ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.

Phrases

Page 2 of 6
Go to AKOnline Chapter:
English Text Khmer Text English Phonetics
What do you need?     loak truh-oo kâ uhvuh-ee 
I need a pencil.     kh*nyom truh-oo kâ kh*ma-oo da-ee moo-uhy 
What does he do?     ko-at th*vûh kâ uhvuh-ee 
He's a teacher.     ko-at chee-uh kroo 
Where is ...?     nuh-oo a-e nâ 
Where is he?     ko-at nuh oo a-e nâ 
He is in Siem Reap.     ko-at nuh-oo see-uhm ree-uhp 
Where is the hotel?     oata-el nuh-oo a-e nâ 
The hotel is on Monivong Boulevard.     oata-el nuh-oo p*luh-oo mooneevu-uhng 
Where is the restaurant?     hâng bâee nuh-oo a-e nâ 

<< Previous Page - 1  3  4  5  6 Next Page >>

Select Chapter


រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា