ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ
ទំព័រដើម English
 
  ការងារ ទំព័រពាណិជ្ជកម្មចំរុះ ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​សមាជិក   សមាជិកភាព ការពិនិត្យ​ចូលរបស់​និយោជក
ឥឡូវនេះ​BongThom.com​មាន​រូប​រាង្គ​ដ៏ថ្មី​ស្រឡាង។​លឿនជាង​មុន​ងាយ​ស្រួល​ប្រើ​ជាង​មុន​និង​មើល​ទៅ​កាន់​តែ​អស្ចារ្យ!! សូម​ចុច​ត្រង់​នេះ​ដើម្បី​ទៅកាន់​រូបរាង្គ​ថ្មី។ BongThom.com has a brand new interface. It is faster, easier and looks great!! CLICK HERE to go there now.

Phrases

Chapter: Security

Page 1 of 4
Go to AKOnline Chapter:
English Text Khmer Text English Phonetics
Police (1)     tawmroo-uht 
Police (2)     poalees 
To arrest     chap kh*loo-uhn 
Jail     kuk 
Prisoner     nay-uhk toH 
Legal adviser     tee pruhksâ ch'bap 
To steal     loo-ich 
To rob     ph*lawn 
Thief     cha-o 
Burglary     cha-o choal loo-ich 

2  3  4 Next Page >>

Select Chapter


រក្សាសិទិ្ឋ © 2000 - 2019. ក្រុមហ៊ុនក្រមា