❤❤❤Apartment 1 bedroom=380$, Near Toul Sleng❤❤❤  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  Near Toul Sleng  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៤៥  *❤*available now! 4bed=750$very cute villa with nice big garden  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  south russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៤២  1 bedrooms with furnished 380$ per month in bkk3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៤១  2Bedrooms=500$, Near Olympic Stadium  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  BKK2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៤០  ===Beautiful 2bed 450$/m with furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៣៩  2bedroom 1000$ mini villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  toul tompoung  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៣៤  Western Swimming Pool Villa For REnt,6Bedrooms:$2500/m,Nice Garden  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  Tuolkork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៣៣  2 bedroom =350$ per month, Near Toul Sleng Museum================d  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  Near Toul Sleng  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧៣១  Villa For Rent,Big Garden,Western Style,$2200/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,២០០.០០  Tuolkork  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧២៩  2 BEDROOM APARTMENT=400$=============================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៤០០.០០  Near Toul Sleng  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧២៨  *❤*available now! 2bed=500$ new building apartment for rent+ balcony see pic  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧២៥  2 BEDROOM APARTMENT=350$ PER MONTH, toul Sleng⌂⌂⌂  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧១៧  Very Nice Villa For Rent 9Bedrooms,$2800/m Location: BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៨០០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧១៤  *❤*3bedroom1000$ very nice garden villa for rent  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $១,០០០.០០  south russian market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧១២  2-Bedrooms Apartment For Rent,$500/month,Near Royal Palace  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Royal Palace  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧១១  1beds=350$ per month Furnished , Near Toul Sleng Museum  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៥០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧១០  Villa For Rent,7Bedrooms:$2000/m,BKK3,Fully Furnished  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,០០០.០០  BKK  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧០៩  ***********Western Style Apartment 2 bed rooms For Rent $750/month*********  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  --  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧០៣  1 BEDROOM=300$ PER MONTH, -=================================  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧០១  1 bedrooms with furnished 380$ per month in TOUL KORK  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  TOUL KORK  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៧០០  *❤*available now! 1bed=200$ and 250$ furnished rent bkk2  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩៨  business villa for rent @ bkk2, 5bedroom 2500$  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២,៥០០.០០  bkk2  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩៧  Whole flat with 1 bedroom-300$/month,Near Toul Sleng  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣០០.០០  Near Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩៦  Nice Apartment For Rent,Near Naga World,$250/m  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $២៥០.០០  Tonle Basac  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩៥  1 BEDROOM APARTMENT=380$ PER MONTH, BKK1  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩៤  Western Serviced Apartment For Rent,$750/m,2Bedrooms  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៧៥០.០០  Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩២  Serviced Apartment 2-3 bed rooms For Rent $500-$600/month  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៥០០.០០  Near Russian Market  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៩១  ====================================== 1 bedrooms=380$ per month,BKK3  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
២០៣០៦៨៧  1 BEDROOM 380$ PER MONTH, BKK3,Free cleaning, WIFI, Cable TV,  ផ្ទះ/ផ្ទះលែ្វង - សំរាប់ជួល  ភ្នំពេញ  $៣៨០.០០  BKK3  ៥-តុលា-២០១៥  ៥-វិច្ឆិកា-២០១៥ 
បងធំ- លេខដំរី ចំណងជើង ផែ្នក ទីកនែ្លង តំមៃ្ល ម៉ាក កាលបរិចេ្ឆទប្រកាស
ទំព័រ #: ១០ ១១ ១២ ១៣ ១៤ ១៥ ១៦ ១៧ ១៨ ១៩ ២០ ២១ ២២ ២៣ ២៤ ២៥ ២៦ ២៧ ២៨ ២៩ ៣០ ៣១ ៣២ ៣៣ ៣៤ ៣៥ ៣៦ ៣៧ ៣៨ ៣៩ ៤០ ៤១ ៤២ ៤៣ ៤៤ ៤៥ ៤៦ ៤៧ ៤៨ ៤៩ ៥០ ៥១ ៥២ ៥៣ ៥៤ ៥៥ ៥៦ ៥៧ ៥៨ ៥៩ ៦០ ៦១ ៦២ ៦៣ ៦៤ ៦៥ ៦៦ ៦៧ ៦៨ ៦៩ ៧០ ៧១ ៧២ ៧៣ ៧៤ ៧៥ ៧៦ ៧៧ ៧៨ ៧៩ ៨០ ៨១ ៨២ ៨៣ ៨៤ ៨៥ ៨៦ ៨៧ ៨៨ ៨៩ ៩០ ៩១ ៩២
បនែ្ថម កែប្រែ លុប និង ស្នើឡើងវិញនូវការផ្សព្វផ្សាយ

រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2015. ក្រុមហ៊ុនក្រមា