ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.

AK-ONLINE

Français/Khmère

NOTE: If you are logged in as a member then you will be able to save and customize your phrases into different folders.
 

Type in search word or phrase

Help with AK-ONLINE

English 
Whole word only
Khmer 
Phonetic 

 

Note:  see HELP section on how to conduct searches in Khmer Script or using the Special Phonetic Characters ( â or ê or û )

Or select from the chapters below to begin.

General Topics  
Asking For Information At the Hotel Communication Entertainment Food and Shopping Greetings
Health Major Geographical Features Meeting People Numbers Places Of Interest Religion
Security Souvenirs Time and Date Transportation Weather Work
Grammar  
Classifiers Conjunctions Modifiers Prepositions
Pronouns Words Used with Nouns Words Used with Verbs  
Phonetics  
Phonetics
Khmer Script  
Khmer Script - Consonants Khmer Script - Vowels

[Back to AK-Online Home Page]


រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា